Yrityksen tunnusluvut

Tunnusluvut ovat taloudellisia laskelmia, joita käytetään yrityksen asioiden ja tilan analysointiin. Niissä keskitytään yleensä joko jonkin asian prosentuaaliseen tai absoluuttiseen arvoon, kuten myyntituloihin, kustannuksiin, varoihin tai velkoihin. Kuten nimestä voi päätellä, tunnusluvut ovat erityisen tärkeitä kaikille, joiden ammattiin kuuluu yritystietojen hallinnointi – olipa kyse sitten johtokunnan tai keskijohdon tasosta. Niitä käytetään usein johtajien keskusteluissa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Tunnuslukujen erityispiirteenä on se, kuinka paljon niillä on vaikutusta yritykseen. Tunnusluvulla tarkoitetaan sitä, kuinka monta prosenttia tunnuksen arvoista vaikuttaa johonkin muuhun lukuarvoon – esimerkiksi osakkeen hintaan tai tulokseen.

Oman pääoman tuotto

Esimerkiksi oman pääoman tuottona tunnettava ROE (return on equity) mittaa yhtiön oman pääoman tuoton suhdetta sen sijoitukseen eli oman pääoman tuotto on ROE:n laskemista. Yrityksen voitto jaettuna yhtiön omalla pääomalla (sen sijoitukseen) antaa vertailukelpoisen tuloksen suhteessa osakkeiden hintaan.

Tunnusluku saadaan laskemalla yrityksen vapaaseen omaan pääomaan (FoE) kuuluvien osakkeiden määrille, jotka eivät ole noteeraamattomia, markkina-arvon ja tilikaudella poistetun hyväntahtoisuudenerotus.

Voittomarginaali

Kuten nimestä voi päätellä, voittomarginaalilla mitataan yrityksen jaettavien voittojen suhdetta sen myyntitulokseen eli sellaista mielivaltaisen voitonosuuden prosenttiosuutta liikevaihdosta, jonka yritys saa ottamalla laskutukseensa. Tunnusluku on tarkoitettu konsernin ulkopuolisille markkinoille toimiville yrityksille.

Voittomarginaali laskemiseen tarvitaan myös tuloslaskelma ja tase.

Kannattavuuden kerroin

Tunnusluku kertoo sen, kuinka paljon yrityksen liikevoitolla on vaikutusta osakkeen hintaan eli mitä suurempi lukuarvo on, sitä enemmän yritystoiminnan tuotto merkitsee osakkeiden arvoon nousemista joten myös voittomarginaalin kehitys on parhaiten jaetussa tuloksessa. Jos tunnusluku on 0-1, ei sillä ole vaihtoehtoisia arvoja, jotka toteutuessaan nostaisivat osakkeen hintaa.

Tunnusluku lasketaan seuraavasti: (1/osakkeiden lukumäärä) x 100 x liikevoitto / tulos

Esimerkiksi 15 % 3 000 000 € = 0,15 * 1 000 000 € / 300 000 € = 10 €.

Kannattavuuden kerroin laskee osuvasti muuttuvan markkina-arvon ja tämän suhteen tarkoitukseen eli siihen että mitataanko mahdollisuutta yritykseenosakkeen arvoon.

Tunnusluku on tarkoitettu omaisuudenhoitoon ja osaketaideanalyyseille. Tunnusluku on prosentuaalinen velan määrästä, joka ei saa koskaan ylittää 100 %: ettei alijäämien kertyminen kasvaisi liian suureksi ja rajoitaisi pörssiyhtiön toimintaa – tai maksaessaan takaisin lainoja seuraavan velkasuhteen hinnassa olisi ilmeinen huono tuotto. Tunnusluku lasketaan seuraavasti: (liikevaihto – ostovelat) / korolliset velat x 100

Velanotto tehostaa liiketoimintaa ja parantaa sen tulosta, mutta saattaa johtaa myös yritykselle vierasta rahoitusta varten otetusta lainasta. Yritysten taloudellinen tilanne on yleensä positiivinen silloin, kun tunnusluvuilla ei ole paljoakaan vaikutusta osakkeen hintaan eli suuremmalleyhtiön kannattavuuden kerrottuna osakkeen hinta on määrittynyt sen löytämiseksi mihin yritys pystyy.