CHRW sijoituskohteena

Päivitetty 31.1.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Charles Henry Robinson perusti C. H. Robinson Worldwide (CHRW) nimisen logistiikkayhtiön yhdessä Fred ja Willis Nash:n kanssa. Charlesin aikaisempi yritys toimi vähittäismyynnin alalla, missä tuoretavaran jakelun logistiikkaongelmat olivat todellisia 1800-luvun loppupuolella. Nykyään CHRW toimii maailmanlaajuisesti tarjoten erilaisia logistiikkapalveluja (rahti, kuljetus, varastointi, huolinta, tullaus) sekä tuoretavaran (hedelmät, vihannekset yms.) osto-, myynti- ja jakelupalveluita… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CH ROBINSON WORLDWIDE Ennuste
Osake (31.1.2020) 72,64 Osinko 12 kk 2,050
Markkina-arvo (Mrd) 9,9 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (M) 14 450 (-5,6%) Osinko/EPS 48% 4v ka
Nettotulos (M) 530 (-8,1%) Osinko/FCF 45% 4v ka
EPS 3,88 Omav.aste 37%
PE 18,7 Gearing 59%
EV/EBIT 15,0 ROE 31,0%
PB 5,7 ROI 22,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CH ROBINSON WORLDWIDE31.1.2020 | 72,64 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee heikosti kehittyvät liikevaihto ja tuloskunto sekä korkea liikearvon määrä ja heikko omavaraisuusaste.

CH Robinson Worldwide (CHRW) on osinkosijoittajan valinta, sillä osinko on nousutrendissä. Osinko on noussut vuodesta 1997 alkaen ja noin 45 – 50 prosentissa oleva osingonmaksusuhde sekä omien osakkeiden osto-ohjelma antaa sopivaa puskuria tulevaisuuden osingon kasvattamiselle.

Sijoittajan kannattaa huomioida se, että rahtien marginaalit ovat olleet kovassa paineessa, minkä lisäksi maailmantalouden hidastuminen näkyy rahtien määrien sekä hintojen laskuna. Tämä näkyi ikävästi H2/2019 nettotuloksessa, joka laski yli 30 prosenttia vertailukaudesta.

Vuoden 2020 ennustamillani tulostasoilla PE-luku on 18,7x eli osaketta voidaan pitää koholleen hinnoiteltuna. Alhaisesta velkaisuudesta kertoo yhtiön hyvällä tasolla olevat velkaisuuden tunnusluvut: omavaraisuusaste on noin 35 prosentissa ja gearing noin 60 – 70 prosentissa .

Tilikausi 2019

CHRW:n vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 3 793 4 138 -8,3% 15 310 16 631 -7,9%
Liiketulos (ebit) 136,8 255,5 -46,5% 790,0 912,1 -13,4%
Nettotulos 99,1 187,2 -47,1% 577,0 664,5 -13,2%
EPS (USD) 0,73 1,34 4,19 4,73

Vuoden 2019 liikevaihto laski noin 8 prosenttia, missä rahtien hinnat laskivat tarjonnan ylittäessä kysynnän. Tämä johti paikoin varsin aggressiiviseen hinnoitteluun.

Yhtiön H1:n liiketulos kasvoi vielä mukavat 10 prosenttia, niin tilanne kääntyi vuoden toisella puoliskolla varsin karmeaan laskuun (-32,6 %). Markkinailmapiirin muutos oli siten todella nopea. Tuloskuntoa rasitti selvästi viimevuotista alhaisemmat rahtihinnat ja -volyymit, mitkä painoivat marginaaleja. Lisäksi yhtiö teki investointeja tietojärjestelmiinsä, jotka osaltaan nostivat kulutasoa.

Isoja prosentteja selittää myös se, että vertailukauden lukemat olivat ennätystasolla, joten niiden lyöminen olisi ollut joka tapauksessa haastavaa.

Vuoden 2020 alkupuolisko lienee myöskin varsin vaikea, sillä NET REVENUE eli eräänlainen bruttokate oli tammikuussa 18 prosentin laskussa verrattuna viime vuoteen.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 3 400 3 751 -9,4% 14 450 15 310 -5,6%
Liiketulos (ebit) 150 225 -33,2% 730 790 -7,6%
Nettotulos 110 162 -32,1% 530 577 -8,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 2,05 2,01

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat CHRW: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

Vuonna 2018 yhtiöt täydensivät varstojaan tullitariffien yms. tekijöihin varatuessa, joka nosti vuoden 2018 lukuja selvästi edellisiä kausia korkeammalle. Myös verouudistus antoi tulospontta ja tulos nousikin vuonna 2018 ennätyslukemiin 665 miljoonaan dollariin.

Kauppasota sekä maailman talouden hidastuminen painoi vuoden 2019 lukuja ja myös vuodesta 2020 näyttäisi tulevan vaikea.

chrw-tuloslaskelma-q42019

Koska CHRW ei itse omista kuljetuskalustoa, niin liikevaihdon sijaan kannattaa tarkastella Ennusteet-sivulla mainittua nettoliikevaihtoa. Tämä vastaa paremmin liiketoiminnan välittäjäluonnetta ja välitystoiminnasta saatavaa marginaalia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 14,0 – 14,5 miljardia ja nettotulos noin 475 – 550 miljoonaa dollaria, mikä pitäisi nettotulosmarginaalin viime vuoden tasolla noin 3,7 prosentissa.

CHRW:n hyvä ja varsin tasainen tuloksentekokyky näkyy yrityksen arvostuksessa. Tilikauden 2020 ennustettuun tulokseen laskettu PE on 18,7x, mitä voidaan pitää koholleen hinnoiteltuna.

chrw-roe-roi-q42019

Taseessa näkyy myös se, yritys on palveluyritys eikä se juurikaan omista kuljetuskalustoa. PB-luku on noin 5 – 8 tasolla sekä ROE ja ROI -luvut ovat olleet 30 – 40 prosentissa monen vuoden ajan. Tämä kertoo yhtiön varsin tasaisesta kannattavuudesta ja tuloksentekokyvystä.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy liikearvon nousuun 1,29 miljardiin dollariin, joka vastaa vajaata 30 prosenttia koko taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -130 miljoonaa dollaria, mikä haukkaisi tilikauden 2020 ennustetusta tulostasosta (530 M USD) noin 25 prosenttia.

chrw-liikearvo-q42019

Yhtiöllä on nyt korollista velkaa 1 556 miljoonaa dollaria, kun vuonna 2011 yhtiö oli käytännössä velaton. Tässä CHRW:n tekemät yritysjärjestelyt näkyvät taseen riskien kasvamisena. Vuoden 2019 velkaisuutta nosti myös uusi kirjanpitostandardi, missä vuokrasopimukset ja leasing-velat merkitään korollisiin velkoihin.

chrw-velkaisuus-q42019

Vaikka velan määrä on nousussa, niin velkaantumisen tunnusluvut ovat vielä kohtuullisella tasolla. Omavaraisuusaste on viime vuosina ollut noin 35 – 40 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 60 – 80 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

CHRW:n liiketoiminnan rahavirta on viimeisen 5 vuoden aikana heilahdellut 500 – 800 miljoonan dollarin välimaastossa. Kaaviota katsoessa voidaan nähdä hienoista nousutrendiä, missä vuoden 2018 huippuvuosi hieman vääristää trendianalyysiä.

Viimeiseltä 5 vuoden ajalta rahavirrat ovat olleet keskimäärin noin 75 – 80 prosenttia liiketuloksesta. Arvioin vuoden 2020 rahavirran jäävän noin 615 miljoonaan dollariin eli se laskisi parin edellisvuoden tasoilta. Tässä vuoden 2020 odotettu heikko tuloskehitys näkyy myöskin.

Capex-investoinnit ovat kehittyneet tasaisesti ja ovat olleet noin 45 – 90 miljoonan dollarin välillä vuodesta riippuen. Lisäksi capex-investoinnit ovat varsin alhaisia verrattuna liiketoiminnan rahavirtaan. Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 investoinnit olisivat noin 65 miljoonaa dollaria.

chrw-rahavirta-q42019

Vapaan rahavirran (FCF) tulkintaa haittaa parin viime vuoden normaalia korkeampi liiketoiminnan rahavirta. Keskiarvottamalla eri vuosia tuosta saisi luotua nousevaa trendilinjaa. Tilikauden 2017 alhaisempaa vapaata rahavirtaa selittää myyntisaamisten suurempi määrä, joka laski liiketoiminnan rahavirtaa.

Mutta, onko vapaa rahavirta riittänyt investointeihin ja voitonmaksuun eli osinkoon ja omien osakkeiden ostoon?

Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet 2,93 miljardia dollaria. Samaan aikaan on käytetty yritysjärjestelyihin yms. noin -0,33 miljardia ja voitonjakoon noin -2,47 miljardia dollaria, josta noin puolet (-1,3 Mrd USD) omien osakkeiden ostoihin.

Näiden perusteella investointien ja voitonjaon jälkeiset rahavirrat olisivat olleet noin 0,1 miljardia dollaria positiiviset. Eli rahavirrat ovat riittäneet varsin hyvin. Korostetaan vielä, että hyvää tasoa selittää osittain ennätykselliset vuodet 2017 ja 2018.

Nykyinen osingon taso on noin 280 miljoonaa dollaria. Vapaat rahavirrat ovat karkeasti ottaen noin 500 – 700 miljoona dollaria, joten velkojen lyhennykseen tästä jää noin 200 – 400 miljoonaa dollaria per vuosi. Käteiset varat huomioiden, nettovelkaa yhtiöllä on noin 1,10 miljardia dollaria, joten velat voisi maksaa pois noin 5 – 7 vuodessa. Velanhoitokyky on siten hyvällä tasolla.

Osinko

CHRW on listautumisestaan eli vuodesta 1997 alkaen maksanut nousevaa osinkoa. Osinko on näin kasvanut yli 20 vuotta peräjälkeen.

chrw-osinko-q42019

Osingonmaksusuhde nettotulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 45 – 50 prosentin tuntumassa viime vuosien aikana, mikä antaa hyvää puskuria osingon nousulle tulevaisuudessakin. Osingon lisäksi CHRW on ostanut omia osakkeitaan vuoden 2015 lopusta noin 8,7 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 6 prosenttia sen aikaisesta osakemäärästä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä CHRW: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 0,510 3/2019 0,500 3/2018 0,460
5/2020 (e) 0,510 5/2019 0,500 5/2018 0,460
8/2020 (e) 0,510 8/2019 0,500 8/2018 0,460
12/2020 (e) 0,520 12/2019 0,510 12/2018 0,500
YHTEENSÄ 2,050 2,010 1,880
+2,0% +6,9% +3,9%

Q1:n osinko on 0,51 dollaria, joka irtoaa 5.3.2020 ja maksetaan 27.3.2020. Q2:n osinko julkistetaan 7-12 toukokuuta ja arvioin osingon pysyvän 0,51 dollarissa. Se olisi tämänsuuruisen osingon kolmas maksukerta.

12 kk:n osinkoennuste on 2,05 dollaria, mikä antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton (osake 72,64 USD).

Taulukko

Taseen 2020 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+530) sekä osingonmaksuilla (-280) ja omien osakkeiden ostolla (-170). Oikaisu on yhteensä +80 miljoonaa dollaria, ja se on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 32 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 505 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 473 miljoonaa dollaria.

HUOM Q1/2019 aikana yhtiö sulautti Robinson Fresh-segmentin muihin segmentteihin. Tästä syystä segmentin vuoden 2018 ja 2019 tietoja ei ole esitetty. Lisäksi NAST-segmentin vertailutiedot vuodesta 2017 taaksepäin eivät ole yhteneviä uusien tietojen kanssa.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (31.1.2020) 72,64 78,20 84,09 89,09 73,26 62,02 74,89 58,35
Lkm (000) 136 621 137 735 140 405 141 382 142 991 145 349 147 542 157 080
Markkina-arvo (Mrd) 9,92 10,77 11,81 12,60 10,48 9,01 11,05 9,17
NET REVENUE 2020e 2019 2018 2017 2016
Truckload 1 349 1 446 1 230 1 257
LTL 477 471 407 382
Intermodal 28 32 29 33
Global Forwarding 507 523 462 377
Other logistics services 122 122 117 105
Sourcing 103 111 122 123
Muut
YHTEENSÄ 0 2 586 2 705 2 367 2 277
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
NAST 10 750 11 284 12 347 9 729 8 738
Global Forwarding 2 125 2 328 2 488 2 141 1 575
Robinson Fresh 1 575 1 698 2 416 2 344
Muut 1 797 584 488
YHTEENSÄ 14 450 15 310 16 632 14 870 13 145
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
NAST 680 723 822 628 674
Global Forwarding 65 81 92 92 81
Robinson Fresh 53 76
Muut -15 -14 -1 2 6
YHTEENSÄ 730 790 913 775 837
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 3 400 14 450 15 310 16 631 14 869 13 144 13 476 13 470 12 752
Liikevoitto 150 730 790 912 775 838 858 748 683
Nettotulos 110 530 577 665 473 513 510 449 415
Marginaali 3,2% 3,7% 3,8% 4,0% 3,2% 3,9% 3,8% 3,3% 3,3%
EPS 0,81 0,00 3,88 4,19 4,74 3,35 3,59 3,51 3,04 2,64
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 528 448 379 334 248 168 488 162
Liikearvo 1 286 1 286 1 259 1 276 1 233 1 108 825 829
Muut varat 2 907 2 907 2 783 2 626 2 206 1 908 1 901 1 812
Tase yhteensä 4 721 4 641 4 421 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803
Oma pääoma 1 751 1 671 1 595 1 426 1 258 1 150 1 047 940
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 556 1 556 1 346 1 465 1 240 950 1 105 875
Muut vastuut 1 414 1 414 1 480 1 345 1 189 1 084 1 062 988
Tase yhteensä 4 721 4 641 4 421 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 615 835 793 384 529 718 513 348
Investoinnit: Capex -65 -70 -64 -58 -91 -45 -30 -48
Vapaa rahavirta (FCF) 550 765 729 326 438 673 483 300
Investoinnit: Muut -225 -43 -9 -49 -222 -9 -359 19
Investointien jälkeen 325 722 720 277 216 664 124 319
Rahoitus: Voitonjako -450 -602 -587 -406 -417 -453 -372 -985
Rahoitus: Muut 125 -49 -68 203 290 -155 228 620
Rahavarojen muutos 0 71 65 74 89 56 -20 -46
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 2,05 2,01 1,88 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,05 2,01 1,88 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40
Osinkotuotto 2,8% 2,6% 2,2% 2,0% 2,4% 2,5% 1,9% 2,4%
Osinko/nettotulos 52,8% 48,0% 39,7% 54,1% 48,5% 44,7% 47,0% 53,0%
Osinko/FCF 50,9% 36,2% 36,2% 78,5% 56,8% 33,9% 43,7% 73,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 18,7 20,9 22,8 26,1 22,2
PE (3v) 16,8 18,8 21,5 25,3 21,3 19,7 22,7 19,1
PE 18,7 18,7 17,8 26,6 20,4 17,7 24,6 22,1
EV/EBIT 15,0 15,0 14,0 17,7 13,7 11,4 15,6 14,5
Oma pääoma/osake 12,82 12,13 11,36 10,09 8,80 7,91 7,10 5,98
P/B 5,67 6,45 7,40 8,83 8,33 7,84 10,55 9,75
ROE 31,0% 35,3% 44,0% 35,3% 42,6% 46,4% 45,2% 34,0%
ROI 22,3% 25,6% 31,3% 28,8% 36,5% 40,4% 37,7% 38,2%
Omavaraisuusaste 37,1% 36,0% 36,1% 33,7% 34,1% 36,1% 32,6% 33,5%
Gearing 58,7% 66,3% 60,6% 79,3% 78,9% 68,0% 58,9% 75,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa. Lisäksi vuoden 2017 lukuihin ei ole tehty vero-oikaisua.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 78,20 84,78 84,35 86,99 84,09 97,92 83,66 93,71 89,09 76,10
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,050 2,080 2,060 2,040 2,020 1,880 1,880 1,870 1,860 1,850
Osinkotuotto (ennuste) 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,4% 1,9% 2,2% 2,0% 2,1% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,22 4,84 5,02 4,92 4,73 4,49 4,08 3,72 3,59 3,37
PE 18,5 17,5 16,8 17,7 17,8 21,8 20,5 25,2 24,8 22,6
EV/EBIT 14,9 14,1 13,5 14,0 14,0 17,0 15,9 18,4 17,8 15,8
ROE 35,3% 41,1% 43,7% 43,6% 44,0% 43,1% 40,2% 37,5% 37,6% 36,2%
ROI 25,6% 29,8% 30,8% 30,4% 30,8% 29,9% 28,4% 27,9% 27,8% 27,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus