Aflac: Ennusteet

Päivitetty 11.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

afl-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Aflac ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Segmentit

Aflac:lla on kaksi raportointisegmenttiä: Japani ja USA, josta Japanin yksikkö vastaa noin 70 – 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Koska suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee Japanista, niin dollarimääräisten lukujen lisäksi sijoittajan on hyvä seurata jenimääräisiä Japanin-sektorin lukuja.

Yhtiön Japanin toimintojen vakuutusmaksut ja -korvaukset maksetaan jeneinä. Myös suurin osa sijoitustoiminnasta on sijoitettu jenimääräisiin kohteisiin, joista saatavat tuotot maksetaan jeneinä. Näin suurin osa jeni-perustaisesta liiketoiminnasta muutetaan dollareiksi vain raportointimielessä.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Aflac: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Aflacin kohdalla olen tehnyt ennusteet segmenteistä poiketen yhtiön tuloslaskelman erien mukaisesti.

Liikevaihtoennuste

Aflacin liikevaihto koostuu 3 erästä eli vakuutusmaksut (netto), sijoitustuotot (netto) ja muut sijoitustuotot.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Vakuutusmaksut (netto) 18 500 4 569 4 650 4 600 4 681 18 779 4 671 4 736 4 681 4 691
Muutos (%) -1,5% -2,2% -1,8% -1,7% -0,2% 0,5% 1,7% 2,2% -0,5% -1,1%
Sijoitustuotot (netto) 3 550 896 900 850 904 3 581 886 939 878 878
Muutos (%) -0,9% 1,1% -4,2% -3,2% 3,0% 4,0% 1,4% 7,9% 1,9% 4,9%
Muut -300 -27 50 100 -423 -53 46 -139 -48 88
YHTEENSÄ 21 750 5 438 5 600 5 550 5 162 22 307 5 603 5 536 5 511 5 657
Muutos (%) -2,5% -2,9% 1,2% 0,7% -8,8% 2,5% 9,3% -0,7% -1,4% 3,5%

Q1:n vakuutusmaksutuotot olivat hieman vertailukautta pienemmät (-0,2 %).

Pandemialla ei ollut suurta vaikutusta Aflacin toimintaan, kuin vasta kvartaalin lopulla. Erilaisten rajoitusten johdosta kasvokkain tapahtuvat myyntitilanteet vähenivät merkittävästi, joka on vaikeuttanut myyntiä. Yhtiö arvioi, että Q2:n alussa huhtikuun aikana Japanin myynti olisi laskenut noin 65 prosenttia ja USA:n noin 55 prosenttia.

aflac-pandemian-vaikutus-myyntiin-q12020
Kuva: Aflacin Q1/2020 tulosesitys (s. 4), https://s24.q4cdn.com/367535798/files/doc_financials/2020/q1/1Q20-Quarterly-Earnings-Call-Slides-2020-4-28-833pm.pdf

Liikevaihdossa vaikutukset näkyvät viiveellä, sillä kyse on uusmyynnistä ja vanhojen vakuutusten uusimisista. Osa vanhoista vakuutuksen ottaneista uusii vakuutuksen todennäköisesti vähän myöhemmin tilanteen selkiydyttyä.

Kvartaalikohtaiset sijoitustuotot (netto) ovat olleet jo kolmen vuoden ajan tasaisesti noin 825 – 900 miljoonaa dollaria.

Muut-tuotot ovat heilahdelleet paljonkin kvartaalista toiseen erilaisten johdannaistuotteiden ja sijoitusomaisuuden arvonalentumisten vaikutuksesta. Q1:llä koettu reipas pörssilasku näkyikin 423 miljoonan dollarin tappiollisena kirjauksena. Pahimman kuopan jälkeen pörssikurssit ovat toipuneet nopeasti, joten Q2:n tuottojen voi odottaa olevan suhteellisen hyviä – ellei sitten tilanne muutu touko-kesäkuun aikana jälleen huonompaan suuntaan.

Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen siitä ajatuksesta, että vakuutusmaksutuotot kääntyisivät pandemian johdosta vajaan parin prosentin laskuun. Sijoitustuottojen arvioin jäävän viimevuotisesta ja arvonalentumisten sekä niiden palautusten arvioin olevan suhteellisen maltillisia loppuvuoden aikana. Tämä siis nettona, matkan varrella nähtäneen isojakin heilahteluja suuntaan jos toiseenkin.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 21 – 22 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Liikevaihdon tavoin olen tehnyt kuluennusteet tuloslaskelman keskeisten erien perusteella, joita ovat vakuutuskorvaukset sekä muut kulut. Näillä olen saanut tulos ennen veroja summan, josta verolaskelman jälkeen on saatu nettotulosennuste. Oheisessa taulukossa on esitettynä nämä laskelmat.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 21 750 5 438 5 600 5 550 5 162 22 307 5 603 5 536 5 511 5 657
Vakuutuskorvaukset -12 275 -3 086 -3 150 -3 100 -2 939 -11 943 -2 985 -3 027 -2 964 -2 967
Muutos (%) 2,8% 3,4% 4,1% 4,6% -0,9% -0,5% 2,1% 0,8% -2,2% -2,5%
Muut kulut -6 075 -1 547 -1 525 -1 500 -1 503 -5 919 -1 560 -1 473 -1 438 -1 448
Muutos (%) 2,6% -0,8% 3,5% 4,3% 3,8% 2,5% 5,5% 3,1% 0,8% 0,6%
Tulos ennen veroja 3 400 805 925 950 720 4 445 1 058 1 036 1 109 1 242
Verot -850 -211 -245 -240 -154 -1 141 -276 -259 -292 -314
Nettotulos 2 550 594 680 710 566 3 304 782 777 817 928

Aflacin vakuutuskorvaukset laskivat vajaan prosentin verran Q1:llä. Kuten vakuutusmaksutuotoissa, niin korvauksissakin tilanne muuttui maaliskuun lopulla korvaushakemusten kääntyessä kasvuun.

Japanissa terveydenhuolto on kovan paineen alla ja Aflac arvioi, ettei kaikkia tapauksia voida ehkä hoitaa. Tämä nostaa todennäköisesti kuolleisuuslukemia, joka puolestaan nostaa Aflacin vakuutuskorvausmaksuja. Yhtiö varautuukin vakuutuskorvausten selvään nousuun Q2:n ja Q3:n ajalle. Tästä syystä tein loppuvuoden korvausennusteet noin 3,5 – 4,5 prosenttia viimevuotista korkeammilla luvuilla.

Muiden kulujen arvioin olevan viime vuosien tapaan noin 1,50 – 1,55 miljardia dollaria per kvartaali.

Aflac arvioi aikaisemmin veroasteen olevan 26,5 prosenttia, joten käytin tätä arvoa veroja arvioidessani. Näin sain tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi 2,3 – 2,6 miljardia dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin pandemian pitävän vuoden 2021 liikevaihtoa paineessa. Vakuutusmaksutuotot todennäköisesti laskevat, mutta toisaalta sijoitustuotot tasaisivat kehitystä. Vakuutuskorvausten odotan hieman laskevan vuodesta 2020 ja muiden kulujen arvioin olevan 6,0 – 6,1 miljardin dollarin tasolla.

Ennustelaskelma:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 22 000 21 750 5 450 5 450 5 400 5 450
Muutos (%) 1,1% 0,0% 0,2% -2,7% -2,7% 5,6%
Vakuutuskorvaukset -12 250 -12 150 -3 025 -3 025 -3 050 -3 050
Muut kulut -6 100 -6 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Tulos ennen veroja 3 650 3 600 925 925 850 900
Verot -975 -950 -245 -245 -225 -235
Nettotulos 2 675 2 650 680 680 625 665

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus