Campbell Soup Company: Ennusteet

Päivitetty 21.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

HUOM! Campbell suunnittelee isoja muutoksia yhtiön toimintoihin tilikauden 2019 aikana, joten sekin osaltaan vaikeuttaa ennusteiden tekemistä. Tästä syystä mm. tilikausien 2020 ja 2021 ennusteita ei ole tehty.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Campbell:n kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

cpb-kvartaalituloslaskelma-q12019

Toimintojen järjestely tilikaudella 2019

Q4/2018 tulospäivänä yhtiö tiedotti toimintojen järjestelyistä. Yhtiö aikoo mm. keskittyä ydinliiketoimintaansa ja -tuotteisiin ja siten se aikoo myydä mm. kansainväliset toiminnot (Campbell International) sekä Campbell Fresh:n. Myynneistä saaduilla rahoilla tasapainotetaan tasetta mm. vähentämällä varsin kookasta velkataakkaa.

Yhtiön johto listasi syitä vaikeaan tilanteeseen ja näitä oli mm. tuoteportfolion kompleksisuus, pääomien ja resurssien heikko kohdentaminen, epäjohdonmukainen toiminta sekä elintarviketeollisuuden tämän hetken yleiset haasteet.

Yhtiö aikoo keskittyä ydinvahvuuksiin, joita on mm. parantaa ikonisten brändien markkinapositiota, vahvistaa jakeluketjua ja tuotannon tehokkuutta, jatkaa kustannussäästöohjelmaa ja parantaa marginaaleja sekä rahavirtaa.

Näihin se aikoo päästä mm.

  1. Tuotevalikoiman ja toimintojen yksinkertaistamisella, fokusoinnilla ja optimoimalla. Yhtiöllä on jatkossa 2 ydinliiketoiminta-aluetta eli P-Amerikan Cambell Snacks ja Campbell Meals & Beverages segmentit. Lisäksi yhtiö aikoo hyödyntää ikonisia brändejään ja johtavaa markkina-asemaansa.
  2. Myymällä ei-ydinliiketoimintaa kuuluvat toimintonsa. Näitä ovat mm. Campbell International ja Camblell Fresh. Näistä luopumisista saatavilla rahoilla yhtiö aikoo keventää velkataakkaansa.
  3. Parantaa johtamista, reagointinopeutta sekä tehokkuutta. Yhtiö fokusoi marginaalien parantamiseen sekä rahavirtojen nopeuttamiseen. Lisäksi yhtiö käynnistää uusia tehokkuusohjelmia, joiden tavoitteena on saavuttaa (yhdessä vanhojen kanssa) noin 945 miljoonan dollarin säästöt vuoteen 2022 mennessä. Lisäksi pääomien tehokkaamman käytön seurauksena pitäisi vapautua noin 350 miljoonaa dollaria käyttöpääomaa.

Näkymät tilikaudelle 2019

Myytävien toimintojen liikevaihto vastaa noin 2,1 miljardia dollaria eli lähes 25 prosenttia kokonaismyynnistä, joka vuonna 2018 oli 8,7 miljardia dollaria.

Yhtiö antaa kahdenlaisia tulosarvioita vuodelle 2019, joista toinen on ”kuin toimittaisiin nykyisellä tavalla koko vuosi” ja toinen ”kuin kaikki liiketoimintojen luopumiset olisi tehty 1.8. alkaen”. Totuus lienee sitten näiden lukujen välissä.

Jos toimittaisiin nykyisellä rakenteella:

  • Liikevaihto: 9 975 – 10 100 M USD (2018: 8 685 M USD)
  • Oikaistu liiketulos: 1 370 – 1 410 M USD (2018: 1 408 M USD)
  • Oikaistu EPS: 2,45 – 2,53 USD (2018: 2,87 USD)

tai jos toiminnoista olisi jo luovuttu

  • Liikevaihto: 7 925 – 8 050 M USD
  • Oikaistu liiketulos: 1 230 – 1 270 M USD
  • Oikaistu EPS: 2,40 – 2,50 USD

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Toimintojen uudelleenjärjestelyt tekevät ennustamisen mahdottomaksi. Näin siksi, että järjestelyiden aikatauluista ei ole tietoa eikä myöskään sitä, millaisia kertaluontoisia kuluja taikka alaskirjauksia näistä tulee. Yhtiöllä on esimerkiksi liikearvoa 4,6 miljardia dollaria, joka nousi vastikään hankitun Snyder’s-Lance seurauksena. Mutta vanhastaan sitä oli noin 2,1 miljardia dollaria.

Tein ennusteet vaihtoehdolla ”jos toimittaisiin nykyisellä rakenteella” koko vuosi. Tässä lyhyet pohdinnat segmenteittäin.

Americas Simple Meals & Beverages -segmentin liikevaihto on ollut parin prosentin laskussa jo muutaman vuoden ajan, joten arvioin myös tämän vastaavanlaisen laskun jatkuvan. Kuljetuskustannusten nousu sekä yleinen marginaalien lasku näkyi liiketuloksen laskuna noin -12 prosenttia. Arvioin tässä, että kustannuspaine jatkuu koko tilikauden 2019 ja painaa liiketulosta noin 6 – 8 prosenttia.

Global Biscuits & Snacks -segmentin tilikauden 2018 liikevaihto ja tulos nousivat selvästi vuodesta 2017. Tämä johtui hankitun Snyder’s-Lance sisältyminen Q4-lukuihin (liikevaihto +87% ja tulos +42 %). Arvoin tämän tuovan vuoden 2019 liikevaihtoon noin 525 miljoonan dollarin lisän per kvartaali. Tästä syystä ennustettu liikevaihto kasvaisi lähes +40 prosenttia.

Vastaavasti Snyder’s-Lance:n tuoma tuloslisä on noin 40 – 50 miljoonaa dollaria per kvartaali, joten tämä kannattelee segmentin tilikauden 2019 tulosparannusta. Orgaanisesti kasvu jäisi kutakuinkin vuoden 2018 tasolle.

Campbell Fresh -segmentin liikevaihdon ja tuloksen arvioin tilikaudella 2019 olevan tilikauden 2018 tasolla.

Kokonaisuutena tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on noin 9,9 -10,1 miljardia dollaria eli juurikin yhtiön ennusteen mukainen. Vastaavasti segmenttien mukainen liiketulosennuste on 1,5 – 1,6 miljardia dollaria, mikä jää yhtiön ”oikaistusta” liiketulosennusteesta 150 – 200 miljoonaa dollaria. Oikaisu voi tarkoittaa myös hankitun Snyder’s-Lance:n oikaisua pois ennusteista?

Varsinaiseen liiketulokseen sisältyy myös erä ”Muut”, joka oli vuonna 2018 noin -1,0 miljardia dollaria. Tämä todennäköisesti sisältää erinäköisiä alaskirjauksia yms. kertaluontoisia kuluja. Näiden arviointi tilikaudelle 2019 onkin sitten arpapeliä, joten käytin kiinteää -150 miljoonan dollarin kvartaalilukua ennusteessa eli yhteensä -550 miljoonaa dollaria koko vuodelle. Tämä voi kuitenkin olla kirkkaasti metsässä, jos liiketoimintojen luopumisista syntyy isoja kertaluontoisia kuluja.

Liiketulos olisi tämä muut-erän jälkeen noin 900 – 1 000 miljoonaa dollaria. Yhtiö arvioi, että sen rahoituskulut olisivat vuonna 2019 noin -375…-390 miljoonaa dollaria ja oikaistu veroaste olisi 25 prosenttia. Käytin näitä arvioita nettotulosta arvioidessani ja sain 400 – 450 miljoonan dollarin ennusteen. Tai ehkä tässä ennustehaarukan pitäisi olla riittävän laaja erilaiset skenaariot kattaakseen?

Tässä vielä taulukkomuodossa luvut, mutta korostetaan vielä, että yhtiön muutostilanteen vuoksi arvioihin tulee suhtautua esimerkinomaisena.

Liikevaihtoennuste
ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Americas Simple Meals & Beverages 4 225 781 1 000 1 200 1 244 4 213 789 1 010 1 196 1 218
Muutos (%) 0,3% -1,0% -1,0% 0,3% 2,1% -1,0% -1,1% 4,6% -1,6% -4,7%
Global Biscuits & Snacks 4 875 1 232 1 200 1 225 1 218 3 499 1 202 862 726 709
Muutos (%) 39,3% 2,5% 39,2% 68,7% 71,8% 31,2% 87,5% 34,9% 4,3% 2,8%
Campbell Fresh 970 233 250 255 232 970 228 251 257 234
Muutos (%) 0,0% 2,2% -0,4% -0,8% -0,9% 0,3% 1,3% 1,2% -1,2% 0,0%
YHTEENSÄ 10 070 2 246 2 450 2 680 2 694 8 682 2 219 2 123 2 179 2 161
Muutos (%) 16,0% 1,2% 15,4% 23,0% 24,7% 10,0% 33,4% 14,6% 0,4% -1,9%
Liiketulosennuste:
ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Americas Simple Meals & Beverages 910 151 200 265 294 982 155 217 282 328
Muutos (%) -7,3% -2,6% -7,8% -6,0% -10,4% -11,6% -20,9% -3,1% -9,3% -13,7%
Global Biscuits & Snacks 670 166 170 180 154 540 158 123 139 120
Muutos (%) 24,1% 5,1% 38,2% 29,5% 28,3% 16,6% 42,3% 23,0% 1,5% 4,3%
Campbell Fresh -30 -10 -10 -7 -3 -43 -7 -19 -11 -6
Muutos (%)
YHTEENSÄ 1 550 307 360 438 445 1 479 306 321 410 442
Muutos (%) 4,8% 0,3% 12,1% 6,8% 0,7% -5,5% 2,3% -1,2% -7,9% -10,9%
Marginaali 15,4% 13,7% 14,7% 16,3% 16,5% 17,0% 13,8% 15,1% 18,8% 20,5%
Muut -550 -157 -150 -148 -95 -1 010 -17 -796 -167 -30
YHTEENSÄ 1 000 150 210 290 350 469 289 -475 243 412
Nettotulosennuste:
ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 000 150 210 290 350 469 289 -475 243 412
Rahoituskulut (netto) -380 -97 -95 -95 -93 -197 -93 -42 -32 -30
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 620 53 115 195 257 272 196 -517 211 382
Verot -150 -12 -30 -45 -63 -11 -102 124 74 -107
Nettotulos 470 41 85 150 194 261 94 -393 285 275

Ennusteet 2020 – 2021

Yhtiön muutostilanteen vuoksi vuosien 2020 – 2021 ennusteita ei kannata tässä vaiheessa lähteä arvaamaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset