Alfa Laval: Arvonmääritys

Päivitetty 27.4.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Alfa Lavalin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa.

Lähdin arvonmäärityksessä siitä, että tilikauden 2020 liikevaihto laskee varsin reippaat 7,5 – 12,5 prosenttia. Tässä isoa prosenttilukua selittää oikeastaan erinomainen vertailuvuosi. Vuoteen 2018 nähden liikevaihto nousisi hieman.

Tilikauden 2020 tuloksen arvion asettuvan noin 4 miljardiin kruunuun, mikä tarkoittaisi marginaalien laskua noin 9,6 prosenttiin. Yhtiö on aloittanut noin 1 miljardin kruunun säästöohjelma, joka alkaa toukokuun alussa, joten se hieman pienentää tulospudotusta. Arvioin ennusteissani, että vuosien 2018 ja 2019 ennätystasolla olevia lukemia ei ihan heti saavutettaisi, sillä Alfa Lavalin asiakaskunnan investointien palautuminen vie aikaa ja samalla hintakilpailu oletettavasti kiristyy.

alfalaval-kaaviokokoelma-q12020

Alfa Lavalin osakkeen arvoksi sain 222,50 kruunua (WACC: 6,2 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 6,20 prosenttia, mikä on johdettu 6,83 prosentin oman pääoman ja 2,31 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,75 2 693 2 574
2021e 1,75 4 932 4 439
2022e 2,75 4 901 4 154
2023e 3,75 5 591 4 462
2024e 4,75 5 718 4 297
2025e 5,75 5 706 4 037
2026e 6,75 6 151 4 098
2027e 7,75 6 453 4 048
Päätearvo (e) 8,75 6 711 94 351
YHTEENSÄ (EV) 126 459
– korolliset velat -13 434
+ käteinen 4 995
– vähemmistön osuus -160
– vuokravastuut ja turvamarginaali -24 504
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 93 356
osakkeita (000) 419 456
OSAKKEEN ARVO 222,56

Saadusta noin 126,5 miljardin kruunun yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 222,50 kruunua.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 27.4.2020: 182,00 SEK

Laskennan parametrit

Alfa Laval on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Alfa Laval: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 3 999 1 020 2 979
EPS 9,534 2,432 7,102
Osinko 0,000 0,000 0,000
Oma pääoma 26 946
Oma pääoma/osake 64,240

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,75 prosenttia (keskimäärin EU, Aasia ja USA), betana 1,05x sekä oman pääoman riskilisänä 5,55 prosenttia. Olen lisännyt tuottovaatimukseen 0,25 prosenttiyksikköä koronaviruspandemian johdosta. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (27.4.2010) 182,00   SEK
Tuottovaatimus 6,83 %   0,75%+1,05*5,55%+0,25%
Osakkeita 419 456   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 4,48 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,17 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 52,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,50 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,83 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,83 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,83 %).

alfalaval-kaanteinenarvonmaaritys-q12020

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 193,80 189,65 235,90 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00
Nettotulos 2 976 4 519 5 486 3 999 4 178 4 366 4 561 4 765
Muutos% 30,0% 51,8% 21,4% -27,1% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
EPS 7,09 10,77 13,08 9,53 9,96 10,41 10,87 11,36
P/E 27,3 17,6 18,0 19,1 18,3 17,5 16,7 16,0
Osinko 4,25 5,00 0,00 5,01 5,23 5,46 5,71 6,25
Osinkotuotto 2,2% 2,6% 0,0% 2,8% 2,9% 3,0% 3,1% 3,4%
Oma pääoma 48,87 56,26 66,15 64,24 71,34 76,30 81,48 86,89
P/B 3,97 3,37 3,57 2,83 2,55 2,39 2,23 2,09
ROE 14,7% 20,6% 21,5% 7,3% 7,3% 7,0% 6,9% 6,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (182,00 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,83 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 4,0 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 4,2 ja 4,4 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus