Aflac: Ennusteet

Päivitetty 28.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

afl-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Aflact arvioi, että vuoden 2019 adjusted EPS olisi 4,35 – 4,45 dollaria (jenikurssi 110,39).

Segmentit

Aflac:lla on kaksi raportointisegmenttiä: Japani ja USA, josta Japanin yksikkö vastaa noin 70 – 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Koska suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee Japanista, niin dollarimääräisten lukujen lisäksi sijoittajan on hyvä seurata jenimääräisiä Japanin-sektorin lukuja.

Yhtiön Japanin toimintojen vakuutusmaksut ja -korvaukset maksetaan jeneinä. Myös suurin osa sijoitustoiminnasta on sijoitettu jenimääräisiin kohteisiin, joista saatavat tuotot maksetaan jeneinä. Näin suurin osa jeni-perustaisesta liiketoiminnasta muutetaan dollareiksi vain raportointimielessä.

afl-jpyusd-q32019

Oheisessa kuviossa on esitettynä jeni/dollarin (Yahoo! Finance: https://finance.yahoo.com/quote/JPY%3DX?p=JPY%3DX) kurssikehitys viimeisen vajaan viiden vuoden ajalta. Tänä aikana kurssi vaihdellut 100 – 125 välillä ja aivan pari viime vuotta kurssi on pysytellyt 105 – 115 välillä. Vuosikymmenen alun suuremmat heilahtelut ovat ainakin tältä erää ohi.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Aflac: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Aflacin kohdalla olen tehnyt ennusteet segmenteistä poiketen yhtiön tuloslaskelman erien mukaisesti.

Liikevaihtoennuste

Aflacin liikevaihto koostuu 3 erästä eli vakuutusmaksut (netto), sijoitustuotot (netto) ja muut sijoitustuotot.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Vakuutusmaksut (netto) 18 750 4 642 4 736 4 681 4 691 18 678 4 591 4 636 4 706 4 745
Muutos (%) 0,4% 1,1% 2,2% -0,5% -1,1% 0,8% 0,2% -0,3% 0,9% 2,3%
Sijoitustuotot (netto) 3 600 905 939 878 878 3 443 874 870 862 837
Muutos (%) 4,6% 3,5% 7,9% 1,9% 4,9% 6,9% 7,5% 7,3% 7,5% 5,4%
Muut -100 -1 -139 -48 88 -365 -339 71 21 -118
YHTEENSÄ 22 250 5 546 5 536 5 511 5 657 21 756 5 126 5 577 5 589 5 464
Muutos (%) 2,3% 8,2% -0,7% -1,4% 3,5% 0,4% -5,5% 1,3% 3,0% 2,9%

H1/2019 vakuutusmaksutuotot laskivat 0,8 prosenttia, mutta kääntyivät Q3:lla 2,2 prosentin nousuun. Tuottojen muutoksien selittävänä tekijänä on suurelta osin valuuttakurssimuutokset. Q1-Q3 jenimääräiset tuotot ovat olleet laskussa (-1,0 %), mutta dollarimääräisesti kasvussa (+0,6%).

Japanin tuottoja painaa eräiden vakuutustuotteiden ns. maksukaton saavuttaminen. Lisäksi eräitä vakuutustuotteita myydään Japan Post:n kautta, ja siinä on ilmennyt jotain epäkohtia, jonka johdosta vakuutusten myynti tämän kanavan kautta on käytännössä keskeytynyt. Yhtiö arvioi, että Japan Post:n vakuutusmyynti putoaa 50 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Kokonaisuuteen tällä olisi muutamien prosenttien negatiivinen vaikutus, ja yhtiö on ryhtynyt toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Aflac arvioi vuodelle 2019, että Japanin toimintojen dollarimääräinen liikevaihto kasvaisi Japan Post:n haasteista huolimatta 1 – 2 prosenttia. USA toimintojen tuotot kasvaisivat tasaisesti. Tein vuoden 2019 ennusteen noin 0,4 prosentin nousuun 18,75 miljardiin dollariin.

Kvartaalikohtaiset sijoitustuotot (netto) ovat olleet jo kolmen vuoden ajan tasaisesti noin 800 – 875 miljoonaa dollaria. Tein vuoden 2019 ennusteen noin 3,6 miljardiin dollariin. Muut-tuotot ovat heilahdelleet paljonkin kvartaalista toiseen erilaisten johdannaistuotteiden vaikutuksesta.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on noin 21,75 – 22,5 miljardia dollaria. Eli kasvua tulisi noin 2,3 prosenttia.

Nettotulosennuste

Liikevaihdon tavoin olen tehnyt kuluennusteet tuloslaskelman keskeisten erien perusteella, joita ovat vakuutuskorvaukset sekä muut kulut. Näillä olen saanut tulos ennen veroja summan, josta verolaskelman jälkeen on saatu nettotulosennuste. Oheisessa taulukossa on esitettynä nämä laskelmat.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 22 250 5 546 5 536 5 511 5 657 21 756 5 126 5 577 5 589 5 464
Vakuutuskorvaukset -11 975 -3 017 -3 027 -2 964 -2 967 -12 000 -2 925 -3 002 -3 031 -3 042
Muutos (%) -0,2% 3,1% 0,8% -2,2% -2,5% -1,5% -2,7% -2,6% -0,3% -0,3%
Muut kulut -5 875 -1 516 -1 473 -1 438 -1 448 -5 775 -1 479 -1 429 -1 427 -1 440
Muutos (%) 1,7% 2,5% 3,1% 0,8% 0,6% 5,6% 4,4% 6,0% 6,2% 6,0%
Tulos ennen veroja 4 400 1 013 1 036 1 109 1 242 3 981 722 1 146 1 131 982
Verot -1 150 -285 -259 -292 -314 -1 062 -197 -301 -299 -265
Nettotulos 3 250 728 777 817 928 2 919 525 845 832 717

Aflacin vakuutuskorvaukset ovat laskeneet viimeisten kvartaalien aikana noin 2,0 – 2,5 prosenttia, mutta nousivat 0,8 prosenttia Q3:lla. Korvauksia nosti liikevaihdon tavoin valuuttakurssien vaikutus. Tein vakuutuskorvausten Q4-ennusteen Q3:n lukemiin, mikä tarkoittaisi varsin reipasta nousua viime vuoden lukemiin nähden. Tämä tuo tulosennusteisiin hieman marginaalia.

Tasaista kehitystä on ollut myös muiden kulujen kohdalla, jotka ovat kolmena viime vuotena vaihdelleet 1,35 – 1,55 miljardin dollarin välillä per kvartaali. Tein Q4:n kuluennusteen tämän arvoalueen yläreunaan noin 1,52 miljardiin dollariin.

Aflac arvioi veroasteen olevan 26,5 prosenttia, joten käytin tätä arvoa veroja arvioidessani. Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 3 200 – 3 300 miljoonaa dollaria.

Ennuste tarkoittaa noin 4,34 dollarin EPS-lukemaa. Ja kuten edellä jo totesin, niin yhtiön oma ohjeistus oikaistusta EPS:stä oli 4,35 – 4,45 dollaria. Q1-Q3:n aikana raportoitu EPS oli 3,08 dollaria, kun taas oikaistu EPS 3,41 dollaria. Raportoitu tulos olisi siis 0,33 dollaria oikaistua pienempi.

Vaikka arvioin tämän eron hieman kutistuvan Q4:lla, niin silti oma tulosennusteeni on ehkä turhan optimistinen. Jos arvioi, että raportoidun ja oikaistun EPS:n ero olisi vuoden lopussa 0,30 dollaria, niin silloin raportoidun tuloksen tulisi olla 4,05 – 4,15 dollarin tasolla. Se tarkoittaisi noin 3 035 – 3 110 miljoonan dollarin tulostasoa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Japanissa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa konsernin korkotuottoihin?
  • Miten jenin ja dollarin valuuttakurssit kehittyvät tulevina vuosina?

Liikevaihdon kehityksen arvioin olevan maltillista eli noin +1,0…1,5 prosenttia per vuosi. Valuuttakurssien liikkeet voivat vaikuttaa lukuihin merkittävästikin, mutta näitä liikkeitä ei kannata lähteä ennakoimaan.

Vakuutuskorvauksien sekä muiden kulujen arvioin nousevan hieman arviointikaudella. Veroasteen arvioin olevan 26,5 prosenttia.

Liikevaihdosta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 22 800 22 450 5 575 5 625 5 675 5 575
Muutos (%) 1,6% 0,9% 0,5% 1,6% 3,0% -1,4%
Vakuutuskorvaukset -12 200 -12 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Muut kulut -6 050 -5 975 -1 525 -1 500 -1 475 -1 475
Tulos ennen veroja 4 550 4 475 1 050 1 125 1 200 1 100
Verot -1 200 -1 185 -280 -300 -315 -290
Nettotulos 3 350 3 290 770 825 885 810

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus