AMD: Ennusteet

Päivitetty 5.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

amd-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Q4/2018 liikevaihdoksi AMD arvioi 1 400 – 1 500 miljoonaa dollaria eli kasvua noin +8 prosenttia. Tämä tarkoittaisi sitä, että koko vuoden liikevaihto olisi noin 6,5 – 6,6 miljardia dollaria (+23,7 %).

Lisäksi AMD arvioi, että Q4:n (oikaistu) bruttokate olisi noin 41 prosenttia ja aiemmin yhtiö on arvioinut liiketoiminnan kulujen olevan noin 28 prosenttia liikevaihdosta.

Tästä voidaan laskea, että bruttokate (40 % * 1,45 Mrd USD) olisi noin 580 miljoonaa ja liiketoiminnan kulut (28 %) olisivat noin 410 miljoonaa dollaria. Näin saadaan Q4:n liiketulosarvioksi noin 170 miljoona dollaria (+/- 10 M USD).

Jos korkokuluja menee -35 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen reilun 10 prosentin verot, niin Q4:n nettotulosarvioksi saadaan 110 miljoonaa dollaria (+/- 10 M USD).

Koko vuoden nettotulos olisi näillä laskelmilla noin 400 – 420 miljoonaa dollaria.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

AMD:llä on kaksi segmenttiä:

  • Computing and Graphics: Segmenttiin kuuluu mm. x86-arkkitehtuuriin kuuluvien prosessoreiden valmistus tietokoneisiin, tabletteihin yms. sekä näytönohjainten valmistus.
  • Enterprise, Embedded and Semi-Custom: Segmenttiin kuuluu mm. palvelinprosessoreiden ja sulautettujen järjestelmien (tv:t, digiboxit yms.) sekä pelikonsolien (esimerkiksi Microsoft Xbox One ja Sony PS4) komponenttien valmistus.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty AMD: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Computing & Graphics 4 175 1 036 938 1 086 1 115 2 977 908 835 661 573
Muutos (%) 40,2% 14,1% 12,3% 64,3% 94,6% 49,7% 51,3% 76,9% 52,0% 24,6%
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 2 325 408 715 670 532 2 276 432 749 490 605
Muutos (%) 2,2% -5,6% -4,5% 36,7% -12,1% -2,4% -14,6% -10,3% -17,2% 62,6%
YHTEENSÄ 6 500 1 444 1 653 1 756 1 647 5 253 1 340 1 584 1 151 1 178
Muutos (%) 23,7% 7,8% 4,4% 52,6% 39,8% 21,6% 21,2% 21,2% 12,1% 41,6%

Yhtiö siis arvioi, että Q4:n liikevaihto olisi 1,4 – 1,5 miljardia dollaria, joten käytän tätä lähtökohtana omassa ennusteessani.

Computing & Graphics -segmentin Q1-Q2:n liikevaihto nousi +78 prosenttia, mutta kasvu hyytyi Q3:lla ”vain” +12 prosentin tasolle. Liikevaihdon hyvää kehitystä on tukenut Radeon ja Ryzen mallistojen hyvä kysyntä. Toisaalta Q3:n kohdalla näkyy se, että vuonna 2017 myyntiä vauhditti näytönohjainten vahva myynti bitcoin-boomin seurauksena. Nyt tämä markkina on hiljentynyt, mikä näkyi liikevaihdon kehityksen hitaampana vaiheena. Arvioin segmentin Q4:n liikevaihdon jatkavan noin 10 – 15 prosentin kasvussa.

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin liikevaihdon muutosprosentit ovat heilahdelleet vuoden edetessä, mutta dollarimääräisesti kasvu on ollut suoraviivaista ja nousevaa. Yhtiön myynti datacentereille on kehittymässä hyvin, sillä mm. Microsoft (Azure), Oracle ja Dropbox ovat ottamassa AMD EPYC-prosessoreita omiin pilvipalveluratkaisuihinsa. Segmentin myynti on aiempina vuosina laskenut Q4:lla selvästi, joten tein ennusteen tästä lähtökohdista noin 410 miljoonaan dollariin.

Q4:n liikevaihtoennusteeksi tuli 1,44 miljardia, mikä on linjassa yhtiön antaman arvion kanssa. Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 6,45 – 6,55 miljardia dollaria ja kasvua tulisi vuositasolla +23,7 prosenttia.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttikohtaiset liiketulokset sekä erä muut, joka sisältää konsernitason kuluja. Olen jättänyt muutosprosentit laskematta, sillä luvut ovat usein moninkertaistuneet vertailukausien välillä.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Computing & Graphics 500 145 100 117 138 92 33 73 7 -21
Enterprise, Embedded and Semi-Custom 220 51 86 69 14 132 -13 74 16 55
Muut -130 -29 -36 -33 -32 -97 -22 -28 -24 -23
YHTEENSÄ 590 167 150 153 120 127 -2 119 -1 11
Marginaali 9,1% 11,6% 9,1% 8,7% 7,3% 2,4% -0,1% 7,5% -0,1% 0,9%

Tässäkin yhtiön antamat arviot tilikaudesta luovat pohjaa liiketulosennusteen tekemiselle. Kuten aiemmin todettua, niin yhtiö arvioi Q4:n bruttokatteen olevan yli 40 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi liiketoiminnan kulujen olevan noin 28 prosenttia liikevaihdosta. Näitä käyttäen saadaan Q4:n liiketulosarvioksi noin 160 – 180 miljoonaa dollaria.

Computing & Graphics -segmentin alkuvuoden 2018 liiketulos oli 355 miljoonaa dollaria eli selvästi parempi kuin mikään aikaisempi saman pituinen jakso pitkään aikaan. Vuoden edetessä tuloskunto on laskenut, mitä selittää näytönohjainten alhaisempi kysyntä ja laskeneet hinnat bitcoin-innostuksen laimenemisen myötä. Tein kuitenkin Q4-tulosennusteen Q3:sta korkeammalla tuloksella, sillä arvioin joulukauden piristävän myyntiä ja siten myös tuloskuntoa.

Enterprise, Embeded & Semi-Custom -segmentin tuloskehitys on parantunut liikevaihdon tavoin vuoden edetessä. Aiempina vuosina Q4:n tulos on laskenut noin -75 – 100 miljoonaa dollaria Q3:n tuloksesta, mutta nyt tein (ehkä rohkeasti) arvion vain noin -35 miljoonaa dollaria alle Q3/2018 tuloksen.

Kun segmenttien lukuihin lisätään vielä Muut-erän kulut (arvio -29 M USD), niin saadaan Q4:n liiketulosennusteeksi 167 miljoonaa dollaria, joka on juuri aiemmin mainitun 160-180 miljoonan dollarin haarukan sisäpuolella. Koko tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi tuli noin 580 – 600 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 590 167 150 153 120 127 -2 119 -1 11
Rahoituskulut (netto) -125 -33 -30 -31 -31 -126 -31 -31 -32 -32
Muut kulut -10 -4 -6 0 0 -16 2 -5 -6 -7
Tulos ennen veroja 455 130 114 122 89 -15 -31 83 -39 -28
Verot -40 -14 -12 -6 -8 -18 12 -22 -3 -5
Nettotulos 415 116 102 116 81 -33 -19 61 -42 -33

Rahoituskuluja arvioidessani käytin aiempien kvartaalien tapaan noin 30 – 32 miljoonan dollarin kulua.

AMD:n mukaan tilikauden 2018 veroaste olisi noin 10 prosenttia. Käytin tätä lukemaa veroja arvioidessani. Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 400 – 420 miljoonaa dollaria, joka on linjassa aiemmin Näkymät 2018 -kappaleen laskelman kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Radeon ja Ryzen malliston kysyntä on ollut hyvää jo parin vuoden ajan, minkä johdosta liikevaihto on kasvanut 20 – 25 prosentin vuositahdilla. Jatkuuko vahva veto myös tulevina vuosina? Vai onko kasvu saavuttanut suurimman potentiaalinsa, jonka johdosta liikevaihto kehittyisi jatkossa maltillisemmin?
  • Pystyykö AMD jatkossa tuomaan päivitettyjä versioita tuotteistaan niin, että ne ovat kilpailukykyisiä kilpailijoiden (Intel, NVidia) tuotteisiin nähden?
  • AMD:n tuotekehitysresurssit ovat kilpailijoita selvästi pienemmät. Miten yhtiö pystyy vastaamaan kilpailuun, mikäli kilpailijoiden panostukset tuotekehitykseen lisääntyvät?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa AMD:n tuotteiden hintoihin ja siten menekkiin? Tuleeko Kiinassa valmistetuille prosessoreille tai näytönohjaimille tuontitulleja?

Tein liikevaihtoennusteet viime vuosia maltillisimmilla luvuilla eli noin 3,5 – 4,0 prosentin kasvulla. Liiketulosmarginaalin arvioin olevan noin 9,6 prosentin tuntumassa eli hieman paremmalla tasolla kuin vuoden 2018 ennusteessani.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 140 – 160 miljoonaan dollariin ja veroasteena käytin noin 10 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 7 000 6 750 1 500 1 750 1 750 1 750
Muutos (%) 3,7% 3,8% 3,9% 5,9% -0,3% 6,3%
Liiketulos 675 650 180 160 160 150
Muutos (%) 3,8% 10,2% 7,8% 6,7% 4,6% 25,0%
Marginaali 9,6% 9,6% 12,0% 9,1% 9,1% 8,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 675 650 180 160 160 150
Rahoituskulut (netto) -155 -140 -35 -35 -35 -35
Muut kulut -20 -20 -5 -5 -5 -5
Tulos ennen veroja 500 490 140 120 120 110
Verot -70 -50 -15 -15 -10 -10
Nettotulos 430 440 125 105 110 100

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset