ASSA ABLOY: Arvonmääritys

Päivitetty 6.6.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Päivitetty 3.5.2020

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty ASSA ABLOY:n viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa.

assaabloy-kaaviokokoelma-q12020

ASSA ABLOY:n osakkeen arvoksi sain 172,65 kruunua (WACC: 5,9 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,94 prosenttia, mikä on johdettu 6,65 prosentin oman pääoman ja 1,83 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,75 8 784 8 412
2021e 1,75 7 920 7 160
2022e 2,75 9 473 8 084
2023e 3,75 10 905 8 785
2024e 4,75 12 115 9 213
2025e 5,75 12 666 9 092
2026e 6,75 13 010 8 815
2027e 7,75 13 270 8 488
Päätearvo (e) 8,75 13 801 211 762
YHTEENSÄ (EV) 279 810
– korolliset velat -34 983
+ käteinen 1 676
– vähemmistön osuus -13
– vuokravastuut ja turvamarginaali -52 492
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 193 998
osakkeita (000) 1 110 776
irronnut osinko -2,00
OSAKKEEN ARVO 172,65

Saadusta noin 280 miljardin kruunun yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun irronnut osinko sekä käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 172,65 kruunua.

Käänteinen arvonmääritys

Päivitetty 6.6.2020

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 6.6.2020: 203,70 SEK

Laskennan parametrit

ASSA ABLOY on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (ASSA ABLOY: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 7 241 1 864 5 377
EPS 6,519 1,678 4,841
Osinko 3,850 2,000 1,850
Oma pääoma 63 044
Oma pääoma/osake 56,757

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,20 prosenttia (keskimäärin EU, USA ja Aasia), betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,45 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (6.6.2020) 203,70   SEK
Tuottovaatimus 6,65 %   1,20%+1,00*5,45%+0,0%
Osakkeita 1 110 776   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 9,03 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,47 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 61,4%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,91 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,65 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,65 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,65 %).

assa-abloy-kaanteinenarvonmaaritys-q12020b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 170,40 158,15 219,00 203,70 203,70 203,70 203,70 203,70
Nettotulos 8 633 2 753 9 993 7 241 7 895 8 608 9 385 10 232
Muutos% 29,7% -68,1% 263,0% -27,5% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%
EPS 7,77 2,48 9,00 6,52 7,11 7,75 8,45 9,21
P/E 21,9 63,8 24,3 31,2 28,7 26,3 24,1 22,1
Osinko 3,30 3,50 3,85 4,00 4,36 4,75 5,18 5,83
Osinkotuotto 1,9% 2,2% 1,8% 2,0% 2,1% 2,3% 2,5% 2,9%
Oma pääoma 45,61 46,72 53,25 56,76 59,75 62,86 66,24 69,94
P/B 3,74 3,38 4,11 3,59 3,41 3,24 3,07 2,91
ROE 17,6% 5,4% 18,0% 5,9% 6,1% 6,3% 6,5% 6,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (203,70 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,65 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 7,24 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 7,90 ja 8,61 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus