Caverion: Arvonmääritys

Päivitetty 30.8.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Caverionin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

caverion-kaaviot-q22019

Caverionin osakkeen arvoksi sain 7,60 euroa (WACC: 5,1 %).

HUOM! Korostetaan erikseen, ettei tätä tule ymmärtää ostosuosituksena yhtiön osakkeelle, vaan merkkinä sille, että yhtiön toimintaan kannattaa tutustua tarkemmin. Vastuunrajaus

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,1 prosenttia, mikä on saatu 8,4 prosentin oman pääoman ja 3,25 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksesta. Hybridilaina on tässä luokiteltu omaksi pääomaksi, sillä sen tuottovaatimus on normaalia velkarahoitusta korkeampi.

Arvonmäärityksessä ns. päätearvo tuo suurimman osan (yli 50 %) osakkeen arvosta, joten pienikin muutos päätearvossa heilauttaa osakkeen arvoa suurestikin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lähivuosien tuloksella taikka vapailla rahavirroilla on vastaavasti pienempi vaikutus arvoon. Osakkeen liikkeisiin näillä on luonnollisestikin suuri vaikutus.

Oletetaan, että Caverionin vapaa rahavirta asettuu 5 vuoden kuluttua vuosien 2012 – 2015 tapaan noin 60 miljoonan euron tasolle. Oletetaan myös, että rahavirrat kasvavat tämän jälkeen noin +2 prosentin tahdilla ”tästä ikuisuuteen”. Jos WACC on 5,1 prosenttia, niin silloin päätearvo olisi

Päätearvo = 60/(0,051 - 0,02) = 1 935 M EUR
Diskontattuna (5v): 1935/1,051^5 = 1 510 M EUR

Kun diskontatusta arvosta huomioidaan korolliset velat, käteinen sekä vähemmistön osuus, niin saadaan sijoittajalle kuuluvaksi arvoksi noin 1 280 miljoonaa euroa. Osakkeita yhtiöllä on noin 135 750 tuhatta kappaletta, joten yhden osakkeen päätearvoksi saataisiin 9,40 euroa.

Jos WACC olisikin +1,0 prosenttiyksikköä suurempi eli 6,1 prosenttia, niin silloin päätearvoksi tulisi noin 6,40 euroa. Eli myös pienet tuottovaatimuksen muutokset tai arviointivirheet vaikuttavat suurella voimalla arvoon.

Päätearvon päälle tulisi vielä tulevien 5 vuoden vapaan rahavirran tuoma lisä. Tämän lisäksi on hyvä käyttää jonkinlaista turvamarginaalia, joka puskuroi rahavirtojen sekä käytetyn WACC:n epävarmuutta. Näiden myötä sain osakkeen arvoksi 7,60 euroa.

Tärkeä kysymys Caverionin kohdalla onkin, että milloin yhtiön tuloksentekokyky palautuu voitolliseksi. Vaikka 5 vuoden päähän laskettu päätearvo ylittikin nykyisen osakkeen hinnan, niin osakkeen hintakehitys voi tulevien vuosien aikana jäädä silti alle lasketun arvon. Näin voi käydä etenkin silloin, jos lähivuosien tuloskunto pysyy heikkona.

Kovaa tuloskasvua kuvaa myös alla oleva käänteinen arvonmääritys, missä markkinat odottavat yli +10 prosentin tuloskasvua tuleville vuosille.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 30.8.2019: 5,90 euroa

Laskennan parametrit

Caverion on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Caverion: Ennusteet).

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (30.8.2019) 5,90   EUR
Tuottovaatimus 8,40 %   3,25%+4,5%+0,65%
Osakkeita 135 750   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 13,15 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,74 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 35,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 3,67 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimusta on nostettu 0,65 prosenttiyksiköllä yhtiön pienen koon vuoksi.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 28,4 -4,1 32,5
EPS 0,209 -0,030 0,239
Osinko 0,510 0,250 0,260
Oma pääoma 139,0
Oma pääoma/osake 1,024

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,40 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,40 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,40 %).

caverion-arvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 7,92 5,89 5,09 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
Nettotulos -31,7 -27,0 -48,1 28,4 32,1 36,4 41,1 46,6
Muutos% 13,1% 13,2% 13,2% 13,2%
EPS -0,25 -0,22 -0,37 0,21 0,24 0,27 0,30 0,34
P/E 28,2 24,9 22,0 19,5 17,2
Osinko 0,00 0,00 0,05 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,2%
Oma pääoma 1,48 1,08 1,17 1,02 1,00 1,17 1,35 1,56
P/B 5,35 5,43 4,33 5,76 5,88 5,06 4,36 3,78
ROE -14,4% -16,8% -33,2% 9,5% 11,7% 12,3% 12,0% 11,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (5,90 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,40 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 28,4 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 32 ja 36 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset