AF Gruppen: Ennusteet

Päivitetty 9.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

af-gruppen-tuloslaskelma-q32018

Markkinanäkymiä

AF Gruppen kertoo Q3/2018 raportissa:

Prognosesenteret arvioi, että investoinnit kunnallisiin infrahankkeisiin kasvavat noin +17 prosenttia vuonna 2019. Kasvua vauhdittaa etenkin suuret tiehankkeet.

Norjassa asuntojen hinnat ovat olleet laskussa, mutta Prognosesenteret arvioi asuinhuoneistojen hintojen nousevan hienoisesti vuoden loppua kohden. Rakennushankkeiden kokonaismarkkinoiden odotetaan laskevan -2,8 prosenttia vuonna 2018.

Investoinnit öljy- ja kaasuteollisuuden hankkeisiin arvioidaan olevan 156 miljardia kruunua vuonna 2018 ja noin 165 miljardia kruunua vuonna 2019.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Yhtiö lisäsi uuden segmentin ”Sweden” vuoden 2018 alusta, mutta yhtiö ei ole julkaissut kvartaalikohtaisia vertailutietoja. Tästä syystä olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty AF Gruppen: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

  • Civil Engineering: Julkisen sektorin infrastruktuurihankkeita, kuten suuret tienrakennus-, tunneli-, vesivoimalaitosurakat yms.
  • Building: Julkisen ja yksityisen sektorin rakennushankkeet (koulut, ostoskeskukset, asuintalot yms.)
  • Sweden: Ruotsin toiminnot sisältävät sekä kunnallisen että yksityisen rakentamisen sekä ympäristöteknologiaan liittyvät projektit.
  • Offshore: Rakentaa, muokkaa ja ylläpitää öljy- ja kaasuteollisuuden putkistoja, kenttiä, yms. sekä myös tarjoaa palveluita näiden purkamiselle ja kierrättämiselle.
  • Muut: Environment, Property ja Energy -segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vastaavat noin kymmentä prosenttia koko konsernin luvuista.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 17 550 4 439 4 536 4 692 3 883 13 704 4 296 3 399 3 347 2 662
Muutos (%) 28,1% 3,3% 33,5% 40,2% 45,9% 15,4% 48,5% 9,4% 5,6% -1,7%
Liiketulos 1 100 344 315 256 185 923 297 230 251 145
Muutos (%) 19,2% 15,8% 37,0% 2,0% 27,6% -10,7% -9,5% -14,8% 1,2% -22,9%
Marginaali 6,3% 7,7% 6,9% 5,5% 4,8% 6,7% 6,9% 6,8% 7,5% 5,4%

Liikevaihtoennuste

Alkuvuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +39 prosenttia vertailukaudesta, missä etenkin kahden suurimman segmentin eli Civil Engineering (+78 %) ja Building (21 %) kehitys oli vahvaa. Vertailukauden luvut taisivat olla vain suhteellisen alhaisella tasolla, joten lähden liikevaihtoennusteessani siitä, että kruunumääräiset luvut pysyvät kutakuinkin alkuvuoden tasolla.

Yhtiön vahva tilauskertymä pitänee liikevaihtoa korkealla tasolla koko tilikauden 2018.

Koko tilikauden 2018 liikevaihdoksi olen saanut noin 17,25 – 17,75 miljardia NOK, mikä olisi noin +28 prosenttia vuotta 2017 parempi. Yhtiön erinomainen Q4/2017 hieman madaltaa prosenttimääräistä kasvulukua.

Liiketulosennuste

Yhtiön liiketulosmarginaali on ollut viime aikoina noin 6,5 – 7,5 prosentissa – ja tätä tasoa olen käyttänyt liiketuloksia arvioidessani. Kruunumääräinen liiketulos on Q1:llä ollut alhaisin ja loppuvuoden aikana kvartaalikohtainen liiketulos on ollut noin 250 – 300 miljoonan NOK tasolla.

Koko tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi olen saanut 1,1 miljardia NOK, missä on kasvua noin +19 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Tässä vahva Q3/2018 nostaa ennustetta. Liiketulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 6,3 prosentissa eli suhteellinen kannattavuus on laskussa hyvistä kruunumääräisistä luvuista huolimatta. Marginaali oli vuonna 2017 noin 6,7 prosenttia (2016: 8,7 %).

Nettotulosennuste

Yhtiön rahoituskulut – tai tässä tarkemmin rahoitustuotot ovat olleet noin +10…+20 miljoonaa NOK vuodessa, joten kovin suurta vaikutusta ne eivät tee kokonaisuuteen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 100 344 315 256 185 923 297 230 251 145
Rahoituskulut (netto) 5 -2 -2 0 9 12 13 2 0 -3
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 105 342 313 256 194 935 310 232 251 142
Verot -240 -75 -58 -65 -42 -182 -37 -56 -50 -39
Vähemmistön osuus -140 -41 -36 -41 -22 -133 -46 -37 -31 -19
Nettotulos 725 226 219 150 130 620 227 139 170 84

Veroaste hieman heilahtelee vuodesta toiseen ja oli esimerkiksi vuonna 2017 noin 19,4 prosenttia (2016: 24,3 %). Oheisen taulukon Q4-ennusteissa olen käyttänyt 22 prosentin veroa.  Vähemmistön osuuden arvioin olevan noin 10 – 15 prosenttia tulos-ennen-veroja luvusta.

Omistajille kuuluva tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on siten 700 – 730 miljoonaa kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina Norjassa ja Ruotsissa?
  • ja myöskin miten asuntojen hinnat kehittyvät? Jos asuntojen hintataso lähtee laskuun, niin uusien kohteiden rakentamispäätöksiä yleensä hieman lykätään mahdollisuuksien mukaan. Kysynnän ja tarjonnan laki toimii tässäkin eli jos kysyntä laskee, niin ei kannata tuottaa asuntoja ”varastoon”.
  • infrastruktuurihankkeet oletettavasti kasvavat reilu +17 prosenttia vuonna 2019 eli se pitänee Civil Engineering segmentin kysyntää yllä.
  • liikevaihdot ovat alkuvuoden 2018 aikana nousseet noin +40 prosenttia, mutta marginaalit ovat laskeneet. Yhtiö selittää yhdeksi syyksi sen, että uusia projekteja käynnistetään, minkä johdosta marginaalit ovat paineessa.

Liikevaihdon arvioin pysyvän noin 17 – 18 miljardissa kruunussa vuosien 2019 ja 2020 aikana. Tämä tarkoittaisi sitä, että hyvä liikevaihdon kasvu pysähtyisi muutamaksi vuodeksi. Liiketuloksen arvioin laskevan vuonna 2019 vuodesta 2018, missä lähdin siitä ajatuksesta, että rakennusmarkkinat hieman viilentyvät tulevana vuotena.

Veroasteen arvioin olevan noin 23 – 25 prosentissa ja vähemmistön osuuden noin 15 prosenttia tulos-ennen-veroja lukemasta.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 17 500 17 500 4 500 4 500 4 500 4 000
Muutos (%) 0,0% -0,3% 1,4% -0,8% -4,1% 3,0%
Liiketulos 1 000 1 050 300 275 275 200
Muutos (%) -4,8% -4,5% -12,8% -12,7% 7,4% 8,1%
Marginaali 5,7% 6,0% 6,7% 6,1% 6,1% 5,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 1 000 1 050 300 275 275 200
Rahoituskulut (netto) 10 12 3 3 3 3
Tulos ennen veroja 1 010 1 062 303 278 278 203
Verot -220 -257 -73 -68 -68 -48
Vähemmistön osuus -140 -155 -45 -40 -40 -30
Nettotulos 650 650 185 170 170 125

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset