AF Gruppen: Ennusteet

Päivitetty 15.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

af-gruppen-kvartaalituloslaskelma-q12019

Markkinanäkymiä

AF Gruppen kertoo Q1/2019 raportissa:

Prognosesenteret arvioi, että investoinnit kunnallisiin infrahankkeisiin kasvavat noin +12 prosenttia vuonna 2019. Kasvua vauhdittaa etenkin suuret tiehankkeet.

Norjassa asuntojen hinnat nousivat Q1/2019 noin +3,9 prosenttia ja kausitasoitettuna noin +1,3 prosenttia. Norjan keskuspankin ohjauskoron nostot vaikuttanevat asuntojen hintakehitykseen tulevaisuudessa.

Yleisesti ottaen Norjan talous elää nousukautta ja näkymät ovat hyvät.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiö lisäsi uuden segmentin ”Sweden” vuoden 2018 alusta, mutta yhtiö ei ole julkaissut kvartaalikohtaisia vertailutietoja. Tästä syystä olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2015 alkaen on esitetty AF Gruppen: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

  • Civil Engineering: Julkisen sektorin infrastruktuurihankkeita, kuten suuret tienrakennus-, tunneli-, vesivoimalaitosurakat yms.
  • Building: Julkisen ja yksityisen sektorin rakennushankkeet (koulut, ostoskeskukset, asuintalot yms.)
  • Sweden: Ruotsin toiminnot sisältävät sekä kunnallisen että yksityisen rakentamisen sekä ympäristöteknologiaan liittyvät projektit.
  • Offshore: Rakentaa, muokkaa ja ylläpitää öljy- ja kaasuteollisuuden putkistoja, kenttiä, yms. sekä myös tarjoaa palveluita näiden purkamiselle ja kierrättämiselle.
  • Muut: Environment, Property ja Energy -segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vastaavat noin kymmentä prosenttia koko konsernin luvuista.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 22 450 6 111 5 400 5 725 5 214 18 767 5 656 4 536 4 692 3 883
Muutos (%) 19,6% 8,0% 19,0% 22,0% 34,3% 36,9% 31,7% 33,5% 40,2% 45,9%
Liiketulos 1 340 398 375 335 232 1 119 363 315 256 185
Muutos (%) 19,7% 9,6% 19,0% 30,9% 25,4% 21,2% 22,2% 37,0% 2,0% 27,6%
Marginaali 6,0% 6,5% 6,9% 5,9% 4,4% 6,0% 6,4% 6,9% 5,5% 4,8%

Liikevaihtoennuste

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +37 prosenttia ja sama hyvä kehitys jatkui myös Q1/2019 aikana (+34,3 %). Kasvua tuki etenkin kahden suurimman segmentin eli Civil Engineering (+32,5 %) ja Building (+38,7 %) kehitys. Myös Ruotsin kehitys oli erinomaista (+65,3 %).

AF Gruppen hankki kaksi uutta yritystä vuoden 2018 lopulla ja näiden vuotuinen kokonaisliikevaihto on noin 1,5 miljardin kruunun luokkaa. Lisäksi suurimpien segmenttien aktiivisuus on korkealla tasolla ja yhtiö aloitti juuri E39-tiehankkeen, jonka arvo on noin 4,7 miljardia kruunua. Urakka on tarkoitus saada valmiiksi Q4/2022.

Myös yhtiön hyvä tilauskertymä (23,7 Mrd NOK) tukee liikevaihdon kehitystä.

Koko tilikauden 2019 liikevaihdoksi olen saanut noin 21,5 – 23,0 miljardia kruunua, mikä olisi noin +3,7 miljardia kruunua eli +19,6 prosenttia vuotta 2018 parempi. Tästä parannuksesta vajaa puolet tulisi hankittujen yhtiöiden sisältyessä lukuihin.

Liiketulosennuste

Yhtiön liiketulosmarginaali on ollut viime aikoina noin 6,5 – 7,5 prosentissa – ja tätä tasoa olen käyttänyt liiketuloksia arvioidessani. Kruunumääräinen liiketulos on Q1:llä ollut alhaisin, joka on sitten noussut vuoden loppua kohden.

Q1/2019 tulos oli 232 miljoonaa kruunua (+25 %), joten myös vahva tuloskehitys sai jatkoa.

Koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi olen saanut 1,34 miljardia kruunua, missä on kasvua noin +220 miljoonaa kruunua eli +20 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Hankittujen liiketoimien odotan tuovan tästä kasvusta noin +80…+100 miljoonaa kruunua. Loppuosa tulisi mm. E39-tiehankkeen ja kasvavan aktiviteetin myötä. Liiketulosmarginaali pysyisi 6,0 prosentissa.

Nettotulosennuste

Yhtiön rahoituskulut – tai tässä tarkemmin rahoitustuotot ovat olleet noin +10…+20 miljoonaa kruunua vuodessa, joten kovin suurta vaikutusta ne eivät tee kokonaisuuteen. Tein vuoden 2019 ennusteen -20 miljoonan kruunun kuluiksi, mihin IFRS 16-standardi tuo pientä negatiivista lisää.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 340 398 375 335 232 1 119 363 315 256 185
Rahoituskulut (netto) -20 -4 -5 -5 -6 5 -2 -2 0 9
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 320 394 370 330 226 1 124 361 313 256 194
Verot -280 -83 -75 -70 -52 -240 -75 -58 -65 -42
Vähemmistön osuus -160 -42 -45 -40 -33 -140 -41 -36 -41 -22
Nettotulos 880 269 250 220 141 744 245 219 150 130

Veroaste hieman heilahtelee vuodesta toiseen ja on parina viime vuotena ollut noin 19,5 – 21,5 prosentissa. Käytin 21 prosentin arvoa veroja laskiessani. Vähemmistön osuuden arvioin olevan noin 11,5 – 12,5 prosenttia tulos-ennen-veroja luvusta.

Omistajille kuuluva tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on siten 850 – 925 miljoonaa kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina Norjassa ja Ruotsissa?
  • ja myöskin miten asuntojen hinnat kehittyvät? Jos asuntojen hintataso lähtee laskuun, niin uusien kohteiden rakentamispäätöksiä yleensä hieman lykätään mahdollisuuksien mukaan. Kysynnän ja tarjonnan laki toimii tässäkin eli jos kysyntä laskee, niin ei kannata tuottaa asuntoja ”varastoon”.
  • infrastruktuurihankkeet oletettavasti kasvavat reilu +12 prosenttia vuonna 2019 eli se pitänee Civil Engineering segmentin kysyntää yllä.
  • Miten kustannusten nousu vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja marginaaleihin?

Liikevaihdon arvioin jatkavan hyvää kasvuaan myös tulevina vuosina. Käytin noin +3,0 prosentin kasvulukua. Yhtenä tekijänä on Norjan talouden korkeasuhdanne, E39 tiehankkeen eteneminen ja muun aktiivisuuden kohentuminen.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan hienokseltaan noin 6,5 prosenttiin vuoden 2019 ennustetusta 6,0 prosentista. Kruunumääräisesti liiketulos nousisi noin +50…+100 miljoonaa kruunua per vuosi.

Veroasteen arvioin olevan noin 21 prosentissa ja vähemmistön osuuden noin 11 – 13 prosenttia tulos-ennen-veroja lukemasta.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 23 800 23 100 6 300 5 550 5 900 5 350
Muutos (%) 3,0% 2,9% 3,1% 2,8% 3,1% 2,6%
Liiketulos 1 550 1 460 425 400 360 275
Muutos (%) 6,2% 9,0% 6,8% 6,7% 7,5% 18,5%
Marginaali 6,5% 6,3% 6,7% 7,2% 6,1% 5,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 550 1 460 425 400 360 275
Rahoituskulut (netto) -20 -20 -5 -5 -5 -5
Tulos ennen veroja 1 530 1 440 420 395 355 270
Verot -320 -300 -90 -80 -75 -55
Vähemmistön osuus -185 -165 -45 -45 -40 -35
Nettotulos 1 025 975 285 270 240 180

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset