Aktia sijoituskohteena

Päivitetty 1.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e AKTIA Ennuste
Osake (1.6.2018) 8,40 Osinko 12 kk 0,60 7,1%
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinko/EPS 81% 4v ka
Liikevaihto (M) 210 (+0,0%)
Nettotulos (M) 57 (+46,2%)
EPS 0,86
PE 9,8 ROE 9,5%
PB 0,9 ROI 1,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.aktia.com/fi/julkaisut

Yhteenveto

AKTIA1.6.2018 | 8,40 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 17/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian liiketoiminta on varsin tasaista, mutta se ei ole kasvanut (niin liikevaihto kuin tulos) viimeiseen 6 – 8 vuoteen. Yritys toimii pelkästään Suomessa, joten se on herkkä Suomen talouden muutoksille. Sijoittaja ei saa myöskään maahajautusta Aktian kautta.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta heikko kasvu sekä kasvunäkymät selittänevät tätä alhaista tasoa.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Aktian osingonmaksukykyä. Kevään 2019 ennustettu osinko on 0,60 euroa, mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (8,40 EUR) noin 7,1 prosentin osinkotuoton.

Yhtiön tuloksen pitäisi päästä nousu-uralle, jotta myös nouseva osinkotrendi olisi mahdollinen. Nykyinen osingonmaksusuhde on jo yli 80 prosenttia (4 vuoden keskiarvo), joten vielä muutamaan osingon nousuun on mahdollisuus, mutta lopulta myös nettotuloksen on lähdettävä kasvuun. Siksi osinkosijoittajan tuleekin seurata tarkasti sitä, mihin suuntaan lähivuosien nettotulos kehittyy.

Tilikausi 2018

Aktian Q1/2018

  • liikevaihto: 51,2 M EUR (53,1 M EUR / -3,6 %)
  • nettotulos: 15,1 M EUR (13,5 M EUR / +11,9 %)
  • EPS: 0,22 EUR (0,20 EUR)

Liikevaihtona tässä on tulosraportin ”Liiketoiminnan tuotot yhteensä” -erä.

Q1/2018 liikevaihto jäi lähes -4 prosenttia vertailukaudesta. Aktian tuotot koostuvat kolmesta pääerästä: korkokatteesta, palkkiotuotoista sekä henkivakuutustuloista.

Korkokate laski noin -2,7 miljoonaa euroa jääden 20,7 miljoonaan euroon (Q1/2017: 23,4 M EUR). Otto- ja antolainauksen korkokate pysyi edellisvuoden tasolla, mutta alhaisina pysyneiden korkojen sekä pankin likviditeettisalkun tuottojen seurauksena kokonaiskorkokate oli laskussa. Yhtiö arvioi, että korkokate laskee vuonna 2018 vuodesta 2017 alhaisena pysyvän korkotason johdosta.

Palkkiotuotot (netto) kasvoi sen sijaan reippaasti (+2,7 M EUR) ollen 23,8 miljoonaa euroa (Q1/2017: 21,1 M EUR). Talouden ja pörssin hyvä kehitys on tuonut lisää rahasto- ja varainhoitoasiakkaita Aktialle, mikä näkyy palkkiotuottojen selvänä kasvuna. Lisäksi maksuliikenteen tuomat palkkiotuotot olivat kasvussa.

Korkokatteen ja palkkiotuottojen kehitys kumoavat toisensa, joten liikevaihdon lasku johtuu suurelta osin henkivakuutustuottojen (netto) muutoksesta. Tähän vaikuttaa osaltaan uuden IFRS-kirjanpitosäännöksen käyttöönotto, minkä johdosta osakkeiden arvonmuutokset kirjataan nyt tuloslaskelmaan. Näitä arvonmuutoksia oli -1,3 miljoonaa euroa Q1:llä, ja jos tämän oikaisee takaisin konsernin liikevaihtoon, niin vertailukelpoinen liikevaihto laski vain -1,1 prosenttia (-0,6 M EUR).

Raportoitu nettotulos nousi +1,6 miljoonaa euroa, mihin vaikutti alhaisemmat henkilöstö- ja IT-kulut (-3,6 M EUR). Tässä näkyy hyvin se, että vertailukaudella kuluihin sisältyi peruspankkijärjestelmän käyttöönottoon liittyviä henkilöstön koulutus yms. kuluja. Toisaalta poistot kasvoivat (+1,4 M EUR), sillä Aktia aktivoi peruspankkijärjestelmän kehityskuluja taseeseen noin 62 miljoonan euron edestä, joita poistetaan tulevien vuosien aikaan karkeasti arvioiden 6 miljoonaa euroa per vuosi (eli noin 1,5 M EUR per kvartaali).

Näkymät 2018

Aktia nosti arviotaan vuodelle 2018: Uusi arvio on:

”vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi (aiemmin: suunnilleen samalla tasolla) kuin vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto (59,9 M EUR)”

Aktia arvioi, että korkokatteeseen vaikuttaa negatiivisesti alhainen korkotilanne sekä korkosuojausten vähentyvät tuotot. Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan vuonna 2018 ja kustannussäästöjen odotetaan tuovan aiempaa arviota suuremmat säästöt.

Luottojen arvonalentumiset pysyvät matalalla tasolla (2017: -0,6 M EUR).

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Aktia uudisti segmenttirakenteensa vuoden 2018 alussa ja julkaisu vertailutiedot vain vuodelta 2017. Nämä luvut on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa.

  • Personal & Corporate Banking: Segmentti tarjoaa rahoitus-, vakuutus-, säästö- ja yms. palveluita niin henkilö- kuin yritysasiakkaille . Segmentti pitää sisällään myös Premium -asiakaskonseptin.
  • Varainhoito: Segmenttiin kuuluu varainhoito-, yksityispankki- ja henkivakuutustoiminnot. Segmentti tarjoaa varainhoitoa ja rahoituspalveluita varakkaille yksityisasiakkaille.

Liikevaihtoennuste

Segmenttiuudistuksesta johtuen liikevaihtoennusteet on tehty korkokatteen sekä palkkiotuotto- ja henkivakuutusnettojen perusteella. Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Korkokate 81,0 19,9 20,0 20,4 20,7 89,6 21,8 21,5 22,9 23,4
Muutos (%) -9,6% -8,7% -7,0% -10,9% -11,5% -6,3% -5,2% -10,0% -5,0% -4,9%
Palkkiotuotot netto 97,5 24,5 23,7 25,5 23,8 91,4 23,7 22,0 24,6 21,1
Muutos (%) 6,7% 3,4% 7,7% 3,7% 12,8% 14,7% 17,9% 10,0% 18,8% 11,6%
Henkivakuutusnetto 26,8 7,0 7,0 7,0 5,8 26,6 7,4 6,4 5,8 7,0
Muutos (%) 0,8% -5,4% 9,4% 20,7% -17,1% 7,7% 21,3% 10,3% -15,9% 18,6%
Muut 4,7 1,4 1,3 1,1 0,9 2,7 -0,2 0,4 0,9 1,6
YHTEENSÄ 210,0 52,8 52,0 54,0 51,2 210,3 52,7 50,3 54,2 53,1
Muutos (%) -0,1% 0,2% 3,4% -0,4% -3,6% -0,5% 4,2% -1,2% -8,8% 5,4%

Aktia arvioi, että korkokatteeseen vaikuttaa negatiivisesti alhainen korkotilanne sekä korkosuojausten vähentyvät tuotot. Korkokate on laskenut kvartaalista toiseen Q1/2016 alkaen, joten tein korkokate-ennusteeni tätä ajatusta vasten. Q1:llä korkokate laski voimakkaasti ja oli 20,7 miljoonaa euroa. Ja tällä 20 – 21 miljoonan euron haarukassa pidin kvartaalikohtaiset ennusteet. Tilikauden 2018 korkokate laskisi ennusteeni perusteella noin -10 prosenttia arviolta 81 miljoonaan euroon.

Aktia arvioi, että palkkiotuotot kasvaisivat vuonna 2018. Kasvu oli hyvää (+14,7 %) vuonna 2017, ja myös Q1/2018 lähti hyvin liikkeelle (+12,8 %). Omissa ennusteissa olen (ehkä pessimistisesti) arvioinut kasvun tasaantuvan vuoden kuluessa ja koko vuoden kasvu olisi vajaat +7 prosenttia. Vertailukauden luvut olivat jo varsin kovia, joten tästä syystä pidin kasvulukuja maltillisina. Mikäli palkkiotuotot kehittyvät hyvin, niin en pitäisi mahdottomana, että koko vuoden 2018 palkkiotuotot olisivat 2 – 3 miljoonaa euroa enemmän kuin arvioimani 97,5 miljoonaa euroa.

Henkivakuutustuottojen (netto) arviointia vaikeuttaa uudet IFRS-kirjanpitosäännökset, missä osakkeiden laskennalliset arvonmuutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Eli segmenttikohtaiset luvut voivat heilahdella paljonkin riippuen siitä, miten markkinoilla menee. Q1/2018 näitä arvonmuutoksia oli -1,3 miljoonaa euroa, minkä johdosta Q1:n tuotot jäivät 5,8 miljoonaan euroon (Q1/2017: 7,0 M EUR). Tästä syystä olen kaavamaisesti asettanut loppuvuoden tuotoiksi 7,0 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 210 miljoonaa euroa eli liikevaihto jäisi edellisvuoden tasolle. Sopiva ennustehaarukka lienee 205 – 215 miljoonaa euroa, missä tilaa jäisi palkkiotuottojen paremmalle kehitykselle sekä henkivakuutustuottojen arvonmuutoksille.

Nettotulosennuste

Aktian konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 210,0 52,8 52,0 54,0 51,2 210,3 52,7 50,3 54,2 53,1
Liiketoiminnan kulut -138,5 -35,0 -35,0 -35,0 -33,5 -160,7 -42,0 -41,7 -39,7 -37,3
Muut kulut -1,5 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,4 -0,6 -0,1 0,6
Tulos ennen veroja 70,0 17,3 16,5 18,5 17,7 49,1 10,3 8,0 14,4 16,4
Verot -13,0 -3,5 -3,4 -3,5 -2,6 -9,8 -2,1 -1,5 -3,3 -2,9
Nettotulos 57,0 13,8 13,1 15,0 15,1 39,3 8,2 6,5 11,1 13,5
Marginaali 27,1% 26,1% 25,2% 27,8% 29,5% 18,7% 15,6% 12,9% 20,5% 25,4%

Peruspankkijärjestelmän käyttöönotto sekä erinäiset uudelleenjärjestelykulut näkyivät etenkin Q3-Q4/2017 heikkona tulos-ennen-veroja -tuloksena. Näitä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kuluja oli noin -11 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Aktian mukaan vertailukelpoinen liiketulos (eli myöskin tulos ennen veroja) oli noin 59 miljoonaa euroa. Ja yhtiö arvioi, että liiketulos olisi vuonna 2018 ”jonkin verran korkeampi”.

Olen arvioinut, että liiketoiminnan kulut olisivat noin -35 miljoonaa euroa per kvartaali eli hieman enemmän kuin se oli Q1/2018. Toisaalta ne ovat selvästi alhaisempia kuin loppuvuoden 2017 noin -40 miljoonan euron kulut. Ja kuten edellä jo totesin, niin peruspankkijärjestelmän käyttöönottoon liittyviä ylimääräisiä kuluja oli vuonna 2017, joita tänä vuonna ei enää ole. Toisaalta poistot ovat nousseet noin +1,5 miljoonaa per kvartaali.

Veroja arvioidessani olen käyttänyt 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteenani on siten 55 – 60 miljoonaa euroa. Tämä nostaisi tulosmarginaalin 25 – 27,5 prosenttiin, mikä olisi vuosien 2014 ja 2015 tasolla tai jopa hieman näitä parempi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Sijoittajan on hyvä pitää mielessä henkivakuutustuottojen laskennalliset arvonmuutokset ja niiden vaikutus nettotulokseen.

Ennusteet

Aktian markkina-arvo on nyt noin 560 miljoonaa euroa, joka on melkein tuplaantunut vuoden 2011 lopun 330 miljoonan euron arvosta.

Tilikauden 2015 liikevoitto: 64,2 miljoonaa euroa
Tilikauden 2016 liikevoitto: 61,5 miljoonaa euroa

Tilikauden 2017 ennusteiden muutos

Q4/2016: Liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi.
Q1/2017: (ei muutosta)
Q2/2017: (ei muutosta)
Q3/2017: (ei muutosta)

Tilikauden 2018 ennusteiden muutos

02/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2017 tasolla (59,9 M EUR)
05/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto on jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2017 (59,9 M EUR)

Taloudelliset tavoitteet

Aktia uudisti taloudelliset tavoitteet syksyllä 2017. Strategia nojautuu varainhoitoon ja rahoitukseen, missä osaltaan kotitalouksien vaurastuminen näkyy.

Taloudelliset tavoitteet vuoteen 2022:

  • vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen 80 miljoonaan euroon (2017: 59,9 M EUR)
  • kulu/tuottosuhteen parantaminen 0,61
  • ROE 9,7 %
  • Ydinpääoman eli CET1:n pitäminen 1,5…3,0 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella.

Lisäksi osinkopolitiikkana on maksaa 60 – 80 prosentin osinko tilikauden voitosta.

Tuloksen kehitys

Oheisesta kuvaajasta nähdään hyvin se, että Aktian liikevaihto on ollut laskussa viimeisten vuosien ajan. Liikevaihtoon on vaikuttanut alhainen korkotilanne, Suomen talouden taantuma sekä pääomamarkkinoiden epävarmuus.

Nettotulos on sen sijaan ollut vakaasti noin 50 – 55 miljoonan euron tuntumassa.

aktia-tuloslaskelma-q12018

Aktian nettotulosmarginaali on ollut varsin hyvällä tasolla jo useamman vuoden ajan, eli tuloksen näkökulmasta yhtiön toiminta on varsin vakaata. Kysymys kuuluukin, että mistä kasvua?

Suomen talouden piristyminen ja kuluttajien luottamuksen nousu on näkynyt mm. palkkiotuottojen selvänä kasvuna. Toisaalta edelleen alhainen korkotaso pitää korkokatteen alhaisena, mikä vaikuttaa edelleen liikevaihdon nihkeään kehitykseen.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 211 miljoonaa ja nettotulos noin 39 miljoonaa euroa. Eli lasku jatkui myös vuonna 2017.

Tulosta laski noin +10 miljoonaa euroa suuremmat kulut, joiden nousua selittää osaltaan Aktian peruspankkijärjestelmän käyttöönoton pitkittyminen. Henkilöstökulut kasvoivat noin +6,8 miljoonaa euroa ja IT-kulut +2,1 miljoonaa euroa. Myös poistot kasvoivat hieman (+1,3 M EUR), mikä on jatkossa hyvä muistaa. Aktia aktivoi peruspankkijärjestelmän kehityskuluja taseeseen noin 62 miljoonan euron edestä, joita poistetaan tulevien vuosien aikaan karkeasti arvioiden 6 miljoonaa euroa per vuosi (jos poistoaika on 10 vuotta).

Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 205 – 215 miljoonaa ja nettotulos noin 55 – 60 miljoonaa euroa.

Aktian 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (9,8x – 11,5x). Tässä näkyy yhtiön nihkeä tuloskehitys sekä tuloskasvun heikot odotukset.

Aktian osakekohtainen oma pääoma on 8,98 euroa (taseen oikaisun jälkeen), joten PB-luvuksi saadaan 0,94x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Aktian liiketoiminnalle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,60 – 0,80 euron osakekohtaista tulosta. Esimerkiksi 2 vuoden päästä yhtiö on tehnyt tulosta noin 1,40 euroa, joka nostaisi oman pääoman 10,30 euron tasolle (ennen osinkoja). Tämä olisi reilusti enemmän kuin nykyinen osakkeen hinta.

PB-luku on ollut koko kuluvan vuosikymmenen ajan 0,60 – 1,10 tasolla, joten siinä mielessä korjausta korkeampaan PB-lukuun ei ole odotettavissa.

Osinko

Aktian uutena tavoitteena on pitää osingonmaksusuhde noin 60 – 80 prosentissa. Viimeisen kolmen (2015-2017) ajalta suhde on ollut 85 prosenttia eli hieman yli osinkopolitiikan. Eli tuloksen olisi hyvä kääntyä nousuun, jotta osingon kasvua voidaan jatkaa.

aktia-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,60 4/2018 0,57 4/2017 0,52
lisäosinko 0,08
YHTEENSÄ 0,60 0,57 0,60
+5,3% +9,6% -3,7%

Aktia maksoi lisäosinkoa keväällä 2017 (0,08 EUR) ja keväällä 2016 (0,10 EUR). Taulukon muutosprosentit on laskettu perusosinkoon nähden.

Kevään 2019 osingon arvioin nousevan 0,60 euroon, missä nousua olisi vain 0,03 euroa, kun edellisen kerran nousua oli 0,05 euroa. Tämä pitäisi osinkosuhteen noin 70 prosentissa (ennustettuun tulokseen nähden) eli juurikin yhtiön tavoitetason puolivälissä. 0,60 euron osinko antaisi noin 7,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 8,40 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+42) ja osingonmaksuilla (-38). Oikaisu on yhteensä +4 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (1.6.2018) 8,40 9,11 9,73 10,31 9,77 8,10 5,80 4,88
Lkm (000) 66 375 66 300 66 500 66 500 66 579 66 988 66 988 66 988
Markkina-arvo (Mrd) 0,56 0,60 0,65 0,69 0,65 0,54 0,39 0,33
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal & Corporate Banking 120,0 117,3
Varainhoito 66,0 64,9
Konserni ja muut 24,0 28,1
YHTEENSÄ 210,0 210,3 0,0 0,0 0,0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal & Corporate Banking 28,0 16,8
Varainhoito 28,0 23,1
Konserni ja muut 14,0 9,2
YHTEENSÄ 70,0 49,1 0,0 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 54 51 210 210 211 208 212 224 218 225
Liikevoitto 18 18 70 49 62 64 68 65 56 47
Nettotulos 15 15 57 39 49 52 55 52 50 37
Marginaali 27,8% 29,4% 27,1% 18,6% 23,2% 25,0% 25,9% 23,2% 22,9% 16,4%
EPS 0,23 0,23 0,86 0,59 0,74 0,78 0,83 0,78 0,75 0,55
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 159 283 380 268 396 414 588 475
Liikearvo
Muut varat 9 209 9 267 9 106 9 614 10 311 10 520 10 652 10 581
Tase yhteensä 9 368 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240 11 056
Oma pääoma 596 598 622 615 624 577 593 466
Vähemmistö 0 0 0 0 67 65 65 58
Korolliset velat 4 694 4 691 4 083 4 644 5 069 5 201 4 771 4 620
Muut vastuut 4 078 4 261 4 781 4 623 4 947 5 091 5 811 5 912
Tase yhteensä 9 368 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240 11 056
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 0 -16 237 -101 59 -51 93 215
Investoinnit: Capex -10 -14 -19 -23 -25 -15 -5 -10
Vapaa rahavirta (FCF) -10 -30 218 -124 34 -66 88 205
Investoinnit: Muut 0 4 -69 12 -10 -36 35 2
Investointien jälkeen -10 -26 149 -112 24 -102 123 207
Rahoitus: Voitonjako -38 -40 -44 -32 -29 -32 -14 -6
Rahoitus: Muut 48 -10 8 12 -10 -39 11 1
Rahavarojen muutos 0 -76 113 -132 -15 -173 120 202
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,60 0,57 0,52 0,54 0,48 0,42 0,36 0,30
Osinko (lisä) 0,08 0,10 0,14
Osinko yhteensä 0,60 0,57 0,60 0,64 0,48 0,42 0,50 0,30
Osinkotuotto 7,1% 6,3% 6,2% 6,2% 4,9% 5,2% 8,6% 6,1%
Osinko/nettotulos 69,9% 96,9% 81,4% 81,8% 58,1% 54,1% 67,0% 54,3%
Osinko/FCF -398,3% -126,0% 18,3% -34,3% 94,0% -42,6% 38,1% 9,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 11,0 12,7 12,8 14,2 15,9
PE (3v) 11,5 12,9 12,4 12,9 12,4 11,7 8,0 7,6
PE 9,8 15,5 13,2 13,2 11,8 10,4 7,8 8,8
Oma pääoma/osake 8,98 9,02 9,35 9,25 10,38 9,58 9,82 7,82
P/B 0,94 1,01 1,04 1,11 0,94 0,85 0,59 0,62
ROE 9,5% 6,4% 7,9% 8,0% 8,3% 8,0% 8,5% 7,2%
ROI 1,3% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 0,9%
Omavaraisuusaste 6,4% 6,3% 6,6% 6,2% 6,5% 5,9% 5,9% 4,7%
Gearing 760,9% 737,1% 595,3% 711,5% 676,3% 745,6% 635,7% 791,0%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset