Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Päivitetty 3.8.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Archer-Daniels-Midland valmistaa, kuljettaa, varastoi, prosessoi ja myy maatalouden raaka-aineita ja tuotteita, ja se on maailman johtava soijaöljyn sekä bioetanolin ja maissisiirapin tuottaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e ARCHER-DANIELS-MIDLAND Ennuste
Osake (3.8.2019) 40,07 Osinko 12 kk 1,430
Markkina-arvo (Mrd) 22,7 Osinkotuotto 3,6%
Liikevaihto (M) 62 800 (-2,4%) Osinko/EPS 56% 4v ka
Nettotulos (M) 1 050 (-42,0%) Osinko/FCF 57% 4v ka
EPS 1,86 Omav.aste 45%
PE 21,6 Gearing 43%
EV/EBIT 20,3 ROE 5,5%
PB 1,18 ROI 5,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

ARCHER-DANIELS-MIDLAND3.8.2019 | 40,07 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen pitkän aikavälin heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

ADM:n marginaalit ovat varsin ohuet eli nettotulos on vain 2 – 3 prosenttia liikevaihdosta, eikä se siten anna paljoa anteeksi, mikäli liikevaihto laskee nopeasti. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotuloksen kohtuullisella tasolla, vaikka liikevaihto on laskenut yli -30 prosenttia vuodesta 2012.

Ihmisten määrä maapallolla kasvaa, ja sitä myöten vehnän yms. ravintoaineiden kysyntä. Myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti biodieselin ja bioetanolin kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Nämä trendit tukevat ADM:n liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Osinkosijoittajaa yhtiön vuosikymmeniä pitkä osinkohistoria kiinnostaa varmastikin. Seuraavan 12 kk:n ennustamani osinkotuotto on noin 3,6 prosenttia, mikä on yhtiön normaaliin tasoon (1,8 – 2,0 %) varsin mukava.

USA:n ja Kiinan kauppasota tuo harmaita pilviä yhtiön lähitulevaisuuden odotuksiin.

Tilikausi 2019

Archer-Daniels-Midland:n Q1-Q2/2019

M USD Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 16 297 17 068 -4,5% 31 601 32 594 -3,0%
Liiketulos (ebit) 337 699 -52% 704 1 221 -42%
Nettotulos 235 566 -58% 468 959 -51%
EPS (USD) 0,42 1,00 0,83 1,70

Q2:n liikevaihto laski -4,5 prosenttia, mitä painoi toimitusmäärien ja -hintojen edelleen jatkuva lasku. Liikevaihtoa tuki hankitut liiketoimet, jonka johdosta Nutrition-segmentin liikevaihto kasvoi +50 prosenttia. Jos tämän segmentin jättää pois vertailusta, niin liikevaihto olisi laskenut -8 prosenttia.

USA:n ja Kiinan kauppasodan kiristyminen näkyy näissä luvuissa, mutta etenkin liiketuloksessa, joka laski yli -50 prosenttia. Vaikutus tulee oikeastaan kahta kautta. Vertailukauden lukemia nosti yritysten varautuminen kauppasotaan, joka nosti kysyntää ja siten myös marginaaleja. Nyt tilanne on oikeastaan päinvastainen – eli kuten todettua, niin sekä hinnat että määrät laskivat.

Kiinan strategiana on lisätä bioetanolin käyttöä ajoneuvojen polttoaineena ja sen oma tuotanto ei tällä hetkellä riitä tämän strategian saavuttamiseen. Nyt kauppasodan johdosta tilaukset USA:sta ovat romahtaneet, mikä on painanut bioetanolin tuottamisen pahasti tappiolliseksi.

Myös soijan vienti Kiinaan on vähentynyt kauppasodan seurauksena.

Tuottoja laski myös paikoin esiintyvät tulvat.

ADM kommentoi tulosraportissa, että yhtiö on luottavainen siihen, että toimitustasot palautuvat USA:n ja Kiinan maataloustuotteiden kaupassa. Ajoituksen suhteen on epävarmuutta.

Although the timing is uncertain, we remain confident in the resumption of significant food and agricultural trade flows between the U.S. and China, which will help bolster margins in the U.S. grain export and ethanol industries

Trump asetti uusia tulleja heinä-elokuun 2019 taitteessa ja hän perusteli niitä sillä, ettei Kiina ole lisännyt maataloustuotteiden ostojaan, vaikka näin oli aiemmin sovittu.

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymäarvioitaan vuodelle 2019.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q3/19e Q3/18 2018 2017
Liikevaihto 15 450 15 800 -2,2% 62 800 64 341 -2,4%
Liiketulos (ebit) 380 679 -44,0% 1 525 2 262 -32,6%
Nettotulos 270 536 -49,6% 1 050 1 810 -42,0%
Tuleva Ed.
Osinko (USD, 12kk) 1,430 1,370

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat ADM: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 379 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 216 miljoonaa dollaria.

ADM:n liikevaihto on laskenut trendinomaisesti jo vuodesta 2012, jolloin liikevaihto oli 90,6 miljardia dollaria. Lisäksi nettotulosmarginaalit ovat varsin alhaisilla tasoilla (1,5 – 3,0 %). Näin yhtiön johdon tulee olla hyvin hereillä, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu epäedullisia heilahteluja.

adm-tuloslaskelma-q22019

Tilikauden 2018 liikevaihto nousi +5,8 prosenttia 64,3 miljardiin dollariin, mitä tuki kasvaneet myyntimäärät ja -hinnat. Nettotulos oli 1,8 miljardia dollaria, joka oli paras sitten vuoden 2015. Marginaali nousi 2,8 prosenttiin, johon viimeksi päästiin vuosina 2014 ja 2015.

Yhtiö arvioi, että tilanne alkaa kääntymään parempaan suuntaan tilikauden 2019 aikana, kun kustannussäästöohjelmien sekä raskaiden investointien vaikutukset alkavat tuottaa hedelmää. Tuloskuntoa tukee myös alhaisempi veroaste. USA:n ja Kiinan kauppasota näyttää kuitenkin lyövän kapuloita rattaisiin pahemman kerran, sillä tuloskunto on laskenut yli -40 prosenttia vuoden 2019 alkupuoliskon aikana. Eikä kauppasota näytä osoittavan lieventymistään.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 60 – 65 miljardia ja nettotulos noin 0,7 – 1,3 miljardia dollaria. Tämä painaisi marginaalin 1,7 prosenttiin eli alimmalle tasolleen sitten vuoden 2012.

Tällä tulosennusteella yhtiön PE-luku olisi 21,6x, joten osakkeen arvostustaso on noussut kauppasodan vaikuttaessa negatiivisesti yhtiön tuloskuntoon. Suhdannevaihteluja paremmin huomioiva 7-vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE-luku on 14,7x, joka indikoisi edullisesta osakkeesta. Kauppasodan tilanne on tällä hetkellä vain sellainen, että sijoittajan tulee ottaa tämän vaikutus huomioon arvioitaessa yhtiön lähitulevaisuuden tuloksentekokykyä.

Lisäksi yhtiön toimiessa ohuilla marginaaleilla, niin sijoittajan tuleekin erityisen tarkkaan katsoa, mihin suuntaan yhtiön kannattavuus kääntyy, ja millaisia viestejä yrityksen johto lähettää julkisuuteen.

adm-roe-roi-q22019

ROE ja ROI ovat olleet laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen, jolloin ne olivat noin 11 – 12 prosentin tasolla. Yrityksellä on menossa pääoman tehokkuusohjelma (omien osakkeiden osto ja osingon jako), jolla pyritään kasvattamaan pääoman tuottolukuja. Ja nyt näyttäisi siltä, että tuottoluvut nousisivat takaisin 10 prosentin paremmalle puolelle. Tässäkin kauppasodan tulospaineet ovat kääntäneet tuotot noin 5 prosentin tuntumaan.

Tase

Liikearvoa on kohtuullisesti eli noin 5 – 7 prosenttia taseen loppusummasta ja 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -250 miljoonan dollarin vaikutusta tulokseen. Tämä laskisi tulosta noin -20 – 25 prosentilla, joten vaikutus olisi varsin siedettävä.

adm-velkaisuus-q22019

Omavaraisuusaste on varsin tasaisesti ollut 40 – 45 prosentin välimaastossa useamman vuoden ajan. Nettovelkaantumisaste eli gearing on erinomaisella tasolla (30 – 40 %) eli reippaasti alle 100 prosenttia. Eli vaikka korollisten velkojen määrä on ollut nousussa, niin silti niiden suhteellinen osuus on hallinnassa.

Rahavirta

ADM:n liiketoiminnan rahavirta on selvässä laskutrendissä vuodesta 2013. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida rahavirtoihin vaikuttavat varastotasojen sekä myyntisaatavien muutokset, jotka näyttävät heilauttelevan ADM:n liiketoiminnan rahavirtaa voimakkaimmillaan plus/miinus 7 miljardia dollaria vuodessa. Siksi yksittäisen vuoden lukuihin ja niiden muutoksiin pitää suhtautua varauksella.

Mutta vuodesta 2013 näkyvä laskeva trendi ei enää selity yhden tai kahden vuoden varastomuutoksilla, vaan siinä näkyy ADM:n liikevaihdon ja tuloksen lasku selvästi. Kassaan tulee rahaa vähemmän eli siinä mielessä tuloksen lasku on todellinen eikä vain kirjanpidollinen harha.

adm-rahavirta-q22019

Capex-investoinneissa näkyvä laskutrendi selittyy pitkälti yritysjärjestelyillä. Aiempi noin 1,4 miljardin dollarin ylläpitoinvestointien taso on laskenut nyt noin 900 miljoonaan dollariin. Yhtiö arvioi myös, että tilikaudella 2019 capex-investointien tarve on noin 800 – 900 miljoonaa dollaria.

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee em. syistä vuodesta toiseen. Vuosilta 2014 – 2018 vapaata rahavirtaa on kertynyt noin 9,4 miljardia dollaria, kun voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) on kulunut samana aikana noin 8,6 miljardia dollaria. Eli siinä mielessä rahavirrat ovat olleet riittäviä ja ylijäämää jää myös lainojen hoitoon.

Ja kuten todettua, niin yhtiön raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja ADM keskittyy toimintojen kehittämiseen ja investointien hyödyistä ”nauttimiseen”. Tämän pitäisi näkyä positiivisena kehityksenä vapaissa rahavirroissa. Ja kuten todettua, niin USA:n ja Kiinan välinen kauppasota voi kääntää rahavirtojen kehityksen heikoksi ja ”nauttiminen” voi jäädä haaveeksi.

Osinko

ADM on osinkosijoittajan unelma. Yhtiö on nostanut vuotuista osinkoaan viimeisen 40 vuoden aikana joka vuosi. Se vaatii sen, että yrityksen toiminnan tulee olla voitollista ja voiton tulee myös kasvaa jatkuvasti, muutoin osingonmaksua ei voi kestävästi ylläpitää.

adm-osinko-q22019

Viimeisen 12 vuoden aikana osinko on kasvanut tilikaudella 2005 maksetusta 0,34 dollarin osingosta vuonna 2018 maksettuun 1,34 dollarin osinkoon. Eli osinko on kasvanut noin 10,3 prosentin vuosivauhdilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä ADM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2019 0,350 8/2018 0,335 8/2017 0,320
11/2019 (e) 0,350 11/2018 0,335 11/2017 0,320
2/2020 (e) 0,365 2/2019 0,350 2/2018 0,335
5/2020 (e) 0,365 5/2019 0,350 5/2018 0,335
YHTEENSÄ 1,430 1,370 1,310
+4,4% +4,6% +5,6%

Q1:n osinko nousi 0,35 dollariin, jolla tasolla arvioin sen olevan koko kuluvan vuoden. Arvioin kvartaaliosingon nousevan vuoden 2020 alussa parin edellisen kerran tapaan 0,015 dollaria 0,365 dollariin.

Q3:n osinko on 0,35 dollaria, ja se irtoaa 21.8.2019 ja maksetaan 12.9.2019.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,43 dollaria, joka antaisi tällä kurssitasolla (40,07 USD) noin 3,6 prosentin osinkotuoton.

Osinkojen lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan vuodesta 2014 noin 80 miljoonaa kappaletta eli noin 12 prosenttia vuoden 2014 määrästä. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on valtuutus noin 15,7 miljoonan osakkeen ostoon vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisäksi on huomattava, että osingonmaksusuhde on pysynyt noin 35 – 55 prosentin välimaastossa, jota voidaan pitää varsin kohtuullisena tasona. Jotta osakkeenomistajat voisivat nauttia nousevista osingoista vielä pitkälle tulevaisuuteen, niin tuloskunnon pitäisi lähteä voimakkaaseen kasvuun lähivuosien aikana. Q3/2019 raportin yhteydessä pitää tarkastella osinkoa sen mukaan, millaista jälkeä kauppasota saa aikaan yhtiön tuloksentekokyvyssä.

Sijoittajan on myös seurattava rahavirtojen ja etenkin vapaan rahavirran kehitystä. Viime vuosien kehitys on ollut laskevine trendeineen hieman huolestuttavaa. Vielä ollaan kuitenkin tilanteessa, missä vapaat rahavirrat ovat riittäneet osinkojen maksuun.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+582) sekä osingonmaksuilla (-396). Oikaisu on yhteensä +186 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 379 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 216 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (3.8.2019) 40,07 40,97 40,08 45,65 36,68 52,00 43,40 27,39
Lkm (000) 566 000 567 000 572 000 591 000 621 000 656 000 663 000 662 000
Markkina-arvo (Mrd) 22,68 23,23 22,93 26,98 22,78 34,11 28,77 18,13
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Origination 24 550 25 112 24 124
Oilseeds 22 500 24 800 22 388
Carbohydrate Solutions 9 500 10 258 10 406
Nutrition 5 600 3 790 3 523
Muut 350 381 387
YHTEENSÄ 62 500 64 341 60 828 0 0
LIIKEVOITTO 2018e 2018 2017 2016 2015
Origination 625 547 404
Oilseeds 1 550 1 473 825
Carbohydrate Solutions 900 945 1 078
Nutrition 400 339 312
Muut -875 -1 042 -786
YHTEENSÄ 2 600 2 262 1 833 0 0
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 15 450 31 601 62 800 64 341 60 828 62 346 67 702 81 201 89 804 90 559
Liikevoitto 380 704 1 525 2 262 1 833 2 023 2 521 3 228 2 335 2 317
Nettotulos 270 468 1 050 1 810 1 216 1 279 1 849 2 248 1 342 1 375
Marginaali 1,7% 1,5% 1,7% 2,8% 2,0% 2,1% 2,7% 2,8% 1,5% 1,5%
EPS 0,48 0,83 1,86 3,19 2,13 2,16 2,98 3,43 2,02 2,08
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 139 2 003 804 915 1 348 1 614 3 554 2 290
Liikearvo 2 496 2 496 2 374 2 246 2 185 2 010 759 759
Muut varat 39 167 36 334 36 785 36 608 36 624 40 373 39 439 42 087
Tase yhteensä 42 802 40 833 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136
Oma pääoma 19 141 18 981 18 313 17 173 16 899 19 575 20 156 18 920
Vähemmistö 24 15 9 8 16 55 38 211
Korolliset velat 9 412 8 388 7 493 6 931 5 877 5 660 6 870 9 540
Muut vastuut 14 225 13 449 14 148 15 657 17 365 18 707 16 688 16 465
Tase yhteensä 42 802 40 833 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 2 000 3 054 2 211 1 555 2 470 4 943 5 226 2 895
Investoinnit: Capex -800 -842 -1 049 -882 -1 125 -894 -913 -1 429
Vapaa rahavirta (FCF) 1 200 2 212 1 162 673 1 345 4 049 4 313 1 466
Investoinnit: Muut 500 -414 163 -329 1 104 -2 513 336 307
Investointien jälkeen 1 700 1 798 1 325 344 2 449 1 536 4 649 1 773
Rahoitus: Voitonjako -900 -835 -1 480 -1 701 -2 727 -1 807 -602 -982
Rahoitus: Muut -800 1 022 452 1 122 78 -1 770 -2 640 -115
Rahavarojen muutos 0 1 985 297 -235 -200 -2 041 1 407 676
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,400 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,400 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700
Osinkotuotto 3,5% 3,3% 3,2% 2,6% 3,1% 1,8% 1,8% 2,6%
Osinko/nettotulos 75,5% 42,0% 60,2% 55,4% 37,6% 28,0% 37,5% 33,7%
Osinko/FCF 66,0% 34,3% 63,0% 105,4% 51,7% 15,6% 11,7% 31,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 14,7 14,6 14,1 15,7 12,8
PE (3v) 16,7 16,2 15,8 15,1 12,6 20,6 18,2 10,2
PE 21,6 12,8 18,9 21,1 12,3 15,2 21,4 13,2
EV/EBIT 20,3 13,1 16,2 16,3 10,8 11,8 13,7 11,0
Oma pääoma/osake 33,86 33,50 32,03 29,07 27,24 29,92 30,46 28,90
P/B 1,18 1,22 1,25 1,57 1,35 1,74 1,42 0,95
ROE 5,5% 9,7% 6,9% 7,5% 10,1% 11,3% 6,8% 7,2%
ROI 5,5% 8,5% 7,3% 8,6% 10,5% 12,3% 8,4% 8,0%
Omavaraisuusaste 44,8% 46,5% 45,8% 43,2% 42,1% 44,6% 46,2% 42,4%
Gearing 43,2% 33,6% 36,5% 35,0% 26,8% 20,6% 16,4% 37,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 40,80 43,13 40,97 50,27 45,83 43,37 40,08 42,51 41,38 46,04
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,430 1,415 1,380 1,370 1,360 1,350 1,340 1,325 1,310 1,295
Osinkotuotto (ennuste) 3,5% 3,3% 3,4% 2,7% 3,0% 3,1% 3,3% 3,1% 3,2% 2,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,33 2,92 3,19 3,35 2,75 2,25 2,15 2,16 2,40 2,40
PE 17,5 14,8 12,8 15,0 16,7 19,3 18,6 19,6 17,2 19,2
EV/EBIT 18,1 15,8 13,1 14,0 15,6 17,8 16,0 16,0 13,8 15,2
ROE 7,0% 8,8% 9,7% 10,4% 8,6% 7,1% 6,9% 7,0% 7,9% 7,9%
ROI 6,4% 7,5% 8,5% 9,8% 8,3% 7,1% 7,3% 7,8% 8,8% 8,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset