Aktia sijoituskohteena

Päivitetty 8.5.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (8.5.2018)8,46 EURMarkkina-arvo0,56 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,60 EUR Osinkotuotto7,1 %
Liikevaihto 2018e213 M EUR (+1,4 %)Nettotulos 2018e46 M EUR (17,9 %)
PE12,2ROE7,8 %

Aktia sanoo olevansa Suomen vanhin pankki, sillä sen juuret ulottuvat vuonna 1826 perustettuun Helsingin Säästöpankkiin. Varsinainen Aktia perustettiin vuonna 1991, keskellä 90-luvun lamaa ja pankkikriisiä… (lisää yritysesittelyssä).

AKTIA8.5.2018 | 8,46 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Aktian Talousmentor-arvoluku on 17/30.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Aktia on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Aktia on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Varsinaisesti arvoluvun pisteitä laskee heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä lyhyt osinkohistoria (yhtiö pörssiin 2009).

Aktian liiketoiminta on varsin tasaista, mutta se ei ole kasvanut (niin liikevaihto kuin tulos) viimeiseen 6 – 8 vuoteen. Yritys toimii pelkästään Suomessa, joten se on herkkä Suomen talouden muutoksille. Sijoittaja ei saa myöskään maahajautusta Aktian kautta.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta heikko kasvu sekä kasvunäkymät selittänevät tätä alhaista tasoa.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Aktian osingonmaksukykyä. Kevään 2019 ennustettu osinko on 0,60 euroa, mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (8,46 EUR) noin 7,1 prosentin osinkotuoton.

Yhtiön tuloksen pitäisi päästä nousu-uralle, jotta myös nouseva osinkotrendi olisi mahdollinen. Nykyinen osingonmaksusuhde on jo yli 85 prosenttia, joten vielä muutamaan osingon nousuun on mahdollisuus, mutta lopulta myös nettotuloksen on lähdettävä kasvuun. Siksi osinkosijoittajan tuleekin seurata tarkasti sitä, mihin suuntaan lähivuosien nettotulos kehittyy.

Tilikausi 2018

Aktian Q1/2018

  • liikevaihto: 51,2 M EUR (53,1 M EUR / -3,6 %)
  • nettotulos: 15,1 M EUR (13,5 M EUR / +11,9 %)
  • EPS: 0,22 EUR (0,20 EUR)

Liikevaihtona tässä on tulosraportin ”Liiketoiminnan tuotot yhteensä” -erä.

Q1/2018 liikevaihto jäi lähes -4 prosenttia vertailukaudesta. Aktian tuotot koostuvat kolmesta pääerästä: korkokatteesta, palkkiotuotoista sekä henkivakuutustuloista.

Korkokate laski noin -2,7 miljoonaa euroa jääden 20,7 miljoonaan euroon (Q1/2017: 23,4 M EUR). Otto- ja antolainauksen korkokate pysyi edellisvuoden tasolla, mutta alhaisina pysyneiden korkojen sekä pankin likviditeettisalkun tuottojen seurauksena kokonaiskorkokate oli laskussa. Yhtiö arvioi, että korkokate laskee vuonna 2018 vuodesta 2017 alhaisena pysyvän korkotason johdosta.

Palkkiotuotot (netto) kasvoi sen sijaan reippaasti (+2,7 M EUR) ollen 23,8 miljoonaa euroa (Q1/2017: 23,4 M EUR). Talouden ja pörssin hyvä kehitys on tuonut lisää rahasto- ja varainhoitoasiakkaita Aktialle, mikä näkyy palkkiotuottojen selvänä kasvuna. Lisäksi maksuliikenteen tuomat palkkiotuotot olivat kasvussa.

Korkokatteen ja palkkiotuottojen kehitys kumoavat toisensa, joten liikevaihdon lasku johtuu suurelta osin henkivakuutustuottojen (netto) muutoksesta. Tähän vaikuttaa osaltaan uuden IFRS-kirjanpitosäännöksen käyttöönotto, minkä johdosta osakkeiden arvonmuutokset kirjataan nyt tuloslaskelmaan. Näitä arvonmuutoksia oli -1,3 miljoonaa euroa Q1:llä, ja jos tämän oikaisee takaisin konsernin liikevaihtoon, niin vertailukelpoinen liikevaihto laski vain -1,1 prosenttia (-0,6 M EUR).

Raportoitu nettotulos nousi +1,6 miljoonaa euroa, mihin vaikutti alhaisemmat henkilöstö- ja IT-kulut (-3,6 M EUR). Tässä näkyy hyvin se, että vertailukaudella kuluihin sisältyi peruspankkijärjestelmän käyttöönottoon liittyviä henkilöstön koulutus yms. kuluja. Toisaalta poistot kasvoivat (+1,4 M EUR), sillä Aktia aktivoi peruspankkijärjestelmän kehityskuluja taseeseen noin 62 miljoonan euron edestä, joita poistetaan tulevien vuosien aikaan karkeasti arvioiden 6 miljoonaa euroa per vuosi (eli noin 1,5 M EUR per kvartaali).

Näkymät 2018

Aktia nosti arviotaan vuodelle 2018: Uusi arvio on:

”vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi (aiemmin: suunnilleen samalla tasolla) kuin vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto (59,9 M EUR)”

Aktia arvioi, että korkokatteeseen vaikuttaa negatiivisesti alhainen korkotilanne sekä korkosuojausten vähentyvät tuotot. Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan vuonna 2018 ja kustannussäästöjen odotetaan tuovan aiempaa arviota suuremmat säästöt.

Luottojen arvonalentumiset pysyvät matalalla tasolla (2017: -0,6 M EUR).

Segmentit

Aktia uudisti segmenttirakenteensa vuoden 2018 alusta. Ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot. Aktia julkaisi vertailutiedot vain vuodelta 2017.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal & Corporate Banking 122,0 117,3
Varainhoito 67,0 64,9
Konserni ja muut 24,0 28,1
YHTEENSÄ 213,0 210,3 0,0 0,0 0,0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal & Corporate Banking 22,0 16,8
Varainhoito 24,5 23,1
Konserni ja muut 7,5 9,2
YHTEENSÄ 54,0 49,1 0,0 0,0 0,0

Personal & Corporate Banking

Segmentti tarjoaa rahoitus-, vakuutus-, säästö- ja yms. palveluita niin henkilö- kuin yritysasiakkaille . Segmentti pitää sisällään myös Premium -asiakaskonseptin.

Q1/2018 segmentin liikevaihto nousi 29,6 miljoonaan euroon (28,2 M EUR), missä palkkiotuottojen (netto) hyvä kehitys näkyi. Aktian mukaan uusi asiakaskonsepti vaikutti suurentuneisiin tuottoihin maksuliikenteessä ja ottolainaustoiminnoissa.

Hyvän kehityksen johdosta liikevoitto kasvoi 7,4 miljoonaan euroon (4,8 M EUR), mihin vaikutti henkilöstökulujen selvä lasku.

Varainhoito

Segmenttiin kuuluu varainhoito-, yksityispankki- ja henkivakuutustoiminnot. Segmentti tarjoaa varainhoitoa ja rahoituspalveluita varakkaille yksityisasiakkaille.

Q1/2018 segmentin liikevaihto oli hieman vertailukautta parempi ja oli 15,8 miljoonaa euroa (15,5 M EUR). Palkkiotuotot kasvoivat, mutta henkivakuutusnetto laski. Henkivakuutusnettoa laski uusi IFRS-kirjanpitosäännöstö, missä osakkeiden arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelmaan. Ilman tätä henkivakuutusnetto olisi ollut edellisvuoden tasolla.

Hyvän kehityksen johdosta liikevoitto kasvoi 6,0 miljoonaan euroon (5,5 M EUR), ja tässäkin henkilöstökulujen lasku tuki liikevoiton kasvua.

Muut

Segmenttiin kuuluvat treasury-toiminnot sekä muut tuki- ja esikuntatoiminnoista.

Ennusteet

Aktian markkina-arvo on nyt noin 560 miljoonaa euroa, joka on melkein tuplaantunut vuoden 2011 lopun 330 miljoonan euron arvosta.

Tilikauden 2015 liikevoitto: 64,2 miljoonaa euroa
Tilikauden 2016 liikevoitto: 61,5 miljoonaa euroa

Tilikauden 2017 ennusteiden muutos

Q4/2016: Liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi.
Q1/2017: (ei muutosta)
Q2/2017: (ei muutosta)
Q3/2017: (ei muutosta)

Tilikauden 2018 ennusteiden muutos

02/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2017 tasolla (59,9 M EUR)
05/2018: Vertailukelpoinen liikevoitto on jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2017 (59,9 M EUR)

Taloudelliset tavoitteet

Aktia uudisti taloudelliset tavoitteet syksyllä 2017. Strategia nojautuu varainhoitoon ja rahoitukseen, missä osaltaan kotitalouksien vaurastuminen näkyy.

Taloudelliset tavoitteet vuoteen 2022:

  • vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen 80 miljoonaan euroon (2017: 59,9 M EUR)
  • kulu/tuottosuhteen parantaminen 0,61
  • ROE 9,7 %
  • Ydinpääoman eli CET1:n pitäminen 1,5…3,0 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella.

Lisäksi osinkopolitiikkana on maksaa 60 – 80 prosentin osinko tilikauden voitosta.

Tuloksen kehitys

Oheisesta kuvaajasta nähdään hyvin se, että Aktian liikevaihto on ollut laskussa viimeisten vuosien ajan. Liikevaihtoon on vaikuttanut alhainen korkotilanne, Suomen talouden taantuma sekä pääomamarkkinoiden epävarmuus.

Nettotulos on sen sijaan ollut vakaasti noin 50 – 55 miljoonan euron tuntumassa.

aktia-tuloslaskelma-q12018

Aktian nettotulosmarginaali on ollut varsin hyvällä tasolla jo useamman vuoden ajan, eli tuloksen näkökulmasta yhtiön toiminta on varsin vakaata. Kysymys kuuluukin, että mistä kasvua?

Suomen talouden piristyminen ja kuluttajien luottamuksen nousu on näkynyt mm. palkkiotuottojen selvänä kasvuna. Toisaalta edelleen alhainen korkotaso pitää korkokatteen alhaisena, mikä vaikuttaa edelleen liikevaihdon nihkeään kehitykseen.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 211 miljoonaa ja nettotulos noin 39 miljoonaa euroa. Eli lasku jatkui myös vuonna 2017.

Tulosta laski noin +10 miljoonaa euroa suuremmat kulut, joiden nousua selittää osaltaan Aktian peruspankkijärjestelmän käyttöönoton pitkittyminen. Henkilöstökulut kasvoivat noin +6,8 miljoonaa euroa ja IT-kulut +2,1 miljoonaa euroa. Myös poistot kasvoivat hieman (+1,3 M EUR), mikä on jatkossa hyvä muistaa. Aktia aktivoi peruspankkijärjestelmän kehityskuluja taseeseen noin 62 miljoonan euron edestä, joita poistetaan tulevien vuosien aikaan karkeasti arvioiden 6 miljoonaa euroa per vuosi (jos poistoaika on 10 vuotta).

Osinko

Kevään 2019 ennustettu osinko on 0,60 euroa (kevät 2018 0,57 EUR), joka antaisi noin 7,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 8,46 EUR).

aktia-osinko-q12018

Aktian uutena tavoitteena on pitää osingonmaksusuhde noin 60 – 80 prosentissa. Viimeisen kolmen (2015-2017) ajalta suhde on ollut 85 prosenttia eli hieman yli osinkopolitiikan. Eli tuloksen olisi hyvä kääntyä nousuun, jotta osingon kasvua voidaan jatkaa.

Tässä on hyvä huomioida se, että tulokseen positiivisesti vaikuttaa uuden pankkijärjestelmän tuomat noin 5 miljoonan euron IT-kulujen vuosisäästöt. Näiden voi ajatella olevan todellisia, eli kassaan jää joka vuosi 5 miljoonaa euroa enemmän (ennen veroja). Toisaalta tulokseen negatiivisesti vaikuttaa pankkijärjestelmän noin 6 miljoonan euron vuosipoisto. Tämän vaikutus on enempi kirjanpidollinen (ei vaikuta rahavirtoihin), sillä järjestelmä on jo maksettu. Toisaalta-toisaalta, jos järjestelmää varten on otettu 60 miljoonaa euroa lainaa, niin toki näiden lyhennykset vaikuttavat rahavirtoihin osaltaan.

Arvostus

Aktian 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (11,5x – 12,2x). Tässä näkyy yhtiön nihkeä tuloskehitys sekä tuloskasvun heikot odotukset.

Aktian oma pääoma on 8,81 euroa (taseen oikaisun jälkeen), joten PB-luvuksi saadaan 0,96x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Aktian liiketoiminnalle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,50 – 0,80 euron osakekohtaista tulosta. Esimerkiksi 2 vuoden päästä yhtiö on tehnyt tulosta noin 1,40 euroa, joka nostaisi oman pääoman 10,20 euron tasolle (ennen osinkoja). Tämä olisi reilusti enemmän kuin nykyinen osakkeen hinta on.

PB-luku on ollut koko kuluvan vuosikymmenen ajan 0,60 – 1,10 tasolla, joten siinä mielessä korjausta korkeampaan PB-lukuun ei ole odotettavissa.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+31) ja osingonmaksuilla (-38). Oikaisu on yhteensä -7 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (8.5.2018) 8,46 9,11 9,73 10,31 9,77 8,10 5,80 4,88
Lkm (000) 66 375 66 300 66 500 66 500 66 579 66 988 66 988 66 988
Markkina-arvo (Mrd) 0,56 0,60 0,65 0,69 0,65 0,54 0,39 0,33
TULOSLASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 51 51 213 210 211 208 212 224 218 225
Liikevoitto 17 18 54 49 62 64 68 65 56 47
Nettotulos 14 15 46 39 49 52 55 52 50 37
Marginaali 27,5% 29,4% 21,6% 18,6% 23,2% 25,0% 25,9% 23,2% 22,9% 16,4%
EPS 0,21 0,23 0,69 0,59 0,74 0,78 0,83 0,78 0,75 0,55
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 148 283 380 268 396 414 588 475
Liikearvo
Muut varat 9 209 9 267 9 106 9 614 10 311 10 520 10 652 10 581
Tase yhteensä 9 357 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240 11 056
Oma pääoma 585 598 622 615 624 577 593 466
Vähemmistö 0 0 0 0 67 65 65 58
Korolliset velat 4 694 4 691 4 083 4 644 5 069 5 201 4 771 4 620
Muut vastuut 4 078 4 261 4 781 4 623 4 947 5 091 5 811 5 912
Tase yhteensä 9 357 9 550 9 486 9 882 10 707 10 934 11 240 11 056
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 0 -16 237 -101 59 -51 93 215
Investoinnit: Capex -10 -14 -19 -23 -25 -15 -5 -10
Vapaa rahavirta (FCF) -10 -30 218 -124 34 -66 88 205
Investoinnit: Muut 0 4 -69 12 -10 -36 35 2
Investointien jälkeen -10 -26 149 -112 24 -102 123 207
Rahoitus: Voitonjako -38 -40 -44 -32 -29 -32 -14 -6
Rahoitus: Muut 48 -10 8 12 -10 -39 11 1
Rahavarojen muutos 0 -76 113 -132 -15 -173 120 202
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,60 0,57 0,52 0,54 0,48 0,42 0,36 0,30
Osinko (lisä) 0,08 0,10 0,14
Osinko yhteensä 0,60 0,57 0,60 0,64 0,48 0,42 0,50 0,30
Osinkotuotto 7,1% 6,3% 6,2% 6,2% 4,9% 5,2% 8,6% 6,1%
Osinko/nettotulos 86,6% 96,9% 81,4% 81,8% 58,1% 54,1% 67,0% 54,3%
Osinko/FCF -398,3% -126,0% 18,3% -34,3% 94,0% -42,6% 38,1% 9,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 11,5 12,7 12,8 14,2 15,9
PE (3v) 12,6 12,9 12,4 12,9 12,4 11,7 8,0 7,6
PE 12,2 15,5 13,2 13,2 11,8 10,4 7,8 8,8
Oma pääoma/osake 8,81 9,02 9,35 9,25 10,38 9,58 9,82 7,82
P/B 0,96 1,01 1,04 1,11 0,94 0,85 0,59 0,62
ROE 7,8% 6,4% 7,9% 8,0% 8,3% 8,0% 8,5% 7,2%
ROI 1,0% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 0,9%
Omavaraisuusaste 6,3% 6,3% 6,6% 6,2% 6,5% 5,9% 5,9% 4,7%
Gearing 777,1% 737,1% 595,3% 711,5% 676,3% 745,6% 635,7% 791,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset