Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Päivitetty 24.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Archer-Daniels-Midland valmistaa, kuljettaa, varastoi, prosessoi ja myy maatalouden raaka-aineita ja tuotteita, ja se on maailman johtava soijaöljyn sekä bioetanolin ja maissisiirapin tuottaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e ARCHER-DANIELS-MIDLAND Ennuste
Osake (24.2.2019) 42,49 Osinko 12 kk 1,415
Markkina-arvo (Mrd) 24,1 Osinkotuotto 3,3%
Liikevaihto (M) 65 550 (+1,9%) Osinko/EPS 48% 4v ka
Nettotulos (M) 1 965 (+8,6%) Osinko/FCF 58% 4v ka
EPS 3,47 Omav.aste 48%
PE 12,3 Gearing 26%
EV/EBIT 8,1 ROE 10,0%
PB 1,19 ROI 12,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

ARCHER-DANIELS-MIDLAND24.2.2019 | 42,49 USD
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen pitkän aikavälin heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

ADM:n marginaalit ovat varsin ohuet eli nettotulos on vain 2 – 3 prosenttia liikevaihdosta, eikä se siten anna paljoa anteeksi, mikäli liikevaihto laskee nopeasti. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotuloksen kohtuullisella tasolla, vaikka liikevaihto on laskenut yli -30 prosenttia vuodesta 2012.

Ihmisten määrä maapallolla kasvaa, ja sitä myöten vehnän yms. ravintoaineiden kysyntä. Myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti biodieselin ja bioetanolin kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Nämä trendit tukevat ADM:n liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Osinkosijoittajaa yhtiön vuosikymmeniä pitkä osinkohistoria kiinnostaa varmastikin. Seuraavan 12 kk:n osinkotuotto on noin 3,3 prosenttia, mikä on yhtiön normaaliin tasoon (1,8 – 2,0 %) varsin mukava. Tilikauden 2019 tulosennusteella PE-luku on 12,3x eli osaketta voi pitää hienoisesti edullisesti hinnoiteltuna.

Tilikausi 2018

Archer-Daniels-Midland:n Q1-Q4/2018

M USD Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 15 947 16 070 -0,8% 64 341 60 828 5,8%
Liiketulos (ebit) 362 596 -39% 2 262 1 833 23%
Nettotulos 315 788 -60% 1 810 1 216 49%
EPS (USD) 0,55 1,39 3,19 2,13

Q4:n liikevaihto laski hieman, mihin vaikutti mm. soijapapujen viennin romahtaminen Kiinaan. Koko vuoden osalta liikevaihto nousi +5,8 prosenttia, mitä tuki kasvaneet myyntivolyymit ja -hinnat.

Q4:n liiketulos (ebit) laski lähes -40 prosenttia. Tähän vaikutti -196 miljoonan dollarin suuruiset kertaluontoiset erät, jotka liittyivät alaskirjauksiin ja toimintojen uudelleen järjestelyihin sekä eläkevastuiden korvaukseen. Pelkkien segmenttien tiedoista laskettu liiketulos nousi +7,2 prosenttia Q4:lla ja noin +29 prosenttia vuonna 2018.

Hyvää tulostasoa tukee hyvä liikevaihdon kehitys, mutta myös marginaalien kasvu sekä toiminnan virtaviivaistamisen tuomat hyödyt.

Kvartaaliosinko nousi 0,35 dollariin (aiemmin 0,335 USD), jota maksettaneen vielä 3 kertaa loppuvuoden aikana.

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymäarvioitaan vuodelle 2019.

ADM totesi kuitenkin, että vuodesta 2014 yhtiö on investoinut yli 5 miljardia dollaria, ja investointien täysi vaikutus alkaa realisoitumaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Well-positioned for profit growth in 2019 and beyond

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q1/19 Q1/17 2018 2017
Liikevaihto 15 600 15 526 0,5% 65 550 64 341 1,9%
Liiketulos (ebit) 810 704 15% 3 600 3 273 10%
Nettotulos 415 393 6% 1 965 1 810 9%
Osinko (USD, 12kk) 1,415 1,355

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat ADM: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 379 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 216 miljoonaa dollaria.

ADM:n liikevaihto on laskenut trendinomaisesti jo vuodesta 2012, jolloin liikevaihto oli 90,6 miljardia dollaria. Lisäksi nettotulosmarginaalit ovat varsin alhaisilla tasoilla (1,5 – 3,0 %). Näin yhtiön johdon tulee olla hyvin hereillä, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu epäedullisia heilahteluja.

adm-tuloslaskelma-q42018

Tilikauden 2018 liikevaihto nousi +5,8 prosenttia 64,3 miljardiin dollariin, mitä tuki kasvaneet myyntimäärät ja -hinnat. Nettotulos oli 1,8 miljardia dollaria, joka oli paras sitten vuoden 2015. Marginaali nousi 2,8 prosenttiin, johon viimeksi päästiin vuosina 2014 ja 2015.

Yhtiö arvioi, että tilanne alkaa kääntymään parempaan suuntaan tilikauden 2019 aikana, kun kustannussäästöohjelmien sekä raskaiden investointien vaikutukset alkavat tuottaa hedelmää. Tuloskuntoa tukee myös alhaisempi veroaste.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 65 – 66 miljardia ja nettotulos noin 1,90 – 2,05 miljardia dollaria. Tämä nostaisi marginaalin noin 3,0 prosenttiin, mikä olisi paras sitten vuoden 2010.

Tällä tulosennusteella yhtiön PE-luku olisi 12,3x, joten osakkeen hinnan voi sanoa olevan edullisesti hinnoiteltu. Toisaalta kasvu on ollut tiukassa, joten kasvunäkymiin nähden nykyinen PE-taso lienee perusteltu. Suhdannevaihteluja paremmin huomioiva 7-vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE-luku on 14,4x eli tämäkin kertoisi osakkeen hinnan olevan edullisesti hinnoiteltu.

Yhtiön toimiessa ohuilla marginaaleilla, niin sijoittajan tuleekin erityisen tarkkaan katsoa, mihin suuntaan yhtiön kannattavuus kääntyy, ja millaisia viestejä yrityksen johto lähettää julkisuuteen.

adm-roe-roi-q42018

ROE ja ROI ovat olleet laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen, jolloin ne olivat noin 11 – 12 prosentin tasolla. Yrityksellä on menossa pääoman tehokkuusohjelma (omien osakkeiden osto ja osingon jako), jolla pyritään kasvattamaan pääoman tuottolukuja. Ja nyt näyttäisi siltä, että tuottoluvut nousisivat takaisin 10 prosentin paremmalle puolelle.

Tase

Tase on hyvässä kunnossa: liikearvoa on kohtuullisesti sekä käteistä ja korollisia velkoja sopivasti.

adm-velkaisuus-q42018

Omavaraisuusaste on varsin tasaisesti ollut 42 – 45 prosentin välimaastossa useamman vuoden ajan. Nettovelkaantumisaste eli gearing on erinomaisella tasolla (30 – 35 %) eli reippaasti alle 100 prosenttia. Eli vaikka korollisten velkojen määrä on ollut nousussa, niin silti niiden suhteellinen osuus on hallinnassa.

Rahavirta

ADM:n liiketoiminnan rahavirta on selvässä laskutrendissä vuodesta 2013. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida rahavirtoihin vaikuttavat varastotasojen sekä myyntisaatavien muutokset, jotka näyttävät heilauttelevan ADM:n liiketoiminnan rahavirtaa voimakkaimmillaan plus/miinus 7 miljardia dollaria vuodessa. Siksi yksittäisen vuoden lukuihin ja niiden muutoksiin pitää suhtautua varauksella.

Mutta vuodesta 2013 näkyvä laskeva trendi ei enää selity yhden tai kahden vuoden varastomuutoksilla, vaan siinä näkyy ADM:n liikevaihdon ja tuloksen lasku selvästi. Kassaan tulee rahaa vähemmän eli siinä mielessä tuloksen lasku on todellinen eikä vain kirjanpidollinen harha.

adm-rahavirta-q42018

Capex-investoinneissa näkyvä laskutrendi selittyy pitkälti yritysjärjestelyillä. Aiempi noin 1,4 miljardin dollarin ylläpitoinvestointien taso on laskenut nyt noin 900 miljoonaan dollariin. Yhtiö arvioi myös, että tilikaudella 2018 (ja siitä eteenpäin) capex-investointien tarve on noin 800 miljoonassa dollarissa.

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee em. syistä vuodesta toiseen. Vuosilta 2014 – 2018 vapaata rahavirtaa on kertynyt noin 9,4 miljardia dollaria, kun voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) on kulunut samana aikana noin 8,6 miljardia dollaria. Eli siinä mielessä rahavirrat ovat olleet riittäviä ja ylijäämää jää myös lainojen hoitoon.

Ja kuten todettua, niin yhtiön raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja ADM keskittyy toimintojen kehittämiseen ja investointien hyödyistä ”nauttimiseen”. Tämän pitäisi näkyä positiivisena kehityksenä vapaissa rahavirroissa.

Osinko

ADM on osinkosijoittajan unelma. Yhtiö on nostanut vuotuista osinkoaan viimeisen 40 vuoden aikana joka vuosi. Se vaatii sen, että yrityksen toiminnan tulee olla voitollista ja voiton tulee myös kasvaa jatkuvasti, muutoin osingonmaksua ei voi kestävästi ylläpitää.

adm-osinko-q42018

Viimeisen 12 vuoden aikana osinko on kasvanut tilikaudella 2005 maksetusta 0,34 dollarin osingosta vuonna 2018 maksettuun 1,34 dollarin osinkoon. Eli osinko on kasvanut noin 10,3 prosentin vuosivauhdilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä ADM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 0,350 5/2018 0,335 5/2017 0,320
8/2019 (e) 0,350 8/2018 0,335 8/2017 0,320
11/2019 (e) 0,350 11/2018 0,335 11/2017 0,320
2/2020 (e) 0,365 2/2019 0,350 2/2018 0,335
YHTEENSÄ 1,415 1,355 1,295
+4,4% +4,6% +6,1%

Q1:n osinko nousi 0,35 dollariin, jolla tasolla arvioin sen olevan koko kuluvan vuoden. Arvioin kvartaaliosingon nousevan vuoden 2020 alussa parin edellisen kerran tapaan 0,015 dollaria 0,365 dollariin.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,415 dollaria, joka antaisi tällä kurssitasolla (42,49 USD) noin 3,3 prosentin osinkotuoton.

Osinkojen lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan vuodesta 2014 noin 80 miljoonaa kappaletta eli noin 12 prosenttia vuoden 2014 määrästä. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on valtuutus noin 15,7 miljoonan osakkeen ostoon vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisäksi on huomattava, että osingonmaksusuhde on pysynyt noin 20 – 35 prosentin välimaastossa. Vaikka osingonmaksusuhde on nyt noussut noin 55 prosenttiin, niin tätä voidaan vielä pitää varsin kohtuullisena tasona. Jotta osakkeenomistajat voisivat nauttia nousevista osingoista vielä pitkälle tulevaisuuteen, niin tuloskunnon pitäisi lähteä voimakkaaseen kasvuun lähivuosien aikana.

Sijoittajan on myös seurattava rahavirtojen ja etenkin vapaan rahavirran kehitystä. Viime vuosien kehitys on ollut laskevine trendeineen hieman huolestuttavaa. Vielä ollaan kuitenkin tilanteessa, missä vapaat rahavirrat ovat riittäneet osinkojen maksuun.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 965) sekä osingonmaksuilla (-794). Oikaisu on yhteensä +1 171 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 379 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 216 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (24.2.2019) 42,49 40,97 40,08 45,65 36,68 52,00 43,40 27,39
Lkm (000) 567 000 567 000 572 000 591 000 621 000 656 000 663 000 662 000
Markkina-arvo (Mrd) 24,09 23,23 22,93 26,98 22,78 34,11 28,77 18,13
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 15 600 65 550 64 341 60 828 62 346 67 702 81 201 89 804 90 559
Liikevoitto 810 3 600 2 262 1 833 2 023 2 521 3 228 2 335 2 317
Nettotulos 415 1 965 1 810 1 216 1 279 1 849 2 248 1 342 1 375
Marginaali 2,7% 3,0% 2,8% 2,0% 2,1% 2,7% 2,8% 1,5% 1,5%
EPS 0,73 0,00 3,47 3,19 2,13 2,16 2,98 3,43 2,02 2,08
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 3 174 2 003 804 915 1 348 1 614 3 554 2 290
Liikearvo 2 496 2 496 2 374 2 246 2 185 2 010 759 759
Muut varat 36 334 36 334 36 785 36 608 36 624 40 373 39 439 42 087
Tase yhteensä 42 004 40 833 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136
Oma pääoma 20 152 18 981 18 313 17 173 16 899 19 575 20 156 18 920
Vähemmistö 15 15 9 8 16 55 38 211
Korolliset velat 8 388 8 388 7 493 6 931 5 877 5 660 6 870 9 540
Muut vastuut 13 449 13 449 14 148 15 657 17 365 18 707 16 688 16 465
Tase yhteensä 42 004 40 833 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 2 000 3 054 2 211 1 555 2 470 4 943 5 226 2 895
Investoinnit: Capex -900 -842 -1 049 -882 -1 125 -894 -913 -1 429
Vapaa rahavirta (FCF) 1 100 2 212 1 162 673 1 345 4 049 4 313 1 466
Investoinnit: Muut 200 -414 163 -329 1 104 -2 513 336 307
Investointien jälkeen 1 300 1 798 1 325 344 2 449 1 536 4 649 1 773
Rahoitus: Voitonjako -800 -835 -1 480 -1 701 -2 727 -1 807 -602 -982
Rahoitus: Muut -500 1 020 452 1 122 78 -1 770 -2 640 -115
Rahavarojen muutos 0 1 983 297 -235 -200 -2 041 1 407 676
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,400 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,400 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700
Osinkotuotto 3,3% 3,3% 3,2% 2,6% 3,1% 1,8% 1,8% 2,6%
Osinko/nettotulos 40,4% 42,0% 60,2% 55,4% 37,6% 28,0% 37,5% 33,7%
Osinko/FCF 72,2% 34,3% 63,0% 105,4% 51,7% 15,6% 11,7% 31,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 14,4 14,6 14,1 15,7 12,8
PE (3v) 14,5 16,2 15,8 15,1 12,6 20,6 18,2 10,2
PE 12,3 12,8 18,9 21,1 12,3 15,2 21,4 13,2
EV/EBIT 8,1 13,1 16,2 16,3 10,8 11,8 13,7 11,0
Oma pääoma/osake 35,57 33,50 32,03 29,07 27,24 29,92 30,46 28,90
P/B 1,19 1,22 1,25 1,57 1,35 1,74 1,42 0,95
ROE 10,0% 9,7% 6,9% 7,5% 10,1% 11,3% 6,8% 7,2%
ROI 12,9% 8,5% 7,3% 8,6% 10,5% 12,3% 8,4% 8,0%
Omavaraisuusaste 48,0% 46,5% 45,8% 43,2% 42,1% 44,6% 46,2% 42,4%
Gearing 25,9% 33,6% 36,5% 35,0% 26,8% 20,6% 16,4% 37,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 40,97 50,27 45,83 43,37 40,08 42,51 41,38 46,04 45,65 42,17
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,380 1,370 1,360 1,350 1,340 1,325 1,310 1,295 1,280 1,260
Osinkotuotto (ennuste) 3,4% 2,7% 3,0% 3,1% 3,3% 3,1% 3,2% 2,8% 2,8% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,19 3,35 2,75 2,25 2,15 2,16 2,40 2,40 2,19 2,67
PE 12,8 15,0 16,7 19,3 18,6 19,6 17,2 19,2 20,8 15,8
EV/EBIT 13,1 14,0 15,6 17,8 16,0 16,0 13,8 15,2 16,1 14,8
ROE 9,7% 10,4% 8,6% 7,1% 6,9% 7,0% 7,9% 7,9% 6,9% 8,9%
ROI 8,5% 9,8% 8,3% 7,1% 7,3% 7,8% 8,8% 8,9% 8,1% 8,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

adm-osinko-q42018