Alfa Laval sijoituskohteena

Päivitetty 24.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Alfa Laval toimittaa lämpö-, erotus- ja virtausteknisiä laitteita ja palveluja laajalle teollisuuden kirjolle mm. elintarvikkeiden ja juomien sekä kemikaalien, lääkkeiden, sokerin ja etanolin aloille. Näiden lisäksi Alfa Lavalin ratkaisuja käytetään mm. voimalaitoksissa, telakka-, konepaja- sekä kaivosteollisuudessa, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e ALFA LAVAL Ennuste
Osake (24.3.2019) 223,00 Osinko 12 kk 5,25
Markkina-arvo (Mrd) 93,5 Osinkotuotto 2,4%
Liikevaihto (M) 43 125 (+6,0%) Osinko/EPS 53% 4v ka
Nettotulos (M) 4 900 (+8,0%) Osinko/FCF 51% 4v ka
EPS 11,68 Omav.aste 42%
PE 19,1 Gearing 30%
EV/EBIT 15,9 ROE 19,2%
PB 3,4 ROI 16,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.alfalaval.com/investors/publications/

Yhteenveto

ALFA LAVAL24.4.2019 | 223,00 SEK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Alfa Laval:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkealla tasolla oleva liikearvon määrä sekä heikko tuloksen ja osingon kehitys. Pisteitä laskee myös korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Tilikauden 2017 aikana tilausten määrä kääntyi vihdoin nousuun parin heikon vuoden jälkeen. Vuonna 2018 tulos nousi ennätystasolle ja hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan nyt myös vuonna 2019.

Osinkosijoittajaa Alfa Laval:n osingon kasvun pysähtyminen muutamaksi vuodeksi mietityttää. Keväälle 2019 osinko nousikin sitten vähän reippaammin 5,00 kruunuun. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 5,25 kruunuun, mikä antaisi noin 2,4 prosentin osinkotuoton (osake 223 SEK).

Osakkeen PE-luku on 19,1x, mikä indikoi hieman koholleen hinnoitellusta osakkeesta.

Tilikausi 2019

Alfa Laval:n Q1/2019

M SEK Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 10 158 8 851 14,8%
Liiketulos (ebit) 1 471 1 310 12,3%
Nettotulos 1 225 1 049 16,8%
EPS (SEK) 2,90 2,49

Alfa Lavalin vuosi 2019 jatkoi siitä, mihin vuosi 2018 päättyi. Liikevaihto kasvoi +15 prosenttia ja tulos +17 prosenttia. Saadut tilaukset (order intake) oli 12,2 miljardia kruunua (+22 %) ja tilauskanta (order backlog) on nyt 25,7 miljardia kruunua (Q4/2018: 23,2 Mrd SEK).

Pääasiallisin ajuri edellä mainittuihin lukuihin oli Marine-segmentin edelleen jatkuva hyvä veto. Segmentin tilaukset kasvoivat +50 prosenttia, liikevaihto +41 prosenttia ja tulos +53 prosenttia. Segmentin käänne on ollut nopeaa, sillä esimerkiksi pari vuotta sitten kvarttaalittaiset tulokset olivat -25 – 30 prosentin laskuvauhdissa.

Energy-segmentin liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle, vaikka tilauskertymä kasvoi +18 prosentin verran. Yhtiö kertoi, että jotkin projektien viivästymiset vaikuttivat negatiivisesti liikevaihtoon. Sen sijaan segmentin tulos kasvoi vajaat +5 prosenttia myynnin keskittyessä parempikatteisiin tuotteisiin.

Food & Water -segmentin tuloskehitys seurasi segmentin liikevaihdon kehitystä (+9,5 %) ja tulos kasvoi Q1:llä 15,4 prosenttia. Tulosta tuki kasvaneet toimitusmäärät, katteiden nousu sekä positiiviset valuuttakurssimuutokset.

Raportoitu liiketulos (ebit) kasvoi +12,3 prosenttia, mitä jarrutti muiden kulujen nousu -170 miljoonalla kruunulla. Tästä syystä raportoitu liiketulosmarginaali laski 14,5 prosenttiin (Q1/2018: 14,8 %).

Nettotuloksen kasvua tuki liiketuloksen kasvun lisäksi alhaisempi veroaste (24,5 vs 28,6 %).

Näkymät

Yhtiö arvioi varsin ympäripyöreästi Q2/2019:n näkymiä eli ”kysyntä tulee olemaan Q2/2019 jonkin verran Q1/2019 korkeampi”.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 10 770 10 475 2,8% 43 125 40 666 6,0%
Liiketulos (ebit) 1 600 1 463 9,4% 6 400 5 831 9,8%
Nettotulos (omistajille) 1 190 1 117 6,5% 4 900 4 537 8,0%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 5,25 5,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Alfa Laval: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Alfa Laval:n liikevaihto lähti pieneen laskuun tilikauden 2015 huipun jälkeen. Etenkin Energy ja Marine -segmenttien heikko vire veti liikevaihtoa alaspäin. Nämä samat tekijät selittävät nettotuloksen vuoden 2016 pudotusta.

Vuonna 2018 liikevaihto nousi sitten selvästi (+15 %) vuodesta 2017. Q4/2017 alkanut vahva tilauskertymän kehitys näkyi nopeasti liikevaihdossa.

alfalaval-tuloslaskelma-q12019b

Yhtiön kustannussäästöohjelma sekä tuotekehitysprojektien tuotokset alkoivat purra vuonna 2017 ja vuonna 2018 tulos parantui +27 prosenttia. Tulosmarginaali nousi 11,2 prosenttiin, kun se edellisen kerran oli ollut yli 10 prosenttia vuonna 2013.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 41 – 45 miljardia ja nettotulos 4,5 – 5,0 miljardia kruunua. Tämä nostaisi marginaalia edelleen noin 11,4 prosenttiin. Eli vahva kehitys jatkuisi myös vuonna 2019.

Yhtiön osake on arvostettu tulokseen nähden korkealle eli PE-luku on 19,1x. Suhdannevaihtelut paremmin huomioivat PE3- ja PE7-luvut (kolmen ja seitsemän vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t) ovat nekin noin 22,6x – 26,7x. Näin osakkeen hintaa voi pitää korkeahkona.

Toisaalta, kuten edellä on todettu jo useampaan otteeseen, niin tilauskertymän kääntyminen kasvuun antaa hyviä merkkejä. Mikäli tämä realisoituu hyvänä tuloskasvuna, niin se voisi puoltaa nykyistä osakkeen hintatasoa (223 SEK).

alfalaval-roe-roi-q12019

Pääomien tuottojen (ROE ja ROI) tunnusluvut ovat hyvällä tasolla, ja ovat olleet sitä monta vuotta peräkkäin. Tällä mittarilla mitattuna Alfa Laval tekee hyvää ja tasaista tulosta.

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon varsin korkea osuus taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nettotuloksesta suuren osan, pitäen sen kuitenkin vielä voitollisena.

alfalaval-liikearvo-q12019

Oman pääoman määrä on selvässä nousutrendissä ilman, että osakemäärä olisi kasvanut. Korollisten velkojen määrä nousi vuonna 18,9 miljardiin kruunuun, josta yhtiö on saanut sitä laskettua nykyiseen noin 14,9 miljardiin kruunuun. Vuoden 2019 velkamäärän nousua selittää uusi IFRS 16 standardi, missä leasing-vastuut kirjataan korollisiin velkoihin.

alfalaval-velkaisuus-q12019

Velkamäärän laskua selittää Alfa Lavalin vahva vapaa rahavirta (FCF). Viimeisen neljän vuoden aikana (2015 – 2018) vapaat rahavirrat ovat olleet yhteensä +16,7 miljardia kruunua. Samaan aikaan voitonjakoon on käytetty -7,1 miljardia kruunua, joten kassaan on jäänyt noin +9,6 miljardia kruunua, jonka avulla lainaa on lyhennetty hyvällä tahdilla.

Nykyinen omavaraisuusaste 41,6 prosenttia hyvän rajamailla, kun taas nettovelkaantumisaste eli gearing (30 %) on selvästi hyvällä tasolla. Alfa Laval:n velkaisuus näyttäisi siten olevan hallinnassa ja kehittyvän vauhdilla parempaan suuntaan.

Rahavirta

Alfa Laval:n liiketoiminnan rahavirta on kehittynyt saman kaavan mukaisesti kuin yhtiön liikevaihtokin. Rahavirrat aaltoilevat suhdanteiden mukana, missä vuodet 2015 – 2017 olivat tuloskehitystä seuraten laskevia. Tämän jälkeen suunta on ollut taas oikea.

Capex-investointien taso on pitkään ollut varsin maltillinen eli noin 450 – 650 miljoonaa kruunua. Vuoden 2018 capex-investoinnit nousivat 1,5 miljardiin kruunuun. Yhtiö teki panostuksia tuotekehitykseen sekä kapasiteetin laajentamiseen.

Laajentumisinvestointeihin on käytetty huimat 26 miljardia kruunua vuodesta 2009 tähän päivään. Ehkä nämä investoinnit näkyvät liikevaihdon kasvuna, mutta tulostasossa ei ole vastaavaa hyötyä nähty.

alfalaval-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) on sekin kehittynyt samaan tahtiin liiketoiminnan rahavirran kanssa. Vuosi 2015 näyttäisi olevan tässäkin se rajapyykki, joka jakaa kehitystrendit kahteen osaan.

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten tilauskertymien kasvu nostaa liiketoiminnan ja vapaata rahavirtaa – luulisi pohjalla olevan potentiaalin olevan suurta.

Kuten edellä Tase-kappaleessa todettiin, niin Alfa Laval:n osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat olleet selvästi positiiviset, mikä on mahdollistanut velkojen nopean lyhentämisen.

Osinko

Alfa Laval:n osinko on kasvanut vuodesta 2009 alkaen, mutta tilikauden 2016 osinko katkaisi nousutrendin. Osinko jäi 4,25 kruunuun, mikä osaltaan alleviivasi yhtiön silloista vaikeaa tilannetta. Keväällä 2019 osinko nousi vihdoin ja oli 5,00 kruunua.

alfalaval-osinko-q12019

Yhtiön osinko/nettotulos on ollut noin 45 – 60 prosentin välillä jo monen vuoden ajan. Samoin osinko/vapaa rahavirta on sekin ollut varsin alhaisella tasolla eli 35 – 45 prosentissa. Näin yhtiöllä olisi ollut mahdollisuus jatkaa osingon nousutrendiä, mutta yhtiön pääpaino on nähtävästi ollut velkojen nopea lyhennys sekä investoinnit.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2002 alkaen on nähtävissä Alfa Laval: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 5,25 4/2019 5,00 4/2018 4,25
YHTEENSÄ 5,25 5,00 4,25
+5,0% +17,6% +0,0%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 5,25 kruunuun. Mikäli yhtiön tuloskunto pitää ja vuoden 2020 näkymät näyttävät positiivisilta, niin silloin osinko voi nousta tätäkin korkeammalle. Ennustamani osinko antaisi noin 2,4 prosentin osinkotuoton (osake 223 SEK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 675) sekä osingoilla (-2 097). Oikaisu on yhteensä +1 578 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (24.3.2019) 223,00 189,65 193,80 150,80 155,00 148,30 165,00 135,30
Lkm (000) 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456 419 456
Markkina-arvo (Mrd) 93,54 79,55 81,29 63,25 65,02 62,21 69,21 56,75
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Energy 12 600 12 413 11 001 10 642 12 370
Food & Water 13 850 13 210 11 824 11 364 11 198
Marine 15 400 13 583 10 809 12 125 14 544
Greenhouse 1 200 1 418 1 680 1 504 1 634
Muut 75 42 0 0 0
YHTEENSÄ 43 125 40 666 35 314 35 635 39 746
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Energy 1 850 1 770 1 525 1 423 1 861
Food & Water 2 275 2 110 1 780 1 595 1 559
Marine 2 850 2 328 1 771 2 051 2 931
Greenhouse 25 80 -12 -143 -132
Muut -600 -458 -475 -1 938 -438
YHTEENSÄ 6 400 5 830 4 589 2 988 5 781
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 10 770 10 158 43 125 40 666 35 314 35 634 39 746 35 067 29 801 29 813
Liikevoitto 1 600 1 471 6 400 5 831 4 589 2 989 5 717 4 671 4 353 4 372
Nettotulos 1 190 1 225 4 900 4 537 2 976 2 289 3 839 2 946 3 027 3 190
Marginaali 11,0% 12,1% 11,4% 11,2% 8,4% 6,4% 9,7% 8,4% 10,2% 10,7%
EPS 2,84 2,92 11,68 10,82 7,09 5,46 9,15 7,02 7,22 7,61
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 6 540 4 295 3 137 2 619 1 876 2 013 1 446 1 404
Liikearvo 20 537 20 537 19 775 20 436 19 498 20 408 10 061 9 792
Muut varat 38 809 33 240 29 637 30 323 30 523 33 365 23 402 23 883
Tase yhteensä 65 886 58 072 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079
Oma pääoma 27 258 23 447 20 398 20 159 18 302 17 077 16 087 15 326
Vähemmistö 137 122 102 117 121 125 75 61
Korolliset velat 14 846 12 303 12 496 13 524 15 350 18 875 4 956 6 325
Muut vastuut 23 645 22 200 19 553 19 578 18 124 19 709 13 791 13 367
Tase yhteensä 65 886 58 072 52 549 53 378 51 897 55 786 34 909 35 079
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 5 250 4 883 4 463 4 979 5 850 5 123 4 233 3 586
Investoinnit: Capex -1 500 -1 490 -675 -617 -649 -527 -456 -482
Vapaa rahavirta (FCF) 3 750 3 393 3 788 4 362 5 201 4 596 3 777 3 104
Investoinnit: Muut 0 197 -46 -178 -61 -14 433 -495 -2 778
Investointien jälkeen 3 750 3 590 3 742 4 184 5 140 -9 837 3 282 326
Rahoitus: Voitonjako -2 100 -1 783 -1 797 -1 800 -1 696 -1 578 -1 468 -1 370
Rahoitus: Muut -1 650 -662 -1 362 -1 766 -3 533 11 828 -1 723 963
Rahavarojen muutos 0 1 145 583 618 -89 413 91 -81
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 5,25 5,00 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 5,25 5,00 4,25 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50
Osinkotuotto 2,4% 2,6% 2,2% 2,8% 2,7% 2,7% 2,3% 2,6%
Osinko/nettotulos 44,9% 46,2% 59,9% 77,9% 46,4% 57,0% 52,0% 46,0%
Osinko/FCF 58,7% 61,8% 47,1% 40,9% 34,3% 36,5% 41,6% 47,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 26,7 24,4 26,5 20,5 20,7
PE (3v) 22,6 24,3 26,8 20,9 19,9 20,4 22,0 17,9
PE 19,1 17,5 27,3 27,6 16,9 21,1 22,9 17,8
EV/EBIT 15,9 15,0 19,8 24,8 13,7 16,9 16,7 14,1
Oma pääoma/osake 65,31 56,19 48,87 48,34 43,92 41,01 38,53 36,68
P/B 3,41 3,38 3,97 3,12 3,53 3,62 4,28 3,69
ROE 19,2% 20,6% 14,6% 11,8% 21,6% 17,7% 19,2% 20,9%
ROI 16,4% 16,9% 13,7% 8,8% 16,4% 16,3% 20,3% 20,5%
Omavaraisuusaste 41,6% 40,6% 39,0% 38,0% 35,5% 30,8% 46,3% 43,9%
Gearing 30,3% 34,0% 45,7% 53,8% 73,1% 98,0% 21,7% 32,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 213,40 189,65 241,00 212,60 197,15 193,80 198,90 172,40 169,10 150,80
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 5,250 5,000 4,500 4,500 4,500 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250
Osinkotuotto (ennuste) 2,5% 2,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,2% 2,1% 2,5% 2,5% 2,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 11,24 10,82 10,25 9,30 7,77 7,12 6,06 4,21 5,29 5,51
PE 19,0 17,5 23,5 22,9 25,4 27,2 32,8 41,0 32,0 27,4
EV/EBIT 16,6 15,0 19,4 19,0 18,8 19,8 23,3 28,4 27,7 24,8
ROE 19,5% 20,6% 20,3% 18,9% 15,1% 14,7% 12,8% 9,2% 11,0% 12,3%
ROI 16,0% 16,9% 17,0% 15,5% 14,2% 13,7% 12,2% 8,8% 8,7% 8,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset