Aflac: Ennusteet

Päivitetty 4.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

afl-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Aflac piti tulosnäkymänsä ennallaan eli tilikauden 2018 adjusted EPS (jenikurssi 112,16) olisi 3,90 – 4,06 dollaria. Koska alkuvuoden adjusted EPS oli 3,15 dollaria, niin Q4:lle ennusteeksi saadaan 0,75 – 0,91 dollaria.

Huomaa, että Aflacin antama EPS-ennuste on ”adjusted EPS” (aiemmin termi oli ”operating earnings”) eli yhtiön itsensä laskema luku.

Tilikauden 2018 EPS-ennusteeksi (Talousmentor) voidaan asettaa noin 3,85 – 4,00 USD, jos arvioidaan oikaisun olevan noin 0,05 USD luokkaa. Karkeasti laskien (osakeostot huomioiden) voidaan nettotulosennusteeksi antaa 3,0 – 3,1 miljardia dollaria.

Segmentit

Aflac:lla on kaksi raportointisegmenttiä: Japani ja USA, josta Japanin yksikkö vastaa noin 70 – 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Koska suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee Japanista, niin dollarimääräisten lukujen lisäksi sijoittajan on hyvä seurata jenimääräisiä Japanin-sektorin lukuja.

Yhtiön Japanin toimintojen vakuutusmaksut ja -korvaukset maksetaan jeneinä. Myös suurin osa sijoitustoiminnasta on sijoitettu jenimääräisiin kohteisiin, joista saatavat tuotot maksetaan jeneinä. Näin suurin osa jeni-perustaisesta liiketoiminnasta muutetaan dollareiksi vain raportointimielessä.

USDJPY-Q32018b
Kuva: Yahoo! Finance

Oheisessa kuviossa on esitettynä jeni/dollarin (Yahoo! Finance: https://finance.yahoo.com/quote/JPY%3DX?p=JPY%3DX) kurssikehitys viimeisen viiden vuoden ajalta. On hyvä huomata, että vaihtosuhde on muuttunut viime vuosien varrella voimakkaasti. Esimerkiksi, 1 dollari nousi vuoden 2014 aikana 105 jenistä 120 jeniin. Alkuvuonna 2018 dollari on ollut noin 105 – 112 jenissä.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Aflac: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Aflacin kohdalla olen tehnyt ennusteet segmenteistä poiketen yhtiön tuloslaskelman erien mukaisesti.

Liikevaihtoennuste

Aflacin liikevaihto koostuu 3 erästä eli vakuutusmaksut (netto), sijoitustuotot (netto) ja muut sijoitustuotot.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Vakuutusmaksut (netto) 18 700 4 613 4 636 4 706 4 745 18 531 4 580 4 648 4 665 4 638
Muutos (%) 0,9% 0,7% -0,3% 0,9% 2,3% -3,6% -4,1% -7,4% -3,3% 0,8%
Sijoitustuotot (netto) 3 400 831 870 862 837 3 220 813 811 802 794
Muutos (%) 5,6% 2,2% 7,3% 7,5% 5,4% -1,8% 0,0% -3,7% -2,4% -0,9%
Muut 0 26 71 21 -118 -84 31 47 -39 -123
YHTEENSÄ 22 100 5 470 5 577 5 589 5 464 21 667 5 424 5 506 5 428 5 309
Muutos (%) 2,0% 0,8% 1,3% 3,0% 2,9% -4,0% -8,9% -3,7% -0,2% -2,6%

Vakuutusmaksut (netto) kvartaalituotot olivat varsin tasaisesti noin 4,6 miljardia dollaria vuonna 2017. Q1-Q3/2018 tuotot ovat olleet vajaan prosentin nousussa, ja kvartaalikohtaiset luvut ovat heilahdelleen valuuttakurssien perässä. Koska dollari on ollut alkuvuoden aikana tasaisesti noin 105 – 112 jenissä, niin arvioin Q4:n tuottojen olevan hieman alle Q3:n lukeman eli noin 4,61 miljardia dollaria. Näin tilikauden 2018 tuotot kasvaisivat noin +0,9 prosenttia vuodesta 2017.

Kvartaalikohtaiset sijoitustuotot (netto) ovat olleet jo kahden vuoden ajan tasaisesti noin 800 – 820 miljoonaa dollaria. Tein Q4-ennusteen käyttäen 831 miljoonan dollarin tuottoa, minkä johdosta tilikauden ennuste nousisi 3,40 miljardiin dollariin (+5,6 %).

Muut-tuotot ovat heilahdelleet paljonkin kvartaalista toiseen erilaisten johdannaistuotteiden vaikutuksesta. Tein ennusteen varovaisuusperiaatteen mukaisesti niin, että erä olisi nollissa.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on noin 22,0 – 22,2 miljardia dollaria. Eli kasvua tulisi noin 2,0 prosenttia.

Nettotulosennuste

Liikevaihdon tavoin olen tehnyt kuluennusteet tuloslaskelman keskeisten erien perusteella, joita ovat vakuutuskorvaukset sekä muut kulut. Näillä olen saanut tulos ennen veroja summan, josta verolaskelman jälkeen on saatu nettotulosennuste. Oheisessa taulukossa on esitettynä nämä laskelmat.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 22 100 5 470 5 577 5 589 5 464 21 667 5 424 5 506 5 428 5 309
Vakuutuskorvaukset -12 100 -3 025 -3 002 -3 031 -3 042 -12 181 -3 007 -3 083 -3 039 -3 052
Muutos (%) -0,7% 0,6% -2,6% -0,3% -0,3% -5,7% -7,8% -8,7% -6,6% 0,9%
Muut kulut -5 750 -1 454 -1 429 -1 427 -1 440 -5 468 -1 417 -1 348 -1 344 -1 359
Muutos (%) 5,2% 2,6% 6,0% 6,2% 6,0% -1,9% -8,0% -2,0% -0,4% 3,8%
Tulos ennen veroja 4 250 991 1 146 1 131 982 4 018 1 000 1 075 1 045 898
Verot -1 135 -270 -301 -299 -265 586 1 583 -359 -332 -306
Nettotulos 3 115 721 845 832 717 4 604 2 583 716 713 592

Aflacin vakuutuskorvaukset olivat vuonna 2017 noin 3,0 miljardia dollaria per kvartaali ja sitä ennen vuonna 2016 ne olivat noin 3,0 – 3,4 miljardia dollaria. Muutokset ovat olleet varsin maltillisia ja niitä selittää pitkälti jeni-dollarikurssin muutokset. Koska alkuvuoden jenikurssi on kehittynyt tasaisesti, niin arvioin Q4:n vakuutuskorvausten pysyvän noin 3 025 miljoonassa dollarissa.

Vastaavanlaista tasaista kehitystä on ollut muiden kulujen kohdalla, jotka ovat parina viime vuotena vaihdelleet 1,35 – 1,55 miljardin dollarin välillä per kvartaali. Tein Q4:n kuluennusteen hieman varovaisesti käyttäen Q1-Q3 noin 1,45 miljardin lukemaa, mikä tarkoittaisi noin +5,2 prosentin kulujen nousua. Se tuntuu kovalta, mutta ehkä se tuo hienoista turvamarginaalia tulosennusteeseen.

Aflac arvioi veroasteen olevan 26,5 prosenttia, joten käytin tätä arvoa Q4:n veroja arvioidessani. Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 3 075 – 3 125 miljoonaa dollaria.

Ennuste tarkoittaa noin 4,00 dollarin EPS-lukemaa. Ja kuten edellä jo totesin, niin yhtiön oma ohjeistus oikaistusta EPS:stä oli 3,90 – 4,06 dollaria. Oikaisu on usein ollut noin 0,05 dollaria, joten oma ennusteeni on yhtiön ennustevälin yläreunassa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Japanissa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa konsernin korkotuottoihin?
  • Miten jenin ja dollarin valuuttakurssit kehittyvät tulevina vuosina?

Liikevaihdon kehityksen arvioin olevan maltillista eli noin +1,0…+1,5 prosenttia per vuosi. Valuuttakurssien liikkeet voivat vaikuttaa lukuihin merkittävästikin, mutta näitä liikkeitä ei kannata lähteä ennakoimaan.

Vakuutuskorvauksien sekä muiden kulujen arvioin nousevan hieman arviointikaudella. Veroasteen arvioin olevan 26,5 prosenttia. Eli näillä ennusteilla tuloskehitys polkisi paikoillaan.

Liikevaihdosta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 22 700 22 350 5 600 5 600 5 575 5 575
Muutos (%) 1,6% 0,9% 1,4% 0,4% -0,3% 2,0%
Vakuutuskorvaukset -12 400 -12 200 -3 050 -3 050 -3 050 -3 050
Muut kulut -6 100 -5 950 -1 500 -1 500 -1 475 -1 475
Tulos ennen veroja 4 200 4 200 1 050 1 050 1 050 1 050
Verot -1 120 -1 120 -280 -280 -280 -280
Nettotulos 3 080 3 080 770 770 770 770

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset