Aflac: Ennusteet

Päivitetty 29.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

afl-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Aflact arvioi, että vuoden 2019

  • adjusted EPS (jenikurssi 110,39) olisi 4,10 – 4,30 dollaria.

Huomaa, että Aflacin antama EPS-ennuste on ”adjusted EPS” (aiemmin termi oli ”operating earnings”) eli yhtiön itsensä laskema luku.

Segmentit

Aflac:lla on kaksi raportointisegmenttiä: Japani ja USA, josta Japanin yksikkö vastaa noin 70 – 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Koska suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee Japanista, niin dollarimääräisten lukujen lisäksi sijoittajan on hyvä seurata jenimääräisiä Japanin-sektorin lukuja.

Yhtiön Japanin toimintojen vakuutusmaksut ja -korvaukset maksetaan jeneinä. Myös suurin osa sijoitustoiminnasta on sijoitettu jenimääräisiin kohteisiin, joista saatavat tuotot maksetaan jeneinä. Näin suurin osa jeni-perustaisesta liiketoiminnasta muutetaan dollareiksi vain raportointimielessä.

afl-jpyusd-q22019

Oheisessa kuviossa on esitettynä jeni/dollarin (Yahoo! Finance: https://finance.yahoo.com/quote/JPY%3DX?p=JPY%3DX) kurssikehitys viimeisen vajaan viiden vuoden ajalta. Tänä aikana kurssi vaihdellut 100 – 125 välillä ja aivan pari viime vuotta kurssi on pysytellyt 105 – 115 välillä. Vuosikymmenen alun suuremmat heilahtelut ovat ainakin tältä erää ohi.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Aflac: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Aflacin kohdalla olen tehnyt ennusteet segmenteistä poiketen yhtiön tuloslaskelman erien mukaisesti.

Liikevaihtoennuste

Aflacin liikevaihto koostuu 3 erästä eli vakuutusmaksut (netto), sijoitustuotot (netto) ja muut sijoitustuotot.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Vakuutusmaksut (netto) 18 550 4 588 4 590 4 681 4 691 18 678 4 591 4 636 4 706 4 745
Muutos (%) -0,7% -0,1% -1,0% -0,5% -1,1% 0,8% 0,2% -0,3% 0,9% 2,3%
Sijoitustuotot (netto) 3 530 899 875 878 878 3 443 874 870 862 837
Muutos (%) 2,5% 2,9% 0,6% 1,9% 4,9% 6,9% 7,5% 7,3% 7,5% 5,4%
Muut 120 45 35 -48 88 -365 -339 71 21 -118
YHTEENSÄ 22 200 5 532 5 500 5 511 5 657 21 756 5 126 5 577 5 589 5 464
Muutos (%) 2,0% 7,9% -1,4% -1,4% 3,5% 0,4% -5,5% 1,3% 3,0% 2,9%

Alkuvuoden 2019 vakuutusmaksutuotot laskivat -0,8 prosenttia ja olivat 9,37 miljardia dollaria. Japanin jenimääräiset tuotot laskivat -0,9 prosenttia, kun taas epäedulliset valuuttakurssit painoivat dollarimääräiset tuotot -2,1 prosentin laskuun. Japanin tuottoja painaa eräiden vakuutustuotteiden ns. maksukaton saavuttaminen. USA:n tuotot kasvoivat +2,3 prosenttia, mutta koska USA:n osuus on pienempi, niin hyvä kehitys ei pystynyt kääntämään koko Aflacin tuottoja nousuun.

Aflac arvioi vuodelle 2019, että Japanin toimintojen liikevaihto jäisi -2…-4 prosenttia vuodesta 2018 ja USA toimintojen tuotot kasvaisivat tasaisesti. Tein vuoden 2019 ennusteen noin -0,7 prosentin laskuun 18,55 miljardiin dollariin.

Kvartaalikohtaiset sijoitustuotot (netto) ovat olleet jo kolmen vuoden ajan tasaisesti noin 800 – 875 miljoonaa dollaria. Tein vuoden 2019 ennusteet 850 – 900 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla.

Muut-tuotot ovat heilahdelleet paljonkin kvartaalista toiseen erilaisten johdannaistuotteiden vaikutuksesta. Tein ennusteen hyvän Q1:n tuloksen johdosta hienoisesti voitolliseksi.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on noin 21,5 – 22,5 miljardia dollaria. Eli kasvua tulisi noin +2,0 prosenttia.

Nettotulosennuste

Liikevaihdon tavoin olen tehnyt kuluennusteet tuloslaskelman keskeisten erien perusteella, joita ovat vakuutuskorvaukset sekä muut kulut. Näillä olen saanut tulos ennen veroja summan, josta verolaskelman jälkeen on saatu nettotulosennuste. Oheisessa taulukossa on esitettynä nämä laskelmat.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 22 200 5 532 5 500 5 511 5 657 21 756 5 126 5 577 5 589 5 464
Vakuutuskorvaukset -11 800 -2 919 -2 950 -2 964 -2 967 -12 000 -2 925 -3 002 -3 031 -3 042
Muutos (%) -1,7% -0,2% -1,7% -2,2% -2,5% -1,5% -2,7% -2,6% -0,3% -0,3%
Muut kulut -5 840 -1 504 -1 450 -1 438 -1 448 -5 775 -1 479 -1 429 -1 427 -1 440
Muutos (%) 1,1% 1,7% 1,5% 0,8% 0,6% 5,6% 4,4% 6,0% 6,2% 6,0%
Tulos ennen veroja 4 560 1 109 1 100 1 109 1 242 3 981 722 1 146 1 131 982
Verot -1 185 -289 -290 -292 -314 -1 062 -197 -301 -299 -265
Nettotulos 3 375 820 810 817 928 2 919 525 845 832 717

Aflacin vakuutuskorvaukset ovat laskeneet viimeisten kvartaalien aikana noin 2,0 – 2,5 prosenttia. Arvioin laskun jatkuvan myös vuonna 2019 (-1,7 %).

Tasaista kehitystä on ollut myös muiden kulujen kohdalla, jotka ovat kolmena viime vuotena vaihdelleet 1,35 – 1,55 miljardin dollarin välillä per kvartaali. Tein vuoden 2019 kuluennusteet noin 1,45 – 1,50 miljardin dollarin kvartaalilukemilla.

Aflac arvioi veroasteen olevan 26,5 prosenttia, joten käytin tätä arvoa veroja arvioidessani. Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 3 300 – 3 500 miljoonaa dollaria.

Ennuste tarkoittaa noin 4,49 dollarin EPS-lukemaa. Ja kuten edellä jo totesin, niin yhtiön oma ohjeistus oikaistusta EPS:stä oli 4,10 – 4,30 dollaria. Oikaisu on usein ollut noin 0,05 dollaria, joten oma ennusteeni on hieman yli yhtiön ennustevälin.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Japanissa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa konsernin korkotuottoihin?
  • Miten jenin ja dollarin valuuttakurssit kehittyvät tulevina vuosina?

Liikevaihdon kehityksen arvioin olevan maltillista eli noin +1,0…+1,6 prosenttia per vuosi. Valuuttakurssien liikkeet voivat vaikuttaa lukuihin merkittävästikin, mutta näitä liikkeitä ei kannata lähteä ennakoimaan.

Vakuutuskorvauksien sekä muiden kulujen arvioin nousevan hieman arviointikaudella. Veroasteen arvioin olevan 26,5 prosenttia. Eli näillä ennusteilla tuloskehitys polkisi paikoillaan.

Liikevaihdosta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 22 800 22 450 5 575 5 625 5 675 5 575
Muutos (%) 1,6% 1,1% 0,8% 2,3% 3,0% -1,4%
Vakuutuskorvaukset -12 200 -12 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Muut kulut -6 100 -5 975 -1 525 -1 500 -1 475 -1 475
Tulos ennen veroja 4 500 4 475 1 050 1 125 1 200 1 100
Verot -1 190 -1 185 -275 -300 -320 -290
Nettotulos 3 310 3 290 775 825 880 810

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset