Arvoluku (osa #3): Taseen kunto

Tässä Talousmentor-arvolukusarjan kolmannessa osassa esitellään taseen kuntoon liittyviä kriteerejä. Näitä kriteerejä ovat mm. liikearvon määrä, velkaantuminen sekä pääoman tuottoluvut ROE ja ROI.

Muistutetaan vielä, että Talousmentor-arvoluku on eräänlainen yritysanalyysin tarkistuslista, joka on hyvä käydä läpi jokaisen yrityksen kohdalla. Se myös tarkoittaa sitä, että sijoittajalla voi olla oma lista, joka eroaa seuraavassa esitetystä. Myös painotuksissa voi olla eroja.

Talousmentor-arvoluvun kysymyksistä voi saada 0 tai 1 pistettä sen mukaan täyttyykö kriteerin ehdot. Monessa kohtaa vastaukset eivät ole mustavalkoisesti kyllä tai ei, silloin sijoittajan omat mieltymykset ratkaisevat yhtiön saamat pisteet. Tärkeää ei ole pisteiden antaminen (tai niiden antamatta jättäminen), vaan se, että tarkistuslista on käyty ajatuksella läpi.

Arvoluku-sarja

Taseen kunto

Taseen kunnon tarkastelussa tarkoituksena on selvittää yrityksen velkaisuutta, pääomien tuottoa sekä taloudellista riskiä.

Kuten edellisessä tuloksen kehitys -osassa totesin, niin vaikka eri tunnuslukujen vertailu on varsin suoraviivaista ja matemaattista, niin itse tarkastelussa pitää muistaa vertailun tarkoitus.

Esimerkiksi kuinka hyvällä tasolla oman pääoman tuotto oikeasti on. Joillakin USA-yhtiöillä oma pääoma on negatiivinen johtuen omien osakkeiden ostoista, jolloin ROE-luvun laskemisessa ei ole mieltä. Tällöin nettotuloksen rahamääräinen suuruus antaa suuntaviivoja pisteiden antamiselle. Näin tulkinnoille ja soveltamiselle sekä sijoittajan omalle näkemykselle jää varsin paljon tilaa.

Määritelmiä

Katso tarkemmat määritelmät edellisestä kirjoituksesta Tuloksen kehitys.

Tässä lyhyesti ”v0” tarkoittaa kuluvaa tilikautta eli tätä kirjoittaessa vuoden 2016 lukuja. ”v1” tarkoittaa edellistä vuotta eli 2015 jne. ”Nykyhetki” tarkoittaa keskiarvoa kuluvasta ja edellisestä raportoidusta vuodesta eli (v0 ja v1)/2.

1) Liikearvon määrä

1 piste, mikäli liikearvon määrä on alle 20 prosenttia taseen loppusummasta.

liikearvo / taseen loppusumma < 0,20

2) Liikearvon alaskirjaus

1 piste, mikäli 25 prosentin liikearvon alaskirjaus pitää nykyhetken nettotuloksen voitollisena.

(v0 + v1)/2 – 0,25 * liikearvo > 0

Iso liikearvo on riski, jonka sijoittajan tulee tiedostaa. Liikearvo syntyy silloin, kun yritys ostaa toisen yrityksen ja ostosumma ylittää ostettavan yrityksen taseen nykyarvon. Liikearvosta ei tehdä vuotuisia poistoja, vaan yritysjohto tekee vuosittaisia arvioita siitä, pitääkö liikearvoa alaskirjata. Alaskirjaus tehdään tuloslaskelman kautta, jolloin se laskee nettotulosta ja sitä kautta omaa pääomaa. Katso tarkemmin liikearvosta Yritysanalyysi (osa #4): Tase.

3) Korkotason nousu

1 piste, mikäli 1,5 prosentin korkotason noususta huolimatta nykyhetken nettotulos on voitollinen.

(v0 + v1)/2 – 0,015 * korolliset velat > 0

Tässä ei huomioida korkojen verovähennysoikeutta. Sen voi ajatella sisältyvän tuohon 1,5 prosentin korkotason nousuun. Näin tämän laskenta on suoraviivaisempaa.

Liian velkaisen yrityksen korkokulut voivat syödä tuloksesta suuren osan. Miten tulokselle kävisi, jos korkotaso nousisi nykytasosta 1,5 prosenttiyksiköllä? Tämä myös paljastaa sellaiset yritykset, jotka pystyisivät kelpo nettotulokseen näinä nollakorkojen aikana, mutta korkojen noustessa ”normaalitasolle” ne olisivatkin tappiollisia.

4) Korollisten velkojen maksu

1 piste, mikäli yritys pystyisi maksamaan korolliset velkansa nykyisellä käteismäärällä sekä enintään 5 vuoden nykyhetken keskimääräisellä nettotuloksella.

korolliset velat – käteinen – 5 * (v0 + v1)/2 < 0

Velan määrä ei ole ongelma, mikäli yrityksen tuloskunto on sellainen, että velka voitaisiin maksaa pois viidessä vuodessa. Tämä antaa joustavuutta velanhoitoon.

5) Nettovelkaantumisaste eli gearing

1 piste, mikäli gearing on ollut alle 100 prosenttia ainakin 4 vuotena viimeisen 5 vuoden aikana eli vuodet v0 – v4.

Gearingia pidetään hyvänä, mikäli sen arvo on alle 100 prosenttia.

6) Omavaraisuusaste

1 piste, mikäli omavaraisuusaste on ollut yli 40 prosenttia ainakin 4 vuotena viimeisten 5 vuoden aikana eli vuodet v0 – v4.

Omavaraisuusastetta pidetään hyvänä, mikäli sen arvo on yli 40 prosenttia.

7) Oman pääoman tuotto eli ROE

1 piste, mikäli ROE on ollut yli 15 prosenttia ainakin 4 vuotena viimeisten 5 vuoden aikana eli vuodet v0 – v4.

Mikäli oman pääoman määrä on lähellä nollaa tai sen alapuolella, niin silloin tämän kohdan pisteiden määrittämisessä pitää käyttää muita tekijöitä. Mitä ne ovat, niin se jää sijoittajan omaan harkintaan.

8) Pääoman tuotto eli ROI

1 piste, mikäli ROI on ollut yli 10 prosenttia ainakin 4 vuotena viimeisten 5 vuoden aikana eli vuodet v0 – v4.

Pääoman tulee olla tuottavassa käytössä, jota ROE ja ROI osaltaan mittaavat. Hyvää ROE tuottoa saa käyttämällä velkavipua, mutta se johtaa taas velkaantumisen nousuun. Hyvää ja tasapainoista tuottoa tekevän yrityksen ei tarvitse käyttää velkavipua hyvään tulokseen pääsemiseksi.

Tutustu tarkemmin tunnuslukujen laskemiseen: Yritysanalyysi (osa #6): Tunnusluvut II.

Kohtien 4 – 8 vertailussa pisteitä annetaan 5 vuoden tarkastelun perusteella. Tätä voi hyvinkin kritisoida tilanteessa, missä yrityksen tilanne on kääntynyt selvästi parempaan suuntaan. Silloin nykyhetken tunnusluvut oikeuttaisivat pisteisiin, mutta historian painolasti pitää pisteet nollilla vielä usean vuoden ajan. Mikäli käänne parempaan on todellinen ja se on kestävällä pohjalla, niin silloin sijoittajan tulee antaa oman näkemyksen ratkaista.

Tulee muistaa, että pisteet itsessään eivät ole tärkeitä, vaan se, että yritysanalyysin ”tarkistuslista” on käyty läpi.

Taseen kunnon pisteet

Talousmentor-yritysanalyysi on tätä kirjoitettaessa tehty 23 yrityksestä. Katso lista Yrityslista-sivulta. Seuraavaan taulukkoon on koottuna kahden edellisen osan (yritysriski ja tuloksen kehityksen) yhteispisteet. Kertymä-sarakkeen pisteet on samassa järjestyksessä kuin tämän kirjoituksen numeroidut kriteerit.

HUOM! Taulukossa esitetyt pisteet on tehty ”matemaattisen kylmästi” ilman oikaisuja tai yrityksen muuttunutta tilannetta huomioiden.

Taseen kunnon parhaimmat pisteet saivat Orion, H&M ja Cummins, jotka saivat täydet 8 pistettä. Yara menetti ensimmäisen pisteensä saaden 7 pistettä tästä osiosta.

Parhaat kokonaispisteet (max 20 pistettä) tähän mennessä)

  • 19p Yara International
  • 18p Orion, H&M
  • 17p Ericsson, CH Robinson Worldwide, Cummins
Yritys Pisteet
xx/20
Kertymä LA
< 20 %
LA AK
tulos>0
Korko
+1,5%
Velan maksu
ROE
> 15 %
ROI
> 10 %
Gearing
< 100 %
OV-aste
> 40 %
Ahlstrom 7 1+0+1+0+
0+0+0+0 (+5)
8,7 % -9 4 302
1x 0x 1x 0x
Aktia 13 1+1+0+0+
1+1+0+1 (+8)
0,0 % 51 -18 4334
OK OK 0x OK
Elisa 15 0+1+1+1+
0+0+1+1 (+10)
37,3 % 40 233 -299
0x 2x 5x 5x
Metsä Board 13 1+1+1+1+
1+0+0+0 (+8)
0,5 % 116 108 -253
5x 3x 1x 2x
Orion 18 1+1+1+1+
1+1+1+1 (+10)
1,3 % 203 204 -1084
5x 5x 5x 5x
Ramirent 14 1+1+1+0+
1+1+0+1 (+8)
17,1 % 5 35 97
5x 4x 1x 4x
Sampo 15 1+1+1+1+
1+0+0+0 (+10)
2,0 % 1413 1550 -8115
5x 0x 0x 0x
Sponda 13 1+1+1+0+
0+1+0+0 (+9)
0,3 % 101 75 1219
1x 4x 0x 0x
Yritys Pisteet
xx/20
Kertymä LA
< 20 %
LA AK
tulos>0
Korko
+1,5%
Velan maksu
ROE
> 15 %
ROI
> 10 %
Gearing
< 100 %
OV-aste
> 40 %
Ericsson 17 1+1+1+1+
1+1+0+0 (+11)
14,6 % 2196 11620 -50498
5x 5x 0x 2x
Hennes & Mauritz 18 1+1+1+1+
1+1+1+1 (+10)
0,1 % 20433 20442 -117685
5x 5x 5x 5x
Telia Company 9 0+0+1+0+
1+1+0+0 (6)
22,5 % -4475 7543 61368
4x 4x 1x 2x
Telenor 14 1+1+1+0+
1+0+0+1 (+9)
12,8 % 1250 6582 26076
4x 2x 1x 4x
Yara International 19 1+1+1+1+
1+1+0+1 (+12)
5,9 % 6788 8354 -36331
5x 5x 1x 5x
Aflac 15 1+1+1+1+
1+0+0+1 (+9)
0,0 % 2642 2567 -13166
5x 0x 3x 5x
AMD 4 1+0+0+0+
0+0+0+0 (+3)
9,0 % -400 -364 3061
0x 0x 1x 1x
Yritys Pisteet
xx/20
Kertymä LA
< 20 %
LA AK
tulos>0
Korko
+1,5%
Velan maksu
ROE
> 15 %
ROI
> 10 %
Gearing
< 100 %
OV-aste
> 40 %
Archer-Daniels-Midland 14 1+1+1+1+
1+1+0+0 (+8)
5,6 % 1117 1575 -2958
5x 5x 0x 2x
CH Robinson Worldwide 17 0+1+1+1+
1+0+1+1 (+11)
32,5 % 251 510 -2050
5x 2x 5x 2x
Corning 14 1+1+1+1+
1+1+0+0 (+8)
4,9 % 695 978 -4945
5x 5x 0x 0x
Cummins 17 1+1+1+1+
1+1+1+1 (+9)
3,2 % 1228 1317 -6301
5x 5x 5x 5x
Dominion Resources 12 1+1+1+0+
0+0+0+0 (+9)
5,5 % 1176 1565 18475
0x 0x 2x 1x
Edison International 11 1+1+1+0+
1+0+0+0 (+7)
0,0 % 1135 936 6950
5x 0x 0x 1x
Harley-Davidson 14 1+1+1+0+
0+0+1+1 (+9)
0,2 % 720 619 2487
0x 0x 5x 5x
IBM 12 0+1+1+1+
0+0+1+1 (+7)
25,8 % 4340 11662 -36473
0x 0x 5x 5x

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Yksi ajatus artikkelista “Arvoluku (osa #3): Taseen kunto”

Kommentit on suljettu.