Aktia: Ennusteet

Päivitetty 14.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

aktia-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Aktian näkymäarvio vuodelle 2019:

Näkymät 2019: Epävarmasta talouskehityksestä huolimatta vertailukelpoisen liikevoiton 2019 odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018 (65,4 M EUR)”

Vuoden 2019 raportoituun liiketulokseen vaikuttaa Samlinkin osakkeiden myynnistä tuleva noin +8 miljoonan euron myyntivoitto. Myynnin suunnitellaan tapahtuvan 1.4.2019 eli Q2:lla.

Ennusteet (Talousmentor)

Aktia uudisti segmenttirakenteensa vuoden 2018 alussa ja julkaisu vertailutiedot vain vuodelta 2017. Nämä luvut on esitetty Aktia: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

  • Personal & Corporate Banking: Segmentti tarjoaa rahoitus-, vakuutus-, säästö- ja yms. palveluita niin henkilö- kuin yritysasiakkaille . Segmentti pitää sisällään myös Premium -asiakaskonseptin.
  • Omaisuudenhoito: Segmenttiin kuuluu varainhoito-, yksityispankki- ja henkivakuutustoiminnot. Segmentti tarjoaa varainhoitoa ja rahoituspalveluita varakkaille yksityisasiakkaille.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Segmenttiuudistuksesta johtuen liikevaihtoennusteet on tehty korkokatteen sekä palkkiotuotto- ja henkivakuutusnettojen perusteella. Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Korkokate 82,0 20,5 20,5 20,5 20,5 85,9 20,7 21,0 23,5 20,7
Muutos (%) -4,5% -1,0% -2,4% -12,8% -1,0% -4,1% -5,0% -2,3% 2,6% -11,5%
Palkkiotuotot netto 97,5 23,5 24,0 25,0 25,0 95,5 22,6 22,9 26,2 23,8
Muutos (%) 2,1% 4,0% 4,8% -4,6% 5,0% 4,5% -4,6% 4,1% 6,5% 12,8%
Henkivakuutusnetto 25,0 6,0 6,5 6,0 6,5 21,4 5,1 5,5 5,0 5,8
Muutos (%) 16,8% 17,6% 18,2% 20,0% 12,1% -19,5% -31,1% -14,1% -13,8% -17,1%
Muut 15,5 2,0 2,0 9,5 2,0 7,3 -0,7 6,0 1,1 0,9
YHTEENSÄ 220,0 52,0 53,0 61,0 54,0 210,1 47,7 55,4 55,8 51,2
Muutos (%) 4,7% 9,0% -4,3% 9,3% 5,5% -0,1% -9,5% 10,1% 3,0% -3,6%

Aktia arvioi, että korkokatteeseen vaikuttaa negatiivisesti alhainen korkotilanne sekä korkosuojausten vähentyvät tuotot. Korkokate on laskenut kvartaalista toiseen Q1/2016 alkaen ja kvartaaliluvut ovat olleet noin 21 – 23,5 miljoonaa euroa. Tein vuoden 2019 ennusteen tästä lähtökohdasta niin, että korkokate olisi noin 82 miljoonaa euroa. Lasku siis jatkuisi noin -4,5 prosentin tahdilla.

Vuoden 2018 palkkiotuotot kasvoivat +4,5 prosenttia, mihin negatiivisesti vaikutti Q4:n heikko osakemarkkinatilanne. Tämä laski rahastojen arvoja, josta syystä rahastopalkkioiden lasku painoi Q4:n tuotot -4,6 prosentin laskuun. Tein vuoden 2019 ennusteet niin, että tuotot kasvaisivat hieman vuodesta 2018.

Henkivakuutustuottojen (netto) arviointia vaikeuttaa se, että osakkeiden laskennalliset arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Eli segmenttikohtaiset luvut voivat heilahdella paljonkin riippuen siitä, miten markkinoilla menee. Vaikea pörssivuosi 2018 näkyi tuottojen voimakkaana lähes -20 prosentin laskuna. Tein vuoden 2019 ennusteet niin, että kehitys olisi tänä vuonna positiivisempaa ja tuotot palautuisivat noin 25 miljoonaan euroon. Tällä tasolla ne olivat vuosina 2016 ja 2017.

Aktia kertoi, että se saa noin +8 miljoonan euron myyntivoiton Samlinkin osakkeista. Kirjasin tämän tuoton Q2:n lukuihin ”Muut”-erään.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 215 – 225 miljoonaa euroa, missä pitää muistaa se, että henkivakuutustuottojen arvonmuutokset voivat heilauttaa lukemaa paljonkin.

Nettotulosennuste

Aktian konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 220,0 52,0 53,0 61,0 54,0 210,1 47,7 55,4 55,8 51,2
Liiketoiminnan kulut -145,0 -39,0 -35,0 -36,0 -35,0 -143,0 -39,4 -31,8 -38,3 -33,5
Muut kulut -1,0 -0,5 -0,5 0,6 -0,2 0,1 0,7 0,0
Tulos ennen veroja 74,0 12,5 18,0 25,0 18,5 67,7 8,1 23,7 18,2 17,7
Verot -15,0 -2,5 -4,5 -4,5 -3,5 -11,6 -1,6 -3,9 -3,5 -2,6
Nettotulos 59,0 10,0 13,5 20,5 15,0 56,1 6,5 19,8 14,7 15,1
Marginaali 26,8% 19,2% 25,5% 33,6% 27,8% 26,7% 13,6% 35,7% 26,3% 29,5%

Olen arvioinut, että liiketoiminnan kulut olisivat noin -145 miljoonaa euroa vuonna 2019. Vuoden 2019 selvästi parempaa tulos-ennen-veroja lukemaa selittää +8 miljoonan euron myyntivoitot sekä henkivakuutustuottojen ennustamani nousu.

Veroja arvioidessani olen käyttänyt noin 20 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteenani on siten 55 – 65 miljoonaa euroa. Tämä nostaisi tulosmarginaalin noin 26,8 prosenttiin eli ennätystasolle.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Sijoittajan on hyvä pitää mielessä henkivakuutustuottojen laskennalliset arvonmuutokset ja niiden vaikutus nettotulokseen.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten Aktian korkokatteeseen vaikuttava yleinen korkotaso kehittyy tulevina vuosina? Eli lähteekö korot merkittävään nousuun?
  • Hyvä Suomen taloussuhdanne on näkynyt mm. sijoittamiseen liittyvien palkkiotuottojen kasvuna. Miten palkkiotuotot kehittyvät jatkossa ja kasvaako esimerkiksi Aktian rahastojen koko (lisäsijoitukset + arvonnousu) jatkossakin?
  • Henkivakuutustuottojen uusi IFRS-säännöstö, missä osakkeiden laskennalliset arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmana heilauttaa sekä liikevaihtoa että tulostakin lyhyellä aikavälillä reippaastikin. Siksi pörssien yleinen kehitys näkyy myös Aktian luvuissa tätä kautta.
  • Peruspankkijärjestelmä laski kuluja, mutta toisaalta se lisäsi taseen poistoja noin 6 miljoonaa euroa per vuosi (-1,5 M EUR/kvartaali).

Vuoden 2020 liikevaihdon arvioin pysyvän 220 miljoonassa eurossa, mutta tähän vaikuttaa Q2/2019 kirjattavat +8 miljoonan euron myyntivoitot. Tämä huomioiden liikevaihdon kasvu olisi +3,8 prosentin luokkaa. Vuonna 2021 liikevaihdon kasvun arvioin olevan 2,3 prosentin tasolla.

Ajatuksena on, että korkotaso ei merkittävästi muutu nykyisestä tulevien vuosien aikana, mutta palkkiotuotot pitävät liikevaihdon kehitystä positiivisena. Henkivakuutustuottoihin liittyviä yllättäviä sijoitustuottoja taikka -tappioita ei pysty oikein ennustamaan. Niitä tulee jos on tullakseen.

Kulutason odotan nousevan noin parin prosentin vuotuisella tahdilla ja veroina käytin noin 20 prosentin veroastetta.

Tuloslaskelmaennusteet:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 225,0 220,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Muutos (%) 2,3% 0,0% 5,8% 3,8% -9,8% 1,9%
Liiketoiminnan kulut -153,5 -150,0 -40,5 -36,0 -37,5 -36,0
Tulos ennen veroja 71,5 70,0 14,5 19,0 17,5 19,0
Verot -14,5 -14,0 -2,9 -3,8 -3,5 -3,8
Nettotulos 57,0 56,0 11,6 15,2 14,0 15,2
Marginaali 25,3% 25,5% 21,1% 27,6% 25,5% 27,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

aktia-kvartaalituloslaskelma-q42018