Clorox Company: Arvonmääritys

Päivitetty 22.5.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.7.2019.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Cloroxin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

clx-kaaviokokoelma-q32020b

Clorox Companyn osakkeen arvoksi sain 157,00 dollaria (WACC: 5,7 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,73 prosenttia, mikä on johdettu käyttäen 1,75 prosentin riskitöntä tuottoa, 5,20 prosentin osakepreemiota sekä 0,78 prosentin velkapreemiota.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,25 127 126
2021e 1,25 941 877
2022e 2,25 963 850
2023e 3,25 1015 847
2024e 4,25 1036 817
2025e 5,25 1077 804
2026e 6,25 1123 793
2027e 7,25 1165 778
Päätearvo (e) 8,25 1211 20 514
YHTEENSÄ (EV) 26 406
– korolliset velat -3 268
+ käteinen 496
– vähemmistön osuus 0
– vuokravastuut ja turvamarginaali -3 523
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 20 111
osakkeita (000) 127 236
irronnut osinko -1,06
OSAKKEEN ARVO 157,00

Saadusta noin 26,4 miljardin dollarin yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä leasing-vastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun Q3-tulosraportin jälkeen irronnut osinko sekä käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 157,00 dollaria.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 22.5.2020: 199,40 USD

Laskennan parametrit

Clorox on raportoinut Q3/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen tilikaudelle 2020 (Clorox Company: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 865,0 629,0 236,0
EPS 6,798 4,944 1,855
Osinko 4,240 3,180 1,060
Oma pääoma 695,0
Oma pääoma/osake 5,462

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,75 prosenttia, betana 0,85x sekä oman pääoman riskilisänä 5,20 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (22.5.2020) 199,40   USD
Tuottovaatimus 6,17 %   1,75%+0,85*5,20%+0,0%
Osakkeita 127 236   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 6,12 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,27 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 65,3%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,65 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,17 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,17 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,17 %).

Osinko on merkitty sille tilikaudelle, jolloin se irtoaa.

clx-kaanteinenarvonmaaritys-q32020b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 133,24 135,25 153,11 199,40 199,40 199,40 199,40 199,40
Nettotulos 701 823 820 865 918 974 1034 1097
Muutos% 8,2% 17,4% -0,4% 5,5% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1%
EPS 5,33 6,25 6,32 6,80 7,21 7,66 8,12 8,62
P/E 25,0 21,6 24,2 29,3 27,6 26,0 24,5 23,1
Osinko 3,20 3,48 3,84 4,24 4,44 4,71 5,00 5,31
Osinkotuotto 2,4% 2,6% 2,5% 2,1% 2,2% 2,4% 2,5% 2,7%
Oma pääoma 4,12 5,52 4,31 5,46 6,26 9,03 11,98 15,10
P/B 32,34 24,51 35,55 36,50 31,87 22,08 16,65 13,20
ROE 167,1% 129,8% 127,6% 69,6% 61,6% 50,1% 38,7% 31,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (204,05 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,17 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 865 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 918 ja 974 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus