CHRW sijoituskohteena

Päivitetty 22.7.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (22.7.2017)65,56 USDMarkkina-arvo9,3 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,86 USD Osinkotuotto2,8 %
Liikevaihto 2017e14 000 M USD (+6,5 %)Nettotulos 2017e475 M USD (-7,4 %)
PE19,6ROE35,1 %

CH Robinson Worldwide toimii maailmanlaajuisesti tarjoten erilaisia logistiikkapalveluja (rahti, kuljetus, varastointi, huolinta, tullaus) sekä tuoretavaran (hedelmät, vihannekset yms.) osto-, myynti- ja jakelupalveluita… (lisää yritysesittelyssä).

CH ROBINSON WORLDWIDE22.7.2017 | 65,56 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee lyhyen aikavälin liikevaihdon ja tuloksen haasteet. Myös liikearvon korkea määrä sekä ennustettuun tulokseen nähden korkea hinta vievät pisteitä. Muutoin arvoluvun osa-alueet ovat vahvoja.

CH Robinson Worldwide (CHRW) on osinkosijoittajan valinta, sillä osinko on nousutrendissä. Osinko on noussut vuodesta 1997 alkaen, ja noin 45 – 50 prosentissa oleva osingonmaksusuhde sekä omien osakkeiden osto-ohjelma antaa sopivaa puskuria tulevaisuuden osingon kasvattamiselle.

Sijoittajan kannattaa huomioida se, että rahtien marginaalit ovat olleet kovassa paineessa, joten tämä voi näkyä ikävästi CHRW:n lähitulevaisuuden luvuissa.

Alkuvuosi 2017

CHRW:n Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 7 125 M USD (6 374 M USD / +11,8 %)
  • net-revenue: 1 142 M USD (1 158 M USD / -1,4 %)
  • nettotulos: 233,2 M USD (262,1 M USD / -9,6 %)

CHRW:n alkuvuosi 2017 on ollut kaksijakoinen. Se on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoa yli +10 prosenttia ja yhtiön toimitusjohtajan mukaan CHRW:n markkinaosuus on kasvamaan päin.

Toisaalta yhtiön net-revenue (eräänlainen bruttokate) olikin kasvaneesta liikevaihdosta huolimatta pakkasella. Tähän vaikutti marginaalien voimakas kapeneminen, sillä hankittujen kuljetuspalveluiden hinnat ovat olleet nousussa alkuvuoden aikana. Yhtiön johdon mukaan se on kunnioittanut nykyisiä sopimuksia eikä ole lähtenyt lyhytkatseisesti avaamaan niitä, vaan muutos tehdään mieluummin sopimusten uusimisten yhteydessä.

Marginaalit olivat laskussa etenkin ns. Truckload-kuljetusten osalta.

Nettotulos laski alkuvuoden aikana vieläkin enemmän eli lähes -10 prosenttia. Henkilöstökulut nousivat +5 prosenttia, mutta tähän vaikutti henkilöstön määrän vielä suurempi kasvu (+8 %). Yhtiöllä on palkkauksessa käytössä tuloksen mukaan liikkuva palkanosa, joka siis nyt jousti alaspäin.

Lisäksi tulosta laski mm. korvausvaatimusten kasvu, hankitun APC-liiketoiminnan integroiminen CHRW:n, luottotappioiden sekä varastokulujen nousu.

Q2/2017 jälkeen heinäkuussa net-revenue oli noin +2 prosentin kasvussa verrattuna viime vuoteen. Myös Truckload-kuljetusten määrä jatkoi heikkoa kehitystä.

Loppuvuoden 2017 aikana CHRW:n pääalueita ovat 1) sopeutuminen muuttuneisiin markkinaolosuhteisiin eli laskeviin marginaaleihin ja 2) kustannuskuri sekä myynnin ja hallinnon kustannusten alentaminen.

Segmentit

CHRW on 3 segmenttiä: North American Surface Transportation (NAST), Global Forwarding sekä Robinson Fresh. Lisäksi muut-segmentti sisältää konsernitoimintaa sekä muita kaikille segmenteille yhteisiä palveluita.

CHRW raportoi myös ns. NET REVENUE luvut eli nettoliikevaihdon kuudesta eri toiminta-alueesta. Tässä nettoliikevaihto tarkoittaa sitä voittoa, mikä syntyy palvelun myynnistä saatavien tuottojen sekä palvelun toteuttamisesta aiheutuvien suorien kulujen erotuksesta.

Oheisiin taulukkoihin on koottuna NET REVENUE-luvut sekä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

NET REVENUE 2017e 2016 2015 2014 2013
Truckload 1 100 1 257 1 317 1 190 1 055
LTL 400 382 361 259 239
Intermodal 30 33 41 41 39
Global Forwarding 450 377 347 329 297
Other logistics services 120 105 83 73 68
Sourcing 125 123 121 116 127
YHTEENSÄ 2 225 2 277 2 270 2 008 1 825
LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
NAST 9 200 8 738 8 968
Global Forwarding 2 000 1 575 1 640
Robinson Fresh 2 300 2 344 2 395
Muut 500 488 472
YHTEENSÄ 14 000 13 145 13 475 0 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
NAST 580 674 718
Global Forwarding 92 81 76
Robinson Fresh 63 76 81
Muut 5 6 -17
YHTEENSÄ 740 837 858 0 0

NAST

NAST tarjoaa rahtipalveluita USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa pääasiassa truckload, LTL ja intermodal toiminta-alueista.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan reippaasti vuodesta 2016. Kasvua vetää ylöspäin kasvaneet rahtimäärät. Sen sijaan NET-REVENUE (Truckload, LTL ja Intermodal) ovat laskussa marginaalipaineiden johdosta. Etenkin Truckload-kuljetusten marginaalit ovat koetuksella.

Tämä näkyy segmentin liikevoiton selvänä, lähes -15 prosentin laskuna.

Global Forwarding

Global Forwarding tarjoaa logistiikkapalveluja ympäri maailmaa. Segmentin tarjoaa mm. merikuljetus-, ilmakuljetus- ja tullipalveluita.

Samoin kuin NAST-segmentin, niin myös Global Forwarding -segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan reippaasti (20-30 %) vuodesta 2016. Tähän vaikuttaa hankitun liiketoiminnan (APC) tuoma lisäys raportoituihin lukuihin, mutta myös kasvaneet rahtimäärät.

Liikevoiton odotetaan kasvavan myöskin, mutta liikevaihtoa vähemmän. Tähän vaikuttaa nousseet kulut (mm. henkilöstökulut sekä APC:n liiketoimintojen integroimiseen liittyvät kulut).

Robinson Fresh

Robinson Fresh tarjoaa mm. tuorehedelmien ja -vihannesten sekä muiden tuoretuotteiden osto- ja myyntipalveluita sekä markkinointia.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan hieman viime vuotista alhaisempi. Sen sijaan liiketuloksen odotetaan laskevan selvästi. Tähän vaikuttavat erityisesti alentuneet Truckload-kuljetusten marginaalit sekä selvästi kohonneet myynnin ja hallinnon kulut.

Tuloksen kehitys

Oheisesta liikevaihdon kuvaajasta näkyy hyvin se, miten liikevaihto nousi hienosti vuosien 2010 – 2014 aikana. Tämän jälkeen liikevaihto on pysytellyt hieman alle 13,5 miljardissa dollarissa. Nettotulos on kyllä noussut noin 430 miljoonasta nykyiseen noin 510 miljoonaan dollariin, mutta kehitys on aika vaimeaa.

Lisäksi alkuvuoden 2017 perusteella voidaan odottaa, että tilikauden 2017 nettotulos laskee kiristyneiden marginaalien ja nousseiden kulujen seurauksena noin 475 – 500 miljoonaan dollariin. Tämä jää varsin selvästi parin viime vuoden tuloksesta.

chrw-tuloslaskelma-q22017

Koska CHRW ei itse omista kuljetuskalustoa, niin liikevaihdon sijaan kannattaa tarkastella edellä Segmentit-kappaleessa mainittua nettoliikevaihtoa. Tämä vastaa paremmin liiketoiminnan välittäjäluonnetta ja välitystoiminnasta saatavaa marginaalia.

Vaikka tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan reippaasti, niin tämä ei näy nettoliikevaihdossa, vaan sen odotetaan laskevan 2 – 4 prosenttia viime vuodesta noin 2,0 – 2,3 miljardiin dollariin.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy liikearvon nousuun 1,2 miljardiin dollariin vuoden 2011 noin 360 miljoonasta dollarista. Samoin yhtiöllä on nyt korollista velkaa 1 340 miljoonaa dollaria, kun vuonna 2011 yhtiö oli käytännössä velaton. Tässä CHRW:n tekemät yritysjärjestelyt näkyvät taseen riskien kasvamisena.

chrw-liikearvo-q22017

Vaikka velan määrä on nousussa, niin velkaantumisen tunnusluvut ovat vielä kohtuullisella tasolla. Omavaraisuusaste on viime vuosina ollut noin 35 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 60 – 80 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

chrw-velkaisuus-q22017

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

CHRW:n liiketoiminnan rahavirta on vuosikymmenen alun noin 430 miljoonasta noussut tämän hetkiseen noin 520 miljoonaan dollariin – jos jätetään piikkivuosi 2015 huomioimatta. Viimeiseltä 7 vuoden aikana kertyneet nettotulokset ovat vastanneet suurin piirtein kertyneitä liiketoiminnan rahavirtoja.

chrw-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investoinnit ovat kehittyneet tasaisesti ja ovat olleet noin 30 – 55 miljoonan dollarin välillä vuodesta riippuen. Vuonna 2016 ne hypähtivät 91 miljoonaan, joten nähtäväksi jää, onko se uusi normaali taso – vaiko vain rahavirtojen ajoituksista johtuva hypähdys.

chrw-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaan rahavirran (FCF) tulkintaa haittaa parin viime vuoden normaalia korkeampi liiketoiminnan rahavirta (vuosi 2015) ja capex-investoinnit (vuosi 2016). Näin vuodet 2015 ja 2016 näkyvät graafissa heilahduksena ylös ja sitten alas. Keskiarvottamalla eri vuosia tuosta saisi luotua nousevaa trendilinjaa. Tilikauden 2017 arviot ovat varsin karkeita hahmotelma, joten niitä ei pidä ottaa mukaan trendien määrittelyyn

Mutta, onko vapaa rahavirta riittänyt investointeihin ja voitonmaksuun eli osinkoon ja omien osakkeiden ostoon? Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet +2,3 miljardia dollaria. Samaan aikaan on käytetty yritysjärjestelyihin yms. noin -0,9 miljardia ja voitonjakoon noin -2,7 miljardia dollaria, josta noin puolet (-1,3 Mrd USD) omien osakkeiden ostoihin.

Edellisen perusteella näyttäisi siis siltä, että muutoin rahavirrat olisivat riittäneet ihan hyvin, mutta omien osakkeiden ostoja varten yritys on joutunut ottamaan velkaa, mikä näkyykin taseen velan määrän nousuna nykyiseen noin 1,3 miljardiin dollariin.

Osinko

CHRW on listautumisestaan eli vuodesta 1997 alkaen maksanut nousevaa osinkoa. Osinko on näin kasvanut noin 20 vuotta peräjälkeen. Seuraavan 12 kk:n osingoksi ennustetaan noin 1,86 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

09/2017: 0,45 usd (e)
12/2017: 0,47 usd (e)
03/2018: 0,47 usd (e)
06/2018: 0,47 usd (e)

chrw-osinko-q22017

Osingonmaksusuhde nettotulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 45 – 50 prosentin tuntumassa viime vuosien aikana, mikä antaa hyvää puskuria osingon nousulle tulevaisuudessakin. Osingon lisäksi CHRW on ostanut omia osakkeitaan vuoden 2013 lopusta noin 15,4 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia sen aikaisesta osakemäärästä.

Arvostus

CHRW:n hyvä ja varsin tasainen tuloksentekokyky näkyy yrityksen arvostuksessa. Tilikauden 2016 ennustettuun tulokseen laskettu PE on 19,6x, mitä voidaan yhtiön historiaan nähden pitää varsin kohtuullisena tasona. Mutta silti arvostus alkaa olemaan kipurajoilla – varsinkin, kun tämän hetkinen kilpailutilanne on varsin tiukka.

Taseessa näkyy myös se, yritys on palveluyritys eikä se juurikaan omista kuljetuskalustoa. PB-luku on noin 7-10 tasolla sekä ROE ja ROI luvut ovat 30 – 40 prosentissa monen vuoden ajan. Tämä kertoo yhtiön varsin tasaisesta kannattavuudesta ja tuloksentekokyvystä. Tämä myös antaa perusteita korkeahkolle PE-luvulle.

Taulukko

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+242) sekä osingonmaksuilla (-130). Oikaisu on yhteensä +112 miljoonaa dollaria, ja se on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (22.7.2017) 65,56 73,26 62,02 74,89 58,35 63,22 69,78 80,19
Lkm (000) 141 713 142 991 145 349 147 542 157 080 161 946 164 741 165 972
Markkina-arvo (Mrd) 9,29 10,48 9,01 11,05 9,17 10,24 11,50 13,31
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 3 700 7 125 14 000 13 144 13 476 13 470 12 752 11 359 10 336 9 274
Liikevoitto 185 370 740 838 858 748 683 675 693 623
Nettotulos 120 233 475 513 510 449 415 594 429 387
Marginaali 3,2% 3,3% 3,4% 3,9% 3,8% 3,3% 3,3% 5,2% 4,2% 4,2%
EPS 0,85 1,64 3,35 3,59 3,51 3,04 2,64 3,67 2,60 2,33
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 385 248 168 488 162 210 374 399
Liikearvo 1 241 1 233 1 108 825 829 822 360 359
Muut varat 2 452 2 206 1 908 1 901 1 812 1 772 1 404 1 238
Tase yhteensä 4 078 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804 2 138 1 996
Oma pääoma 1 449 1 258 1 150 1 047 940 1 504 1 248 1 204
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 342 1 240 950 1 105 875 254 2 10
Muut vastuut 1 287 1 189 1 084 1 062 988 1 046 888 782
Tase yhteensä 4 078 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804 2 138 1 996
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 400 529 718 513 348 460 430 345
Investoinnit: Capex -60 -91 -45 -30 -48 -51 -53 -29
Vapaa rahavirta (FCF) 340 438 673 483 300 409 377 316
Investoinnit: Muut -20 -222 -9 -359 19 -308 15 38
Investointien jälkeen 320 216 664 124 319 101 392 354
Rahoitus: Voitonjako -425 -417 -453 -372 -985 -500 -411 -289
Rahoitus: Muut 200 290 -155 228 620 236 -4 0
Rahavarojen muutos 95 89 56 -20 -46 -163 -23 65
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,82 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34 1,20 1,04
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,82 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34 1,20 1,04
Osinkotuotto 2,8% 2,4% 2,5% 1,9% 2,4% 2,1% 1,7% 1,3%
Osinko/nettotulos 54,3% 48,5% 44,7% 47,0% 53,0% 36,5% 46,1% 44,6%
Osinko/FCF 75,9% 56,8% 33,9% 43,7% 73,3% 53,1% 52,4% 54,6%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 19,2 22,2 20,1 25,8 22,4
PE (3v) 18,6 21,3 19,7 22,7 19,1 21,8 29,3 36,1
PE 19,6 20,4 17,7 24,6 22,1 17,2 26,8 34,4
Oma pääoma/osake 10,22 8,80 7,91 7,10 5,98 9,29 7,58 7,25
P/B 6,41 8,33 7,84 10,55 9,75 6,81 9,21 11,05
ROE 35,1% 42,6% 46,4% 45,2% 34,0% 43,2% 35,0% 33,9%
ROI 28,0% 36,5% 40,4% 37,7% 38,2% 44,9% 56,3% 54,0%
Omavaraisuusaste 35,5% 34,1% 36,1% 32,6% 33,5% 53,6% 58,4% 60,3%
Gearing 66,0% 78,9% 68,0% 58,9% 75,9% 2,9% -29,8% -32,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset