CHRW sijoituskohteena

Päivitetty 4.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (4.2.2018)91,79 USDMarkkina-arvo12,9 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,85 USD Osinkotuotto2,0 %
Liikevaihto 2018e15 800 M USD (+6,3 %)Nettotulos 2018e560 M USD (+10,9 %)
PE23,1ROE35,5 %

CH Robinson Worldwide toimii maailmanlaajuisesti tarjoten erilaisia logistiikkapalveluja (rahti, kuljetus, varastointi, huolinta, tullaus) sekä tuoretavaran (hedelmät, vihannekset yms.) osto-, myynti- ja jakelupalveluita… (lisää yritysesittelyssä).

CH ROBINSON WORLDWIDE4.2.2018 | 91,79 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CH Robinson Worldwide:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee ennustettuun tulokseen nähden osakkeen korkea hinta. Muutoin arvoluvun osa-alueet ovat vahvoja.

CH Robinson Worldwide (CHRW) on osinkosijoittajan valinta, sillä osinko on nousutrendissä. Osinko on noussut vuodesta 1997 alkaen ja noin 45 – 50 prosentissa oleva osingonmaksusuhde sekä omien osakkeiden osto-ohjelma antaa sopivaa puskuria tulevaisuuden osingon kasvattamiselle.

Osakkeen hinta on tällä hetkellä noussut korkeaksi, sillä 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 23,1x – 25,5x tasolla. Lisäksi osinkotuotto on painunut noin 2 prosenttin tasolle.

Sijoittajan kannattaa huomioida se, että rahtien marginaalit ovat olleet kovassa paineessa, joten tämä voi näkyä ikävästi CHRW:n lähitulevaisuuden luvuissa.

Tilikausi 2017

CHRW:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 14 869 M USD (13 144 M USD / +13,1 %)
  • net-revenue: 2 367 M USD (2 277 M USD / +11,7 %)
  • nettotulos: 504,9 M USD (513,4 M USD / -1,7 %)
  • nettotulos (vero-oikaistu): 473,1 M USD (513,4 M USD / -7,8 %)

CHRW:n vuosi 2017 on ollut kaksijakoinen. Se on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoa yli +10 prosenttia ja yhtiön toimitusjohtajan mukaan CHRW:n markkinaosuus on kasvamaan päin. Liikevaihtoa kasvatti kuljetusmäärien sekä hintojen nousut kaikilla toiminta-alueilla. Polttoaineiden hinnannousu vaikutti positiivisesti liikevaihtoon, sillä yhtiö on pystynyt siirtämään nämä kustannukset hintoihin.

Myös net-revenue (eräänlainen bruttokate) kääntyi vuoden 2017 toisella puoliskolla vahvaan kasvuun ja koko vuoden kasvuksi tuli +12 prosenttia. Tässä hankittujen liiketoimintojen, APC (9/2016) ja Milgram (8/2017) tuoma lisä vaikutti positiivisesti net-revenue:n kehitykseen.

Raportoitu nettotulos laski kasvaneesta liikevaihdosta (tai net-revenuesta) huolimatta parisen prosenttia. Tulos sisältää USA:n verouudistuksen kertaluontoisia tuottoja noin +31,8 miljoonaa dollaria, joten vero-oikaistu tulos laski -7,8 prosenttia.

Nettotuloksen heikkouteen vaikutti noin +10,6 prosenttia suuremmat kulut. Henkilöstökulujen nousua (+10,8 %) selittää hankittujen liiketoimintojen tuoma henkilöstön kasvu sekä henkilöstön liukuvan palkanosan nousu verrattuna vuoteen 2016.

Korkokulut olivat nousussa, missä nouseva velan määrä ja korkotaso alkaa näkymään.

Näkymät 2018

Tammikuussa 2018 net-revenue oli noin +5 prosentin kasvussa, mutta toisaalta Truckload-rahtien määrät olivat -7 prosentin laskussa verrattuna tammikuuhun 2017.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 hintojen heilahtelut jatkuvat edelleen. Lisäksi yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroprosentti on noin 24 – 25 prosenttia.

Tilikauden 2018 karkeana ennusteena (Talousmentor) on:

  • liikevaihto: 15,5 – 16,0 Mrd USD (2017: 14,9 Mrd USD)
  • nettotulos: 530 – 560 M USD (505 M USD)
  • 12 kk:n osinkoennuste: 1,85 USD (ed. 12 kk 1,81 USD)
  • osinkotuotto: 2,0 % (osakkeen hinta 91,79 USD)

Arvioiden taustalla on ajatus siitä, että rahtimäärät ja -hinnat jatkavat nousuaan. Tuloksen nousua helpottaa kevyempi verotus sekä hankittujen liiketoimintojen sisältyminen kokonaisuudessaan lukuihin. Toisaalta marginaalipaineet ja muut kustannusten nousut hillitsevät tuloskehitystä.

Segmentit

CHRW on 3 segmenttiä: North American Surface Transportation (NAST), Global Forwarding sekä Robinson Fresh. Lisäksi muut-segmentti sisältää konsernitoimintaa sekä muita kaikille segmenteille yhteisiä palveluita.

CHRW raportoi myös ns. NET REVENUE luvut eli nettoliikevaihdon kuudesta eri toiminta-alueesta. Tässä nettoliikevaihto tarkoittaa sitä voittoa, mikä syntyy palvelun myynnistä saatavien tuottojen sekä palvelun toteuttamisesta aiheutuvien suorien kulujen erotuksesta.

Oheisiin taulukkoihin on koottuna NET REVENUE-luvut sekä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

NET REVENUE 2018e 2017 2016 2015 2014
Truckload 1 200 1 230 1 257 1 317 1 190
LTL 430 407 382 361 259
Intermodal 35 29 33 41 41
Global Forwarding 480 462 377 347 329
Other logistics services 130 117 105 83 73
Sourcing 125 122 123 121 116
YHTEENSÄ 2 400 2 367 2 277 2 270 2 008
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
NAST 10 000 9 729 8 738 8 968
Global Forwarding 2 700 2 141 1 575 1 640
Robinson Fresh 2 500 2 416 2 344 2 395
Muut 600 584 488 472
YHTEENSÄ 15 800 14 870 13 145 13 475 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
NAST 640 628 674 718
Global Forwarding 120 92 81 76
Robinson Fresh 55 53 76 81
Muut 5 2 6 -17
YHTEENSÄ 820 775 837 858 0

NAST

NAST tarjoaa rahtipalveluita USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa pääasiassa truckload, LTL ja intermodal toiminta-alueista.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihto nousi 9,7 miljardiin dollariin (2016: 8,7 Mrd USD), missä kasvaneet rahtimäärät ja -hinnat tukivat kasvua. Sen sijaan NET-REVENUE (Truckload, LTL ja Intermodal) jäivät edellisvuoden tasolle marginaalipaineiden johdosta. Tämä näkyi sitten myös liikevoiton laskuna 628 miljoonaan dollariin (2016: 674 M USD).

Tilikauden 2018 hintojen ja rahtimäärien odotetaan kasvavan edelleen. Näin liikevaihdon odotetaan nousevan 10,0 miljardiin dollariin. Sen sijaan marginaalipaineet jatkunevat ja se pitänee liikevoiton noin 640 miljoonassa dollarissa.

Global Forwarding

Global Forwarding tarjoaa logistiikkapalveluja ympäri maailmaa. Segmentin tarjoaa mm. merikuljetus-, ilmakuljetus- ja tullipalveluita.

Samoin kuin NAST-segmentin, niin myös Global Forwarding -segmentin tilikauden 2017 liikevaihto nousi selvästi 2,1 miljardiin dollariin (2016: 1,6 Mrd USD). Tähän vaikutti hankittujen liiketoimintojen (APC ja Milgram) tuoma lisäys raportoituihin lukuihin, mutta myös kasvaneet rahtimäärät. Liikevoitto kasvoi 92 miljoonaan dollariin, missä yritysten integrointiin liittyvät kulut söivät vielä hyötyjä.

Kuten edelle NAST:n kohdalla, niin myös tämän segmentin kohdalla hintojen ja rahtimäärien odotetaan kasvavan edelleen tilikaudella 2018. Lisäksi hankitut liiketoiminnat tuovat täyden hyödyn ja niiden integrointiin liittyvät kulut vähenevät vuoden edetessä. Näin liikevaihdon odotetaan kasvavan 2,7 miljardiin ja liiketuloksen 120 miljoonaan dollariin.

Robinson Fresh

Robinson Fresh tarjoaa mm. tuorehedelmien ja -vihannesten sekä muiden tuoretuotteiden osto- ja myyntipalveluita sekä markkinointia.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi hieman 2,4 miljardiin dollariin (2016: 2,3 Mrd USD). Tulos laski hieman jääden 53 miljoonaan dollariin. Tähän vaikuttivat erityisesti alentuneet Truckload-kuljetusten marginaalit sekä selvästi kohonneet myynnin ja hallinnon kulut.

Vuoden 2018 odotetaan olevan tilikauden 2017 tapainen.

Tuloksen kehitys

Oheisesta liikevaihdon kuvaajasta näkyy hyvin se, miten liikevaihto nousi hienosti vuosien 2010 – 2014 aikana. Tämän jälkeen liikevaihto on pysytellyt hieman alle 13,5 miljardissa dollarissa. Sen sijaan vuoden 2017 liikevaihto nousi selvästi ollen 14,9 miljardia dollaria ja hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018.

Sen sijaan nettotulos on asettunut noin 500 miljoonaan dollariin, missä marginaalien kapeneminen ja nousseet kustannukset tuntuvat.

chrw-tuloslaskelma-q42017

Koska CHRW ei itse omista kuljetuskalustoa, niin liikevaihdon sijaan kannattaa tarkastella edellä Segmentit-kappaleessa mainittua nettoliikevaihtoa. Tämä vastaa paremmin liiketoiminnan välittäjäluonnetta ja välitystoiminnasta saatavaa marginaalia.

Vaikka tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan kasvavan reippaasti (15,8 Mrd USD), niin tämä ei näy nettoliikevaihdossa, vaan sen odotetaan nousevan vain hienoisesti viime vuodesta noin 2,4 miljardiin dollariin.

CHRW arvioi, että tilikauden 2018 veroprosentti on noin 24 – 25 prosenttia, mikä auttanee tuloksen nousussa noin 560 miljoonaan dollariin.

Tase

Taseessa huomio kiinnittyy liikearvon nousuun 1,3 miljardiin dollariin vuoden 2011 noin 360 miljoonasta dollarista. Samoin yhtiöllä on nyt korollista velkaa 1 460 miljoonaa dollaria, kun vuonna 2011 yhtiö oli käytännössä velaton. Tässä CHRW:n tekemät yritysjärjestelyt näkyvät taseen riskien kasvamisena.

chrw-liikearvo-q42017

Vaikka velan määrä on nousussa, niin velkaantumisen tunnusluvut ovat vielä kohtuullisella tasolla. Omavaraisuusaste on viime vuosina ollut noin 35 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 60 – 80 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on ja alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

chrw-velkaisuus-q2017

Rahavirta

CHRW:n liiketoiminnan rahavirta on vuosikymmenen alun noin 430 miljoonasta noussut tämän hetkiseen noin 520 miljoonaan dollariin – jos jätetään piikkivuosi 2015 huomioimatta. Viimeiseltä 7 vuoden ajalta kertyneet nettotulokset ovat vastanneet suurin piirtein kertyneitä liiketoiminnan rahavirtoja.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta jäi 381 miljoonaan dollariin, mitä selittää oikeastaan myyntisaamisten normaalia korkeampi määrä eli 364 miljoonaa dollaria (2016: 173 M USD).

chrw-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat kehittyneet tasaisesti ja ovat olleet noin 30 – 55 miljoonan dollarin välillä vuodesta riippuen. Vuoden 2016 hypähdys 91 miljoonaan dollariin näyttäisi olleen väliaikainen tapahtuma.

chrw-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaan rahavirran (FCF) tulkintaa haittaa parin viime vuoden normaalia korkeampi liiketoiminnan rahavirta (vuosi 2015) ja capex-investoinnit (vuosi 2016). Näin vuodet 2015 ja 2016 näkyvät graafissa heilahduksena ylös ja sitten alas. Keskiarvottamalla eri vuosia tuosta saisi luotua nousevaa trendilinjaa. Tilikauden 2017 alhaisempaa vapaata rahavirtaa selittää em. myyntisaamisten suurempi määrä, joka laski liiketoiminnan rahavirtaa.

Mutta, onko vapaa rahavirta riittänyt investointeihin ja voitonmaksuun eli osinkoon ja omien osakkeiden ostoon? Viimeisen 5 vuoden aikana vapaat rahavirrat ovat olleet +2,2 miljardia dollaria. Samaan aikaan on käytetty yritysjärjestelyihin yms. noin -0,6 miljardia ja voitonjakoon noin -2,7 miljardia dollaria, josta noin puolet (-1,3 Mrd USD) omien osakkeiden ostoihin.

Edellisen perusteella näyttäisi siis siltä, että muutoin rahavirrat olisivat riittäneet ihan hyvin, mutta omien osakkeiden ostoja varten yritys on joutunut ottamaan velkaa, mikä näkyykin taseen velan määrän nousuna nykyiseen noin 1,5 miljardiin dollariin.

Osinko

CHRW on listautumisestaan eli vuodesta 1997 alkaen maksanut nousevaa osinkoa. Osinko on näin kasvanut yli 20 vuotta peräjälkeen. Seuraavan 12 kk:n osingoksi ennustetaan noin 1,85 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla noin 2,0 prosentin osinkotuoton.

03/2018: 0,46 usd (e)
06/2018: 0,46 usd (e)
09/2018: 0,46 usd (e)
12/2018: 0,47 usd (e)

chrw-osinko-q42017

Osingonmaksusuhde nettotulokseen ja vapaaseen rahavirtaan on pysytellyt noin 45 – 50 prosentin tuntumassa viime vuosien aikana, mikä antaa hyvää puskuria osingon nousulle tulevaisuudessakin. Osingon lisäksi CHRW on ostanut omia osakkeitaan vuoden 2013 lopusta noin 16,4 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 10,4 prosenttia sen aikaisesta osakemäärästä.

Arvostus

CHRW:n hyvä ja varsin tasainen tuloksentekokyky näkyy yrityksen arvostuksessa. Tilikauden 2018 ennustettuun tulokseen laskettu PE on 23,91, mitä voidaan pitää jo korkeana tasona. Varsinkin, kun tämän hetkinen kilpailutilanne on varsin tiukka.

chrw-roe-roi-q42017

Taseessa näkyy myös se, yritys on palveluyritys eikä se juurikaan omista kuljetuskalustoa. PB-luku on noin 7-10 tasolla sekä ROE ja ROI luvut ovat 30 – 40 prosentissa monen vuoden ajan. Tämä kertoo yhtiön varsin tasaisesta kannattavuudesta ja tuloksentekokyvystä. Tämä myös antaa perusteita korkeahkolle PE-luvulle.

Taulukko

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+560) sekä osingonmaksuilla (-260). Oikaisu on yhteensä +300 miljoonaa dollaria, ja se on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (4.2.2018) 91,79 89,09 73,26 62,02 74,89 58,35 63,22 69,78
Lkm (000) 140 724 141 382 142 991 145 349 147 542 157 080 161 946 164 741
Markkina-arvo (Mrd) 12,92 12,60 10,48 9,01 11,05 9,17 10,24 11,50
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 800 15 800 14 869 13 144 13 476 13 470 12 752 11 359 10 336
Liikevoitto 200 820 775 838 858 748 683 675 693
Nettotulos 130 560 505 513 510 449 415 594 429
Marginaali 3,4% 3,5% 3,4% 3,9% 3,8% 3,3% 3,3% 5,2% 4,2%
EPS 0,92 0,00 3,98 3,57 3,59 3,51 3,04 2,64 3,67 2,60
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 634 334 248 168 488 162 210 374
Liikearvo 1 276 1 276 1 233 1 108 825 829 822 360
Muut varat 2 626 2 626 2 206 1 908 1 901 1 812 1 772 1 404
Tase yhteensä 4 536 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804 2 138
Oma pääoma 1 726 1 426 1 258 1 150 1 047 940 1 504 1 248
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 465 1 465 1 240 950 1 105 875 254 2
Muut vastuut 1 345 1 345 1 189 1 084 1 062 988 1 046 888
Tase yhteensä 4 536 4 236 3 687 3 184 3 214 2 803 2 804 2 138
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 450 381 529 718 513 348 460 430
Investoinnit: Capex -50 -40 -91 -45 -30 -48 -51 -53
Vapaa rahavirta (FCF) 400 341 438 673 483 300 409 377
Investoinnit: Muut -100 -68 -222 -9 -359 19 -308 15
Investointien jälkeen 300 273 216 664 124 319 101 392
Rahoitus: Voitonjako -450 -424 -417 -453 -372 -985 -500 -411
Rahoitus: Muut 150 225 290 -155 228 620 236 -4
Rahavarojen muutos 0 74 89 56 -20 -46 -163 -23
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,85 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34 1,20
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,85 1,81 1,74 1,57 1,43 1,40 1,34 1,20
Osinkotuotto 2,0% 2,0% 2,4% 2,5% 1,9% 2,4% 2,1% 1,7%
Osinko/nettotulos 46,5% 50,7% 48,5% 44,7% 47,0% 53,0% 36,5% 46,1%
Osinko/FCF 65,1% 75,0% 56,8% 33,9% 43,7% 73,3% 53,1% 52,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 25,5 25,8 22,2 20,1 25,8
PE (3v) 24,6 24,7 21,3 19,7 22,7 19,1 21,8 29,3
PE 23,1 24,9 20,4 17,7 24,6 22,1 17,2 26,8
Oma pääoma/osake 12,27 10,09 8,80 7,91 7,10 5,98 9,29 7,58
P/B 7,48 8,83 8,33 7,84 10,55 9,75 6,81 9,21
ROE 35,5% 37,6% 42,6% 46,4% 45,2% 34,0% 43,2% 35,0%
ROI 27,0% 28,8% 36,5% 40,4% 37,7% 38,2% 44,9% 56,3%
Omavaraisuusaste 38,1% 33,7% 34,1% 36,1% 32,6% 33,5% 53,6% 58,4%
Gearing 48,1% 79,3% 78,9% 68,0% 58,9% 75,9% 2,9% -29,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset