AF Gruppen: Ennusteet

Päivitetty 23.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

af-gruppen-kvartaalituloslaskelma-q22019

Markkinanäkymiä

AF Gruppen kertoo Q2/2019 raportissa:

Prognosesenteret arvioi, että investoinnit kunnallisiin infrahankkeisiin kasvavat noin +12 prosenttia vuonna 2019. Kasvua vauhdittaa etenkin suuret tiehankkeet. Vuonna 2020 kasvu jäänee +3 prosenttiin.

Norjassa asuntojen hinnat nousivat alkuvuoden 2019 aikana noin +2 – 3 prosenttia. Norjan keskuspankin ohjauskoron nostot vaikuttanevat asuntojen hintakehitykseen tulevaisuudessa.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiö lisäsi uuden segmentin ”Sweden” vuoden 2018 alusta, mutta yhtiö ei ole julkaissut kvartaalikohtaisia vertailutietoja. Tästä syystä olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2015 alkaen on esitetty AF Gruppen: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

 • Civil Engineering: Julkisen sektorin infrastruktuurihankkeita, kuten suuret tienrakennus-, tunneli-, vesivoimalaitosurakat yms.
 • Building: Julkisen ja yksityisen sektorin rakennushankkeet (koulut, ostoskeskukset, asuintalot yms.)
 • Sweden: Ruotsin toiminnot sisältävät sekä kunnallisen että yksityisen rakentamisen sekä ympäristöteknologiaan liittyvät projektit.
 • Offshore: Rakentaa, muokkaa ja ylläpitää öljy- ja kaasuteollisuuden putkistoja, kenttiä, yms. sekä myös tarjoaa palveluita näiden purkamiselle ja kierrättämiselle.
 • Muut: Environment, Property ja Energy -segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vastaavat noin kymmentä prosenttia koko konsernin luvuista.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 22 700 6 123 5 500 5 863 5 214 18 767 5 656 4 536 4 692 3 883
Muutos (%) 21,0% 8,3% 21,3% 25,0% 34,3% 36,9% 31,7% 33,5% 40,2% 45,9%
Liiketulos 1 350 374 375 369 232 1 119 363 315 256 185
Muutos (%) 20,6% 3,0% 19,0% 44,1% 25,4% 21,2% 22,2% 37,0% 2,0% 27,6%
Marginaali 5,9% 6,1% 6,8% 6,3% 4,4% 6,0% 6,4% 6,9% 5,5% 4,8%

Liikevaihtoennuste

Alkuvuoden 2019 liikevaihto kasvoi +29 prosenttia, mitä tuki etenkin vuoden 2018 lopulla hankitut yhtiöt. Näiden vuotuinen kokonaisliikevaihto on noin 1,5 miljardin kruunun luokkaa.

Yhtiön suurimpien segmenttien liikevaihdot jatkoivat vahvaa kasvuaan (Q1-Q2):

 • Civil Engineering: +23 %
 • Building: +30 %
 • Sweden: +55 %

Suurimpien segmenttien aktiivisuus on korkealla tasolla ja yhtiö on saanut E39-tiehankkeen käyntiin. Urakan arvo on noin 4,7 miljardia kruunua ja se on tarkoitus saada valmiiksi Q4/2022.

Myös yhtiön hyvä tilauskertymä (23,1 Mrd NOK) tukee liikevaihdon kehitystä.

Koko tilikauden 2019 liikevaihdoksi olen saanut noin 21,5 – 23,0 miljardia kruunua, mikä olisi noin +3,9 miljardia kruunua eli +21 prosenttia vuotta 2018 parempi. Tästä parannuksesta vajaa puolet tulisi hankittujen yhtiöiden sisältyessä lukuihin.

Lisäksi yhtiö ilmoitti tehneensä sopimuksen Betonmast-yhtiön ostosta. Tämä vaatii vielä joitain kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä, mutta yhtiö arvioi kaupan toteutuvan lokakuun 2019 aikana. Betonmast:n vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia kruunua, joten jos tämän jakaa tasaisesti koko vuodelle ja se ehtii vaikuttaa noin 2 kuukauden ajan AF Gruppenin lukuihin, niin silloin Betonmast toisi noin +1,0…1,3 miljardin kruunun lisän liikevaihtoon. Betonmast:n kauppaa ei ole kuitenkaan huomioitu tekemässäni ennusteessa, sillä ajoitukseen liittyy vielä jonkin verran epävarmuutta.

Liiketulosennuste

Yhtiön liiketulosmarginaali on ollut viime aikoina noin 6,5 – 7,5 prosentissa – ja tätä tasoa olen käyttänyt liiketuloksia arvioidessani. Kruunumääräinen liiketulos on Q1:llä ollut alhaisin, joka on sitten noussut vuoden loppua kohden.

Alkuvuoden 2019 tulos oli 601 miljoonaa kruunua (+36 %), joten myös vahva tuloskehitys sai jatkoa. Ja tässäkin hankitut yhtiöt tuovat suuren osan tuloslisästä.

Koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi olen saanut 1,35 miljardia kruunua, missä on kasvua noin +230 miljoonaa kruunua eli +21 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Hankittujen liiketoimien odotan tuovan tästä kasvusta noin +80…+100 miljoonaa kruunua. Loppuosa tulisi mm. E39-tiehankkeen ja kasvavan aktiviteetin myötä. Liiketulosmarginaali pysyisi noin 6,0 prosentissa.

Betonmast:n vuotuinen liiketulos on ollut noin 200 – 240 miljoonaa kruunua, joten jos tämän jakaa myös 2 kuukauden mittaiselle ajalle, niin se tarkoittaisi noin +30…+40 miljoonan kruunun lisää vuoden 2019 liiketulokseen. Kuten liikevaihdon kohdalla, niin en ole sisällyttänyt tätä ennusteeseeni.

Nettotulosennuste

Yhtiön rahoituskulut – tai tässä tarkemmin rahoitustuotot ovat olleet noin +10…+20 miljoonaa kruunua vuodessa, joten kovin suurta vaikutusta ne eivät tee kokonaisuuteen. Tein vuoden 2019 ennusteen -20 miljoonan kruunun kuluiksi, mihin IFRS 16-standardi tuo pientä negatiivista lisää.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 350 374 375 369 232 1 119 363 315 256 185
Rahoituskulut (netto) -20 -4 -5 -5 -6 5 -2 -2 0 9
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 330 370 370 364 226 1 124 361 313 256 194
Verot -275 -75 -75 -73 -52 -240 -75 -58 -65 -42
Vähemmistön osuus -155 -40 -45 -37 -33 -140 -41 -36 -41 -22
Nettotulos 900 255 250 254 141 744 245 219 150 130

Veroaste hieman heilahtelee vuodesta toiseen ja on parina viime vuotena ollut noin 19,5 – 21,5 prosentissa. Käytin 21 prosentin arvoa veroja laskiessani. Vähemmistön osuuden arvioin olevan noin 11,5 – 12,5 prosenttia tulos-ennen-veroja luvusta.

Omistajille kuuluva tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on siten 850 – 925 miljoonaa kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina Norjassa ja Ruotsissa?
 • ja myöskin miten asuntojen hinnat kehittyvät? Jos asuntojen hintataso lähtee laskuun, niin uusien kohteiden rakentamispäätöksiä yleensä hieman lykätään mahdollisuuksien mukaan. Kysynnän ja tarjonnan laki toimii tässäkin eli jos kysyntä laskee, niin ei kannata tuottaa asuntoja ”varastoon”.
 • infrastruktuurihankkeet oletettavasti kasvavat reilu +12 prosenttia vuonna 2019 eli se pitänee Civil Engineering segmentin kysyntää yllä.
 • Miten kustannusten nousu vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja marginaaleihin?

AF Gruppen on tehnyt ostotarjouksen Betonmast:sta, jonka vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia ja liiketulos noin 200 – 240 miljoonaa kruunua. Oheisessa taulukossa on esitetty Betonmast:n viime vuosien tuloskehitystä. AF Gruppenin omistusosuus yhtiöstä on 66 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että Betonmast:n luvut liitetään kokonaisuudessaan AF Gruppenin lukuihin ja nettotuloksesta vähennetään vähemmistön osuus.

afg-betonmast-numbers
Kuva: AF Gruppenin Q2/2019-tulosesitys, sivu 29. https://afgruppen.com/globalassets/investor-engelsk/quarterly-presentation/afg-q2-2019-eng.pdf

Liikevaihdon arvioin jatkavan hyvää kasvuaan myös tulevina vuosina. Käytin noin +3,0 prosentin kasvulukua, mihin lisäsin Betonmast:n kvartaalikohtaisen lisän n. 1,75 miljardia kruunua. Yhtenä tekijänä on Norjan talouden korkeasuhdanne, E39 tiehankkeen eteneminen ja muun aktiivisuuden kohentuminen.

Liiketulosmarginaali laskee Betonmast:n hankinnan myötä, sillä sen marginaalit ovat liikkuneet noin 3 – 4 prosentin tasolla. Tein liiketulosarvion niin, että käytin noin 6,2 – 6,5 prosentin marginaalia ”vanhaan” AF Gruppeniin ja lisäsin tähän noin +50…+60 miljoonaa kruunua Betonmast:n kvartaalikohtaista liiketulosta

Veroasteen arvioin olevan noin 21 prosentissa ja vähemmistön osuuden arvioin nousevan noin 14 – 15 prosenttiin tulos-ennen-veroja lukemasta.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 31 000 30 250 7 950 7 400 7 800 7 100
Muutos (%) 2,5% 33,3% 29,8% 34,5% 33,0% 36,2%
Liiketulos 1 700 1 625 440 450 435 300
Muutos (%) 4,6% 20,4% 17,6% 20,0% 17,9% 29,3%
Marginaali 5,5% 5,4% 5,5% 6,1% 5,6% 4,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 700 1 625 440 450 435 300
Rahoituskulut (netto) -40 -30 -8 -8 -7 -7
Tulos ennen veroja 1 660 1 595 432 442 428 293
Verot -350 -335 -92 -92 -88 -63
Vähemmistön osuus -250 -235 -60 -65 -65 -45
Nettotulos 1 060 1 025 280 285 275 185

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset