AF Gruppen: Ennusteet

Päivitetty 15.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

af-gruppen-kvartaalituloslaskelma-q42018

Markkinanäkymiä

AF Gruppen kertoo Q4/2018 raportissa:

Prognosesenteret arvioi, että investoinnit kunnallisiin infrahankkeisiin kasvavat noin +17 prosenttia vuonna 2019. Kasvua vauhdittaa etenkin suuret tiehankkeet.

Norjassa asuntojen hinnat nousivat tammikuussa 2019 noin +2,7 prosenttia verrattuna joulukuuhun. Kausitasoitettuna kasvua tuli +0,5 prosenttia.

Rakentamisen kokonaismarkkinoiden odotetaan kehittyvän +/- 0 prosenttia vuonna 2019. Asuntorakentamisen odotetaan laskevan -8,1 prosenttia, jota kompensoi muun rakentamisen +8,8 prosentin nousu.

Yleisesti ottaen Norjan talous elää nousukautta ja näkymät ovat hyvät.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiö lisäsi uuden segmentin ”Sweden” vuoden 2018 alusta, mutta yhtiö ei ole julkaissut kvartaalikohtaisia vertailutietoja. Tästä syystä olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2015 alkaen on esitetty AF Gruppen: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

  • Civil Engineering: Julkisen sektorin infrastruktuurihankkeita, kuten suuret tienrakennus-, tunneli-, vesivoimalaitosurakat yms.
  • Building: Julkisen ja yksityisen sektorin rakennushankkeet (koulut, ostoskeskukset, asuintalot yms.)
  • Sweden: Ruotsin toiminnot sisältävät sekä kunnallisen että yksityisen rakentamisen sekä ympäristöteknologiaan liittyvät projektit.
  • Offshore: Rakentaa, muokkaa ja ylläpitää öljy- ja kaasuteollisuuden putkistoja, kenttiä, yms. sekä myös tarjoaa palveluita näiden purkamiselle ja kierrättämiselle.
  • Muut: Environment, Property ja Energy -segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vastaavat noin kymmentä prosenttia koko konsernin luvuista.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 22 000 6 075 5 325 5 725 4 875 18 767 5 656 4 536 4 692 3 883
Muutos (%) 17,2% 7,4% 17,4% 22,0% 25,5% 36,9% 31,7% 33,5% 40,2% 45,9%
Liiketulos 1 400 400 375 335 290 1 119 363 315 256 185
Muutos (%) 25,1% 10,2% 19,0% 30,9% 56,8% 21,2% 22,2% 37,0% 2,0% 27,6%
Marginaali 6,4% 6,6% 7,0% 5,9% 5,9% 6,0% 6,4% 6,9% 5,5% 4,8%

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +37 prosenttia vertailukaudesta, missä etenkin kahden suurimman segmentin eli Civil Engineering (+66 %) ja Building (+20 %) kehitys oli vahvaa. Myös Ruotsin kehitys oli erinomaista (+41 %).

AF Gruppen hankki kaksi uutta yritystä vuoden 2018 lopulla ja näiden vuotuinen kokonaisliikevaihto on noin 1,5 miljardin kruunun luokkaa. Lisäksi suurimpien segmenttien aktiivisuus on korkealla tasolla ja yhtiö aloitti juuri E39-tiehankkeen, jonka arvo on noin 4,7 miljardia kruunua. Urakka on tarkoitus saada valmiiksi Q4/2022.

Myös yhtiön hyvä tilauskertymä (21,5 Mrd NOK) tukee liikevaihdon kehitystä.

Koko tilikauden 2019 liikevaihdoksi olen saanut noin 21,5 – 22,5 miljardia kruunua, mikä olisi noin +3,2 miljardia kruunua eli +17 prosenttia vuotta 2018 parempi. Tästä parannuksesta noin puolet tulisi hankittujen yhtiöiden sisältyessä lukuihin.

Liiketulosennuste

Yhtiön liiketulosmarginaali on ollut viime aikoina noin 6,5 – 7,5 prosentissa – ja tätä tasoa olen käyttänyt liiketuloksia arvioidessani. Kruunumääräinen liiketulos on Q1:llä ollut alhaisin, joka on sitten noussut vuoden loppua kohden.

Koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi olen saanut 1,4 miljardia kruunua, missä on kasvua noin +280 miljoonaa kruunua eli +25 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Hankittujen liiketoimien odotan tuovan tästä kasvusta noin +80…+100 miljoonaa kruunua. Loppuosa tulisi mm. E39-tiehankkeen ja kasvavan aktiviteetin myötä. Liiketulosmarginaali nousisi 6,4 prosenttiin vuoden 2018 noin 6,0 prosentista.

Nettotulosennuste

Yhtiön rahoituskulut – tai tässä tarkemmin rahoitustuotot ovat olleet noin +10…+20 miljoonaa kruunua vuodessa, joten kovin suurta vaikutusta ne eivät tee kokonaisuuteen. Tein vuoden 2019 ennusteen nollatasolle.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 400 400 375 335 290 1 119 363 315 256 185
Rahoituskulut (netto) 0 0 0 0 0 5 -2 -2 0 9
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 400 400 375 335 290 1 124 361 313 256 194
Verot -295 -85 -80 -70 -60 -240 -75 -58 -65 -42
Vähemmistön osuus -165 -40 -45 -45 -35 -140 -41 -36 -41 -22
Nettotulos 940 275 250 220 195 744 245 219 150 130

Veroaste hieman heilahtelee vuodesta toiseen ja on parina viime vuotena ollut noin 19,5 – 21,5 prosentissa. Käytin 21 prosentin arvoa veroja laskiessani. Vähemmistön osuuden arvioin olevan noin 11,5 – 12,5 prosenttia tulos-ennen-veroja luvusta.

Omistajille kuuluva tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on siten 875 – 950 miljoonaa kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina Norjassa ja Ruotsissa?
  • ja myöskin miten asuntojen hinnat kehittyvät? Jos asuntojen hintataso lähtee laskuun, niin uusien kohteiden rakentamispäätöksiä yleensä hieman lykätään mahdollisuuksien mukaan. Kysynnän ja tarjonnan laki toimii tässäkin eli jos kysyntä laskee, niin ei kannata tuottaa asuntoja ”varastoon”.
  • infrastruktuurihankkeet oletettavasti kasvavat reilu +17 prosenttia vuonna 2019 eli se pitänee Civil Engineering segmentin kysyntää yllä.
  • Miten kustannusten nousu vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja marginaaleihin?

Liikevaihdon arvioin jatkavan hyvää kasvuaan myös tulevina vuosina. Käytin peräti +4,5 prosentin kasvulukua. Yhtenä tekijänä on Norjan talouden korkeasuhdanne, E39 tiehankkeen eteneminen ja muun aktiivisuuden kohentuminen.

Liiketulosmarginaalin arvioin olevan 6,5 prosentissa eli vuoden 2019 ennusteen tasolla. Kruunumääräisesti liiketulos nousisi noin +50…+100 miljoonaa kruunua per vuosi.

Veroasteen arvioin olevan noin 21 prosentissa ja vähemmistön osuuden noin 11 – 13 prosenttia tulos-ennen-veroja lukemasta.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 24 000 23 000 6 250 5 500 6 000 5 250
Muutos (%) 4,3% 4,5% 2,9% 3,3% 4,8% 7,7%
Liiketulos 1 550 1 500 425 400 350 325
Muutos (%) 3,3% 7,1% 6,3% 6,7% 4,5% 12,1%
Marginaali 6,5% 6,5% 6,8% 7,3% 5,8% 6,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 550 1 500 425 400 350 325
Rahoituskulut (netto) 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 550 1 500 425 400 350 325
Verot -220 -320 -90 -85 -75 -70
Vähemmistön osuus -180 -165 -45 -45 -40 -35
Nettotulos 1 150 1 015 290 270 235 220

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

af-gruppen-kvartaalituloslaskelma-q42018