ASSA ABLOY: Arvonmääritys

Päivitetty 7.9.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty ASSA ABLOY:n viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

assaabloy-kaaviot-q22019

ASSA ABLOY:n osakkeen arvoksi sain 180 kruunua (WACC: 6,4 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 6,40 prosenttia, mikä on johdettu 9,00 prosentin oman pääoman ja 3,25 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

ARVONMÄÄRITYS Aikatekijä FCF Disk. FCF
2019e 0,5 6 580 6 379
2020e 1,5 13 133 11 966
2021e 2,5 13 568 11 619
2022e 3,5 13 936 11 216
2023e 4,5 14 114 10 675
2024e 5,5 14 653 10 416
2025e 6,5 15 393 10 284
2026e 7,5 16 023 10 061
Päätearvo (e) 8,5 16 344 219 118
YHTEENSÄ (EV) 301 732
– korolliset velat -34 921
– vuokravastuut ja turvamarginaali -66 630
+ käteinen 355
– vähemmistön osuus -6
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 200 530
osakkeita 1 110 776
OSAKKEEN ARVO 180,53

Saadusta noin 300 miljardin kruunun yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 180 kruunua.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 7.9.2019: 213,00 SEK

Laskennan parametrit

ASSA ABLOY on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (ASSA ABLOY: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 10 000 4 780 5 220
EPS 9,003 4,303 4,699
Osinko 3,500 3,500 0,000
Oma pääoma 53 708
Oma pääoma/osake 48,352

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen laskennassa käytetty beta on 1,0x. Osakkeen riskilisänä on käytetty 5,75 prosenttia. (Katso: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ ”Implied Equity Risk Premium”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (7.9.2019) 213,00   SEK
Tuottovaatimus 9,00 %   3,25%+1,0*5,75%+0,0%
Osakkeita 1 110 776   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 12,73 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,72 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 41,7%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 3,22 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 9,00 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (10,00 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (8,00 %).

assaabloy-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 169,10 170,40 158,15 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00
Nettotulos 6 654 8 633 2 753 10 000 11 265 12 698 14 314 16 136
Muutos% -13,5% 29,7% -68,1% 263,2% 12,6% 12,7% 12,7% 12,7%
EPS 5,99 7,77 2,48 9,00 10,14 11,43 12,89 14,53
P/E 28,2 21,9 63,8 23,7 21,0 18,6 16,5 14,7
Osinko 3,00 3,30 3,50 3,75 4,23 4,77 5,37 6,53
Osinkotuotto 1,8% 1,9% 2,2% 1,8% 2,0% 2,2% 2,5% 3,1%
Oma pääoma 42,51 45,61 46,72 48,35 53,05 59,44 66,64 74,76
P/B 3,98 3,74 3,38 4,41 4,01 3,58 3,20 2,85
ROE 15,0% 17,6% 5,4% 9,5% 10,0% 10,2% 10,2% 10,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (213,00 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 9,00 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 10,0 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 11,3 ja 12,7 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset