Aktia: Ennusteet

Päivitetty 5.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

aktia-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Aktia ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Aktian segmentit ovat:

  • Pankkitoiminta: Segmentti tarjoaa rahoitus-, vakuutus-, säästö- ja yms. palveluita niin henkilö- kuin yritysasiakkaille . Segmentti pitää sisällään myös Premium -asiakaskonseptin.
  • Varainhoito: Segmenttiin kuuluu varainhoito- ja henkivakuutustoiminnot. Segmentti tarjoaa varainhoitoa sekä sijoitus- ja rahoituspalveluita yritys- ja yksityisasiakkaille.

Segmenttien luvut vuodesta 2018 alkaen on esitetty Aktia: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Segmenttiuudistuksesta johtuen liikevaihtoennusteet on tehty korkokatteen sekä palkkiotuotto- ja henkivakuutusnettojen perusteella. Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Korkokate 77,5 19,0 19,3 19,5 19,7 77,6 19,3 19,6 19,3 19,4
Muutos (%) -0,1% -1,6% -1,5% 1,0% 1,5% -9,7% -6,8% -6,7% -17,9% -6,3%
Palkkiotuotot netto 102,5 25,8 25,5 26,0 25,2 96,4 25,1 24,6 24,0 22,7
Muutos (%) 6,3% 2,8% 3,7% 8,3% 11,0% 0,9% 11,1% 7,4% -8,4% -4,6%
Henkivakuutusnetto 11,0 5,2 5,0 6,0 -5,2 30,0 8,3 6,8 6,6 8,3
Muutos (%) -63,3% -37,3% -26,5% -9,1% 40,2% 62,7% 23,6% 32,0% 43,1%
Muut 0,5 0,1 0,2 0,0 0,2 17,5 2,5 1,9 10,8 2,3
YHTEENSÄ 191,5 50,1 50,0 51,5 39,9 221,5 55,2 52,9 60,7 52,7
Muutos (%) -13,5% -9,2% -5,5% -15,2% -24,3% 5,4% 15,7% -4,5% 8,8% 2,9%

Aktian korkokate kääntyi pitkän laskun jälkeen Q1:llä 1,5 prosentin nousuun. Tuottojen nousua tuki henkilö- ja yritysasiakkaiden vahva aktiviteetti Q1:n alkupuoliskolla. Koronaviruspandemian leviäminen hiljensi asuntokauppoja ja siten myös asuntolainojen kysyntää Q1:n lopulla.

Q1:n palkkiotuotot kasvoivat peräti 11 prosenttia, mitä tuki rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saatujen palkkioiden nousu. Hallinnoitavat varat laskivat pörssilaskun myötä 8,1 miljardiin euroon. Vuoden 2019 lopusta hallinnoitavien varojen arvo laski 1,7 miljardia euroa.

Q1:n liikevaihdon lähes 25 prosentin lasku selittyy henkivakuutusnettotuottojen kääntyminen 5,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi (Q1/2019: +8,3 M EUR). Q1:n pörssilaskun seurauksena sijoitusomaisuuden laskennalliset arvonalentumiset painoivat tuottoja. Aktia kertoo, että huhtikuussa markkina on kuitenkin jo korjannut selvästi ylöspäin, joten osa arvonalentumisista palautunee Q2:n luvuissa. Tämä riippuu tietenkin pörssikurssien kehityksestä, joten tuottojen kehityksen ennustaminen on haastavaa.

Vuoden 2020 liikevaihtoennusteessa arvioin korkokatteen jäävän viime vuoden tasolla, kun taas palkkiotuottojen kehityksen odotan pysyvän hyvänä erilaisten pandemiaan liittyvien lainajärjestelyiden ja niistä saatavien palkkioiden johdosta. Arvioin henkivakuutusnettotuottojen jäävän merkittävästi vertailukaudesta, missä Q1:n heikko lukema painaa koko vuoden tuottoja.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 185 – 195 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Aktian konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 191,5 50,1 50,0 51,5 39,9 221,5 55,2 52,9 60,7 52,7
Liiketoiminnan kulut -145,0 -36,9 -36,5 -36,0 -35,6 -143,9 -35,3 -37,5 -35,0 -36,1
Muut kulut/tuotot -2,5 -1,0 -1,5 -2,8 -0,8 -1,1 -1,5 0,6
Tulos ennen veroja 44,0 12,2 13,5 15,5 2,8 74,8 19,1 14,3 24,2 17,2
Verot -8,5 -2,3 -2,5 -3,0 -0,7 -13,0 -3,3 -3,1 -3,6 -3,0
Nettotulos 35,5 9,9 11,0 12,5 2,1 61,8 15,8 11,2 20,6 14,2
Marginaali 18,5% 19,8% 22,0% 24,3% 5,3% 27,9% 28,6% 21,2% 33,9% 26,9%

Q1:n liiketoiminnan kulut olivat hieman alle vertailutason. Tein koko vuoden ennusteen kuitenkin siitä oletuksesta, että kulut nousisivat aavistuksen ja olisivat noin 145 miljoonaa euroa. Muiden kulujen arvioin olevan noin 2,5 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 30,0 – 37,5 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Tuloskuntoon vaikuttaa merkittävästi pandemian aiheuttaman taantuman syvyys ja kesto. Se vaikuttaa pitkälti siihen, paljonko esimerkiksi luottotappioita syntyy. Lisäksi arvioin korkokatteen pysyvän heikkona, sillä oletettavasti korkotaso pysyy jatkossakin alhaisena.

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 220,0 212,5 54,0 53,5 53,0 52,0
Muutos (%) 3,5% 11,0% 7,8% 7,0% 2,9% 30,3%
Liiketoiminnan kulut -147,0 -145,0 -36,5 -36,5 -36,0 -36,0
Tulos ennen veroja 73,0 67,5 17,5 17,0 17,0 16,0
Verot -14,5 -13,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,0
Nettotulos 58,5 54,0 14,0 13,5 13,5 13,0
Marginaali 26,6% 25,4% 25,9% 25,2% 25,5% 25,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus