Yritysanalyysi (osa #6): Tunnusluvut II

Yritysten ja osakkeiden analysoinnin sarjan kuudennessa osassa jatketaan erilaisten taloudellisten tunnuslukujen esittelyä. Näiden tunnuslukujen avulla pyritään selvittämään yrityksen tuloksentekokykyä, pääoman tuottoa, velkaisuutta, osinkotuottoa sekä onko osake halpa vaiko ei.

Sarjan edellisessä osassa tarkasteltiin osakekohtaisen tuloksen (EPS) lisäksi erilaisia osinkoihin liittyviä tunnuslukuja. Lisäksi listattiin osinkosijoittajan käyttämiä periaatteita, joilla hän valitsee yrityksiä tarkempaa analyysiä varten.

Yritysanalyysi sarja:

  1. Arvonmääritys ja tehokkaat markkinat
  2. Tietojen haku
  3. Tuloslaskelma
  4. Tase
  5. Tunnusluvut I
  6. Tunnusluvut II
  7. Yhteenveto

PE-luku

PE-luku (price per earnings) kertoo osakkeen hinnan suhteen osakekohtaiseen tulokseen.

PE = osakkeen hinta / EPS

Yksi PE-luvun tulkinta on se, kuinka monessa vuodessa yrityksen tekemät voitot ylittävät osakkeen hinnan. Toinen tapa ajatella PE-lukua, on kääntää se toisin päin EP-luvuksi eli EP = EPS / osakkeen hinta. Tällöin se kuvaa yrityksen tuottamaa tulosta osakkeen hintaan nähden.

Esimerkki: Jos osakkeen hinta on 17,50 euroa ja EPS on 1,25 euroa, niin silloin PE-luku on 14,0. Tällöin EP-luku olisi 7,1 % eli yritys tekisi 7,1 prosentin tulosta osakkeen hintaan nähden.

Vaikka PE-luku on paljon käytetympi kuin EP-luku, niin edellä mainittu tuottotulkinta on hyvä pitää mielessä. Osakkeiden pitkän aikavälin (yli 100 vuotta) inflaatiokorjattu osaketuotto on ollut 6,7 prosenttia vuodessa. PE-lukuna se olisi 15,0.

PE-lukua käytetään hyödyksi arvioitaessa onko osakkeen hinta kallis tai halpa. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää huomata, ettei lukua lähde ylitulkitsemaan – se on kuitenkin varsin yksinkertaisen laskutoimituksen tulos.

Osaketta ei pidä ostaa (tai jättää ostamatta) pelkästään PE-luvun perusteella.

Monissa lähteissä PE-luku on yleensä laskettu valmiiksi. Sijoittajan on kuitenkin hyvä selvittää, että mitä EPS-lukua on käytetty tunnusluvun laskennassa. Onko se viimeisimmän tilinpäätöksen, viimeisen 12 kk:n liukuva vaiko analyytikoiden ennustama EPS? Lisäksi on hyvä selvittää se, onko tuloksesta siivottu kertaluontoiset erät pois.

Talousmentor-yritysanalyyseissä lasketaan kuluvan tilikauden ennustetun tuloksen mukainen PE.

PE-luvun lisäksi lasketaan menneen kolmen (PE3) ja seitsemän (PE7) vuoden keskiarvotuloksiin perustuvat luvut. Nämä pidemmän aikavälin PE:t huomioivat paremmin suhdannevaihteluista johtuvia tulosheilahduksia.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että PE-luvun ollessa alle 16 osake on edullisesti hinnoiteltu. Jos PE on yli 20, niin silloin osakkeen hinta alkaa olla korkeasti hinnoiteltu. Vastaavasti PE3 < 20 ja PE7 < 25 indikoivat edullisesta osakkeen hinnasta. Näitä rajoja ei pidä kuitenkaan ottaa liian tiukasti, sillä tulevaisuuden tulosodotukset vaikuttavat PE-luvun tulkintaan. Nopeasti kasvavan yrityksen PE on yleensä korkeampi, kuin jo suhteellisen tasaista tulosta tekevän yrityksen.

PE-luku ei ole mielekäs, mikäli yrityksen tulos on tappiollinen tai nolla. Sen sijaan EP-luku voidaan laskea tappiolliselle ja nollatulosta tekevälle yritykselle.

Arvosijoittaja valitsee salkkuunsa pääsääntöisesti yrityksiä, joiden PE on alle 16.

PB-luku

PB-luku (price per bookvalue) kertoo osakkeen hinnan suhteessa osakekohtaiseen omaan pääomaan.

PB = osakkeen hinta / osakekohtainen oma pääoma

Esimerkki: Jos yrityksen PB-luku on 1,30, niin osakkeen hinta on 30 prosenttia yli osakekohtaisen oman pääoman.

PB-luku sopii pääomavaltaisten yrityksien (esim. paperiteollisuus) vertailuun. Sen sijaan palvelualoilla yrityksen ”omaisuus” (hyvä ja osaava henkilöstö) ei näy taseessa. Työntekijöiden työvälineenä voi olla pelkkä tietokone ja kännykkä sekä toimistokalusteet .

Mikäli PB on alle 1,0 (esim. 0,95), niin silloin sijoittaja saisi ostettua osuuden yhtiöstä alle sen oman pääoman arvon. Tällöin hän saisi ikään kuin yhden euron 95 sentillä. Monesti yritys tekee tappiota tällaisessa tilanteessa, jolloin alle 1,0 oleva PB on perusteltu. Mikäli yritys siitä huolimatta tekee voitollista tulosta, niin joko osake on hyvä sijoitus, taikka sitten markkinat arvelevat taseessa olevien erien todellisten arvojen olevan alhaisempia. Sijoittajan tulee myös huomioida korkea liikearvo, sillä se alentaa PB-luvun arvoa.

ROE

Oman pääoman tuottoprosentti, ROE (return on equity), on tärkeä sijoittajan tunnusluku. Se kertoo kuinka hyvin yrityksen toiminta tuottaa voittoa omalle pääomalle.

ROE = nettotulos / oma pääoma keskimäärin

Keskimääräinen oma pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Koska taseessa on aina tilikauden lopun tilanne, niin silloin tilikauden alun tilanteen näkee edellisen tilikauden taseesta.

ROE:n tulisi olla yli 15 prosenttia – joskin yrityksen riskisyys ja yleinen korkotaso määrittävät rajaa osaltaan. Mitä riskisempi yritys tai mitä korkeammalla korkotaso on, niin sitä korkeampi ROE:n tulisi olla.

Mikäli ROE on kovin matala, niin joko yritys ei toimi tehokkaasti tai yrityksessä on paljon tehottomassa käytössä olevia pääomia. Tällöin yrityksen tulisi investoida tuottaviin kohteisiin tai mikäli tähän ei ole mahdollisuuksia, niin jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille osinkoina.

Huomaa, että ROE voi olla positiivinen siitäkin huolimatta, että yrityksellä menee umpisurkeasti. Silloin sekä EPS että oma pääoma ovat negatiivisia, jolloin ROE:sta tulee positiivinen luku. Tähän halpaan ei kannata langeta.

ROI

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, ROI (return on investment), on ROE:n rinnalla tärkeä kannattavuuden tunnusluku. Se kuvaa tuottoa, joka on saatu tuottoa vaativalle pääomalle eli omalle ja vieraalle pääomalle.

ROI = liikevoitto / keskimääräinen (oma pääoma + korolliset velat)

ROI:n laskennassa käytetään liikevoittoa (EBIT), sillä siitä ei ole vähennetty rahoituskustannuksia eli veroja tai korkoja. Jakajana on sekä sijoittajien että lainoittajien pääomat. Samoin kuin ROE:n laskennassa, niin keskimääräinen oma pääoma ja korolliset velat saadaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona.

ROI:n tulisi olla yli 10 prosenttia sekä vähintäänkin yli lainakulujen, sillä muutoin nettotulos valahtaisi negatiiviseksi. Siksi sijoittajan tulee katsoa, että myös nettotulos on hyvällä tasolla.

Nettovelkaantumisaste eli gearing

Nettovelkaantumisaste eli gearing kertoo paljonko yrityksessä on korollista nettovelkaa suhteessa omaan pääomaan. Luku ilmaistaan prosenttiarvona.

gearing = (korolliset velat - käteinen) / oma pääoma

Tässä on hyvä huomata, että tunnusluku on sitä parempi mitä pienempi se on. Negatiivinen luku tarkoittaa sitä, että yrityksellä on käteistä enemmän kuin korollisia velkoja. Mikäli yritys on hyvä osingonmaksaja ja se tuottaa hyvää tulosta eli ROE on hyvällä tasolla, niin negatiivinen gearing on arvosijoittajan kannalta hyvä merkki. Silloin yrityksellä on käyttämätöntä lainapuskuria heikkojen tuloskausien varalle eikä yritysjohto turhaan hae parannusta oman pääoman tuottoon (ROE) velkavivulla.

Alle 60 % arvoa voidaan pitää hyvänä.

Mikäli luku nousee yli 100 %:n, niin silloin yritystä voi alkaa pitämään velkaisena. Tällöin yrityksen on vaikeampaa saada enää lisälainaa edullisilla ehdoilla.

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste kertoo oma pääoman määrän suhteessa koko taseen loppusummaan. Jos omavaraisuusaste on 60 %, niin silloin omaa pääomaa on 60 % ja loppuosa on velkaa.

omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma

Luku on sitä parempi, mitä korkeampi omavaraisuusaste on, ja yli 40 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Arvosijoittaja arvostaa sitä, että yrityksen velkaisuus pienenee aikaa myöten, joten yksittäisen vuoden lukuja ei tule katsoa liian tarkkaan, vaan sitä mihin suuntaan velkaisuus kehittyy. Mikäli velkaa on paljon, niin se heikentää yrityksen tappioiden sietokykyä. Lisäksi uhkana voi olla osinkojen selvä leikkaus tai jopa osinkojen maksun keskeyttäminen.

Hyvä huomata

PE, PB ja ROE:n välillä on matemaattinen yhteys, joka on hyvä huomioida.

PB = PE * ROE = P/E * E/B = PB

Näin tunnuslukukriteeristössä pitää olla tarkkana. Et voi löytää yritystä, jonka PE on välillä 10 – 15, ROE on yli 20 % ja PB alle 1,2. PE * ROE antaa tulokseksi 2,0 – joka on myös yrityksen PB.

Esimerkki: CH Robinson Worldwide

C. H. Robinson Worldwide:sta on Talousmentor-yritysanalyysi täällä. Oheisessa kuvassa on tässä kirjoituksessa käsiteltyjä tunnuslukuja (päivättynä 25.2.2016).

chrw-tunnuslukuja-esimerkki

PE-lukujen perusteella osakkeen hinta (70,23 dollaria) näyttäisi olevan kohdallaan – se ei olisi erityisen halpa eikä kalliskaan. Mutta koska yritys tekee varsin tasaista tulosta vuodesta toiseen, niin korkeampi PE-luku lienee perusteltu.

Yrityksen toimiala on logistiikkapalvelut, ja sillä on varsin vähän omia rekkoja tai muita kuljetusvälineitä. Tästä syystä PB-luku on korkealla tasolla eli noin 7 – 11.

Yrityksen pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla eli noin 30 – 50 %. Tämä kuvastaa hyvin vähän pääomia sitovan yrityksen toimintaa.

Velkaisuuden tunnusluvut on hieman koholla, sillä gearing on noin 69 prosenttia ja omavaraisuusaste 36 prosenttia. Korollista velkaa yrityksellä oli tilikauden 2015 lopussa noin 950 miljoonaa dollaria, ja yritys tekee noin 500 miljoonan dollarin tulosta. Näin se pystyisi maksamaan korolliset velat kahden vuoden nettotuloksilla pois.

Seuraavaksi

Tämä osa täydensi yritysanalyysi-sarjan tunnuslukuosiota. Tässä ja edellisessä luvussa käsiteltyjen tunnuslukujen avulla sijoittaja voi löytää kiinnostavia yrityksiä syvempää analyysiä varten. Korostetaan vielä, että osakkeita ei tule ostaa pelkästään yhden vuoden tunnuslukujen perusteella.

Sarjan viimeisessä osassa käydään esimerkinomaisesti läpi yrityksen tietojen keruu ja tunnuslukujen laskenta.