Archer-Daniels-Midland sijoituskohteena

Päivitetty 9.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Archer-Daniels-Midland valmistaa, kuljettaa, varastoi, prosessoi ja myy maatalouden raaka-aineita ja tuotteita, ja se on maailman johtava soijaöljyn sekä bioetanolin ja maissisiirapin tuottaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e ARCHER-DANIELS-MIDLAND Ennuste
Osake (9.11.2018) 48,57 Osinko 12 kk 1,370
Markkina-arvo (Mrd) 27,5 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (M) 65 000 (+6,9%) Osinko/EPS 45% 4v ka
Nettotulos (M) 2 050 (+68,6%) Osinko/FCF 82% 4v ka
EPS 3,62 Omav.aste 66%
PE 13,4 Gearing 34%
EV/EBIT 13,1 ROE 10,9%
PB 1,42 ROI 9,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

ARCHER-DANIELS-MIDLAND9.11.2018 | 48,57 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Archer-Daniels-Midland:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys sekä heikolla tasolla olevat pääoman tuottoluvut.

ADM:n marginaalit ovat varsin ohuet eli nettotulos on vain 2 – 3 prosenttia liikevaihdosta, eikä se siten anna paljoa anteeksi, mikäli liikevaihto laskee nopeasti. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotuloksen kohtuullisella tasolla, vaikka liikevaihto on laskenut yli -30 prosenttia vuodesta 2012.

Ihmisten määrä maapallolla kasvaa, ja sitä myöten vehnän yms. ravintoaineiden kysyntä. Myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti biodieselin ja bioetanolin kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Nämä trendit tukevat ADM:n liiketoimintaa tulevaisuudessa.

Osinkosijoittajaa yhtiön vuosikymmeniä pitkä osinkohistoria kiinnostaa varmastikin. Seuraavan 12 kk:n osinkotuotto on noin 2,8 prosenttia, mikä on yhtiön normaaliin tasoon (1,8 – 2,0 %) varsin mukava. Tilikauden 2018 tulosennusteella PE-luku on 13,4x eli osaketta voi pitää hieman edullisesti hinnoiteltuna.

Tilikausi 2018

Archer-Daniels-Midland:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 15 800 14 827 6,6% 48 394 44 758 8,1%
Liiketulos (ebit) 679 277 145% 1 900 1 237 54%
Nettotulos 536 192 179% 1 495 810 85%
EPS (USD) 0,94 0,34 2,64 1,41

ADM:ltä jälleen vahva kvartaali.

Q2:n liikevaihto nousi +6,6 prosenttia, mitä tuki edelleen kasvaneet myyntivolyymit sekä -hinnat. Soijan kysyntä ja hinta oli myös edelleen nousussa.

Liiketulos (ebit) kasvoi +145 prosenttia, missä hienoa kasvulukua selittää varsin heikko vertailukauden tulos. Joka tapauksessa tämän vuoden kvartaalitulokset ovat olleet selvästi parempia, kuin parin viime vuoden tulokset. Viimeksi yhtiö pystyi tällaisiin tuloslukuihin vuonna 2015. Hyvää tulostasoa tukee hyvä liikevaihdon kehitys, mutta myös marginaalien kasvu sekä toiminnan virtaviivaistamisen tuomat hyödyt.

Liiketulos kasvoi siis noin +400 miljoonaa dollaria ja nettotulos noin +345 miljoonaa dollaria eli +180 prosenttia. Dollarimääräisen voiton kapeneminen liiketuloksesta nettotulokseen selittyy tämän vuoden noin -65 miljoonaa dollaria korkeammilla veroilla.

Näkymät 2018

Yhtiö ei julkistanut näkymäarvioitaan vuodelle 2018.

ADM totesi kuitenkin, että vuodesta 2014 yhtiö on investoinut yli 5 miljardia dollaria, ja investointien täysi vaikutus alkaa realisoitumaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 64,5 – 65,5 Mrd USD (2017: 60,8 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 2,55 – 2,65 Mrd USD (2017: 1,83 Mrd USD)
  • nettotulos: 2,0 – 2,1 Mrd USD (2017: 1,22 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: ADM: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 379 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 216 miljoonaa dollaria.

ADM:n liikevaihto on laskenut trendinomaisesti jo vuodesta 2012, jolloin liikevaihto oli 90,6 miljardia dollaria. Lisäksi nettotulosmarginaalit ovat varsin alhaisilla tasoilla (1,5 – 3,0 %). Näin yhtiön johdon tulee olla hyvin hereillä, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu epäedullisia heilahteluja.

adm-tuloslaskelma-q32018

Tilikauden 2017 Q1:n hyvä alku kääntyi selvään laskuun tämän jälkeen, mikä näkyi myös koko vuoden liikevaihdon noin -1,5 miljardin dollarin laskuna 60,8 miljardiin dollariin (2016: 62,3 Mrd USD). Vero-oikaistun tuloksen perusteella laskettu marginaali oli 2,0 prosenttia, mikä sekin on ollut hienoisessa laskussa viimeiset 3 vuotta.

Yhtiö arvioi, että tilanne alkaa kääntymään parempaan suuntaan tilikauden 2018 aikana, kun kustannussäästöohjelmien sekä raskaiden investointien vaikutukset alkavat tuottaa hedelmää. Tuloskuntoa tukee myös alhaisempi veroaste.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi 64,5 – 65,5 miljardia ja nettotulos noin 2,0 – 2,1 miljardia dollaria. Tämä nostaisi marginaalin noin 3,2 prosenttiin, mikä olisi parin heikon vuoden jälkeen selvä parannus.

Tällä tulosennusteella yhtiön PE-luku olisi 13,4x, joten osakkeen hinnan voi sanoa olevan edullisesti hinnoiteltu. Toisaalta kasvu on ollut tiukassa, joten kasvunäkymiin nähden nykyinen PE-taso lienee perusteltu. Suhdannevaihteluja paremmin huomioiva 7-vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE-luku on 17,0x eli tämä kertoisi osakkeen hinnan olevan kohdallaan.

Yhtiön toimiessa ohuilla marginaaleilla, niin sijoittajan tuleekin erityisen tarkkaan katsoa, mihin suuntaan yhtiön kannattavuus kääntyy, ja millaisia viestejä yrityksen johto lähettää julkisuuteen.

adm-roe-roi-q32018

ROE ja ROI ovat olleet laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen, jolloin ne olivat noin 11 – 12 prosentin tasolla. Vuonna 2017 luvut olivat laskeneet jo alle 7 prosentin tuntumaan, mutta hyvä alkuvuosi 2018 on nostanut tunnusluvut takaisin 10 prosenttiin. Yrityksellä on menossa pääoman tehokkuusohjelma (omien osakkeiden osto ja osingon jako), jolla pyritään kasvattamaan pääoman tuottolukuja.

Tase

Tase on hyvässä kunnossa: liikearvoa on kohtuullisesti sekä käteistä ja korollisia velkoja sopivasti.

adm-velkaisuus-q32018

Omavaraisuusaste on varsin tasaisesti ollut 42 – 45 prosentin välimaastossa useamman vuoden ajan. Nettovelkaantumisaste eli gearing on erinomaisella tasolla (30 – 35 %) eli reippaasti alle 100 prosenttia. Eli vaikka korollisten velkojen määrä on ollut nousussa, niin silti niiden suhteellinen osuus on hallinnassa.

Rahavirta

ADM:n liiketoiminnan rahavirta on selvässä laskutrendissä vuodesta 2013. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida rahavirtoihin vaikuttavat varastotasojen sekä myyntisaatavien muutokset, jotka näyttävät heilauttelevan ADM:n liiketoiminnan rahavirtaa voimakkaimmillaan plus/miinus 7 miljardia dollaria vuodessa. Siksi yksittäisen vuoden lukuihin ja niiden muutoksiin pitää suhtautua varauksella.

Mutta vuodesta 2013 näkyvä laskeva trendi ei enää selity yhden tai kahden vuoden varastomuutoksilla, vaan siinä näkyy ADM:n liikevaihdon ja tuloksen lasku selvästi. Kassaan tulee rahaa vähemmän eli siinä mielessä tuloksen lasku on todellinen eikä vain kirjanpidollinen harha.

adm-rahavirta-q32018

Capex-investoinneissa näkyvä laskutrendi selittyy pitkälti yritysjärjestelyillä. Aiempi noin 1,4 miljardin dollarin ylläpitoinvestointien taso on laskenut nyt noin 900 miljoonaan dollariin. Yhtiö arvioi myös, että tilikaudella 2018 (ja siitä eteenpäin) capex-investointien tarve on noin 800 miljoonassa dollarissa.

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee em. syistä vuodesta toiseen. Vuosilta 2013 – 2017 vapaata rahavirtaa on kertynyt noin 11,5 miljardia dollaria, kun voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) on kulunut samana aikana noin 8,3 miljardia dollaria. Eli siinä mielessä rahavirrat ovat olleet riittäviä ja ylijäämää jää myös lainojen hoitoon.

Ja kuten todettua, niin yhtiön raskaimmat investoinnit ovat tältä erää ohi ja ADM keskittyy toimintojen kehittämiseen ja investointien hyödyistä ”nauttimiseen”. Tämän pitäisi näkyä positiivisena kehityksenä vapaissa rahavirroissa.

Osinko

ADM on osinkosijoittajan unelma. Yhtiö on nostanut vuotuista osinkoaan viimeisen 40 vuoden aikana joka vuosi. Se vaatii sen, että yrityksen toiminnan tulee olla voitollista ja voiton tulee myös kasvaa jatkuvasti, muutoin osingonmaksua ei voi kestävästi ylläpitää.

adm-osinko-q32018

Viimeisen 12 vuoden aikana osinko on kasvanut tilikaudella 2005 maksetusta 0,34 dollarin osingosta vuonna 2017 maksettuun 1,28 dollarin osinkoon. Eli osinko on kasvanut noin 11,7 prosentin vuosivauhdilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä ADM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 0,335 11/2017 0,320 11/2016 0,300
2/2019 (e) 0,345 2/2018 0,335 2/2017 0,320
5/2019 (e) 0,345 5/2018 0,335 5/2017 0,320
8/2019 (e) 0,345 8/2018 0,335 8/2017 0,320
YHTEENSÄ 1,370 1,325 1,260
+3,4% +5,2% +6,8%

Marraskuun osinko oli 0,335 dollaria ja se irtoaa 22.11.2018 ja maksetaan 14.12.2018.

Arvioin kvartaaliosingon nousevan vuoden 2019 alussa vain 0,01 dollarilla aiempien vuosien 0,015 – 0,020 dollarin sijaan, sillä osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin on noussut 80 prosentin tasolle (4 v keskiarvo). Vuosikymmenen alkupuoliskolla osinko oli noin 10 – 30 prosenttia vapaista rahavirroista, joten arvioin yrityksen johdon pitävän osingon nousua aisoissa, kunnes vapaiden rahavirtojen kehitys tasaantuu.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,37 dollaria, joka antaisi tällä kurssitasolla (48,57 USD) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Osinkojen lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan vuodesta 2014 noin 80 miljoonaa kappaletta eli noin 12 prosenttia vuoden 2014 määrästä. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on valtuutus noin 15,7 miljoonan osakkeen ostoon vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisäksi on huomattava, että osingonmaksusuhde on pysynyt noin 20 – 35 prosentin välimaastossa. Vaikka osingonmaksusuhde on nyt noussut noin 55 prosenttiin, niin tätä voidaan vielä pitää varsin kohtuullisena tasona. Jotta osakkeenomistajat voisivat nauttia nousevista osingoista vielä pitkälle tulevaisuuteen, niin tuloskunnon pitäisi lähteä voimakkaaseen kasvuun lähivuosien aikana.

Sijoittajan on myös seurattava rahavirtojen ja etenkin vapaan rahavirran kehitystä. Viime vuosien kehitys on ollut laskevine trendeineen hieman huolestuttavaa. Vielä ollaan kuitenkin tilanteessa, missä vapaat rahavirrat ovat riittäneet osinkojen maksuun.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+555) sekä osingonmaksuilla (-190). Oikaisu on yhteensä +365 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 379 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 595 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 216 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (9.11.2018) 48,57 40,08 45,65 36,68 52,00 43,40 27,39 28,60
Lkm (000) 567 000 572 000 591 000 621 000 656 000 663 000 662 000 654 000
Markkina-arvo (Mrd) 27,54 22,93 26,98 22,78 34,11 28,77 18,13 18,70
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 16 600 48 394 65 000 60 828 62 346 67 702 81 201 89 804 90 559 80 676
Liikevoitto 700 1 900 2 600 1 833 2 023 2 521 3 228 2 335 2 317 2 689
Nettotulos 555 1 495 2 050 1 216 1 279 1 849 2 248 1 342 1 375 2 036
Marginaali 3,3% 3,1% 3,2% 2,0% 2,1% 2,7% 2,8% 1,5% 1,5% 2,5%
EPS 0,98 2,64 3,62 2,13 2,16 2,98 3,43 2,02 2,08 3,11
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 280 804 915 1 348 1 614 3 554 2 290 615
Liikearvo 2 374 2 374 2 246 2 185 2 010 759 759 602
Muut varat 25 849 36 785 36 608 36 624 40 373 39 439 42 087 41 135
Tase yhteensä 29 503 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136 42 352
Oma pääoma 19 356 18 313 17 173 16 899 19 575 20 156 18 920 18 838
Vähemmistö 9 9 8 16 55 38 211 30
Korolliset velat 7 852 7 493 6 931 5 877 5 660 6 870 9 540 10 141
Muut vastuut 2 286 14 148 15 657 17 365 18 707 16 688 16 465 13 343
Tase yhteensä 29 503 39 963 39 769 40 157 43 997 43 752 45 136 42 352
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 200 2 211 1 555 2 470 4 943 5 226 2 895 -2 340
Investoinnit: Capex -800 -1 049 -882 -1 125 -894 -913 -1 429 -1 275
Vapaa rahavirta (FCF) 400 1 162 673 1 345 4 049 4 313 1 466 -3 615
Investoinnit: Muut 200 163 -329 1 104 -2 513 336 307 -400
Investointien jälkeen 600 1 325 344 2 449 1 536 4 649 1 773 -4 015
Rahoitus: Voitonjako -750 -1 480 -1 701 -2 727 -1 807 -602 -982 1 054
Rahoitus: Muut 600 452 1 122 78 -1 770 -2 640 -115 2 530
Rahavarojen muutos 450 297 -235 -200 -2 041 1 407 676 -431
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700 0,660
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,340 1,280 1,200 1,120 0,960 0,760 0,700 0,660
Osinkotuotto 2,8% 3,2% 2,6% 3,1% 1,8% 1,8% 2,6% 2,3%
Osinko/nettotulos 37,1% 60,2% 55,4% 37,6% 28,0% 37,5% 33,7% 21,2%
Osinko/FCF 189,9% 63,0% 105,4% 51,7% 15,6% 11,7% 31,6% -11,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 17,0 14,1 15,7 12,8 19,3
PE (3v) 18,2 15,8 15,1 12,6 20,6 18,2 10,2 9,9
PE 13,4 18,9 21,1 12,3 15,2 21,4 13,2 9,2
EV/EBIT 13,1 16,2 16,3 10,8 11,8 13,7 11,0 10,5
Oma pääoma/osake 34,15 32,03 29,07 27,24 29,92 30,46 28,90 28,85
P/B 1,42 1,25 1,57 1,35 1,74 1,42 0,95 0,99
ROE 10,9% 6,9% 7,5% 10,1% 11,3% 6,8% 7,2% 12,2%
ROI 9,8% 7,3% 8,6% 10,5% 12,3% 8,4% 8,0% 10,6%
Omavaraisuusaste 65,6% 45,8% 43,2% 42,1% 44,6% 46,2% 42,4% 44,6%
Gearing 33,9% 36,5% 35,0% 26,8% 20,6% 16,4% 37,9% 50,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 50,27 45,83 43,37 40,08 42,51 41,38 46,04 45,65 42,17 42,89
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,380 1,370 1,360 1,350 1,340 1,325 1,310 1,295 1,280 1,260
Osinkotuotto (ennuste) 2,7% 3,0% 3,1% 3,4% 3,2% 3,2% 2,8% 2,8% 3,0% 2,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,35 2,75 2,25 2,15 2,16 2,40 2,40 2,19 2,67 2,50
PE 15,0 16,7 19,3 18,6 19,6 17,2 19,2 20,8 15,8 17,2
EV/EBIT 14,2 15,6 17,8 16,0 16,0 13,8 15,2 16,1 14,8 16,2
ROE 10,4% 8,6% 7,1% 6,9% 7,0% 7,9% 7,9% 6,9% 8,9%
ROI 9,6% 8,3% 7,1% 7,3% 7,8% 8,8% 8,9% 8,1% 8,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset