Campbell Soup Company: Ennusteet

Päivitetty 1.3.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

HUOM! Campbell suunnittelee isoja muutoksia yhtiön toimintoihin tilikauden 2019 aikana, joten sekin osaltaan vaikeuttaa ennusteiden tekemistä. Tästä syystä mm. tilikausien 2020 ja 2021 ennusteita ei ole tehty.

Mainokset

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Campbell:n kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

cpb-kvartaalituloslaskelma-q22019

Toimintojen järjestely tilikaudella 2019

Q4/2018 tulospäivänä yhtiö tiedotti toimintojen järjestelyistä. Yhtiö aikoo mm. keskittyä ydinliiketoimintaansa ja -tuotteisiin ja siten se aikoo myydä mm. kansainväliset toiminnot (Campbell International) sekä Campbell Fresh:n. Myynneistä saaduilla rahoilla tasapainotetaan tasetta mm. vähentämällä varsin kookasta velkataakkaa.

Yhtiön johto listasi syitä vaikeaan tilanteeseen ja näitä oli mm. tuoteportfolion kompleksisuus, pääomien ja resurssien heikko kohdentaminen, epäjohdonmukainen toiminta sekä elintarviketeollisuuden tämän hetken yleiset haasteet.

Yhtiö aikoo keskittyä ydinvahvuuksiin, joita on mm. parantaa ikonisten brändien markkinapositiota, vahvistaa jakeluketjua ja tuotannon tehokkuutta, jatkaa kustannussäästöohjelmaa ja parantaa marginaaleja sekä rahavirtaa.

Näihin se aikoo päästä mm.

  1. Tuotevalikoiman ja toimintojen yksinkertaistamisella, fokusoinnilla ja optimoimalla. Yhtiöllä on jatkossa 2 ydinliiketoiminta-aluetta eli Meals & Beverages sekä Campbell Meals & Beverages segmentit. Lisäksi yhtiö aikoo hyödyntää ikonisia brändejään ja johtavaa markkina-asemaansa.
  2. Myymällä ei-ydinliiketoimintaa kuuluvat toimintonsa. Näitä ovat mm. Campbell International ja Camblell Fresh. Näistä luopumisista saatavilla rahoilla yhtiö aikoo keventää velkataakkaansa.
  3. Parantaa johtamista, reagointinopeutta sekä tehokkuutta. Yhtiö fokusoi marginaalien parantamiseen sekä rahavirtojen nopeuttamiseen. Lisäksi yhtiö käynnistää uusia tehokkuusohjelmia, joiden tavoitteena on saavuttaa (yhdessä vanhojen kanssa) noin 945 miljoonan dollarin säästöt vuoteen 2022 mennessä. Lisäksi pääomien tehokkaamman käytön seurauksena pitäisi vapautua noin 350 miljoonaa dollaria käyttöpääomaa.

Näkymät tilikaudelle 2019

Myytävien toimintojen liikevaihto vastaa noin 2,1 miljardia dollaria eli lähes 25 prosenttia kokonaismyynnistä, joka vuonna 2018 oli 8,7 miljardia dollaria.

Yhtiö antaa kahdenlaisia tulosarvioita vuodelle 2019, joista toinen on ”kuin toimittaisiin nykyisellä tavalla koko vuosi” ja toinen ”kuin kaikki liiketoimintojen luopumiset olisi tehty 1.8. alkaen”. Totuus lienee sitten näiden lukujen välissä. Näihin lukuihin ei tullut muutoksia Q2/2019 raportissa.

Jos toimittaisiin nykyisellä rakenteella:

  • Liikevaihto: 9 975 – 10 100 M USD (2018: 8 685 M USD)
  • Oikaistu liiketulos: 1 370 – 1 410 M USD (2018: 1 408 M USD)
  • Oikaistu EPS: 2,45 – 2,53 USD (2018: 2,87 USD)

tai jos toiminnoista olisi jo luovuttu

  • Liikevaihto: 7 925 – 8 050 M USD
  • Oikaistu liiketulos: 1 230 – 1 270 M USD
  • Oikaistu EPS: 2,40 – 2,50 USD

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Toimintojen uudelleenjärjestelyt tekevät ennustamisen mahdottomaksi. Näin siksi, että järjestelyiden aikatauluista ei ole tietoa eikä myöskään sitä, millaisia kertaluontoisia kuluja taikka alaskirjauksia näistä tulee. Yhtiöllä on esimerkiksi liikearvoa 4,7 miljardia dollaria, joka nousi vastikään hankitun Snyder’s-Lance seurauksena. Mutta vanhastaan sitä oli noin 2,1 miljardia dollaria.

Tein ennusteet vaihtoehdolla ”jos toimittaisiin nykyisellä rakenteella” koko vuosi. Tässä lyhyet pohdinnat segmenteittäin.

Meals & Beverages -segmentin liikevaihto on ollut parin prosentin laskussa jo muutaman vuoden ajan. Alkuvuosi 2019 on sujunut noin prosentin kasvussa, mutta arvioin kuitenkin liikevaihdon jäävän viime vuoden tasolle. Kuljetuskustannusten nousu sekä yleinen marginaalien lasku näkyi liiketuloksen laskuna noin -10 prosenttia. Arvioin tässä, että kustannuspaine jatkuu koko tilikauden 2019 ja painaa liiketulosta noin 8 – 10 prosenttia.

Global Biscuits & Snacks -segmentin tilikauden 2018 liikevaihto ja tulos nousivat selvästi vuodesta 2017. Tämä johtui hankitun Snyder’s-Lance sisältyminen Q4-lukuihin (liikevaihto +87% ja tulos +42 %). Arvoin tämän tuovan vuoden 2019 liikevaihtoon noin 500 miljoonan dollarin lisän per kvartaali. Tästä syystä ennustettu liikevaihto kasvaisi noin +40 prosenttia.

Vastaavasti Snyder’s-Lance:n tuoma tuloslisä on noin 40 – 50 miljoonaa dollaria per kvartaali, joten tämä kannattelee segmentin tilikauden 2019 tulosparannusta. Orgaanisesti kasvu jäisi kutakuinkin vuoden 2018 tasolle.

Campbell Fresh -segmentin liikevaihdon ja tuloksen arvioin laskevan selvästi vuonna 2019. Näin siksi, että yhtiö on jo toteuttanut joitakin liiketoimintojen myyntejä tästä segmentistä.

Kokonaisuutena tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on noin 9,9 -10,1 miljardia dollaria eli juurikin yhtiön ennusteen mukainen. Vastaavasti segmenttien mukainen liiketulosennuste on 1,4 – 1,6 miljardia dollaria, mikä on yli yhtiön oikaistun liiketuloksen ennusteen 100 – 200 miljoonaa dollaria. Oikaisu voi tarkoittaa myös hankitun Snyder’s-Lance:n oikaisua pois ennusteista?

Varsinaiseen liiketulokseen sisältyy myös erä ”Muut”, joka oli vuonna 2018 noin -1,0 miljardia dollaria. Tämä todennäköisesti sisältää erinäköisiä alaskirjauksia yms. kertaluontoisia kuluja. Näiden arviointi tilikaudelle 2019 onkin sitten arpapeliä, joten käytin kiinteää noin -175 miljoonan dollarin kvartaalilukua ennusteessa eli yhteensä -850 miljoonaa dollaria koko vuodelle. Tämä voi kuitenkin olla kirkkaasti metsässä, jos liiketoimintojen luopumisista syntyy isoja kertaluontoisia kuluja.

Liiketulos olisi tämä muut-erän jälkeen noin 550 – 750 miljoonaa dollaria. Yhtiö arvioi, että sen rahoituskulut olisivat vuonna 2019 noin -375…-390 miljoonaa dollaria ja oikaistu veroaste olisi 25 prosenttia. Käytin näitä arvioita nettotulosta arvioidessani ja sain 0 – 400 miljoonan dollarin ennusteen. Tai ehkä tässä ennustehaarukan pitäisi olla riittävän laaja erilaiset skenaariot kattaakseen?

Tässä vielä taulukkomuodossa luvut, mutta korostetaan vielä, että yhtiön muutostilanteen vuoksi arvioihin tulee suhtautua esimerkinomaisena.

Mainokset

Liikevaihtoennuste
ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Meals & Beverages 4 250 776 1 000 1 230 1 244 4 252 789 1 010 1 214 1 239
Muutos (%) 0,0% -1,6% -1,0% 1,3% 0,4% -0,1% -1,1% 4,6% -0,1% -3,1%
Global Biscuits & Snacks 4 900 1 239 1 200 1 243 1 218 3 460 1 202 862 708 688
Muutos (%) 41,6% 3,1% 39,2% 75,6% 77,0% 29,8% 87,5% 34,9% 1,7% -0,3%
Campbell Fresh 850 179 200 239 232 970 228 251 257 234
Muutos (%) -12,4% -21,5% -20,3% -7,0% -0,9% 0,3% 1,3% 1,2% -1,2% 0,0%
YHTEENSÄ 10 000 2 194 2 400 2 712 2 694 8 682 2 219 2 123 2 179 2 161
Muutos (%) 15,2% -1,1% 13,0% 24,5% 24,7% 10,0% 33,4% 14,6% 0,4% -1,9%
Liiketulosennuste:
ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Meals & Beverages 900 151 200 255 294 987 155 217 284 331
Muutos (%) -8,8% -2,6% -7,8% -10,2% -11,2% -11,2% -20,9% -3,1% -8,7% -12,9%
Global Biscuits & Snacks 650 161 150 185 154 535 158 123 137 117
Muutos (%) 21,5% 1,9% 22,0% 35,0% 31,6% 15,6% 42,3% 23,0% 0,0% 1,7%
Campbell Fresh -50 -18 -15 -14 -3 -43 -7 -19 -11 -6
Muutos (%)
YHTEENSÄ 1 500 294 335 426 445 1 479 306 321 410 442
Muutos (%) 1,4% -3,9% 4,4% 3,9% 0,7% -5,5% 2,3% -1,2% -7,9% -10,9%
Marginaali 15,0% 13,4% 14,0% 15,7% 16,5% 17,0% 13,8% 15,1% 18,8% 20,5%
Muut -850 -163 -185 -407 -95 -1 010 -17 -796 -167 -30
YHTEENSÄ 650 131 150 19 350 469 289 -475 243 412
Nettotulosennuste:
ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 650 131 150 19 350 469 289 -475 243 412
Rahoituskulut (netto) -375 -95 -95 -92 -93 -197 -93 -42 -32 -30
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 275 36 55 -73 257 272 196 -517 211 382
Verot -75 -11 -15 14 -63 -11 -102 124 74 -107
Nettotulos 200 25 40 -59 194 261 94 -393 285 275

Ennusteet 2020 – 2021

Yhtiön muutostilanteen vuoksi vuosien 2020 – 2021 ennusteita ei kannata tässä vaiheessa lähteä arvaamaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

cpb-kvartaalituloslaskelma-q22019