Alfa Laval: Ennusteet

Päivitetty 5.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

alfalaval-kvartaalituloslaskelma-q42018

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Alfa Lavalilla on 4 segmenttiä, jotka ovat Energy, Food & Water, Marine ja Greenhouse. Greenhouse on segmenteistä pienin ja sen osuus yhtiön liikevaihdosta vain noin 5 prosenttia. Lisäksi segmentti on tehnyt tappiota useana vuotena.

Oheisessa taulukossa on Alfa Lavalin kolmen tärkeimmän segmentin liiketulosmarginaalit. Kuten nähdään, niin marginaalit laskivat selvästi vuonna 2016 ja kääntyivät sitten kasvuun vuonna 2017. Marine-segmentti näyttää kääntyvän vuotta myöhemmin kuin muut.

EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015
Energy 14,1% 14,3% 13,9% 13,4% 15,0%
Food & Water 16,4% 16,0% 15,1% 14,0% 13,9%
Marine 17,0% 17,1% 16,4% 16,9% 20,2%
YHTEENSÄ 14,5% 14,3% 13,0% 8,4% 14,5%

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Alfa Laval: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Energy 12 750 3 425 3 125 3 300 2 900 12 413 3 343 3 043 3 215 2 812
Muutos (%) 2,7% 2,5% 2,7% 2,6% 3,1% 12,8% 2,6% 17,1% 12,4% 23,2%
Food & Water 13 900 3 750 3 450 3 500 3 200 13 210 3 604 3 336 3 390 2 880
Muutos (%) 5,2% 4,1% 3,4% 3,2% 11,1% 11,7% 10,5% 15,8% 16,0% 4,4%
Marine 14 700 4 000 3 600 3 600 3 500 13 583 3 869 3 433 3 486 2 795
Muutos (%) 8,2% 3,4% 4,9% 3,3% 25,2% 25,7% 22,6% 47,8% 30,5% 5,2%
Greenhouse 1 350 350 300 350 350 1 418 375 300 379 364
Muutos (%) -4,8% -6,7% 0,0% -7,7% -3,8% -15,6% -13,8% -18,3% -16,0% -14,8%
Muut 50 15 15 20 0 42 18 19 5 0
YHTEENSÄ 42 750 11 540 10 490 10 770 9 950 40 666 11 209 10 131 10 475 8 851
Muutos (%) 5,1% 3,0% 3,5% 2,8% 12,4% 15,2% 10,8% 24,0% 17,6% 8,9%

Energy-segmentin vuosi 2018 sujui vahvasti, sillä liikevaihto kasvoi noin +13 prosenttia. Q4:n kasvu jäi selvästi alkuvuoden tasoista ja oli +2,6 prosenttia. Q4:n heikompaan lukuun vaikutti valuuttakurssimuutokset, sillä orgaaninen kasvu oli +9 prosentin luokkaa.

Segmentin alkuvuoden 2018 hyvään kehitykseen vaikutti positiivisesti öljy- ja kaasuteollisuuden vahva aktiviteetti, mikä näkyi kasvaneina tilauksina. Myös saadut tilaukset ovat olleet hyvässä kasvussa (+13,5 %).

Tein segmentin vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että kasvu olisi noin +2,5…+3,0 prosenttia. Alhaisempaa kasvua selittäisi mm. vahva vertailukausi, mutta mikäli vahva tilauskertymä jatkuu, niin liikevaihtoennuste voi olla turhan varovainen.

Myös Food & Water -segmentin vuoden 2018 liikevaihto kehittyi vahvasti (+12 %). Ja myös tämän segmentin tilauskertymä kasvoi mukavasti (+12,5 %). Hyvää kehitystä tuki etenkin isojen tilausten saaminen.

Tässäkin hyvä tilauskertymä antaa selkänojaa vuodelle 2019, joten tein ennusteen noin +5 prosentin kasvuun. Odotan Q1:n olevan vielä selvästi parempi, sillä vertailuluku oli vielä heikompi, mutta sen jälkeen vuoden 2018 kovat luvut pitänevät kasvuvahtia alhaisempana.

Marine-segmentin käänne parempaan suuntaan nähtiin Q4/2017 aikana. Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi peräti +25 prosenttia ja saadut tilaukset yli +50 prosenttia. Tilauskertymä (”order backlog”) on nyt +45 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2017 lopussa. Q4/2018 offshore-tilaukset lisääntyivät merkittävästi, kun taas muilla aloilla tilaustilanne oli vertailukauden tasolla.

Arvioin tässäkin, että Q1/2019:n kehitys olisi vielä vahvaa, sillä vertailukauden luvut olivat alhaisella tasolla. Mutta tämän jälkeen kehitys olisi vaimeampaa vuoden 2018 vahvojen vertailulukujen johdosta.

Greenhouse-segmentin liikevaihtoennusteen tein kiinteällä noin 300 – 350 miljoonan kruunun kvartaaliluvulla.

Alfa Lavalin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 41 – 45 miljardia kruunua. Kasvua tulisi noin +5,1 prosenttia vuoteen 2018 nähden eli liikevaihto näyttäisi edelleen kehittyvän hyvin.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Energy 1 800 475 475 475 375 1 770 438 461 490 381
Muutos (%) 1,7% 8,4% 3,0% -3,1% -1,6% 16,1% -6,6% 10,6% 27,6% 49,4%
Food & Water 2 275 625 575 550 525 2 110 607 542 507 454
Muutos (%) 7,8% 3,0% 6,1% 8,5% 15,6% 18,5% 17,4% 32,2% 20,4% 5,1%
Marine 2 500 700 625 625 550 2 328 659 599 571 499
Muutos (%) 7,4% 6,2% 4,3% 9,5% 10,2% 31,5% 9,8% 65,9% 40,0% 24,1%
Greenhouse 75 25 20 20 10 80 30 20 22 8
Muutos (%)
Muut -450 -125 -120 -120 -85 -458 -186 -113 -127 -32
YHTEENSÄ 6 200 1 700 1 575 1 550 1 375 5 830 1 548 1 509 1 463 1 310
Muutos (%) 6,3% 9,8% 4,4% 5,9% 5,0% 27,0% 12,4% 43,0% 28,2% 28,9%
Marginaali 14,5% 14,7% 15,0% 14,4% 13,8% 14,3% 13,8% 14,9% 14,0% 14,8%

Energy-segmentin Q1-Q3:n liiketulos kasvoi noin +26 prosenttia, mutta kääntyi Q4:lla -6,6 prosentin laskuun. Tähän vaikutti eräiden yksiköiden alhaisempi käyttöaste ja alhaisemmat volyymit.

Tämä Q4:n selvä tuloslasku pistää miettimään eli oliko kyse vain kvartaalikohtaisista ajoituksista vaiko käänne pidempiaikaiseen laskuun? Tein vuoden 2019 ennusteet niin, että tuloskunto laskisi alkuvuoden aikana ja kääntyisi vuoden loppua kohden nousuun. Tämä pitäisi tuloksen vuoden 2018 tasolla ja päälle sitten ”plus/miinus” muutamia prosentteja.

Food & Water -segmentin vuoden 2018 tulos jatkoi varsin tasaista noin 450 – 550 miljoonan kruunun kvartaalikohtaista tuloskehitystä ja kasvua tuli +18,5 prosenttia vuodesta 2017. Tuloskasvua tuki kasvanut myynti sekä alhaisemmat kustannukset. Arvioin hyvän tuloskehityksen jatkuvan vuonna 2019 niin, että kasvuvauhti hidastuisi vuoden edetessä. Osittain siksi, että vuoden 2018 luvut olivat jo hyvällä tasolla.

Marine-segmentin vuoden 2018 tulos kasvoi noin +31,5 prosenttia, mikä osaltaan alleviivaa segmentin liiketoiminnan vahvaa tilannetta. Hyvää tuloskehitystä tuki kasvanut myynti sekä parantuneet marginaalit. Tässäkin segmentissä vuoden 2018 vertailuluvut ovat kovia, joten tästä syystä tein ennusteen edelleen kasvuun, mutta selvästi vuotta 2018 alhaisemmalla prosentilla.

Greenhouse-segmentin kohdalla tein ennusteen varovaisesti vuoden 2018 tasolle. Muut-erä on aiempina vuosina näyttänyt noin -450…-500 miljoonan kruunun lukemaa. Paitsi vuonna 2016, jolloin siihen oli merkitty noin -1,9 miljardin kruunun negatiivinen kirjaus. Vuodelle 2019 tein ennusteen noin -450 miljoonan kruunun luvuilla.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 6,0 – 6,4 miljardia kruunua ja marginaali nousisi 14,5 prosenttiin viime vuoden 14,3 prosentista. Näin tulosmarginaali nousisi vihdoin takaisin vuosien 2014 ja 2015 tasolle.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 6 200 1 700 1 575 1 550 1 375 5 830 1 548 1 509 1 463 1 310
Rahoituskulut (netto) 60 15 15 15 15 38 -89 -57 31 153
Muut kulut / tuotot 50 50 27 11 5 5 6
Tulos ennen veroja 6 310 1 765 1 590 1 565 1 390 5 895 1 470 1 457 1 499 1 469
Verot -1 585 -445 -400 -390 -350 -1 359 -173 -384 -382 -420
Nettotulos 4 725 1 320 1 190 1 175 1 040 4 536 1 297 1 073 1 117 1 049

Rahoituskulut (netto) on parina viime vuonna ollut karkeasti plus/miinus 300 miljoonaa kruunua. Tein ennusteen niin, että erä asettuu hieman positiiviseen suuntaan.

Muut kulut (tai tässä tuotot) on sisältänyt yhtiön saamia osinkoja, joita on tullut parina viime vuotena noin 25 – 50 miljoonaa kruunua. Ja yleensä se on kirjattu Q4:lla. Laitoin tähän erään 50 miljoonan kruunun summan.

Veroja laskiessa käytin noin 25 prosentin veroastetta eli hieman alempaa lukemaa kuin mitä viime vuosina on ollut (noin 29 – 31 %). Nettotulosennusteeksi tuli 4,5 – 5,0 miljardia kruunua eli noin +4 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Alfa Lavalin kysyntään? Entä tuleeko joillekin yhtiön käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin projektihintoihinsa?
  • Tilikauden 2018 kannattavuus palautui lähes vuosien 2015 ja 2014 tasolle hyvän myynnin kehityksen johdosta. Jos liikevaihto lähtee laskuun, niin miten käy kannattavuuden? Eli kuinka paljon yhtiöllä on kiinteitä kuluja, jotka eivät heilahtele myynnin muutosten tahdissa?

Lähdin liikevaihtoennusteessa siitä, että myynti kasvaisi noin +2,3 prosentin tasolla tulevina vuosina. Tämä olisi selvästi vaimeampaa, mitä se oli vuonna 2018 tai edellä ennustamani vuoden 2019 kasvu.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan hieman vuoden 2018 noin 14,3 prosentista noin 14,6 – 14,7 prosenttiin. Mikäli myynti lähtee laskuun, niin silloin marginaalikin laskisi näistä tasoista kiinteiden kustannusten osuuden kasvaessa.

Rahoituskulujen ja muiden tuottojen arvioin olevan noin +100 – 120 miljoonaa kruunua. Mutta kuten edellä jo totesin, niin nämä voivat helposti olla -500…+500 miljoonaa kruunun haarukassa. Tämä näkyisi sitten yhtiön tuloksessakin selvänä nousuna tai laskuna.

Veroasteena käytin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 44 750 43 750 11 800 10 750 11 000 10 200
Muutos (%) 2,3% 2,3% 2,3% 2,5% 2,1% 2,5%
Liiketulos 6 600 6 400 1 740 1 620 1 610 1 430
Muutos (%) 3,1% 3,2% 2,4% 2,9% 3,9% 4,0%
Marginaali 14,7% 14,6% 14,7% 15,1% 14,6% 14,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 6 600 6 400 1 740 1 620 1 610 1 430
Rahoituskulut (netto) 100 120 30 30 30 30
Tulos ennen veroja 6 700 6 520 1 770 1 650 1 640 1 460
Verot -1 675 -1 620 -440 -410 -410 -360
Nettotulos 5 025 4 900 1 330 1 240 1 230 1 100

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

alfalaval-kvartaalituloslaskelma-q42018