Clorox Company sijoituskohteena

Päivitetty 10.2.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.7.2019.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Clorox on tunnettu erilaisten valkaisu- ja siivousaineiden valmistaja ja markkinoija. Useat yhtiön tuotteet ovat omissa kategorioissaan markkinajohtajia tai -kakkosia… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CLOROX Ennuste
Osake (10.2.2020) 166,23 Osinko 12 kk 4,36
Markkina-arvo (Mrd) 21,1 Osinkotuotto 2,6%
Liikevaihto (M) 6 075 -2,2% Osinko/EPS 61% 4v ka
Nettotulos (M) 787 -4,0% Osinko/FCF 64% 4v ka
EPS 6,19 Omav.aste 10,6%
P/E 26,9 Gearing 486%
EV/EBIT 21,5 ROE 135%
P/B 34,7 ROI 31,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

THE CLOROX COMPANY10.2.2020 | 147,04 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cloroxin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon kehitys, korkea velkaisuus sekä korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Yhtiön liikevaihto on kasvanut hienokseltaan eli noin 1…3 prosentin vuotuisella tahdilla koko kuluneen vuosikymmenen. Tulostaso on noussut vuosien 2015 – 2018 aikana aiemmasta noin 580 miljoonasta dollarista nykyiselle noin 820 miljoonan dollarin tasolle. Tulostason nousua on tukenut tehdyt yrityskaupat sekä USA:n verouudistus. Kun nämä vaikutukset huomioidaan, niin voidaan kysyä, että mistä Cloroxille kasvua?

Taseessa esiin nousee alhainen oman pääoman määrä, joka on laskenut omien osakkeiden ja osinkojen myötä varsin alhaiselle tasolle. Kymmenisen vuotta sitten oma pääoma oli hetken aikaa jopa negatiivinen, mutta on nyt viimeisten vuosien aikana noussut noin 600 miljoonaan dollariin.

Alhaisesta omasta pääomasta johtuen liikearvon suhteellinen osuus taseen loppusummasta on noussut noin 30 prosentin tasolle. Vastaavasti velkaisuuden tunnusluvut ovat heikot: omavaraisuusaste on 10 – 15 prosenttia ja gearing yli 400 prosenttia. Osinkojen jälkeisillä rahavirroilla yhtiö pystyisi maksamaan velkansa pois noin 10 – 15 vuodessa eli tästä näkökulmasta katsottuna yhtiön velkojen hoitokyky on ihan kohtuullisella tasolla.

Alhainen oman pääoman määrä tarkoittaa myös sitä, että pääomien tuottoprosentit ROE ja ROI ovat ihan omilla tasoillaan, joten tässäkään puhtaaseen tunnusluvun arvoon ei kannata nojautua.

Osinkosijoittaja on mielissään yhtiön osingon pitkästä nousuhistoriasta (nousua vuodesta 2002 alkaen). Viime keväänä kvartaaliosinko nousi 10,4 prosenttia 0,96 dollarista 1,06 dollariin. Tulevien 12 kuukauden osinkoennusteeni on 4,36 dollaria, mikä antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton (osake 166,23 USD).

PE-luku on nyt noin 26,9x, mikä indikoisi varsin korkeasti hinnoiteltua osaketta. Toisaalta PE-luku on viime vuosina ollut yli 20 tasolla, joten yhtiön tuloksentekokykyyn ja sen kehitykseen riittää luottoa. Osakkeen arvoksi sain 133,20 dollaria eli myös tämän perusteella noin 166 dollarin hintainen osake olisi nyt ylihinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä Clorox Company: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2020

Clorox Companyn Q1-Q2/2020:

M USD Q2/20 Q2/19 Q1-Q2/20 Q1-Q2/19
Liikevaihto 1 449 1 473 -1,6% 2 955 3 036 -2,7%
Liiketulos (ebit) 260 256 1,6% 543 540 0,6%
Nettotulos (omistajille) 185 182 1,6% 388 392 -1,0%
EPS (USD) 1,46 1,40 3,05 3,02

Q2:n liikevaihto jatkoi hienoista laskuaan (-1,6 %), mikä tuli pitkälti valuuttakurssien vastatuulen johdosta. Orgaanisesti liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Liikevaihtoa painaa edelleen Household-segmentin menetetty jakelusopimus ja segmentin liikevaihto laskikin 8 prosentin verran.

Q2:n liiketulos nousi liikevaihdon laskusta huolimatta 1,6 prosenttia, mitä tuki bruttokatteen kohentuminen (44,1 vs 43,7 %). Kannattavuutta parantaa yhtiön kustannussäästöohjelma sekä tehdyt hintojen korotukset.

Näkymät tilikaudelle 2020

Clorox arvioi, että tilikauden 2020

  • liikevaihto: -3…+1 % (2019: 6 214 M USD)
  • EPS: 6,10 – 6,25 USD (2019: 6,32 USD)

Yhtiö arvioi, että myyntiin ja marginaaleihin voi negatiivisesti vaikuttaa koveneva kilpailu sekä jälleenmyynnin tilanne, kohoavat logistiikan kulut sekä kauppasotaan liittyvät tullitariffit yms.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q3/20e Q3/19 2020e 2019
Liikevaihto 1 510 1 551 -2,6% 6 075 6 214 -2,2%
Liiketulos (ebit) 240 240 0,0% 1 121 1 121 0,0%
Nettotulos (omistajille) 185 187 -1,1% 787 820 -4,0%
EPS (USD) 1,45 1,44 6,19 6,32
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, USD) 4,36 4,14

Tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ja niiden perustelut ovat Clorox: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Yhtiön liikevaihto on kasvanut hienokseltaan eli noin 1…3 prosentin vuotuisella tahdilla viimeisen 10 vuoden ajan. Tulostaso on noussut vuosien 2015 – 2019 aikana aiemmasta noin 580 miljoonasta dollarista nykyiselle noin 820 miljoonan dollarin tasolle. Tulostason nousua on tukenut tehdyt yrityskaupat sekä USA:n verouudistus. Tämä näkyy myös marginaalien selvänä kasvuna tänä aikana.

Kun nämä vaikutukset huomioidaan, niin voidaan kysyä, että mistä Cloroxille kasvua?

clx-tuloslaskelma-q22020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 5,75 – 6,25 miljardia ja nettotulos noin 750 – 800 miljoonaa dollaria. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 13,0 prosenttia (2019: 13,2 %).

PE-luku on noin 26,9x tasolla eli osakkeen hintaa voidaan suhteellisen korkealle hinnoiteltuna. Varsinkin, kun huomioi yhtiön liikevaihdon ja tuloksen ehkä hieman vaimean kehityksen. Cloroxin PE-luku on viimeisen 5 vuoden aikana liikkunut 20 – 28 välimaastossa, mikä kertonee yhtiön vahvasta tuloksentekokyvystä ja luottamuksesta sen kehitykseen.

clx-roeroi-q22020

Yhtiöllä on suhteellisen vähän omaa pääomaa, joten tämä näkyy myös ROE:n korkeina lukemina. Samasta syystä velkaisuuden huomioiva ROI on ollut hyvällä noin 35 – 45 prosentin tasolla.

Tase

Alhainen oman pääoman määrä vaikeuttaa myös taseen tunnuslukujen tulkintaa. Oma pääoma on laskenut yhtiön osingonjaon ja omien osakkeiden ostojen johdosta.

Liikearvon osuus koko taseesta on noussut noin 30 prosentin tasolle pitkälti tästä samasta syystä. Noin 20 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -300 miljoonan dollarin tulosvaikutusta, mikä painaisi nykyistä noin 780 miljoonan dollarin tulosta noin 40 prosenttia. Näin tarkasteltuna liikearvon määrä on kohtuullisempi kuin, mitä pelkkä tasetarkastelu antaisi ymmärtää.

clx-liikearvo-q22020

Velkaisuuden tunnusluvut ovat myös heikkoja. Omavaraisuusaste on vain 10 – 15 prosentin tasolla (hyvä taso yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on vajaassa 500 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Tilikauden 2020 korollisia velkoja nosti uusi kirjanpitosäännöstö, missä leasing-velat kirjataan taseeseen korollisina velkoina.

clx-velkaisuus-q22020

Korkeaa gearingin prosenttilukua pitää yllä jakajana toimivan oman pääoman alhainen määrä. Ei niinkään se, että velkaa olisi mitenkään hirvittävä määrä. Yhtiön velanhoitokyky on varsin hyvä, sillä osinkojen jälkeisillä rahavirroilla yhtiö voisi maksaa velkansa pois 10 – 15 vuoden aikana. Cloroxin luottoluokitus on A- tai Baa1 eli ihan hyvällä tasolla.

Rahavirta

Myös liiketoiminnan rahavirroissa on nähtävissä sama ilmiö kuin yhtiön nettotuloksen kehityksessä. Rahavirrat kasvoivat noin 800 miljoonan dollarin tasolta nykyiselle 1 000 miljoonan dollarin tasolle vuosien 2016 – 2018 aikana. Ilman tätä ”nousuporrasta” rahavirtojen kehitys on ollut vaakasuoraa, joten myös tämä nostaa ”mistä kasvua” -kysymyksen esiin.

clx-rahavirta-q22020

Cloroxin capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin tasaisesti noin 200 miljoonaa dollaria. Capex-investointien tasaisuudesta johtuen vapaa rahavirta (FCF) seuraakin liiketoiminnan rahavirran muutoksia.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 550 miljoonan dollarin vuotuisia kassastamaksuja. Osinkojen jälkeen velkojen lyhennykseen jäisi noin 200 – 250 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö käyttäisi kaiken tämän velkojen lyhennykseen, niin silloin velkojen maksuun menisi noin 10 – 15 vuotta. Eli voidaan todeta, että yhtiön velkojen hoitokyky on varsin hyvä heikoista velkaisuuden tunnusluvuista huolimatta.

Osinko

Clorox on maksanut vuosittaista osinkoa ainakin vuodesta 1986 alkaen ja osinko on noussut vuodesta 2002 alkaen.

clx-osinko-q22020

Osingon suhde tulokseen sekä vapaisiin rahavirtoihin nähden on ollut varsin tasaisesti noin 60 – 70 prosentin tasolla jo pitkään. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa se, että mikäli tuloskunto yskähtelee, niin se voi varsin nopeasti näkyä myös osingon kehityksessä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Clorox Company: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 1,060 4/2019 0,960 4/2018 0,960
7/2020 (e) 1,100 7/2019 1,060 7/2018 0,960
10/2020 (e) 1,100 10/2019 1,060 10/2018 0,960
1/2021 (e) 1,100 1/2020 1,060 1/2019 0,960
YHTEENSÄ 4,360 4,140 3,840
+5,3% +7,8% +15,7%

Q4/2020 osinko on 1,06 dollaria ja se irtoaa 21.4.2020 ja maksetaan 8.5.2020. Seuraavan 12 kuukauden osingon arvioin olevan 4,36 dollaria, mikä antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton (osake 166,23 USD).

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Clorox Company: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (10.2.2020) 166,23 153,11 135,25 133,24 138,39 104,02 91,40 83,14
Lkm (000) 127 198 129 792 131 581 131 566 131 717 132 776 131 742 132 969
Markkina-arvo (Mrd) 21,14 19,87 17,80 17,53 18,23 13,81 12,04 11,06
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cleaning 2 090 2 109 2 060 2 002 1 912 1 824
Houshold 1 725 1 870 1 959 1 961 1 862 1 794
Lifestyle 1 300 1 265 1 077 1 000 990 950
International 960 970 1 028 1 010 997 1 087
Muut
YHTEENSÄ 6 075 6 214 6 124 5 973 5 761 5 655
TULOS ENNEN VEROJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cleaning 620 600 574 523 511 445
Houshold 250 316 370 419 428 375
Lifestyle 280 255 243 244 251 257
International 115 96 84 81 66 79
Muut -250 -243 -217 -234 -273 -235
YHTEENSÄ 1 015 1 024 1 054 1 033 983 921
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cleaning 29,7% 28,4% 27,9% 26,1% 26,7% 24,4%
Houshold 14,5% 16,9% 18,9% 21,4% 23,0% 20,9%
Lifestyle 21,5% 20,2% 22,6% 24,4% 25,4% 27,1%
International 12,0% 9,9% 8,2% 8,0% 6,6% 7,3%
YHTEENSÄ 16,7% 16,5% 17,2% 17,3% 17,1% 16,3%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 1 510 2 955 6 075 6 214 6 124 5 973 5 761 5 655 5 514 5 533
Liiketulos 240 543 1 121 1 121 1 139 1 121 1 071 1 021 987 974
Nettotulos 185 388 787 820 823 701 648 580 558 572
Marginaali 12,3% 13,1% 13,0% 13,2% 13,4% 11,7% 11,2% 10,3% 10,1% 10,3%
EPS 1,45 3,05 6,19 6,32 6,25 5,33 4,92 4,37 4,24 4,30
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 348 111 131 418 401 382 329 299
Liikearvo 1 588 1 591 1 602 1 196 1 197 1 067 1 101 1 105
Muut varat 3 787 3 414 3 327 2 959 2 912 2 715 2 828 2 907
Varat yhteensä 5 722 5 116 5 060 4 573 4 510 4 164 4 258 4 311
Oma pääoma 609 559 726 542 297 118 154 146
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 3 308 2 683 2 483 2 195 2 312 2 191 2 313 2 372
Muut vastuut 1 805 1 874 1 851 1 836 1 901 1 855 1 791 1 793
Pääomat yhteensä 5 722 5 116 5 060 4 573 4 510 4 164 4 258 4 311
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 021 992 976 865 778 874 768 775
Investoinnit: Capex -238 -206 -194 -231 -172 -125 -137 -190
Vapaa rahavirta (FCF) 783 786 782 634 606 749 631 585
Investoinnit: Muut 18 10 -665 26 -258 19 -1 135
Investointien jälkeen 801 796 117 660 348 768 630 720
Rahoitus: Voitonjako -789 -1 004 -676 -520 -442 -568 -532 -330
Rahoitus: Muut 192 189 277 -125 -126 -128 -60 -355
Rahavarojen muutos 205 -19 -282 15 -220 72 38 35
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,24 3,84 3,48 3,20 3,08 2,96 2,84 2,56
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,24 3,84 3,48 3,20 3,08 2,96 2,84 2,56
Osinkotuotto 2,6% 2,5% 2,6% 2,4% 2,2% 2,8% 3,1% 3,1%
Osinko/nettotulos 68,5% 60,8% 55,6% 60,1% 62,6% 67,8% 67,1% 59,5%
Osinko/FCF 68,9% 63,4% 58,6% 66,4% 66,9% 52,5% 59,3% 58,2%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 30,1 29,6 28,2 29,5 31,4
PE (3v) 26,1 25,4 24,6 27,3 30,6 24,2 21,6 19,9
PE 26,9 24,2 21,6 25,0 28,1 23,8 21,6 19,3
EV (mUSD) 24 104 22 444 20 148 19 307 20 139 15 620 14 025 13 128
EV/EBIT 21,5 20,0 17,7 17,2 18,8 15,3 14,2 13,5
Oma pääoma/osake 4,79 4,31 5,52 4,12 2,25 0,89 1,17 1,10
P/B 34,70 35,55 24,51 32,34 61,37 117,05 78,19 75,72
ROE 134,7% 127,6% 129,8% 167,1% 312,3% 426,5% 372,0%
ROI 31,3% 34,8% 38,3% 41,9% 43,6% 42,8% 39,6% 38,2%
Omavaraisuusaste 10,6% 10,9% 14,3% 11,9% 6,6% 2,8% 3,6% 3,4%
Gearing 485,9% 460,1% 324,0% 327,9% 643,4% 1533,1% 1288,3% 1419,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Osake (päätösarvo) 153,54 151,87 153,11 160,46 154,14 150,41 135,25 133,11 148,74 131,91
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 4,32 4,24 4,14 4,04 3,94 3,84 3,84 3,72 3,60
Osinkotuotto 0,0% 2,8% 2,8% 2,6% 2,6% 2,6% 2,8% 2,9% 2,5% 2,7%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 6,43 6,38 6,32 6,11 6,07 6,47 6,25 6,12 6,06 5,43
PE 23,9 23,8 24,2 26,3 25,4 23,2 21,6 21,8 24,5 24,3
EV (mUSD) 22 451 22 291 22 444 23 331 22 411 21 948 20 148 19 238 21 376 19 079
EV/EBIT 20,0 19,7 19,7 20,2 19,5 19,4 17,7 17,1 18,9 16,8
Oma pääoma/osake 4,37 4,31 4,31 6,00 5,70 5,21 5,52 6,35 5,77 4,50
P/B 35,10 35,20 35,55 26,76 27,03 28,87 24,51 20,98 25,77 29,30
ROE 125,8% 132,5% 127,6% 98,4% 105,2% 132,5% 129,8% 130,1% 155,0% 162,1%
ROI 32,3% 32,9% 35,4% 32,6% 36,5% 37,5% 38,3% 34,5% 38,7% 41,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus