Aflac sijoituskohteena

Päivitetty 4.8.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (4.8.2017)81,10 USDMarkkina-arvo32,6 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,78 USD Osinkotuotto2,2 %
Liikevaihto 2017e22 100 M USD (-2,0 %)Nettotulos 2017e2 650 M USD (-0,3 %)
PE12,3ROE12,3 %

Kolme veljestä John, Paul ja Bill Amos perustivat vuonna 1955 vakuutusyhtiön antamaan taloudellista turvaa sairauksia ja tapaturmia vastaan. Yhtiön keskeisin toiminta-alue on Japani, joka vastaa noin 70 – 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta… (lisää yritysesittelyssä).

AFLAC4.8.2017 | 81,10 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Aflac:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvopisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys, missä nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin kohdalla. Myös omavaraisuusasteen heikko taso laskee pisteitä, mutta toisaalta tämä on väärä mittari vakuutusyhtiön kohdalla. Myös osinkotuotto (2,20 %) jää hieman alle pisterajan (2,50 %).

Aflac:n tuloksentekokyky vaikuttaa varsin hyvältä, vaikka viime vuosien huipusta onkin tultu alaspäin valuuttakurssimuutosten vetämänä. Jenin halpeneminen ja korkotason läheneminen nollaa, tai jopa sen alle, tekee kasvavan tuloksen tekemisen vaikeaksi.

Osinkosijoittajaa yhtiön pitkä ja kasvava osinkohistoria kiinnostaa. Lisäksi on varsin odotettua, että kasvava osinkotrendi jatkuu vielä tulevaisuudessakin, sillä osingonmaksusuhde on noin 25 prosentissa. Lisäksi yhtiö on ostanut paljon omia osakkeita, joten sekin antaa puskuria osingon kasvattamiselle.

Sijoittajan kannattaa pitää silmällä jeni/dollarikurssin kehittymistä, sillä se vaikuttaa varsin suoraan yrityksen raportoimiin lukuihin. Aflac:lla on paljon sijoituksia ympäri maailmaa, joten valuuttakurssimuutoksilla voi olla isokin vaikutus yhtiön lukuihin.

Alkuvuosi 2017

Aflac:n Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 10 737 M USD (10 888 M USD / -1,4 %)
 • nettotulos: 1 305 M USD (1 279 M USD/ +2,0 %)
 • EPS: 3,25 USD (3,06 USD / +6,2 %)

Alkuvuoden raportoitua liikevaihtoa laski jenin kurssin hienoinen lasku viime vuoteen nähden. Aflac jatkoi strategianmukaista panostusta ns. kolmannen sektorin tuotteisiin ja tämä myynti kasvoi noin +6 prosenttia. Myös korkoherkästä ns. ensimmäisen sektorin tuotteista irtautuminen jatkuu ja sen myynti laski lähes -80 prosenttia, mutta sen osuus kokonaisuudesta alkaa olemaan jo varsin pieni. Näin kokonaisuutena liikevaihto laski hieman.

Alkuvuoden nettotulosta nosti viime vuotta pienemmät tappiot johdannaisista ja valuuttasuojauksista. EPS nousi tulosta enemmän siksi, että yhtiö on jatkanut omien osakkeiden osto-ohjelmaa niin, että alkuvuoden aikana yhtiö osti noin 11,2 miljoonaa omaa osakettaan.

Näkymät

Yhtiö arvioi, että

 • Japanin kolmannen sektorin tuotemyynti kasvaa keskimäärin noin 4…6 % vuodessa (pitkä aikaväli)
 • USA:n myynti kasvaa noin 3…5 % vuodessa (pitkä aikaväli)
 • se käyttää omien osakkeiden ostoon noin 0,5 – 0,7 Mrd USD H2/2017 aikana
 • pretax operating EPS
  • Q3: 1,51 – 1,69 USD
  • tilikausi 2017: 6,40 – 6,65 USD

Segmentit

Aflac:lla on kaksi raportointisegmenttiä: Japani ja USA, josta Japanin yksikkö vastaa noin 70 – 80 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Koska suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee Japanista, niin dollarimääräisten lukujen lisäksi sijoittajan on hyvä seurata jenimääräisiä Japanin-sektorin lukuja.

Yhtiön Japanin toimintojen vakuutusmaksut ja -korvaukset maksetaan jeneinä. Myös suurin osa sijoitustoiminnasta on sijoitettu jenimääräisiin kohteisiin, joista saatavat tuotot maksetaan jeneinä. Näin suurin osa jeni-perustaisesta liiketoiminnasta muutetaan dollareiksi vain raportointimielessä.

USDJPY-Q22017

Oheisessa kuviossa on esitettynä jeni/dollarin (Google Finance: https://www.google.com/finance?q=usdjpy) kurssikehitys viimeisen viiden vuoden ajalta. On hyvä huomata, että vaihtosuhde on muuttunut viime vuosien varrella voimakkaasti. Esimerkiksi, 1 dollari vuoden 2012 aikana oli noin 80 – 85 jeniä, kun se vuoden 2016 lopussa oli noin 117 jeniä eli jenin arvo on pudonnut noin 30 prosenttia. Alkuvuonna 2017 dollari on ollut noin 113 jenissä.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja. Lisäksi alimmassa taulukossa on Aflac Japanin liikevaihdon muutosprosentit dollareissa ja jeneinä.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Aflac Japan 15 750 16 131 14 513 16 555 17 688
Aflac US 6 150 6 167 6 033 5 859 5 791
Muut 200 261 326 314 460
YHTEENSÄ 22 100 22 559 20 872 22 728 23 939
Tulos ennen veroja 2017e 2016 2015 2014 2013
Aflac Japan 3 250 3 334 3 175 3 458 3 628
Aflac US 1 250 1 208 1 101 1 073 1 038
Muut -250 -239 -203 -278 -267
YHTEENSÄ 4 250 4 303 4 073 4 253 4 399
Aflac Japan 2017e 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto dollareissa 11,20% -12,30% -6,40% -11,80%
Liikevaihto jeneinä -0,30% 0,50% 1,30% 7,80%

Kuten taulukosta nähdään, niin Aflac:n Japanin-yksikön dollarimääräinen liikevaihto on vaihdellut +/- 10 prosenttia. Tilikaudella 2016 liikevaihto kasvoi +11,2 prosenttia, kun taas vuotta aikaisemmin se pieneni -12,3 prosenttia. Mutta, kun vertailu tehdään jeneinä, niin muutokset ovat pienempiä.

Alhaisten korkojen takia yhtiö aikoo panostaa ns. kolmannen sektorin syöpä- ja lääketuotteisiin. Nämä tuotteet ovat vähemmän korkoherkkiä ja katteeltaan parempia kuin ns. ensimmäisen sektorin tuotteet. Alkuvuoden 2017 aikana näiden myynti kasvoi +6 prosenttia verrattuna vuoden H1/2016 tilanteeseen. Vastaavasti ns. ensimmäisen sektorin tuotteiden myynti laski yli 80 prosenttia H1/2017 aikana.

Jenimääräisissä luvuissa näkyy Japanin alhaisten (tai jopa negatiivisten) korkojen aikakausi, mutta myös Aflac:n em. siirtyminen ns. kolmannen sektorin tuotteisiin.

Yhtiö odottaa, että samankaltainen kehitys jatkuu vuonna 2017.

Ennusteiden kehitys

Alla esitetyt luvut ovat osakekohtaisia tuloksia ennen veroja eli Aflac:n tulosraportin termein ”pretax operating earnings”. On hyvä huomata, että tämä on Aflac:n itsensä määrittelemä luku, joka ei siis ole virallinen tilinpäätösaineiston mukainen tunnusluku. Katso Aflac:n tilinpäätösaineistosta termin määritelmä.

Tilikausi 2015

TOTEUTUMA: 6,16 dollaria (USD-JPY: 121)

Tilikausi 2016

Q1/2016: 6,07 – 6,41  (USD-JPY: 120-125)
Q2/2016: 6,17 – 6,41 (USD-JPY: 121)
Q3/2016: 6,40 – 6,60 (USD-JPY: 121)
TOTEUTUMA: 6,79 (USD-JPY: 109)

Tilikausi 2017

Q4/2016: 6,40 – 6,65 (USD-JPY: 109)
Q1/2017: 6,40 – 6,65 (USD-JPY: 109)
Q2/2017: 6,40 – 6,65 (USD-JPY: 109)

Tuloksen kehitys

Jeni/dollarikurssin kehitys näkyy Aflac:n liikevaihdon dollarimääräisenä laskuna vuodesta 2012 alkaen aina vuoteen 2015. Jeni-kurssi on palautumassa 110 tasolle viime vuosien 120 tasolta. Mutta onko nykyinen jenin arvo ”uusi normaali”, vai laskeeko se vielä takaisin vanhalle noin 80 tasolle (dollarimääräinen tulos paranisi). Vai kääntyykö jeni takaisin 120 tasolle (dollarimääräinen tulos heikkenisi). Q2/2017 tilanne näyttää enempi siltä, että kurssitaso lähenee 120.

afl-tuloslaskelma-q22017

Tilikauden 2017 liikevaihdon ja nettotuloksen odotetaan olevan vuoden 2016 tasolla tai hieman alempi. Pitkään jatkunut nollakorkojen aikakausi näkyy Aflacin liikevaihdon kasvun pysähdyksenä. Liikevaihto on olut noin 20 – 25 miljardia dollarissa jo 7 vuoden ajan.

Toisaalta Aflac on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana varsin vahvaa tulosta ja nettotulosmarginaali on ollut noin 7,5 – 13,0 prosentin haarukassa. Tilikauden 2017 nettotulosmarginaalin odotetaan olevan noin 12,0 prosenttia eli em. haarukan yläreunassa.

Aflac odottaa Q3/2017 pretax operating earnings (osakekohtainen oikaistu tulos ennen veroja) olevan noin 1,51 – 1,69 USD (jenikurssi 105 – 115).

Tase

Olen taseessa asettanut korolliseksi velkasi vain Aflac:n itsensä liikkeelle laskemat velkakirjat. En siis ole huomioinut mahdollisia vakuutussitoumusten korkosopimuksia tms. Tästä syystä nettovelkaantumisaste on hyvällä alle 5 prosentin tasolla. Omavaraisuusaste sen sijaan on ollut 10 – 15 prosentin haarukassa jo monta vuotta, mutta vakuutusyhtiönä tämä tunnusluku ei ole käyttökelpoinen.

afl-velkaisuus-q22017

Aflac:n oma pääoma on kasvutrendissä, sillä tilikauden 2011 oma pääoma oli noin 12,9 miljardia dollaria, kun se Q2/2017 lopussa oli 21,5 miljardia dollaria (ennen taseen oikaisuja). Myös käteisen määrä on nousussa.

Rahavirta

Vakuutusyhtiönä Aflac:n rahavirtalaskelman tulkinta jää väliin. Analyysin lopun taulukoissa on esitettynä Aflac:n rahavirtalaskelman lukuja.

Osinko

Aflac on tunnettu osinkosijoittajien ”piireissä”, sillä se on maksanut kasvavaa osinkoa vuodesta 1983 alkaen eli 34 vuoden ajan. Viime vuosina osingon kasvu on ollut tosin suhteellisen vaatimatonta eli noin 5 – 6 prosenttia vuodessa.

afl-osinko-q22017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,78 dollaria, mikä antaisi tällä kurssitasolla (81,10 usd) noin 2,2 prosentin osinkotuoton.

08/2017: 0,43 usd (osinko irtoaa 21.8.2017)
11/2017: 0,43 usd (e)
02/2018: 0,45 usd (e)
05/2018: 0,45 usd (e)

Osingonmaksusuhde (eli osingon suhde osakekohtaiseen tulokseen) on ollut noin 20 – 30 prosentin tuntumassa jo vuodesta 2003 alkaen, joten siinä mielessä nousevaa osinkotrendiä on helppo pitää yllä. Lisäksi, kun huomioi sen, että osinkoihin kuluu noin 700 miljoonaa dollaria ja yhtiöllä on käteistä noin 4 264 miljoonaa dollaria (Q2/2017), niin yhtiö voisi maksaa noin 6 vuoden osingot käteispotillaan.

Aflac jatkaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja alkuvuoden 2017 aikana yhtiö osti 11,2 miljoonaa osakettaan. Yhtiö arvioi, että se käyttää noin 0,5 – 0,7 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon loppuvuoden 2017 aikana. Johdolla on hallituksen valtuutus ostaa vielä noin 15,6 miljoonaa osaketta lisää, joka tällä vauhdilla tulee täytetyksi varsin nopeasti.

Arvostus

PE-lukujen perusteella Aflac vaikuttaa varsin edulliselta, sillä tilikaudelle 2016 ennustetulla tuloksella 1-, 3- ja 7-vuoden PE:t ovat noin 12,3x tasolla. Osakekohtainen pääoma on 56,00 dollaria ja yritys tekee noin 6,60 dollarin osakekohtaista tulosta, joten siihen nähden nykyinen 81,10 dollarin osakkeen hinta on varsin alhainen. Tällä tahdilla ei tarvita kuin kolme-neljä vuotta, niin yhtiön osakekohtainen pääoma on suurempi kuin osakkeen hinta.

afl-roe-roi-q22017

Pääomien tuotto -tunnusluvut, ROE ja ROI, ovat nekin olleet hyviä viimeisten vuosien aikana – vaikka kaaviossa on nähtävissä tuottoprosenttien laskutrendiä. Yhtiö pystyy jauhamaan tulosta varsin hyvällä marginaalilla, vaikka korkotaso on Japanissa negatiivinen.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 345) sekä osingonmaksuilla (-353). Oikaisu on yhteensä +992 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (14.5.2017) 81,10 69,60 59,90 61,09 66,80 53,12 43,26 56,43
Lkm (000) 401 695 413 921 433 172 454 000 467 408 469 287 469 370 473 085
Markkina-arvo (Mrd) 32,58 28,81 25,95 27,73 31,22 24,93 20,30 26,70
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 5 500 10 737 22 100 22 559 20 872 22 728 23 939 25 364 22 171 20 732
Liikevoitto 1 100 2 066 4 350 4 335 4 151 4 808 5 109 4 563 2 950 3 585
Nettotulos 650 1 305 2 650 2 659 2 533 2 951 3 158 2 866 1 937 2 344
Marginaali 11,8% 12,2% 12,0% 11,8% 12,1% 13,0% 13,2% 11,3% 8,7% 11,3%
EPS 1,62 3,25 6,60 6,42 5,85 6,50 6,76 6,11 4,13 4,95
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 5 256 4 859 4 350 4 658 2 543 2 041 2 249 2 121
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 131 130 124 960 113 946 115 109 118 764 129 053 101 213 98 918
Tase yhteensä 136 386 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094 103 462 101 039
Oma pääoma 22 495 20 482 17 708 18 347 14 620 15 978 12 946 11 056
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 252 5 360 5 011 5 282 4 897 4 352 3 285 3 038
Muut vastuut 108 639 103 977 95 577 96 138 101 790 110 764 87 231 86 945
Tase yhteensä 136 386 129 819 118 296 119 767 121 307 131 094 103 462 101 039
RAHAVIRTA 2017e 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2 011 2 010
Liiketoiminta 6 500 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952 10 842 6 989
Investoinnit: Capex 0 0 0 0 0 0 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 6 500 5 987 6 776 6 550 10 547 14 952 10 842 6 989
Investoinnit: Muut -4 000 -3 855 -4 897 -4 241 -11 091 -16 952 -10 829 -7 432
Investointien jälkeen 2 500 2 132 1 879 2 309 -544 -2 000 13 -443
Rahoitus: Voitonjako -2 200 -2 034 -1 935 -1 831 -1 360 -689 -834 -611
Rahoitus: Muut -300 415 -252 1 684 2 496 2 634 898 772
Rahavarojen muutos 0 513 -308 2 162 592 -55 77 -282
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,740 1,680 1,580 1,500 1,420 1,340 1,230 1,140
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,740 1,680 1,580 1,500 1,420 1,340 1,230 1,140
Osinkotuotto 2,1% 2,4% 2,6% 2,5% 2,1% 2,5% 2,8% 2,0%
Osinko/nettotulos 26,4% 26,2% 27,0% 23,1% 21,0% 21,9% 29,8% 23,0%
Osinko/FCF 10,8% 11,6% 10,1% 10,4% 6,3% 4,2% 5,3% 7,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 12,2 10,9 10,5 12,1 14,9
PE (3v) 12,5 10,6 9,0 9,3 11,8 10,5 10,5 15,7
PE 12,3 10,8 10,2 9,4 9,9 8,7 10,5 11,4
Oma pääoma/osake 56,00 49,48 40,88 40,41 31,28 34,05 27,58 23,37
P/B 1,45 1,41 1,47 1,51 2,14 1,56 1,57 2,41
ROE 12,3% 13,9% 14,1% 17,9% 20,6% 19,8% 16,1% 24,1%
ROI 16,2% 17,9% 17,9% 22,3% 25,6% 25,0% 19,5% 28,6%
Omavaraisuusaste 16,5% 15,8% 15,0% 15,3% 12,1% 12,2% 12,5% 10,9%
Gearing -0,0% 2,4% 3,7% 3,4% 16,1% 14,5% 8,0% 8,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset