Mikä on tuloslaskelma?

Tuloslaskelma on yksi kolmesta tärkeästä tilinpäätösasiakirjasta, joita käytetään raportoitaessa yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä tiettynä tilikautena, ja kaksi muuta tärkeää tilinpäätöstä ovat tase ja kassavirtalaskelma.

Tuloslaskelma käytännössä

Tuloslaskelma tunnetaan myös nimellä tuloslaskelma tai tuotto- ja kululaskelma, ja siinä keskitytään ensisijaisesti yrityksen tuloihin ja menoihin tietyllä ajanjaksolla. Tulojen ja menojen erotus ilmoitetaan joko suoraan nettotuloksena (positiivinen luku) tai päinvastoin nettotappiona (negatiivinen luku). Esimerkkinä voidaan mainita, että jos yritys XYZ:n liikevaihto oli 100 miljoonaa euroa, mutta sen toimintakulut olivat 120 miljoonaa euroa vuoden lopun kirjanpidon aikana, se raportoisi nettotappiota noin -20 miljoonaa euroa .

Tuloslaskelman avulla yrityksen johto voi seurata liiketoiminnan tuloksellisuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia, kuten henkilöstön vähentämistä ja tuotevalikoiman rajoituksia. Tuloslaskelmaa voidaan kutsua myös ansaintalogiisiksi, sillä se antaa hyvän kuvan siitä, mitkä ovat yrityksen saavuttamat tulot ja menot sen toteuttamien aktiviteettien mukaisesti. Laskelmassa tulot ja menot näytetään yleensä niiden kulutusjaksoittain, jolloin esimerkiksi vuoden ensimmäisen puoliskon tulisi olla alhaisempi kuin toisen puoliskon.

Mikä on ”liikevaihdon” määritelmä yrityksen tuloslaskelmassa?

Termiä ”tulot” ei ole määritelty lainsäädännössä

Yleinen käytäntö on kuitenkin se, että verotuksessa tulot katsotaan liiketoiminnan tuloiksi

tai liikevaihtoa. Oikeusperusta tälle näkemykselle on löydetty useista tuomioistuimen päätöksistä

Esimerkiksi Helsingin hovioikeuden 4.1.1955 antamassa ratkaisussa (asia 1955/10) katsottiin, että tuloverovelvollisuus on olemassa vain niiden tulojen osalta, jotka yleisesti sovellettavan lainsäädännön mukaan kuuluvat veronalaisiin tuloihin. Kesäkuusta 1956 lähtien voimassa olleen veronalaisen tulon laskemista koskevan Suomen lainsäädännön mukaan verotuksessa tulon käsite perustuu myyntiin ja vastaavaanvälittömään tai välilliseen ostoon.

Yleiskuvaus on siis se, että yrityksen tuloslaskelmassa ilmoitetaan vain ne ovat liiketoiminnan tulojen verotettavuuden perusteella katsottuna verotettavia tuloja

Liikevaihto voidaan siten rinnastaa laskennallisesti myyntiin ja pelkkien myyntitulojen osalta voidaan puhua liikevaihdosta (heikommin verotetusta) ja myynistä(verotetuimmin).

Yrityksen tuloslaskelman ”tulot” -käsite ei siis ole määritelty lainsäädännösssä, joten käytettävissinkin se on auki ja mahdollistaa erilaisia tulkintoja. Yhteisymmärrys yritysten kesken toimivien markkinakeskusjohtoisten mallihallintojen perusteella on vakiintunut tilanteeseen, jossa liikevaihdolla ja tuloksella on sama merkintä yrityksessä, jolloin (liike)vaihtoon luetaan kaikki liiketoiminnasta syntyvät tulot kuten myyntitulot ja muuntoerot.