Cummins: Ennusteet

Päivitetty 3.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cmi-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi vuodelle 2019, että

 • Liikevaihto: kasvaa +0…+4 prosenttia (2018: 23 771 M USD)
 • EBITDA: on noin 16,25…16,75 prosenttia liikevaihdosta (2018: 14,6 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 625 – 645 M USD
 • Korkokulut ovat noin 125 M USD
 • Veroprosentti: 21,5 %

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Cumminsilla on viisi segmenttiä, joista uusin segmentti ”Electrified Power” lisättiin vuoden 2018 alussa. Segmentillä ei ole vielä juurikaan liiketoimintaa, joten sen lukuja ei arvioissa vielä huomioida erikseen.

 • Engine: Segmentti tekee alle 15 litran moottoreita kaiken kokoisiin rekkoihin, linja-autoihin sekä maatalouden ja rakennusteollisuuden laitteisiin.
 • Distribution: Segmentti jakelee moottoreita ja niihin liittyviä osia sekä tarjoaa huolto- ja ylläpitopalveluja yli 400 pisteessä ympäri maailmaa.
 • Components: Segmentti tarjoaa komponentteja moottoreihin, joita ovat mm. katalysaattorit, turboahtimet, suodattimet ja polttoainejärjestelmät.
 • Power Systems: Segmentti tekee yli 15 litran moottoreita mm. raskaan teollisuuden (kaivos-, öljy-, kaasuteollisuus) sekä merenkulun laitteisiin. Lisäksi segmentti suunnittelee ja valmistaa voimantuotannon järjestelmien komponentteja, joita ovat mm. säätöjärjestelmät ja muuntajat sekä liikuteltavat voimantuotannon ratkaisut.
 • Electrified Power: Kehittää sähkömoottoreita

Yhtiö raportoi segmenteistä liikevaihdon ja muista yrityksistä poiketen EBITDA-luvun. Cummins: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Engine 8 250 2 076 2 110 2 080 1 984 8 002 2 057 2 082 2 050 1 813
Muutos (%) 3,1% 0,9% 1,3% 1,5% 9,4% 20,1% 20,3% 16,8% 19,8% 24,4%
Distribution 8 100 2 092 1 975 2 040 1 993 7 807 2 045 1 927 1 988 1 847
Muutos (%) 3,8% 2,3% 2,5% 2,6% 7,9% 11,1% 6,1% 10,2% 15,9% 12,8%
Components 5 475 1 324 1 310 1 440 1 401 5 331 1 319 1 297 1 402 1 313
Muutos (%) 2,7% 0,4% 1,0% 2,7% 6,7% 22,2% 11,8% 13,9% 31,8% 34,0%
Power Systems 2 650 702 625 700 623 2 625 703 636 691 595
Muutos (%) 1,0% -0,1% -1,7% 1,3% 4,7% 10,5% 6,8% 3,4% 17,7% 15,5%
Muut 25 2 10 10 3 6 2 1 1 2
YHTEENSÄ 24 500 6 196 6 030 6 270 6 004 23 771 6 126 5 943 6 132 5 570
Muutos (%) 3,1% 1,1% 1,5% 2,3% 7,8% 16,4% 11,9% 12,5% 20,8% 21,4%

Liikevaihtoennusteissa on sovellettu yhtiön Q1/2019 antamia arvioita segmenttikohtaisista ennusteista. Yhtiö arvioi, että segmenttien kasvu olisi vuonna 2019

 • Engine: +1…+5 %
 • Distribution: +2…+6 %
 • Components: +1…+5 %
 • Power Systems: -2…+2 %

Lisäksi yhtiö arvioi, että koko konsernin liikevaihto kasvaa +0…+4 prosenttia vuodesta 2018.

Tein vuoden 2019 ennusteet käyttäen näitä kasvuprosentteja. Liikevaihtoennusteeksi sain 24 – 25 miljardia dollaria. Kasvua tulisi +3,1 prosenttia, mikä olisi yhtiön antaman +0…+4 prosentin alueen yläreunassa.

Liiketulosennuste

Cummins antaa segmenttitiedot EBITDA-lukuna, mutta näistä voidaan päätellä myös konsernitason liiketulosennuste. Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelma, missä DA (Depreciation & Amortization) tarkoittaa poistoja. Olen myös tähän erään tehnyt oikaisuja (tuloslaskelman muut tuotot ja rahoitustuotot), jotta liiketulos vastaisi tulosraportin liiketulosta.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Engine 1 715 427 440 410 438 1 446 393 405 362 286
Muutos (%) 18,6% 8,7% 8,6% 13,3% 53,1% 26,5% 45,0% 46,7% 12,1% 4,8%
Distribution 650 149 170 160 171 563 140 155 145 123
Muutos (%) 15,5% 6,4% 9,7% 10,3% 39,0% 12,6% 13,8% 29,2% 14,2% -5,4%
Components 1 150 280 295 250 325 1 030 278 288 237 227
Muutos (%) 11,7% 0,7% 2,4% 5,5% 43,2% 12,3% 29,9% 11,2% 3,9% 5,1%
Power Systems 625 127 170 190 138 614 123 163 186 142
Muutos (%) 1,8% 3,3% 4,3% 2,2% -2,8% 49,4% -1,6% 46,8% 106,7% 67,1%
Muut -150 -31 -40 -40 -39 -170 -29 -30 -33 -78
DA & oikaisut -790 -181 -195 -180 -234 -697 -174 -178 -175 -170
YHTEENSÄ 3 200 771 840 790 799 2 786 731 803 722 530
Muutos (%) 14,9% 5,5% 4,6% 9,4% 50,8% 19,4% 24,7% 29,3% 23,2% -1,9%
Marginaali 13,1% 12,4% 13,9% 12,6% 13,3% 11,7% 11,9% 13,5% 11,8% 9,5%

Segmenttikohtaisissa EBITDA-ennusteissa on sovellettu yhtiön Q4/2018 antamia arvioita. Cummins arvioi, että segmenttikohtaiset EBITDA-marginaalit olisivat:

 • Engine: 15,5…16,0 %
 • Distribution: 7,5…8,5 %
 • Components: 15,5…16,25 %
 • Power Systems: 13,25…14,0 %
 • Electrified: -120…-150 M USD

Marginaalit on laskettu segmenttien kokonaisliikevaihdosta, mikä eroaa edellisen kappaleen liikevaihdoista siinä, että nämä arviot olivat konsernin ulkoisen myynnin liikevaihtoja.

Tässä voidaan kuitenkin hyödyntää segmenttikohtaisen kokonaisliikevaihdon kehitystä vuodesta 2018 ja laskea tilikauden 2019 EBITDA:t. Oheiset laskelmat on tehty käyttäen yhtiön liikevaihdon ja EBITDA:n ennustevälin keskimääräisiä lukuja sekä tilikauden 2018 kokonaisliikevaihtoja

 • Engine: 10 566 * 1,03 * 15,75 % = 1 715 M USD
 • Distribution: 7 828 * 1,04 * 8,0 % = 650 M USD
 • Components: 7 166 * 1,03 * 15,75 % = 1 150 M USD
 • Power Systems: 4 626 * 1,00 * 13,5 % = 625 M USD
 • Muut: -150 M USD

Olen pyöristänyt näin saatuja lukuja sopivasti taulukkoon.

Lisäksi Cummins arvioi, että konsernin EBITDA olisi 16,25 – 16,75 prosenttia liikevaihdosta. Eli yhtiön liikevaihtoennusteilla EBITDA olisi 3,85 – 4,15 miljardissa dollarissa ja yllä olevilla segmenttiluvuilla päädyttäisiin 4,0 miljardiin dollariin eli arvoalueelle.

Kun huomioidaan poistot (DA) ja muut kulut, niin tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 3,0 – 3,3 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 3 200 771 840 790 799 2 786 731 803 722 530
Rahoituskulut (netto) -125 -35 -35 -35 -20 -79 -23 -21 -18 -17
Muut kulut 100 14 10 10 66 46 2 23 11 10
Tulos ennen veroja 3 175 750 815 765 845 2 753 710 805 715 523
Verot -686 -160 -180 -170 -176 -566 -100 -107 -161 -198
Vähemmistö yms -39 -8 -10 -15 -6 -46 -31 -6 -9 0
Nettotulos 2 450 582 625 580 663 2 141 579 692 545 325

Cummins arvioi, että korkokulut olisivat -125 miljoonaa dollaria vuonna 2019. Tein rahoituskulut (netto) ennusteen suoraan tähän lukuun. Yhtiö saanee joitain rahoitustuottoja, jotka olen tässä jättänyt huomioimatta. Tämä tuo pientä puskuria ennusteeseen.

Muut kulut – tai tässä tuotot – ovat olleet noin 45 – 75 miljoona dollaria viime vuosien aikana. Tein ennusteen +100 miljoonaan dollariin, sillä yhtiö sai kertaluontoisia tuottoja Q1:lle.

Cummins arvioi, että tilikauden 2019 veroasteeksi tulisi noin 21,5 prosenttia, jota käytin veroja laskiessani. Tilikauden 2019 tulosennusteeksi sain 2,3 – 2,6 miljardia dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Cummins:n moottorien kysyntään?
 • Myös yleinen kustannustaso on ollut nousussa. Millainen on Cummins:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?
 • Miten sähköautojen – ja rekkojen yleistyminen vaikuttaa Cummins:n diesel-moottorien kysyntään? Ja kuinka nopealla aikataululla? Pystyykö Cummins hyödyntämään diesel-moottorien tieto-taitonsa sähkömoottoreissa?

Liikevaihto kasvoi isoilla harppauksilla vuosina 2017 (+17 %) ja 2018 (+16 %). Tein tulevien vuosien ennusteet kuitenkin selvästi vaatimattomimmilla kasvuluvuilla (noin 1,5 – 2,5 %). Ajatus on, että kasvuvauhti alkaa hiljenemään vuoden 2019 aikana ja arvioin heikomman kasvukauden jatkuvan tämän jälkeen vielä muutaman vuoden.

Liiketulosmarginaalin arvelen olevan noin vuoden 2019 ennustetulla tasolla eli noin 13,1 prosentissa. Mikäli maailmantalouden kehitys hidastuu tai kääntyy taantumaan, niin marginaalien voi odottaa laskevan alle 10 prosenttiin. Tällöin liikevaihtokin laskisi, jolloin tuloskehitys olisi ”rumaa”.

Rahoituskulujen (n. -150 – 160 M USD) ja muiden tuottojen (+50-60 M USD) arvelen olevan viime vuosien tasolla. Veroina käytin 22 prosentin verokantaa ja vähemmistön osuudessa 40 miljoonaa dollaria.

Näillä ennusteilla tulos jäisi vuoden 2019 ennustetulle tasolle eli kasvu olisi tiukassa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 25 500 24 900 6 275 6 225 6 400 6 000
Muutos (%) 2,4% 1,6% 1,3% 3,2% 2,1% -0,1%
Liiketulos 3 350 3 250 790 865 810 785
Muutos (%) 3,1% 1,6% 2,5% 3,0% 2,5% -1,8%
Marginaali 13,1% 13,1% 12,6% 13,9% 12,7% 13,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 3 350 3 250 790 865 810 785
Rahoituskulut (netto) -160 -150 -40 -40 -35 -35
Muut kulut 60 50 10 15 10 15
Tulos ennen veroja 3 250 3 150 760 840 785 765
Verot -710 -690 -165 -185 -175 -165
Vähemmistö yms -40 -40 -10 -10 -10 -10
Nettotulos 2 500 2 420 585 645 600 590

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset