Aktia: Ennusteet

Päivitetty 30.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

aktia-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Aktian näkymäarvio vuodelle 2019:

Näkymät 2019: Epävarmasta talouskehityksestä huolimatta vertailukelpoisen liikevoiton 2019 odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018 (65,4 M EUR)”

Vuoden 2019 raportoituun liiketulokseen vaikuttaa Samlinkin osakkeiden myynnistä tullut noin +9,6 miljoonan euron myyntivoitto, joka kirjattiin Q2:n lukuihin.

Ennusteet (Talousmentor)

Aktia uudisti segmenttirakenteensa vuoden 2018 alussa ja uudelleen vuoden 2019 alussa. Yhtiö on julkaissut vertailutiedot vain vuodelta 2018. Nämä luvut on esitetty Aktia: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

  • Pankkitoiminta: Segmentti tarjoaa rahoitus-, vakuutus-, säästö- ja yms. palveluita niin henkilö- kuin yritysasiakkaille . Segmentti pitää sisällään myös Premium -asiakaskonseptin.
  • Varainhoito: Segmenttiin kuuluu varainhoito- ja henkivakuutustoiminnot. Segmentti tarjoaa varainhoitoa sekä sijoitus- ja rahoituspalveluita yritys- ja yksityisasiakkaille.

Liikevaihtoennuste

Segmenttiuudistuksesta johtuen liikevaihtoennusteet on tehty korkokatteen sekä palkkiotuotto- ja henkivakuutusnettojen perusteella. Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Korkokate 78,0 19,7 19,6 19,3 19,4 85,9 20,7 21,0 23,5 20,7
Muutos (%) -9,2% -4,8% -6,7% -17,9% -6,3% -4,1% -5,0% -2,3% 2,6% -11,5%
Palkkiotuotot netto 96,0 24,7 24,6 24,0 22,7 95,5 22,6 22,9 26,2 23,8
Muutos (%) 0,5% 9,3% 7,4% -8,4% -4,6% 4,5% -4,6% 4,1% 6,5% 12,8%
Henkivakuutusnetto 28,0 6,3 6,8 6,6 8,3 21,4 5,1 5,5 5,0 5,8
Muutos (%) 30,8% 23,5% 23,6% 32,0% 43,1% -19,5% -31,1% -14,1% -13,8% -17,1%
Muut 17,0 2,0 1,9 10,8 2,3 7,3 -0,7 6,0 1,1 0,9
YHTEENSÄ 219,0 52,7 52,9 60,7 52,7 210,1 47,7 55,4 55,8 51,2
Muutos (%) 4,2% 10,5% -4,5% 8,8% 2,9% -0,1% -9,5% 10,1% 3,0% -3,6%

Aktia arvioi, että korkokatteeseen vaikuttaa negatiivisesti alhainen korkotilanne sekä korkosuojausten vähentyvät tuotot. Korkokate on laskenut kvartaalista toiseen Q1/2016 alkaen ja kvartaaliluvut ovat olleet noin 19 – 22 miljoonaa euroa viimeisen parin vuoden aikana.

Korkokate jatkoi laskuaan ja nyt Q1-Q3/2019 aikana se on ollut noin 19,4 miljoonaa euroa per kvartaali (-11,6 %). Tein vuoden 2019 ennusteen tästä lähtökohdasta niin, että korkokate olisi noin 78 miljoonaa euroa. Lasku siis jatkuisi noin 9,2 prosentin tahdilla.

Q1/2019 palkkiotuotot laskivat (-4,6 %), johon vaikutti myyty kiinteistövälitys. Tämä huomioiden tuotot olisivat kasvaneet prosentin verran. Myös Q2:lla palkkiotuotot jäivät vertailukaudesta (-8,4 %), jota painoi myydyn kiinteistövälityksen sekä puretun yhteistyön Folksamin lukujen sisältyminen vertailukauteen. Aktia kertoo, että jos nämä oikaisee pois, niin Q1-Q2 palkkiotuotot olisivat kasvaneet 4 prosenttia.

Q3:lla palkkiotuotot kasvoivatkin 7,4 prosenttia hallinnoimien varojen kasvun sekä kortti- ja muiden maksuvälitysten palkkioiden kasvun ansiosta. Tein vuoden 2019 ennusteen vertailukauden tasolle noin 96 miljoonassa eurossa.

Henkivakuutustuottojen (netto) arviointia vaikeuttaa se, että osakkeiden laskennalliset arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Eli kvartaalikohtaiset luvut voivat heilahdella paljonkin riippuen siitä, miten markkinoilla menee. Vaikea pörssivuosi 2018 näkyi tuottojen voimakkaana lähes 20 prosentin laskuna, kun taas Q1-Q3/2019 hyvä pörssikehitys näkyi 33 prosentin nousuna. Tein vuoden 2019 ennusteen niin, että tuotot nousisivat noin 27 – 29 miljoonaan euroon.

Aktia sai noin 9,6 miljoonan euron myyntivoiton Samlinkin osakkeista Q2:lla, joka kirjattiin Muut-erään.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 215 – 222 miljoonaa euroa, missä pitää muistaa se, että henkivakuutustuottojen arvonmuutokset voivat heilauttaa lukemaa paljonkin.

Nettotulosennuste

Aktian konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 219,0 52,7 52,9 60,7 52,7 210,1 47,7 55,4 55,8 51,2
Liiketoiminnan kulut -147,0 -38,4 -37,5 -35,0 -36,1 -143,0 -39,4 -31,8 -38,3 -33,5
Muut kulut/tuotot -2,5 -0,5 -1,1 -1,5 0,6 0,6 -0,2 0,1 0,7 0,0
Tulos ennen veroja 69,5 13,8 14,3 24,2 17,2 67,7 8,1 23,7 18,2 17,7
Verot -12,5 -2,8 -3,1 -3,6 -3,0 -11,6 -1,6 -3,9 -3,5 -2,6
Nettotulos 57,0 11,0 11,2 20,6 14,2 56,1 6,5 19,8 14,7 15,1
Marginaali 26,0% 20,9% 21,2% 33,9% 26,9% 26,7% 13,6% 35,7% 26,3% 29,5%

Olen arvioinut, että liiketoiminnan kulut olisivat noin 145 – 150 miljoonaa euroa vuonna 2019. Vuoden 2019 parempaa tulos-ennen-veroja lukemaa selittää 9,6 miljoonan euron myyntivoitot sekä henkivakuutustuottojen ennustamani nousu.

Veroja arvioidessani olen käyttänyt noin 20 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteenani on siten 55 – 60 miljoonaa euroa. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 26 prosenttia, mikä jäisi vertailukaudesta (2018: 26,7 %).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Sijoittajan on hyvä pitää mielessä henkivakuutustuottojen laskennalliset arvonmuutokset ja niiden vaikutus nettotulokseen.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten Aktian korkokatteeseen vaikuttava yleinen korkotaso kehittyy tulevina vuosina? Eli lähteekö korot merkittävään nousuun?
  • Hyvä Suomen taloussuhdanne on näkynyt mm. sijoittamiseen liittyvien palkkiotuottojen kasvuna. Miten palkkiotuotot kehittyvät jatkossa ja kasvaako esimerkiksi Aktian rahastojen koko (lisäsijoitukset + arvonnousu) jatkossakin?
  • Henkivakuutustuottojen uusi IFRS-säännöstö, missä osakkeiden laskennalliset arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmana heilauttaa sekä liikevaihtoa että tulostakin lyhyellä aikavälillä reippaastikin. Siksi pörssien yleinen kehitys näkyy myös Aktian luvuissa tätä kautta.
  • Peruspankkijärjestelmä laski kuluja, mutta toisaalta se lisäsi taseen poistoja noin 6 miljoonaa euroa per vuosi (-1,5 M EUR/kvartaali).

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioin laskevan noin 215 miljoonaan euroon eli se jäisi hieman vuoden 2019 ennustamaltani tasolta. Mutta, jos huomioidaan Q2/2019 saatu myyntivoitto (+9,6 M EUR), niin silloin liikevaihto kasvaisi hieman.

Vuonna 2021 liikevaihdon kasvun arvioin olevan 2,3 prosentin tasolla.

Ajatuksena on, että korkotaso ei merkittävästi muutu nykyisestä tulevien vuosien aikana, mutta palkkiotuotot pitävät liikevaihdon kehitystä positiivisena. Henkivakuutustuottoihin liittyviä yllättäviä sijoitustuottoja taikka -tappioita ei pysty oikein ennustamaan. Niitä tulee, jos on tullakseen.

Vuoden 2019 toiminnan kuluja nosti tehostustoimien kertaluontoiset erät. Näistä yhtiö arvioi saavan noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2020 alkaen. Tästä syystä tein vuosien 2020 – 2021 kulut alle vuoden 2019 tason (huomioiden myös ”muut kulut”-erä).

Tuloslaskelmaennusteet:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 220,0 215,0 54,0 53,0 54,0 54,0
Muutos (%) 2,3% -1,8% 2,5% 0,2% -11,0% 2,5%
Liiketoiminnan kulut -147,5 -146,0 -39,0 -35,5 -35,5 -36,0
Tulos ennen veroja 72,5 69,0 15,0 17,5 18,5 18,0
Verot -14,5 -14,0 -3,2 -3,5 -3,8 -3,5
Nettotulos 58,0 55,0 11,8 14,0 14,7 14,5
Marginaali 26,4% 25,6% 21,9% 26,4% 27,2% 26,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus