Campbell Soup Company: Ennusteet

Päivitetty 31.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita tilikaudelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin tilikausien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

HUOM! Campbell tekee isoja muutoksia yhtiön toimintoihin tilikausien 2019/2020 aikana, joten sekin osaltaan vaikeuttaa ennusteiden tekemistä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Campbell:n kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

cpb-kvartaalituloslaskelma-q42019

HUOM! Kaaviossa tilikauden 2020 ennusteet ovat jatkuvien toimintojen ennusteita.

Toimintojen järjestely tilikaudella 2019

Q4/2018 tulospäivänä yhtiö tiedotti toimintojen järjestelyistä. Yhtiö aikoo mm. keskittyä ydinliiketoimintaansa ja -tuotteisiin ja siten se aikoo myydä mm. kansainväliset toiminnot (Campbell International) sekä Campbell Fresh:n. Myynneistä saaduilla rahoilla tasapainotetaan tasetta mm. vähentämällä varsin kookasta velkataakkaa.

Yhtiö on saanut myytyä Cambell Internationalin sekä on tehnyt Campbell Fresh:n myynnistä sopimuksen. Myynnin pitäisi tapahtua vuoden 2019 loppuun mennessä. Nämä toiminnot on nyt eriytetty tuloslaskelmassa lopetettuihin toimintoihin.

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiön tilikauden 2020 jatkuvien toimintojen ennusteet ovat:

  • Liikevaihto: kasvaa +1…+3 % (2019: 8 107 M USD)
  • Oikaistu EBIT: kasvaa +2…+4%  (2019: 1 266 M USD)
  • Oikaistu EPS: 2,50 – 2,55 USD (2019: 2,30 USD)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Cambellillä on nyt kaksi segmentti, jotka ovat

  • Meals & Beverages
  • Snacks

Yhtiö muutti jälleen Q4/2019 segmenttirakennetta siirtämällä myytyjä liiketoimintoja lopetettuihin toimintoihin. Osa myydyistä liiketoimista saadaan siirrettyä uusille omistajille loppuvuoden 2019 aikana.

Koska näitä segmenttimuutoksia on tehty useampaan otteeseen eikä yhtiö ole julkistanut vertailutietoa aiemmilta kausilta, niin tästä syystä tilikauden 2019 kvartaalilukuja ei pysty esittämään kuin Q4:lta. Taulukossa on tätä varten koostettu Q1-Q3/2019 lukemat, jotta edes jonkinlaista segmenttikohtaista tietoa on käytettävissä.

Vertailukauden tiedot päivittyvät sitä mukaa, kuin tilikausi 2020 etenee.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut tilikaudelta 2019.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q1-Q3/19
LIIKEVAIHTO
Meals & Beverages 4 360 820 1 030 1 250 1 260 4 322 813 3 509
Muutos (%) 0,9% 0,9%
Snacks 3 890 980 920 1 000 990 3 784 967 2 817
Muutos (%) 2,8% 1,3%
Muut & Lopetetut toiminnot 450 0 0 250 200 1 046 244 802
YHTEENSÄ 8 700 1 800 1 950 2 500 2 450 9 152 2 024 7 128 0 0
Muutos (%) -4,9% -11,1%

Meals & Beverages -segmentin liikevaihto tilikaudella 2019 oli hieman vertailukautta parempi.  Orgaanista kasvua tuli +1 prosenttia. Segmentissä on käynnissä keittojen tehostusohjelma ja tilikaudella 2020 tarkoitus on stabiloida tilanne ja edelleen vahvistaa markkina-asemaa. Tein tilikauden 2020 ennusteen vajaan +1 prosentin kasvuun noin 4,36 miljardiin dollariin.

Snacks -segmentissä yritysjärjestelyt tuntuivat niin, ettei edellisvuosien luvuista ole apuja vertailuja tehtäessä. Yhtiö kertoi, että segmentin orgaaninen myynti kasvoi +4 prosenttia. Segmentissä 8/9 brändiä kasvatti tai piti markkinaosuutensa ennallaan. Tein tilikauden 2020 ennusteen vajaan +3 prosentin kasvuun noin 3,89 miljardiin dollariin.

Yhtiö arvioi, että vertailukelpoinen liikevaihto kasvaisi +1…+3 prosenttia tilikaudella 2020. Tällä tasolla em. segmenttien ennusteet liikkuivat.

Lopetettujen toimintojen myynnin arvioin olevan noin 200 – 250 miljoonaa dollaria per kvartaali Q1-Q2 aikana.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 8,5 – 9,0 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q1-Q3/19
LIIKETULOS
Meals & Beverages 930 155 215 260 300 904 151 753
Muutos (%) 2,9% 2,6%
Snacks 530 140 130 135 125 514 133 381
Muutos (%) 3,1% 5,3%
Muut & Lopetetut toiminnot -310 -80 -80 -75 -75 -439 -201 -238
YHTEENSÄ 1 150 215 265 320 350 979 83 896
Muutos (%) 17,5% 159,0%
Marginaali 13,2% 11,9% 13,6% 12,8% 14,3% 10,7% 4,1% 12,6%

Campbell:n iso muutosohjelma alkaa lähestyä loppuaan seuraavan 6 kuukauden aikana, jonka jälkeen yhtiön johto voi täydellä painolla keskittyä kehittämään jäljelle jääneiden osioiden liiketoimintoja.

Yhtiö arvioi, että vertailukelpoinen liiketulos kasvaisi +2…+4 prosenttia. Tein segmenttien ennusteet tämän arvoalueen puoliväliin noin +3 prosentin kasvuun. Muiden sekä lopetettujen toimintojen tuottojen tai tässä kulujen arviointi on haastavaa. On varsin todennäköistä, että joitakin alaskirjauksia ja/tai uudelleenjärjestelyiden kertaluontoisia kulukirjauksia tullaan näkemään, mutta näiden kokoluokkaa on mahdotonta arvioida.

Edellä mainituista syistä liiketuloksessa on syytä käyttää varsin suurta ennustehaitaria. Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 750 – 1 250 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q1-Q3/19
Liiketulos 1 150 215 265 320 350 979 83 896
Rahoituskulut (netto) -300 -65 -65 -85 -85 -354 -84 -270
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 850 150 200 235 265 625 -1 626 0 0
Verot -200 -30 -50 -55 -65 -151 -4 -147
Nettotulos 650 120 150 180 200 474 -5 479 0 0
Lopetetut toiminnot 0 -263 -3 -260
Nettotulos 650 120 150 180 200 211 -8 219 0 0

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 rahoituskulut olisivat noin -300 miljoonaa dollaria. Lisäksi yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 veroaste olisi noin 24 prosenttia. Käytin näitä arvoja tulosta laskiessani.

Tilikauden 2020 jatkuvien toimintojen nettotulokseksi sain noin 350 – 700 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten valmisruokayhtiöiden liiketoiminta kehittyy jatkossa USA:ssa? Pystyykö yhtiö kääntämään liikevaihto- ja etenkin kannattavuuskehityksen lähivuosien aikana?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Riittävätkö yhtiön tekemät järjestelyt kääntämään tuloksen voitolliseksi tai laskemaan yhtiön velkaisuutta alhaisemmalle tasolle? Vai joutuuko yhtiö vielä tämän jälkeenkin tekemään isoja järjestelyitä toimintansa turvaamiseksi.

Liikevaihdon arviointia vaikeuttaa se, että yhtiö on myymässä ja järjestelemässä toimintojaan, joten vielä ei ole ihan tarkasti tiedossa se, millaisen loven nämä tekevät myyntiin. Tein liikevaihtoennusteen jatkuvien toimintojen perusteella noin +1,8…+2,0 prosentin kasvuun, mikä vastaisi pitkälti inflaatio-odotuksia.

Liiketulosmarginaalin arvioin asettuvan noin 14 prosentin tasolle tulevien vuosien aikana.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 250 – 260 miljoonaa dollaria. Yhtiö aikoo käyttää toimintojen myynneistä saadut rahat velkojen lyhennyksiin, minkä pitäisi vastaavasti laskea rahoituskuluja tilikaudesta 2020. Veroasteena käytin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 8 575 8 425 1 845 2 000 2 290 2 290
Muutos (%) 1,8% -3,2% 2,5% 2,6% -8,4% -6,5%
Liiketulos 1 190 1 175 220 270 325 360
Muutos (%) 1,3% 2,2% 2,3% 1,9% 1,6% 2,9%
Marginaali 13,9% 13,9% 11,9% 13,5% 14,2% 15,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 1 190 1 175 220 270 325 360
Rahoituskulut (netto) -250 -260 -65 -65 -65 -65
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 940 915 155 205 260 295
Verot -240 -230 -40 -55 -60 -75
Nettotulos 700 685 115 150 200 220

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset