Prosenttimuotoinen tilinpäätösanalyysi

Prosenttilukumuotoiset tilinpäätösanalyysit voivat tuoda esiin eri tilinpäätöserien trendit ja muutosten suuruudet. Tämä auttaa sijoittajaa näkemään ns. ”metsän puilta” ja kohdistamaan analyysinsä näihin muutoksiin. ”Miksi tulosmarginaalit laskevat?”, ”miksi taseen loppusumma pienenee?” ja niin edelleen.

Talousmentor yritysanalyyseissä käydään läpi yritysten tulolaskelmaa, tasetta ja rahavirtalaskelmaa useamman vuoden ajalta. Analyysin tueksi lasketaan erilaisia tunnuslukuja sekä trendejä arvioidaan silmämääräisesti kaavioiden yms. avulla.

Tässä kirjoituksessa esitellään prosenttimuotoisen tilinpäätös- sekä trendianalyysi käyttäen apuna Amer Sport:n tietoja. (Talousmentor-yritysanalyysi: Amer Sports sijoituskohteena).

Tätä kirjoittaessa Amer on julkistanut Q2/2017 tuloksensa ja ohessa on yhtiön tuloslaskelma ja tase vuodesta 2013 alkaen.

TULOSLASKELMA 2017e 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 690 2 622 2 534 2 229 2 137
Liikevoitto 200 205 204 114 155
Nettotulos 125 127 122 55 90

ja tase

TASE 2017e 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 376 364 331 221 236
Liikearvo 354 373 346 305 281
Muut varat 1 775 1 978 1 879 1 648 1 513
Tase yhteensä 2 505 2 715 2 556 2 174 2 030
Oma pääoma 971 1 003 950 843 761
Vähemmistö 0 0 0 0 0
Korolliset velat 831 900 792 659 702
Muut vastuut 703 812 814 672 567
Tase yhteensä 2 505 2 715 2 556 2 174 2 030

Prosenttimuotoinen tilinpäätös

Prosenttimuotoisessa tilinpäätöksessä ideana on 1) asettaa kunkin vuoden liikevaihto 100 prosentiksi ja 2) laskea tuloslaskelman erät prosentuaalisessa suhteessa liikevaihtoon.

Eli jos liikevaihto on 2 622 miljoonaa euroa ja liikevoitto 205 miljoonaa euroa (kuten Amerilla oli vuonna 2016), niin nämä muutetaan prosenteiksi suhteessa liikevaihtoon. Liikevaihto olisi tällöin 100 % ja liikevoitto 7,82 % (=205/2622). Näin laskien saadaan Amerin tuloslaskelmasta seuraavannäköinen

TULOSLASKELMA 2017e 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Liikevoitto 7,43% 7,82% 8,05% 5,11% 7,25%
Nettotulos 4,65% 4,84% 4,81% 2,47% 4,21%

Taseessa taseen eri erät suhteutetaan taseen loppusumman mukaan, mikä Amerin kohdalla vuonna 2016 oli 2 715 miljoonaa euroa. Ja esimerkiksi korollisten velkojen (900 M EUR) osuus olisi tällöin 33,15 % (=900/2715). Ohessa Amerin taseen prosenttimuotoinen tase

TASE 2017e 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 15,01% 13,41% 12,95% 10,17% 11,63%
Liikearvo 14,13% 13,74% 13,54% 14,03% 13,84%
Muut varat 70,86% 72,85% 73,51% 75,80% 74,53%
Tase yhteensä 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Oma pääoma 38,76% 36,94% 37,17% 38,78% 37,49%
Vähemmistö 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Korolliset velat 33,17% 33,15% 30,99% 30,31% 34,58%
Muut vastuut 28,06% 29,91% 31,85% 30,91% 27,93%
Tase yhteensä 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Prosenttilukumuotoisen tilinpäätöksen avulla voi tarkastella sitä, miten eri erien väliset suhteelliset osuudet ovat kehittyneet vuosien varrella.

Tuloslaskelman osalta olen kiinnostunut vain liikevoitosta eli EBIT:stä ja nettotuloksesta. Prosenttilukumuotoinen analyysi kertookin nyt suoraan liikevoitto- ja nettotulosmarginaalit. Amerin kohdalla nämä näyttäisivät olevan nousussa vuoteen 2016 asti, kun taas vuoden 2017 ennusteissa marginaaleissa olisi laskupaineita.

Mikäli tuloslaskemasta olisi käytettävissä enemmän eriä, niin sieltä voisi tarkastella, miten esimerkiksi palkka-, materiaali- tai korkokustannukset ovat kehittyneet. Nämä sinänsä voivat olla mielenkiintoisia seurattavia, mutta itse olen kuitenkin jättänyt nämä väliin. Näin siksi, että niistä on harvoin todellista hyötyä varsinaisen tuloksentekokyvyn seuraamisen ja arvioimisen kannalta.

Taseen puolella prosenttilukumuotoisessa analyysistä on enemmän hyötyä, sillä sen avulla voidaan seurata sitä, miten esimerkiksi velkaisuus kehittyy. Amerin kohdalla voidaan todeta, että korollisia velkoja on ollut noin 30 – 35 prosenttia suhteessa taseen loppusummaan eikä siinä ole viimeiseen 5 vuoteen tapahtunut merkittäviä heilahteluja. Samoin oma pääoma on ollut varsin kiinteästi noin 37 – 39 prosentissa.

Amerin taseen muutokset ovat siis olleet varsin maltillisia. Huomaa, että vertailu tehtiin prosentteina. Tämän lisäksi sijoittajan olisi hyvä katsoa rahamääräisiä lukuja, josko siellä olisi isoja muutoksia suuntaan taikka toiseen. Esimerkiksi velkojen määrä on kasvanut noin 700 miljoonasta nykyiseen noin 830 miljoonaan euroon. Mutta samoin ovat käteiset varat sekä oma pääoma kasvaneet yhtä lailla. Joten velkaisuuden kehitys näyttäisi olevan ihan hallussa.

Trendianalyysi

Trendianalyysissä tarkastelun alkuvuoden (Amerin tapauksessa vuosi 2013) jokainen tuloslaskelman ja taseen erä asetetaan 100 prosenttiin. Tämän jälkeen kutakin erää verrataan tähän alkuvuoden lukemaan.

Esimerkiksi Amerin tilikauden 2013 liikevaihto oli 2 137 miljoonaa euroa, ja tämä olisi liikevaihdon kohdalla 100 prosenttia. Seuraavan vuonna Amerin liikevaihto oli 2 229 miljoonaa euroa, joka oli 104,31 prosenttia vuoden 2013 liikevaihdosta (=2229/2137). Vastaavasti vuoden 2013 liikevoitto oli 155 miljoonaa euroa (eli 100 %) ja vuoden 2014 trendianalyysin arvoksi tulisi 73,5 prosenttia (=114/155), kun liikevoitto oli selvästi edellisvuotta alhaisempi (114 M EUR).

Näin laskien saadaan tuloslaskelmaksi

TULOSLASKELMA 2017e 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 125,88% 122,70% 118,58% 104,31% 100,00%
Liikevoitto 129,03% 132,26% 131,61% 73,55% 100,00%
Nettotulos 138,89% 141,11% 135,56% 61,11% 100,00%

ja taseeksi

TASE 2017e 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 159,32% 154,24% 140,25% 93,64% 100,00%
Liikearvo 125,98% 132,74% 123,13% 108,54% 100,00%
Muut varat 117,32% 130,73% 124,19% 108,92% 100,00%
Tase yhteensä 123,40% 133,74% 125,91% 107,09% 100,00%
Oma pääoma 127,60% 131,80% 124,84% 110,78% 100,00%
Vähemmistö 100,00%
Korolliset velat 118,38% 128,21% 112,82% 93,87% 100,00%
Muut vastuut 123,99% 143,21% 143,56% 118,52% 100,00%
Tase yhteensä 123,40% 133,74% 125,91% 107,09% 100,00%

Amerin kohdalla tuloslaskelmasta nähdään, että liikevaihto on nousussa ja tilikauden 2017 ennusteena on noin +26 prosenttia parempi liikevaihto kuin vuonna 2013. Samalla nähdään, että sekä liikevoitto (+29 %) että nettotulos (+39 %) ovat kehittyneet liikevaihtoa paremmin.

Tässä on tärkeää huomata se, että valittu alkuvuosi voi vaikuttaa lukujen kehitykseen. Jos esimerkiksi valitun alkuvuoden tulos oli jostain syystä alhaisempi, niin tämän jälkeinen kehitys voi näyttää hienolta, kun tulos palaa normaalille tasolleen.

Jos Amerin alkuvuodeksi valitsisi vuoden 2015, niin tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto olisi 106 prosenttia, mutta liikevoitto 98 ja nettotulos 102 prosenttia. Tämä antaisi ihan erilaista kuvaa tuloksen kehityksestä.

Taseen kohdalla kiinnittäisin huomioita vain isoihin ja merkittäviin eriin – ja erityisesti taseen loppusumman, oman pääoman sekä korollisten velkojen kehitykseen.

Amerin kohdalla nähdään, että tilikauden 2017 ennustettu tase on kasvanut noin +23 prosenttia vuoteen 2013 nähden. Samassa ajassa oma pääoma on kasvanut hieman enemmän (+28 %) ja korolliset velat hieman vähemmän (+18 %). Tätä samaa indikoi myös prosenttilukumuotoinen tilinpäätösanalyysi, missä todettiin näiden erien suhteellisten osuuksien pienet muutokset.

Yhteenveto

Prosenttilukumuotoiset tilinpäätösanalyysit voivat tuoda esiin eri tilinpäätöserien trendit ja muutosten suuruudet. Tämä auttaa sijoittajaa näkemään ns. ”metsän puilta” ja kohdistamaan analyysinsä näihin muutoksiin. ”Miksi tulosmarginaalit laskevat?”, ”miksi taseen loppusumma pienenee?” ja niin edelleen.

Tuloslaskelman kohdalla etenkin liikevoitto- ja nettotulosmarginaalien kehitystä vuosien varrella on hyvä seurata. Taseen puolelta seuraisin velan ja oman pääoman suhteiden muutoksia sekä näiden erien kasvua vuosien aikana.

Korostetaan vielä sitäkin, että analysoijan on aina hyvä tarkistaa prosenttien lisäksi todelliset rahamääräiset muutokset. Prosentteina mitattuna muutokset voivat näyttää isoilta, mutta rahamäärien kohdalla muutokset voivat olla marginaalisia. Varsinkin, jos erä on suhteellisen pieni verrattuna kokonaisuuteen.