ASSA ABLOY: Arvonmääritys

Päivitetty 18.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty ASSA ABLOY:n viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

assa-abloy-kaaviot-q32019

ASSA ABLOY:n osakkeen arvoksi sain 182,50 kruunua (WACC: 6,4 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 6,43 prosenttia, mikä on johdettu 7,00 prosentin oman pääoman ja 2,25 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2019e loppuvuosi 0,25 1 601 1 576
2020e 1,25 12 391 11 463
2021e 2,25 11 379 9 891
2022e 3,25 12 175 9 943
2023e 4,25 11 978 9 191
2024e 5,25 12 637 9 111
2025e 6,25 13 586 9 203
2026e 7,25 14 881 9 472
Päätearvo (e) 8,25 15 476 208 969
YHTEENSÄ (EV) 278 820
– korolliset velat -33 689
+ käteinen 459
– vähemmistön osuus -8
– vuokravastuut ja turvamarginaali -42 830
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 202 752
osakkeita (000) 1 110 776
OSAKKEEN ARVO 182,53

Saadusta noin 280 miljardin kruunun yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 182,50 kruunua.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 18.10.2019: 225,00 SEK

Laskennan parametrit

ASSA ABLOY on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (ASSA ABLOY: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 10 091 7 476 2 615
EPS 9,085 6,730 2,354
Osinko 3,500 3,500 0,000
Oma pääoma 57 946
Oma pääoma/osake 52,167

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,25% (keskimäärin EU ja USA), betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (18.10.2019) 225,00   SEK
Tuottovaatimus 7,00 %   1,25%+1,00*5,75%+0,0%
Osakkeita 1 110 776   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 8,23 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,42 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 41,3%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 3,25 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,00 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,00 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,00 %).

assaabloy-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 169,10 170,40 158,15 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00
Nettotulos 6 654 8 633 2 753 10 091 10 921 11 820 12 792 13 844
Muutos% -13,5% 29,7% -68,1% 266,5% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2%
EPS 5,99 7,77 2,48 9,08 9,83 10,64 11,52 12,46
P/E 28,2 21,9 63,8 24,8 22,9 21,1 19,5 18,1
Osinko 3,00 3,30 3,50 3,75 4,06 4,39 4,76 5,55
Osinkotuotto 1,8% 1,9% 2,2% 1,7% 1,8% 2,0% 2,1% 2,5%
Oma pääoma 42,51 45,61 46,72 52,17 54,52 60,60 67,18 74,30
P/B 3,98 3,74 3,38 4,31 4,13 3,71 3,35 3,03
ROE 15,0% 17,6% 5,4% 9,2% 9,2% 9,2% 9,0% 8,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (225,00 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,00 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 10,1 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 10,9 ja 11,8 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus