Osakkeenomistajan ja johdon agenttikustannus

Yrityksen omistajien kannattaa tietyissä tilanteissa tarjota yrityksen johdolle ja muille avainhenkilöille optio- tai osakekannustimia. Kirjoituksessa pohditaan syitä tälle sekä avataan tähän liittyvää agenttikustannusta.

Viime viikon kirjoituksessa Osakkeenomistajat omistavat yrityksen todettiin, että osakkeenomistajat omistavat yrityksen, ja jokainen työntekijä, myös toimitusjohtaja, työskentelevät omistajien hyväksi.

Voidaan jopa sanoa, että yrityksen olemassaolon perusta on lisäarvon tuottaminen osakkeenomistajille. Osakeyhtiölain 5§ toteaa myös, että ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin” (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624).

Omistajalähtöinen johtaminen

Yrityksen toimintaa määrittää näin omistajalähtöinen johtaminen, missä yrityksen toiminnan lähtökohtana on yrityksen arvon maksimointi. Tämä saattaa särähtää korvaan ja tuntua kovalta, mutta arvon maksimointi pitää nähdä pitkäjänteisenä toimintana. Arvo ei maksimoidu, jos yrityksen johto toimii lyhytaikaisen kvartaalitalouden ajatuksin.

PresentValue-kaava

Oheisessa kuvassa on nykyarvon (PV) kaava, joka esiteltiin kirjoituksessa Pörssi toimii, koska ostajan ja myyjän “r” on eri. Yrityksen nykyhetken arvo on kaikkien tulevien kassavirtojen diskontattu nykyarvo. Jo pelkästään katsomalla tätä kaavaa, on helppo nähdä, miksi pelkästään lyhytaikainen arvon maksimointi ei kannata (”n” voi kasvaa isoksi).

Kuten kirjoituksessa Vaihtoehtoiskustannus todettiin, niin yrityksen strategiana tulisi olla sellainen, missä toteutetaan ne hankkeet, joissa on suurin arvon kasvattamispotentiaali. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä omistajien ja johdon tavoitteet voivat olla erilaiset.

Riskinottokyky

Yrityksen johdon riskinottohalukkuus on todennäköisesti paljon pienempi kuin osakkeenomistajien. Näin siksi, että johto voi menettää työpaikkansa ja ainoan rahanlähteen, jos riskipitoinen hanke epäonnistuu. Sen sijaan omistajien on helppo luoda hajautettu osakesalkku, missä yhden yrityksen kaatuminen ei aiheuta suurta menetystä. Näin osakkeenomistaja voi tavoitella suurta tuottoa suurella riskillä yksittäisen yrityksen kohdalla.

Jos omistajien riskinotto onnistuu, niin sijoitussalkun tuotto voi nousta korkeuksiin. Tätä mahdollisuutta ei yrityksen johdolla ole. Johto saa pitää työpaikkansa, ja ehkä he saavat pienen palkankorotuksen ja bonuksen – ja mahdollisuuden seuraavaan riskipitoiseen hankkeeseen.

Agenttikustannus

Edellä kuvattu osakkeenomistajan ja yrityksen johdon tavoitteiden ristiriita on esimerkki agenttikustannuksista. Yrityksen omistajien tulisikin kannustaa yrityksen johdon toimimaan ja ajattelemaan kuin osakkeenomistajat. Ja tässä on syy johdon saamille optio- ja osakekannustimille. Mikäli riskipitoinen hanke onnistuu, ja osakkeen arvo nousee, niin myös johto saa siitä sille kuuluvan palkkion.

Tätä kutsutaan myös omistajien ja johdon väliseksi agenttikustannukseksi. Kustannus syntyy siitä, että nykyisten osakkeenomistajien omistusosuus laimenee optio- tai osakepalkkioiden seurauksena.

full-moon-moon-night-sky-53153

Valitettavan usein johdon kannustinohjelmat ovat vain tapa lypsää osakkeenomistajien rahaa. Palkitsemisen rajat on asetettu sen verran alas, että niihin ei tarvitse juurikaan ponnistella. Puhutaan palkkioautomaateista.

Yhteenveto

Osakkeenomistajien ja johdon välistä tavoitteiden ristiriitaa kutsutaan agenttikustannukseksi. Osakkeenomistajat ovat yleensä hajauttaneet varojaan useisiin yrityksiin, joten heidän riskinsietokyky on korkeammalla yrityksen johtoon nähden. Yrityksen johdon taloudellinen hyvinvointi on kiinni yhdessä yrityksessä. Miksi siis tavoitella kuuta taivaalta, kun nykyinen taso riittää. Pahimmillaan epäonnistunut hanke vie työpaikan alta, mutta onnistumisesta ei saa juurikaan palkkiota.

Tästä syystä yrityksen omistajat tarjoavat johdolle ja muille avainhenkilöille osakekannustimia, jotta he toimisivat ja ajattelisivat kuin osakkeenomistajat.

Yksi ajatus artikkelista “Osakkeenomistajan ja johdon agenttikustannus”

Kommentit on suljettu.