Aktia: Ennusteet

Päivitetty 31.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

aktia-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Aktia piti vuoden 2018 arvionsa ennallaan

vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi (aiemmin: suunnilleen samalla tasolla) kuin vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto (59,9 M EUR)”

Aktia arvioi, että korkokatteeseen vaikuttaa negatiivisesti alhainen korkotilanne sekä korkosuojausten vähentyvät tuotot. Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan vuonna 2018 ja kustannussäästöjen odotetaan tuovan aiempaa arviota suuremmat säästöt.

Luottojen arvonalentumiset pysyvät matalalla tasolla (2017: -0,6 M EUR).

Ennusteet (Talousmentor)

Aktia uudisti segmenttirakenteensa vuoden 2018 alussa ja julkaisu vertailutiedot vain vuodelta 2017. Nämä luvut on esitetty Aktia: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

  • Personal & Corporate Banking: Segmentti tarjoaa rahoitus-, vakuutus-, säästö- ja yms. palveluita niin henkilö- kuin yritysasiakkaille . Segmentti pitää sisällään myös Premium -asiakaskonseptin.
  • Varainhoito: Segmenttiin kuuluu varainhoito-, yksityispankki- ja henkivakuutustoiminnot. Segmentti tarjoaa varainhoitoa ja rahoituspalveluita varakkaille yksityisasiakkaille.

Liikevaihtoennuste

Segmenttiuudistuksesta johtuen liikevaihtoennusteet on tehty korkokatteen sekä palkkiotuotto- ja henkivakuutusnettojen perusteella. Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Korkokate 86,0 20,8 21,0 23,5 20,7 89,6 21,8 21,5 22,9 23,4
Muutos (%) -4,0% -4,6% -2,3% 2,6% -11,5% -6,3% -5,2% -10,0% -5,0% -4,9%
Palkkiotuotot netto 97,5 24,6 22,9 26,2 23,8 91,4 23,7 22,0 24,6 21,1
Muutos (%) 6,7% 3,8% 4,1% 6,5% 12,8% 14,7% 17,9% 10,0% 18,8% 11,6%
Henkivakuutusnetto 23,0 6,7 5,5 5,0 5,8 26,6 7,4 6,4 5,8 7,0
Muutos (%) -13,5% -9,5% -14,1% -13,8% -17,1% 7,7% 21,3% 10,3% -15,9% 18,6%
Muut 9,5 1,5 6,0 1,1 0,9 2,7 -0,2 0,4 0,9 1,6
YHTEENSÄ 216,0 53,6 55,4 55,8 51,2 210,3 52,7 50,3 54,2 53,1
Muutos (%) 2,7% 1,7% 10,1% 3,0% -3,6% -0,5% 4,2% -1,2% -8,8% 5,4%

Aktia arvioi, että korkokatteeseen vaikuttaa negatiivisesti alhainen korkotilanne sekä korkosuojausten vähentyvät tuotot. Korkokate on laskenut kvartaalista toiseen Q1/2016 alkaen ja kvartaaliluvut ovat olleet noin 21 – 23,5 miljoonaa euroa. Tein Q4-ennusteen tästä lähtökohdasta niin, että tilikauden 2018 korkokate olisi noin 86 miljoonaa euroa.

Aktia arvioi, että palkkiotuotot kasvaisivat vuonna 2018. Kasvu oli hyvää (+14,7 %) vuonna 2017, ja myös Q1/2018 jatkoi tätä hyvää linjaa. Sen sijaan Q2:n jälkeen kasvuvauhti on hieman hidastunut (Q2: +6,5% ja Q3: +4,1%). Arvioin, että kasvuvauhti hidastuisi edelleen Q4:llä hieman. Koko vuoden 2018 palkkiotuotot olisivat noin 97,5 miljoonaa euroa (+6,7 %).

Henkivakuutustuottojen (netto) arviointia vaikeuttaa uudet IFRS-kirjanpitosäännökset, missä osakkeiden laskennalliset arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Eli segmenttikohtaiset luvut voivat heilahdella paljonkin riippuen siitä, miten markkinoilla menee. Alkuvuoden 2018 luvut ovat olleet noin -15 prosenttia viime vuotta heikommat, joten tein Q4-ennusteen tästä lähtökohdasta.

Q3:n muut tuotot olivat 6 miljoonaa euroa, mihin sisältyi Folksamin myynnin luovutusvoitto (+4,0 M EUR) sekä Aktian Kiinteistövälityksen myynnistä tullut myyntivoitto (+1,1 M EUR)

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 213 – 218 miljoonaa euroa, missä pitää muistaa se, että henkivakuutustuottojen arvonmuutokset voivat heilauttaa lukemaa paljonkin.

Nettotulosennuste

Aktian konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 216,0 53,6 55,4 55,8 51,2 210,3 52,7 50,3 54,2 53,1
Liiketoiminnan kulut -140,0 -36,4 -31,8 -38,3 -33,5 -160,7 -42,0 -41,7 -39,7 -37,3
Muut kulut 1,0 0,2 0,1 0,7 0,0 -0,5 -0,4 -0,6 -0,1 0,6
Tulos ennen veroja 77,0 17,4 23,7 18,2 17,7 49,1 10,3 8,0 14,4 16,4
Verot -13,5 -3,5 -3,9 -3,5 -2,6 -9,8 -2,1 -1,5 -3,3 -2,9
Nettotulos 63,5 13,9 19,8 14,7 15,1 39,3 8,2 6,5 11,1 13,5
Marginaali 29,4% 25,9% 35,7% 26,3% 29,5% 18,7% 15,6% 12,9% 20,5% 25,4%

Peruspankkijärjestelmän käyttöönotto sekä erinäiset uudelleenjärjestelykulut näkyivät etenkin Q3-Q4/2017 heikkona tulos-ennen-veroja -tuloksena. Näitä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kuluja oli noin -11 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Aktian mukaan vertailukelpoinen liiketulos (eli myöskin tulos ennen veroja) oli noin 59 miljoonaa euroa. Ja yhtiö arvioi, että liiketulos olisi vuonna 2018 ”jonkin verran korkeampi”.

Olen arvioinut, että liiketoiminnan kulut olisivat noin -36 miljoonaa euroa Q4:lla eli ne olisivat keskimäärin alkuvuoden tasolla. Toisaalta ne ovat selvästi alhaisempia kuin loppuvuoden 2017 noin -42 miljoonan euron kulut. Ja kuten edellä jo totesin, niin peruspankkijärjestelmän käyttöönottoon liittyviä ylimääräisiä kuluja oli vuonna 2017, joita tänä vuonna ei enää ole. Toisaalta poistot ovat nousseet noin +1,5 miljoonaa per kvartaali.

Q3:n selvästi parempaa tulos-ennen-veroja lukemaa selittää edellisessä kappaleessa kuvatut noin +5,1 miljoonan euron luovutusvoitot.

Veroja arvioidessani olen käyttänyt noin 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteenani on siten 60 – 65 miljoonaa euroa. Tämä nostaisi tulosmarginaalin noin 29,4 prosenttiin eli selvälle ennätystasolle. Ennätystasoa selittää em. Q3:n myyntivoitot.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Sijoittajan on hyvä pitää mielessä henkivakuutustuottojen laskennalliset arvonmuutokset ja niiden vaikutus nettotulokseen.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten Aktian korkokatteeseen vaikuttava yleinen korkotaso kehittyy tulevina vuosina? Eli lähteekö korot merkittävään nousuun?
  • Hyvä Suomen taloussuhdanne on näkynyt mm. sijoittamiseen liittyvien palkkiotuottojen kasvuna. Miten palkkiotuotot kehittyvät jatkossa ja kasvaako esimerkiksi Aktian rahastojen koko (lisäsijoitukset + arvonnousu) jatkossakin?
  • Henkivakuutustuottojen uusi IFRS-säännöstö, missä osakkeiden laskennalliset arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmana heilauttaa sekä liikevaihtoa että tulostakin lyhyellä aikavälillä reippaastikin. Siksi pörssien yleinen kehitys näkyy myös Aktian luvuissa tätä kautta.
  • Peruspankkijärjestelmä laski kuluja, mutta toisaalta se lisäsi taseen poistoja noin 6 miljoonaa euroa per vuosi (-1,5 M EUR/kvartaali).

Vuoden 2019 liikevaihdon arvioin kehittyvän vain +1 prosentin kasvussa, mutta tähän vaikuttaa Q3/2018 kertaluontoiset +5,1 miljoonan euron myyntivoitot. Tämä huomioiden liikevaihdon kasvu olisi +3,3 prosentin luokkaa. Vuonna 2020 liikevaihdon kasvun arvioin olevan 2,0 – 2,5 prosentin tasolla.

Ajatuksena on, että korkotaso ei merkittävästi muutu nykyisestä tulevien vuosien aikana, mutta palkkiotuotot pitävät liikevaihdon kehitystä positiivisena. Henkivakuutustuottoihin liittyviä yllättäviä sijoitustuottoja taikka -tappioita ei pysty oikein ennustamaan. Niitä tulee jos on tullakseen.

Kulutason odotan nousevan noin parin prosentin vuotuisella tahdilla ja veroina käytin noin 20 prosentin veroastetta.

Tuloslaskelmaennusteet:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 223,0 218,0 55,0 53,5 57,0 52,5
Muutos (%) 2,3% 0,9% 2,6% -3,4% 2,2% 2,5%
Liiketoiminnan kulut -150,0 -147,0 -37,0 -37,0 -36,5 -36,5
Tulos ennen veroja 73,0 71,0 18,0 16,5 20,5 16,0
Verot -14,5 -14,5 -3,5 -3,5 -4,0 -3,5
Nettotulos 58,5 56,5 14,5 13,0 16,5 12,5
Marginaali 26,2% 25,9% 26,4% 24,3% 28,9% 23,8%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset