Campbell Soup Company: Ennusteet

Päivitetty 6.6.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

HUOM! Campbell suunnittelee isoja muutoksia yhtiön toimintoihin tilikauden 2019 aikana, joten sekin osaltaan vaikeuttaa ennusteiden tekemistä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Campbell:n kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

cpb-kvartaalituloslaskelma-q32019

Toimintojen järjestely tilikaudella 2019

Q4/2018 tulospäivänä yhtiö tiedotti toimintojen järjestelyistä. Yhtiö aikoo mm. keskittyä ydinliiketoimintaansa ja -tuotteisiin ja siten se aikoo myydä mm. kansainväliset toiminnot (Campbell International) sekä Campbell Fresh:n. Myynneistä saaduilla rahoilla tasapainotetaan tasetta mm. vähentämällä varsin kookasta velkataakkaa.

Yhtiö on saanut myytyä Cambell Internationalin sekä on tehnyt Campbell Fresh:n myynnistä sopimuksen. Myynnin pitäisi tapahtua heinäkuun loppuun mennessä. Nämä toiminnot on nyt eriytetty tuloslaskelmassa lopetettuihin toimintoihin.

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö päivitti näkymiään tilikaudelle 2019 ja nyt jatkuvien toimintojen ennusteet ovat:

  • Liikevaihto: 9 075 – 9 125 M USD (2018: 7 735 M USD)
  • Oikaistu EBIT: 1 390 – 1 410 M USD (2018: 1 433 M USD)
  • Oikaistu EPS: 2,50 – 2,55 USD (2018: 2,90 USD)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Cambellillä on nyt kaksi segmentti, jotka ovat

  • Meals & Beverages
  • Global Biscuits & Snacks

Kuten edellä todettiin, niin Campbell Fresh -segmentin myynnistä on tehty sopimus ja segmentti on nyt siirretty lopetettuihin toimintoihin. Lisäksi muiden segmenttien tietoihin tuli hienoisia päivityksiä, jonka johdosta historialliset tiedot eivät ole enää suoraan vertailukelpoisia. Tästä syystä tilikauden 2018 muutosprosentteja ei ole laskettu.

Campbell Soup: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Meals & Beverages 4 300 787 1 024 1 239 1 250 4 313 812 1 033 1 223 1 245
Muutos (%) -0,3% -3,1% -0,9% 1,3% 0,4%
Global Biscuits & Snacks 4 800 1 185 1 154 1 243 1 218 3 419 1 180 843 708 688
Muutos (%) 40,4% 0,4% 36,9% 75,6% 77,0%
Muut 0 -1 0 1 0 3 0 2 1 0
YHTEENSÄ 9 100 1 971 2 178 2 483 2 468 7 735 1 992 1 878 1 932 1 933
Muutos (%) 17,6% -1,1% 16,0% 28,5% 27,7%

Meals & Beverages -segmentin Q1-Q3 liikevaihto on hieman viimevuotista parempi (+0,3 %). Kanadan myynti on kehittynyt hyvin, mutta USA:ssa myynti on laskenut etenkin virvoitusjuomissa ja pastakastikkeissa. Lisäksi myynnin kasvua on tukenut uusi kirjanpitosäännöstö, joka on tuonut noin +1 prosenttiyksikön lisän myynnin kehitykseen. Tein vuoden 2019 liikevaihtoennusteen noin 4,3 miljardiin dollariin eli hieman alle viime vuoden lukeman.

Global Biscuits & Snacks -segmentin Q1-Q3 liikevaihto on kasvanut yli +60 prosenttia, mikä selittyy pitkälti hankitulla Snyder’s-Lance:lla. Q4:lla tämä ei enää tuo positiivista vaikutusta, sillä yhtiö hankittiin vuosi sitten. Tästä johtuen Q4:n liikevaihtoennuste on viime vuoden tasolla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 9,0 – 9,2 miljardia dollaria, mikä on linjassa yhtiön antaman ennusteen kanssa(9 075 – 9 125 M USD).

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Meals & Beverages 900 147 207 254 292 989 157 218 283 331
Muutos (%) -9,0% -6,4% -5,0% -10,2% -11,8%
Global Biscuits & Snacks 625 147 139 185 154 530 155 121 137 117
Muutos (%) 17,9% -5,2% 14,9% 35,0% 31,6%
Muut -300 -79 -80 -58 -83 -329 -22 -181 -93 -33
YHTEENSÄ 1 225 215 266 381 363 1 190 290 158 327 415
Muutos (%) 2,9% -25,9% 68,4% 16,5% -12,5%
Marginaali 13,5% 10,9% 12,2% 15,3% 14,7% 15,4% 14,6% 8,4% 16,9% 21,5%

Vaikka Meals & Beverages -segmentin Q1-Q3 liikevaihto oli hieman edellisvuotta parempi, niin tuloskehitys ollut selvästi heikompaa (-9,5 %). Tulosta on painanut erityisesti kustannusinflaatio sekä nousseet myynnin ja hallinnon kulut, joiden vaikutusta erilaiset säästöohjelmat eivät ole pystyneet kompensoimaan. Tein vuoden 2019 tulosennusteen noin 900 miljoonaan dollariin (-9,0 %).

Global Biscuits & Snacks -segmentin Q1-Q3 liiketulos on kasvanut +27 prosenttia. Ja samoin kuin liikevaihdon kohdalla, niin hankittu Snyder’s-Lance selittää tätä hyvää kehitystä. Mutta tässäkin segmentissä kustannusinflaatio sekä nousseet myynnin ja hallinnon kulut painavat orgaanista tuloskehitystä. Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, niin hankittu liiketoiminto tuli mukaan jo Q4/2018, joten tästä syystä tein Q4:n ennusteen noin -5 prosentin laskuun.

Muiden kulujen kohdalla tein ennusteen noin -300 miljoonaan dollariin.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,20 – 1,30 miljardia dollaria. Marginaali asettuisi 13,5 prosenttiin eli selvästi viimevuotista alhaisemmalle tasolle. Marginaalia painaa erilaiset kertaluontoiset kuluerät.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 225 215 266 381 363 1 190 290 158 327 415
Rahoituskulut (netto) -370 -94 -91 -92 -93 -197 -93 -42 -32 -30
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 855 121 175 289 270 993 197 116 295 385
Verot -220 -31 -44 -79 -66 -153 -47 -43 59 -122
Nettotulos 635 90 131 210 204 840 150 73 354 263
Lopetetut toiminnot -360 -34 -47 -269 -10 -579 -56 -466 -69 12
Nettotulos 275 56 84 -59 194 261 94 -393 285 275

Rahoituskulut ovat tällä tilikaudella olleet noin 92 miljoonaa dollaria per kvartaali, joten tein Q4:n ennusteen tältä pohjalta -94 miljoonaan dollariin. Näin sain koko vuoden ennusteen tasalukemiin eli -370 miljoonaan dollariin.

Veroasteena käytin 25 prosentin lukemaa.

Koko vuoden 2019 jatkuvien toimintojen nettotulokseksi sain noin 600 – 650 miljoonaa dollaria. Kun huomioidaan lopetetut toiminnot, niin tulos olisi noin 250 – 300 miljoonassa dollarissa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten valmisruokayhtiöiden liiketoiminta kehittyy jatkossa USA:ssa? Pystyykö yhtiö kääntämään liikevaihto- ja etenkin kannattavuuskehityksen lähivuosien aikana?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Riittävätkö yhtiön tekemät järjestelyt kääntämään tuloksen voitolliseksi tai laskemaan yhtiön velkaisuutta alhaisemmalle tasolle? Vai joutuuko yhtiö vielä tämän jälkeenkin tekemään isoja järjestelyitä toimintansa turvaamiseksi.

Liikevaihdon arviointia vaikeuttaa se, että yhtiö on myymässä ja järjestelemässä toimintojaan, joten vielä ei ole ihan tarkasti tiedossa se, millaisen loven nämä tekevät myyntiin. Tein liikevaihtoennusteen noin +1,6…+2,2 prosentin kasvuun, mikä vastaisi pitkälti inflaatio-odotuksia.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan 14 – 15 prosentin tasolle tulevien vuosien aikana, mikä edelleen jäisi esimerkiksi vuoden 2018 noin 15,4 prosentista. Kannattavuutta nakertaa kustannusinflaatio ja yleinen suhtautuminen valmisruokiin.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 375 – 400 miljoonaa dollaria ja veroasteena käytin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 9 450 9 300 2 025 2 225 2 525 2 525
Muutos (%) 1,6% 2,2% 2,7% 2,2% 1,7% 2,3%
Liiketulos 1 400 1 325 240 300 400 385
Muutos (%) 5,7% 8,2% 11,6% 12,8% 5,0% 6,1%
Marginaali 14,8% 14,2% 11,9% 13,5% 15,8% 15,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 400 1 325 240 300 400 385
Rahoituskulut (netto) -400 -385 -100 -95 -95 -95
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 1 000 940 140 205 305 290
Verot -250 -240 -35 -50 -80 -75
Nettotulos 750 700 105 155 225 215

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset