Aflac sijoituskohteena

Päivitetty 24.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (24.2.2018)89,57 USDMarkkina-arvo35,4 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,11 USD Osinkotuotto2,4 %
Liikevaihto 2018e21 700 M USD (+0,2 %)Nettotulos 2018e3 000 M USD (+12,3 %)
PE11,8ROE11,7 %

Kolme veljestä John, Paul ja Bill Amos perustivat vuonna 1955 vakuutusyhtiön antamaan taloudellista turvaa sairauksia ja tapaturmia vastaan. Yhtiön keskeisin toiminta-alue on Japani, joka vastaa noin 70 – 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta… (lisää yritysesittelyssä).

AFLAC24.2.2018 | 89,57 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla. Myös osinkotuotto (2,36 %) jää hieman alle pisterajan (2,50 %).

Aflac:n tuloksentekokyky vaikuttaa varsin hyvältä, vaikka viime vuosien huipusta onkin tultu alaspäin valuuttakurssimuutosten vetämänä. Jenin halpeneminen ja korkotason läheneminen nollaa, tai jopa sen alle, tekee kasvavan tuloksen tekemisen vaikeaksi.

Osinkosijoittajaa yhtiön pitkä ja kasvava osinkohistoria kiinnostaa. Osinko on kasvanut joka vuosi viimeisen 35 vuoden ajan. Lisäksi on varsin odotettua, että kasvava osinkotrendi jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä osingonmaksusuhde on noin 25 prosentissa. Yhtiö on myös ostanut paljon omia osakkeita, joten sekin antaa puskuria osingon kasvattamiselle.

Sijoittajan kannattaa pitää silmällä jeni/dollarikurssin kehittymistä, sillä se vaikuttaa varsin suoraan yrityksen raportoimiin lukuihin. Aflac:lla on paljon sijoituksia ympäri maailmaa, joten valuuttakurssimuutoksilla voi olla isokin vaikutus yhtiön lukuihin.

Tilikausi 2017

Aflac:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 21 667 M USD (22 559 M USD / -4,0 %)
 • nettotulos (raportoitu): 4 604 M USD (2 659 M USD/ +73 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 2 671 M USD (2 659 M USD / +0,5 %)
 • EPS (vero-oikaistu): 6,70 USD (6,42 USD)

Vuoden 2017 raportoitua liikevaihtoa laski jenin kurssin lasku (-3 %) viime vuoteen nähden. Mutta myös jenimääräinen liikevaihto (Aflac Japan) laski -2,5 prosenttia (dollareissa -5,8 %).

Aflac jatkoi Japanissa strategianmukaista panostusta ns. kolmannen sektorin tuotteisiin ja tämä myynti kasvoi noin +4 prosenttia vuonna 2017. Myös korkoherkästä ns. ensimmäisen sektorin tuotteista irtautuminen (laskua -75 % vuonna 2017) jatkuu ja sen osuus Japanin myynnistä on nyt vain noin 7 prosenttia (2016: 24,5 %). Tämä irtautumisen vaikutus näkyy myös pienenä liikevaihdon laskuna, sillä uusmyynnin kehitys ei ole ollut yhtä nopeaa.

Liikevaihdon muutoksessa näkyy myös viime vuotta noin -137 miljoonaa dollaria suuremmat tappiot johdannaisista ja valuuttasuojauksista.

Raportoitu nettotulos oli 4,6 miljardia dollaria, mikä sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kirjauksia +1,9 miljardin dollarin edestä. Ilman tätä vero-oikaistu nettotulos olisi ollut 2,7 miljardia dollaria eli hieman edellisvuotta parempi.

Tilikauden 2017 nettotulosta nosti selvästi pienemmät (-738 M USD) vakuutuskorvaukset, joka oikeastaan pitkälti selittää laskeneen liikevaihdon kääntymisen hieman edellisvuotta paremmaksi.

EPS nousi tulosta enemmän siksi, että yhtiö on jatkanut omien osakkeiden osto-ohjelmaa niin, että vuoden aikana yhtiö osti noin 17,9 miljoonaa omaa osakettaan.

Näkymät 2018

Yhtiö kertoi, että noin 90 prosenttia Japanin pankeista myy nyt Aflacin tuotteita.

Yhtiö arvioi, että

 • Japanin kolmannen sektorin tuotemyynti kasvaa keskimäärin noin 2…3 % vuodessa (pitkä aikaväli)
 • USA:n myynti kasvaa noin 3…5 % vuodessa (pitkä aikaväli)
 • se käyttää omien osakkeiden ostoon noin 1,1 – 1,4 Mrd USD 2018 aikana
 • veroaste on 26,5 %
 • operating EPS (jenikurssi 112,16)
  • tilikausi 2018: 7,45 – 7,75 USD (2017: 6,81 USD)

Huomaa, että Aflacin antama EPS-ennuste on ”operating EPS” eli yhtiön itsensä laskema luku. Aiemmin yhtiö käytti termiä ”pretax operating EPS”, mutta nyt tämä näyttäisi olevan verojen jälkeinen arvio.

Yhtiö korjailee nettotulosta eräillä kertaluontoisilla erillä ja johdannaistuotoilla ja tappioilla. Joka tapauksessa nämä erät ovat olleet varsin pieniä, paitsi vuonna 2017, missä verouudistuksen oikaisu oli 1,9 miljardia dollaria. Esimerkiksi vuosien 2017 ja 2016 operating earnings tuloksiksi oli saatu 2 716 ja 2 691 miljoonaa dollaria vastaavasti. Nämä eivät juurikaan eroa vero-oikaistuista tuloksista.

Tilikauden 2018 EPS-ennusteeksi (Talousmentor) voidaan asettaa noin 7,35 – 7,65 USD, jos arvioidaan oikaisun olevan noin 0,10 USD luokkaa. Karkeasti laskien (osakeostot huomioiden) voidaan nettotulosennusteeksi antaa 2,9 – 3,0 miljardia dollaria (7,5 * 390 M osaketta).

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,11 dollaria (ed. 12kk 1,83 USD), mikä antaa tällä osakkeen hinnalla 89,57 USD noin 2,4 prosentin osinkotuoton.

Segmentit

Aflac:lla on kaksi raportointisegmenttiä: Japani ja USA, josta Japanin yksikkö vastaa noin 70 – 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Koska suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee Japanista, niin dollarimääräisten lukujen lisäksi sijoittajan on hyvä seurata jenimääräisiä Japanin-sektorin lukuja.

Yhtiön Japanin toimintojen vakuutusmaksut ja -korvaukset maksetaan jeneinä. Myös suurin osa sijoitustoiminnasta on sijoitettu jenimääräisiin kohteisiin, joista saatavat tuotot maksetaan jeneinä. Näin suurin osa jeni-perustaisesta liiketoiminnasta muutetaan dollareiksi vain raportointimielessä.

USDJPY-Q42017

Oheisessa kuviossa on esitettynä jeni/dollarin (Google Finance: https://finance.google.com/finance?q=usdjpy) kurssikehitys viimeisen viiden vuoden ajalta. On hyvä huomata, että vaihtosuhde on muuttunut viime vuosien varrella voimakkaasti. Esimerkiksi, 1 dollari nousi vuoden 2014 aikana 105 jenistä 120 jeniin. Alkuvuonna 2018 dollari on ollut noin 112 – 107 jenissä.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja. Lisäksi alimmassa taulukossa on Aflac Japanin liikevaihdon muutosprosentit dollareissa ja jeneinä.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Aflac Japan 15 000 15 028 15 945 14 441 16 555
Aflac US 6 300 6 289 02/2018: 6 033 5 859
Muut 400 350 447 398 314
YHTEENSÄ 21 700 21 667 16 392 20 872 22 728
Tulos ennen veroja 2018e 2017 2016 2015 2014
Aflac Japan 3 150 3 054 3 148 3 103 3 458
Aflac US 1 300 1 245 1 208 1 101 1 073
Muut -300 -281 -289 -342 -278
YHTEENSÄ 4 150 4 018 4 067 3 862 4 253
Aflac Japan 2018e 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto dollareissa -5,80% 10,40% -12,80% -6,40%
Liikevaihto jeneinä -2,50 % -1,00 % 0,20 % 1,30%

Kuten taulukosta nähdään, niin Aflac:n Japanin-yksikön dollarimääräinen liikevaihto on vaihdellut +/- 10 prosenttia. Tilikaudella 2017 liikevaihto laski +5,8 prosenttia, kun taas vuotta aikaisemmin se nousi +10,4 prosenttia. Mutta, kun vertailu tehdään jeneinä, niin muutokset ovat pienempiä.

Alhaisten korkojen takia yhtiö aikoo panostaa ns. kolmannen sektorin syöpä- ja lääketuotteisiin. Nämä tuotteet ovat vähemmän korkoherkkiä ja katteeltaan parempia kuin ns. ensimmäisen sektorin tuotteet. Vuoden 2017 aikana näiden myynti kasvoi noin +4 prosenttia verrattuna alkuvuoden 2016 tilanteeseen. Nyt ns. ensimmäisen sektorin tuotteiden myynti vastaa vain noin 7 prosenttia liikevaihdosta, kun vuosi sitten osuus oli 24,5 prosenttia.

Jenimääräisissä lukujen laskussa näkyy Japanin alhaisten (tai jopa negatiivisten) korkojen aikakausi, mutta myös Aflac:n em. siirtyminen ns. kolmannen sektorin tuotteisiin.

Ennusteiden kehitys

Alla esitetyt luvut ovat osakekohtaisia tuloksia ennen veroja eli Aflac:n tulosraportin termein ”preax operating earnings”. On hyvä huomata, että tämä on Aflac:n itsensä määrittelemä luku, joka ei siis ole virallinen tilinpäätösaineiston mukainen tunnusluku. Katso Aflac:n tilinpäätösaineistosta termin määritelmä.

TOTEUTUMA 2015 : 6,16 dollaria (USD-JPY: 121)
TOTEUTUMA 2016 : 6,79 dollaria (USD-JPY: 109)

Tilikausi 2017

Q4/2016: 6,40 – 6,65 (USD-JPY: 109)
Q1/2017: 6,40 – 6,65 (USD-JPY: 109)
Q2/2017: 6,40 – 6,65 (USD-JPY: 109)
Q3/2017: 6,75 – 6,95 (USD-JPY: 110-115)

Tilikauden 2017 lopussa yhtiö muutti ”pretax operating earnings” termin pelkäksi ”operating earnings” termiksi, mikä on tulos verojen jälkeen.

Tilikausi 2017

TOTEUTUMA: 6,81 USD (112,16)

Tilikausi 2018

02/2018: 7,45 – 7,75 USD (USD-JPY: 112)

Tuloksen kehitys

Jeni/dollarikurssin kehitys näkyy Aflac:n liikevaihdon dollarimääräisenä laskuna vuodesta 2012 alkaen aina vuoteen 2015. Jeni-kurssi on palautumassa 110 tasolle viime vuosien 120 tasolta. Mutta onko nykyinen jenin arvo ”uusi normaali”, vai laskeeko se vielä takaisin vanhalle noin 80 tasolle (dollarimääräinen tulos paranisi). Vai kääntyykö jeni takaisin 120 tasolle (dollarimääräinen tulos heikkenisi). Q4/2017 tilanne näyttää siltä, että kurssitaso on asettunut noin 110 – 115 kohdalle.

afl-tuloslaskelma-q42017

Vuoden 2017 raportoitua liikevaihtoa laski jenin kurssin lasku (-3 %) viime vuoteen nähden. Mutta myös jenimääräinen liikevaihto (Aflac Japan) laski -2,5 prosenttia (dollareissa -5,8 %). Pitkään jatkunut nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin liikevaihdon kasvun pysähdyksenä. Liikevaihto on olut noin 20 – 25 miljardia dollarissa jo 8 vuoden ajan.

Toisaalta Aflac on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana varsin vahvaa tulosta ja nettotulosmarginaali on ollut noin 7,5 – 13,0 prosentin haarukassa. Vuoden 2017 raportoitu nettotulos oli 4,6 miljardia dollaria, mikä sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kirjauksia +1,9 miljardin dollarin edestä. Ilman tätä vero-oikaistu nettotulos olisi ollut 2,7 miljardia dollaria eli hieman edellisvuotta parempi. Oheisessa kaaviossa on käytetty tätä vero-oikaistua arvoa. Marginaali tällä luvulla on 12,3 prosenttia.

Nettotulosta nosti selvästi pienemmät (-738 M USD) vakuutuskorvaukset, joka oikeastaan pitkälti selittää laskeneen liikevaihdon kääntymisen hieman edellisvuotta paremmaksi.

Aflac odottaa, että tilikauden 2018  operating earnings (osakekohtainen oikaistu tulos verojen jälkeen) on noin 7,45 – 7,75 USD (jenikurssi 112).

Tase

Olen taseessa asettanut korolliseksi velkasi vain Aflac:n itsensä liikkeelle laskemat velkakirjat. En siis ole huomioinut mahdollisia vakuutussitoumusten korkosopimuksia tms. Tästä syystä nettovelkaantumisaste on hyvällä alle 5 prosentin tasolla. Omavaraisuusaste sen sijaan on ollut 10 – 20 prosentin haarukassa jo monta vuotta, mutta vakuutusyhtiönä tämä tunnusluku ei ole käyttökelpoinen.

afl-velkaisuus-q42017

Aflac:n oma pääoma on kasvutrendissä, sillä tilikauden 2011 oma pääoma oli noin 12,9 miljardia dollaria, kun se vuoden 2017 lopussa oli 24,6 miljardia dollaria. Myös käteisen määrä on nousussa.

Osinko

Aflac on tunnettu osinkosijoittajien ”piireissä”, sillä se on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen eli 35 vuoden ajan. Viime vuosina osingon kasvu on ollut tosin suhteellisen vaatimatonta eli noin 5 – 6 prosenttia vuodessa, mutta verrattuna nykyiseen inflaatiotasoon, niin tätä kasvua ei pidä väheksyä.

Tilikauden 2018 osinko nousikin sitten reippaammin eli noin +20 prosenttia.

afl-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,11 dollaria, mikä antaisi tällä kurssitasolla (89,57 usd) noin 2,4 prosentin osinkotuoton.

05/2018: 0,52 usd (e)
08/2018: 0,52 usd (e)
11/2018: 0,52 usd (e)
02/2019: 0,55 usd (e)

Osingonmaksusuhde (eli osingon suhde osakekohtaiseen tulokseen) on ollut noin 20 – 30 prosentin tuntumassa jo vuodesta 2003 alkaen, joten siinä mielessä nousevaa osinkotrendiä on helppo pitää yllä. Lisäksi, kun huomioi sen, että osinkoihin kuluu noin 820 miljoonaa dollaria ja yhtiöllä on käteistä noin 3 491 miljoonaa dollaria (Q4/2017), niin yhtiö voisi maksaa noin 4 vuoden osingot käteispotillaan.

Aflac jatkaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja vuoden 2017 aikana yhtiö osti 17,9 miljoonaa osakettaan. Yhtiö arvioi, että se käyttää noin 1,1 – 1,4 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon vuoden 2018 aikana. Johdolla on hallituksen valtuutus ostaa vielä noin 49 miljoonaa osaketta lisää.

Arvostus

PE-lukujen perusteella Aflac vaikuttaa varsin edulliselta, sillä 1-, 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat noin 11,8x – 12,7x tasolla. Alhaisia PE-lukuja selittääkin alhaiset korot ja siitä johtuen kasvunäkymien heikkous.

Osakekohtainen pääoma on noin 68,8 dollaria eli PB-luku on 1,3x. Yhtiön tehdessä noin 7,5 dollarin osakekohtaista tulosta, niin noin 3 vuoden tuloksien jälkeen oma pääoma on noussut yli 90 dollariin (ilman osinkoja), mikä on enemmän kuin tämän hetkinen osakkeen hinta (89,57 USD).

afl-roe-roi-q42017

Pääomien tuotto -tunnusluvut, ROE ja ROI, ovat nekin olleet hyviä viimeisten vuosien aikana – vaikka kaaviossa on nähtävissä tuottoprosenttien laskutrendiä. Yhtiö pystyy jauhamaan tulosta varsin hyvällä marginaalilla, vaikka korkotaso on Japanissa negatiivinen.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 000) sekä osingonmaksuilla (-822). Oikaisu on yhteensä +2 178 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (24.2.2018) 89,57 87,78 69,60 59,90 61,09 66,80 53,12 43,26
Lkm (000) 395 040 398 930 413 921 433 172 454 000 467 408 469 287 469 370
Markkina-arvo (Mrd) 35,38 35,02 28,81 25,95 27,73 31,22 24,93 20,30
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 5 300 21 700 21 667 22 559 20 872 22 728 23 939 25 364 22 171
Liikevoitto 1 000 4 400 4 258 4 335 4 151 4 808 5 109 4 563 2 950
Nettotulos 625 3 000 2 671 2 659 2 533 2 951 3 158 2 866 1 937
Marginaali 11,8% 13,8% 12,3% 11,8% 12,1% 13,0% 13,2% 11,3% 8,7%
EPS 1,58 0,00 7,59 6,70 6,42 5,85 6,50 6,76 6,11 4,13
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 5 669 3 491 4 859 4 350 4 658 2 543 2 041 2 249
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 133 726 133 726 124 960 113 946 115 109 118 764 129 053 101 213
Tase yhteensä 139 395 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094 103 462
Oma pääoma 26 776 24 598 20 482 17 708 18 347 14 620 15 978 12 946
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 289 5 289 5 360 5 011 5 282 4 897 4 352 3 285
Muut vastuut 107 330 107 330 103 977 95 577 96 138 101 790 110 764 87 231
Tase yhteensä 139 395 137 217 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094 103 462
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 6 500 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952 10 842
Investoinnit: Capex 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 6 500 6 128 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952 10 842
Investoinnit: Muut -4 000 -5 431 -3 855 -4 897 -4 241 -11 091 -16 952 -10 829
Investointien jälkeen 2 500 697 2 132 1 879 2 309 -544 -2 000 13
Rahoitus: Voitonjako -2 000 -1 979 -2 034 -1 935 -1 831 -1 360 -689 -834
Rahoitus: Muut -300 -86 415 -252 1 684 2 496 2 634 898
Rahavarojen muutos 200 -1 368 513 -308 2 162 592 -55 77
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,080 1,740 1,660 1,580 1,500 1,420 1,340 1,230
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,080 1,740 1,660 1,580 1,500 1,420 1,340 1,230
Osinkotuotto 2,3% 2,0% 2,4% 2,6% 2,5% 2,1% 2,5% 2,8%
Osinko/nettotulos 27,4% 26,0% 25,8% 27,0% 23,1% 21,0% 21,9% 29,8%
Osinko/FCF 12,6% 11,3% 11,5% 10,1% 10,4% 6,3% 4,2% 5,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 12,5 13,1 10,9 10,5 12,1
PE (3v) 12,7 13,4 10,6 9,0 9,3 11,8 10,5 10,5
PE 11,8 13,1 10,8 10,2 9,4 9,9 8,7 10,5
Oma pääoma/osake 67,78 61,66 49,48 40,88 40,41 31,28 34,05 27,58
P/B 1,32 1,42 1,41 1,47 1,51 2,14 1,56 1,57
ROE 11,7% 11,9% 13,9% 14,1% 17,9% 20,6% 19,8% 16,1%
ROI 14,2% 15,3% 17,9% 17,9% 22,3% 25,6% 25,0% 19,5%
Omavaraisuusaste 19,2% 17,9% 15,8% 15,0% 15,3% 12,1% 12,2% 12,5%
Gearing -1,4% 7,3% 2,4% 3,7% 3,4% 16,1% 14,5% 8,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset