Yritysanalyysi: Tunnusluvut

Tuloskausi Q1/2018 alkaa ensi viikolla, mutta ennen kuin tuloskierros on täydessä vauhdissa, niin tehdään kertaus keskeisimpiin tunnuslukuihin. Sijoittaja pyrkii tunnuslukujen avulla selvittämään yrityksen tuloksentekokykyä, pääoman tuottoa, velkaisuutta, osinkotuottoa sekä onko osake halpa vaiko ei.

Edellisessä kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma ja esimerkkejä rahavirtalaskelman tietoja sekä katsottiin, miten esimerkiksi liikearvon alaskirjaus, tulosparannus, osingonmaksu ja lainojen lyhennys näkyy tilinpäätöksen laskelmissa. Sitä ennen kirjoituksessa Yritysanalyysi: Tuloslaskelma ja tase käytiin läpi tuloslaskelman ja taseen keskeisimmät tiedot.

Talousmentor-yritysanalyysien tarkoituksena on selvittää yrityksen pitkän aikavälin tuloksentekokykyä, osingon kehitystä, pääomien tehokasta käyttöä sekä velkaantumisen tuomaa riskiä.

Tämä kirjoitus pohjautuu kahden vuoden takaisiin kirjoituksiin

Korostetaan vielä sitä, että yhden vuoden luvuilla ei tule tehdä turhan suuria johtopäätöksiä, vaan tunnuslukujen kohdallakin on hyvä huomioida se, mihin suuntaan yritys on menossa.

Osakkeiden lukumäärä

Jotta erilaisia osakekohtaisia tunnuslukuja voidaan laskea, niin yhtiön osakkeiden lukumäärä tulee selvittää ensin. Äkkiseltään voisi ajatella, että tämä on helppo tehtävä.

Mutta, mitä lukumäärää tulisi sitten käyttää? Huomioidaanko yhtiön itsensä omistamat osakkeet vaiko ei? Entä optiot tai muut osakeoikeudet (esim. vaihtovelkakirjalainat)? Entä onko oikea määrä tilikauden päätöspäivän määrä vaiko tilikauden keskimääräinen määrä?

Talousmentor-analyyseissä pyrin ensisijaisesti käyttämään tilikauden keskimääräistä laimennettua osakemäärää (weighted average diluted). Tämä löytyy USA-yhtiöiden 10Q- ja 10K-raporteista helposti. Ja yleensä yhtiöt raportoivatkin laimennusvaikutuksella lasketun EPS luvun (diluted EPS).

Aina laimennettua osakemäärää ei saa selvitettyä. Silloin joutuu tekemään kompromissin ja tyytymään esimerkiksi tilikauden lopun osakemäärään, josta on laskettu pois yhtiön omat osakkeet.

Osakemäärän olisi hyvä olla laskutrendissä. Mutta, jos määrä päinvastoin kasvaa, niin se tarkoittaa sitä, että yritys käy sijoittajan kukkarolla. Tavoitehan pitäisi olla juuri toisin päin.

Amerikkalaiset yhtiöt käyttävät omien osakkeiden ostoa tapana jakaa voittovaroja osinkojen rinnalla tai niiden sijaan. Siksi osingon lisäksi sijoittajan tulee seurata myös sitä, paljonko yritys ostaa omia osakkeita vuositasolla. Omien osakkeiden ostoihin käytetyn rahamäärän saa helpoiten selville rahavirtalaskelmasta.

Osakekohtainen tulos (EPS)

Osakekohtainen tulos (earnings per share, EPS) kertoo tuloksen osaketta kohden. Tilinpäätöstiedotteita tms. analyysejä lukiessa, on aina oltava tarkkana siitä, millä tavalla EPS on laskettu.

  • Onko osakkeiden lukumäärässä huomioitu laimennusvaikutus vaiko ei?
  • Lisäksi mitä nettotulosta on käytetty? Koko konsernin nettotulosta vaiko vähemmistön osuudella siivottua lukua?
  • Onko kertaluontoiset erät huomioitu ja jos on, niin miten?

Koska jakajana on osakkeiden lukumäärä (eli omistajat), niin silloin tulee käyttää omistajille kuuluvaa nettotulosta (eli vähemmistön osuus on siivottu pois). Mikäli kertaluontoinen erä on todellakin kertaluontoinen, niin sen voi siivota pois nettotuloksesta, kun laskee EPS.

Näin esimerkiksi Talousmentor-yritysanalyyseissä korjataan tilikauden 2017 USA:n verouudistuksen tuomat kertaluontoiset tuotot tai menot. Tarkistan ja korjaan yritysten tiedot Q1/2018-raporttien yhteydessä.

PE-luku

PE-luku (price per earnings) kertoo osakkeen hinnan suhteen osakekohtaiseen tulokseen.

PE = osakkeen hinta / EPS

Yksi PE-luvun tulkinta on se, kuinka monessa vuodessa yrityksen tekemät voitot ylittävät osakkeen hinnan.

PE-lukua käytetään hyödyksi arvioitaessa, onko osakkeen hinta kallis tai halpa. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää huomata, ettei lukua lähde ylitulkitsemaan – se on kuitenkin varsin yksinkertaisen laskutoimituksen tulos.

  • Osaketta ei pidä ostaa (tai jättää ostamatta) pelkästään PE-luvun perusteella.
  • Talousmentor-yritysanalyyseissä lasketaan kuluvan tilikauden ennustetun tuloksen mukainen PE.

Random Walker on kirjoittanut hyvän kirjoituksen PE:stä: Mitä P/E-luku oikeasti kertoo (https://www.sijoitustieto.fi/sijoitusartikkelit/mita-pe-luku-oikeasti-kertoo). Suosittelen lukemaan sen ajatuksella läpi.

Mitä PE3 tai PE7 oikein ovat?

Minulta monesti kysytään, että mitä PE3- ja PE7-luvut oikein ovat. Kysymykset ovat aiheellisia, sillä turhan usein laiskuuttani kirjoitan ”PE3 on 17,5x”. Kun tarkoituksenani on ollut sanoa ”Kolmen vuoden keskiarvotuloksilla laskettu PE on 17,5x”.

Talousmentor-analyyseissä PE3 lasketaan seuraavasti

  • Summataan kuluvan vuoden tulosennuste sekä kahden edellisen vuoden raportoidut (omistajille kuuluvat) nettotulokset
  • Tämä summa jaetaan kuluvan vuoden keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä

PE7-samalla logiikalla, mutta 1+6 vuoden ajalta.

Nämä pidemmän aikavälin PE:t huomioivat paremmin suhdannevaihteluista johtuvia tulosheilahduksia.

Oman pääoman tuotto – ROE

Oman pääoman tuottoprosentti, ROE (return on equity), on tärkeä sijoittajan tunnusluku. Se kertoo kuinka hyvin yrityksen toiminta tuottaa voittoa omalle pääomalle.

ROE = nettotulos / oma pääoma keskimäärin

Keskimääräinen oma pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Koska taseessa on aina tilikauden lopun tilanne, niin silloin tilikauden alun tilanteen näkee edellisen tilikauden taseesta.

ROE:n tulisi olla yli 15 prosenttia – joskin yrityksen riskisyys ja yleinen korkotaso määrittävät rajaa osaltaan. Mitä riskisempi yritys tai mitä korkeammalla korkotaso on, niin sitä korkeampi ROE:n tulisi olla.

Mikäli ROE on kovin matala, niin joko yritys ei toimi tehokkaasti tai yrityksessä on paljon tehottomassa käytössä olevia pääomia. Tällöin yrityksen tulisi investoida tuottaviin kohteisiin tai mikäli tähän ei ole mahdollisuuksia, niin jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille osinkoina.

Huomaa, että ROE voi olla positiivinen siitäkin huolimatta, että yrityksellä menee umpisurkeasti. Silloin sekä EPS että oma pääoma ovat negatiivisia, jolloin ROE:sta tulee positiivinen luku. Tähän halpaan ei kannata langeta.

Sijoitetun pääoman tuotto – ROI

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, ROI (return on investment), on ROE:n rinnalla tärkeä kannattavuuden tunnusluku. Se kuvaa tuottoa, joka on saatu tuottoa vaativalle pääomalle eli omalle ja vieraalle pääomalle.

ROI = liikevoitto / keskimääräinen (oma pääoma + korolliset velat)

ROI:n laskennassa käytetään liikevoittoa (EBIT), sillä siitä ei ole vähennetty rahoituskustannuksia eli veroja tai korkoja. Jakajana on sekä sijoittajien että lainoittajien pääomat. Samoin kuin ROE:n laskennassa, niin keskimääräinen oma pääoma ja korolliset velat saadaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona.

ROI:n tulisi olla yli 10 prosenttia sekä vähintäänkin yli lainakulujen, sillä muutoin nettotulos valahtaisi negatiiviseksi. Siksi sijoittajan tulee katsoa, että myös nettotulos on hyvällä tasolla.

Nettovelkaantumisaste eli gearing

Nettovelkaantumisaste eli gearing kertoo, paljonko yrityksessä on korollista nettovelkaa suhteessa omaan pääomaan. Luku ilmaistaan prosenttiarvona.

gearing = (korolliset velat - käteinen) / oma pääoma

Tässä on hyvä huomata, että tunnusluku on sitä parempi mitä pienempi se on.

Negatiivinen luku tarkoittaa sitä, että yrityksellä on käteistä enemmän kuin korollisia velkoja. Mikäli yritys on hyvä osingonmaksaja ja se tuottaa hyvää tulosta eli ROE on hyvällä tasolla, niin negatiivinen gearing on arvosijoittajan kannalta hyvä merkki. Silloin yrityksellä on käyttämätöntä lainapuskuria heikkojen tuloskausien varalle eikä yritysjohto turhaan hae parannusta oman pääoman tuottoon (ROE) velkavivulla.

Mikäli luku nousee yli 100 %:n, niin silloin yritystä voi alkaa pitämään velkaisena.

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste kertoo oma pääoman määrän suhteessa koko taseen loppusummaan. Jos omavaraisuusaste on 60 %, niin silloin omaa pääomaa on 60 % ja loppuosa on velkaa.

omavaraisuusaste = oma pääoma / taseen loppusumma

Luku on sitä parempi, mitä korkeampi omavaraisuusaste on, ja yli 40 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Arvosijoittaja arvostaa sitä, että yrityksen velkaisuus pienenee aikaa myöten, joten yksittäisen vuoden lukuja ei tule katsoa liian tarkkaan, vaan sitä mihin suuntaan velkaisuus kehittyy. Mikäli velkaa on paljon, niin se heikentää yrityksen tappioiden sietokykyä. Lisäksi uhkana voi olla osinkojen selvä leikkaus tai jopa osinkojen maksun keskeyttäminen.

Hyvä huomata

PE, PB ja ROE:n välillä on matemaattinen yhteys, joka on hyvä huomioida.

PB = osakkeen hinta / oma pääoma
ROE = eps / oma pääoma
PE = osakkeen hinta / eps

PB = PE * ROE 
   = (osakkeen hinta / eps) * (eps / oma pääoma)

josta eps supistuu pois, jolloin saadaan

PB = (osakkeen hinta / eps) * (eps / oma pääoma) 
   = osakkeen hinta / oma pääoma

joka on PB:n määritelmä.

Tämä kannattaa huomioida, kun yhdistelee eri tunnuslukuja. Et voi löytää yritystä, jonka PE on noin 15, ROE yli 20 prosenttia ja PB alle 1,3. Koska PB = PE * ROE, niin silloin 15 * 0,20 antaisi tulokseksi 3,0, mikä olisi PB-luvun alin taso näillä PE ja ROE luvuilla.

Talousmentor-Arvoluku

Talousmentor-yritysanalyysin yhtenä komponenttina on arvoluvun laskeminen. Luvun avulla sijoittaja saa yleiskuvan yrityksen pitkän aikavälin tuloksentekokyvystä, osingon kehityksestä, pääomien tehokkaasta käytöstä sekä yleisestä yritysriskistä. Eli kaikki ne tekijät, jotka ovat myös yritysanalyysin tavoitteena selvittää.

Talousmentor-arvoluku on eräänlainen yritysanalyysin tarkistuslista, joka on hyvä käydä läpi jokaisen yrityksen kohdalla. Tärkeää ei ole pisteiden antaminen (tai niiden antamatta jättäminen), vaan se, että tarkistuslista on käyty ajatuksella läpi.

Arvoluvun periaatteista kirjoitin noin pari vuotta sitten ja kirjoitussarja on koottuna PDF-tiedostoksi: Talousmentor-arvoluku.pdf

Yhteenveto

Kuten todettua, niin tämä tunnuslukukertaus perustui parin vuoden takaisiin kirjoituksiin, joten myös nämä kannattaa katsastaa. Tunnusluvut I -kirjoituksessa on enemmän osinkoihin liittyvää asiaa.

Sijoittaja pyrkii tunnuslukujen avulla selvittämään yrityksen tuloksentekokykyä, pääoman tuottoa, velkaisuutta, osinkotuottoa sekä onko osake halpa vaiko ei. Korostetaan vielä sitä, että yhden vuoden luvuilla ei tule tehdä turhan suuria johtopäätöksiä, vaan tunnuslukujen kohdallakin on hyvä huomioida se, mihin suuntaan yritys on menossa.

Yksi ajatus artikkelista “Yritysanalyysi: Tunnusluvut”

Kommentit on suljettu.