Campbell Soup Company: Ennusteet

Päivitetty 5.12.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita tilikaudelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin tilikausien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Campbell:n kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

cpb-kvartaalituloslaskelma-q12020

HUOM! Kaaviossa olevat luvut ovat jatkuvien toimintojen oikaistuja lukuja.

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiön tilikauden 2020 jatkuvien toimintojen ennusteet ovat:

  • Liikevaihto: -1…+1 % (2019: 8 107 M USD)
  • Oikaistu EBIT: kasvaa +2…+4%  (2019: 1 266 M USD)
  • Oikaistu EPS: 2,50 – 2,55 USD (2019: 2,30 USD)

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Cambellillä on nyt kaksi segmentti, jotka ovat

  • Meals & Beverages
  • Snacks

Yhtiö muutti jälleen Q4/2019 segmenttirakennetta siirtämällä myytyjä liiketoimintoja lopetettuihin toimintoihin. Osa myydyistä liiketoimista saadaan siirrettyä uusille omistajille loppuvuoden 2019 aikana. Vertailukauden tiedot päivittyvät sitä mukaa, kuin tilikausi 2020 etenee.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut tilikaudelta 2019.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Meals & Beverages 4 250 821 1 025 1 210 1 194 4 305 813 1 024 1 239 1 229
Muutos (%) -1,3% 1,0% 0,1% -2,3% -2,8% 0,0% 0,5% -0,8% 1,3% -1,0%
Snacks 3 850 981 930 950 989 3 801 967 929 932 973
Muutos (%) 1,3% 1,4% 0,1% 1,9% 1,6% 64,8% 3,3% 59,1% 139,0% 145,1%
Muut 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
YHTEENSÄ 8 100 1 802 1 955 2 160 2 183 8 107 1 780 1 953 2 172 2 202
Muutos (%) -0,1% 1,2% 0,1% -0,6% -0,9% 22,6% 2,0% 20,7% 34,6% 34,4%

Meals & Beverages -segmentin liikevaihto laski Q1/2020 aikana noin 2,8 prosenttia, mitä painoi etenkin keittojen toimitusten lasku kauppojen laskiessa varastotasojaan. Yhtiön mukaan myynnin laskua selitti osittain myös kiitospäivän ajoitus.

Segmentissä on käynnissä keittojen tehostusohjelma ja tilikaudella 2020 tarkoitus on stabiloida tilanne ja edelleen vahvistaa markkina-asemaa. Tein tilikauden 2020 ennusteen noin 1,3 prosentin laskuun heikon Q1:n johdosta.

Snacks -segmentin liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia, missä myynnin positiivinen kehitys jakautui laaja-alaisesti useiden tuotenimikkeiden kesken. Tein tilikauden 2020 ennusteen noin 1,3 prosentin kasvuun.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 vertailukelpoinen liikevaihto olisi suurin piirtein vertailukauden tasolla (+/- 1 %). Tällä tasolla em. segmenttien ennusteet liikkuivat.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 7,9 – 8,2 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Meals & Beverages 915 163 215 255 282 902 151 207 254 290
Muutos (%) 1,4% 7,9% 3,9% 0,4% -2,8% -8,7% -3,2% -5,5% -10,2% -12,1%
Snacks 530 140 130 135 125 515 133 126 131 125
Muutos (%) 2,9% 5,3% 3,2% 3,1% 0,0% 34,5% 1,5% 34,0% 54,1% 71,2%
Muut & Lopetetut toiminnot -245 -55 -50 -50 -90 -438 -201 -88 -60 -89
YHTEENSÄ 1 200 248 295 340 317 979 83 245 325 326
Muutos (%) 22,6% 198,8% 20,4% 4,6% -2,8% -3,1% -67,1% 87,0% 22,2% -9,7%
Marginaali 14,8% 13,8% 15,1% 15,7% 14,5% 12,1% 4,7% 12,5% 15,0% 14,8%

Campbell:n iso muutosohjelma alkaa lähestyä loppuaan seuraavien kuukausien aikana, jonka jälkeen yhtiön johto voi täydellä painolla keskittyä kehittämään jäljelle jääneiden osioiden liiketoimintoja.

Yhtiö arvioi, että vertailukelpoinen liiketulos kasvaisi +2…+4 prosenttia. Tein segmenttien kasvuennusteet tämän arvoalueen alareunaan noin 1,5 – 3,0 prosenttiin.

Yhtiö kirjasi Q1/2020 liiketulokseen myydystä Euroopan perunalastutoiminnoista noin 65 miljoonan dollarin kuluerän. Tämän johdosta Q1:n liiketulos laski vajaat 3 prosenttia. Vertailukelpoinen liiketulos olisi kasvanut noin 6 prosenttia, missä on huomioitu em. kuluerän lisäksi muitakin tehostustoimintojen kuluja.

Muiden sekä lopetettujen toimintojen tuottojen tai tässä kulujen arviointi on haastavaa. On varsin todennäköistä, että joitakin alaskirjauksia ja/tai uudelleenjärjestelyiden kertaluontoisia kulukirjauksia tullaan näkemään, mutta näiden kokoluokkaa on mahdotonta arvioida.

Edellä mainituista syistä liiketuloksessa on syytä käyttää varsin suurta ennustehaitaria. Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 900 – 1 300 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 1 200 248 295 340 317 979 83 245 325 326
Rahoituskulut (netto) -300 -70 -75 -75 -80 -354 -84 -89 -91 -90
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 900 178 220 265 237 625 -1 156 234 236
Verot -230 -42 -55 -65 -68 -151 -4 -33 -58 -56
Nettotulos 670 136 165 200 169 474 -5 123 176 180
Lopetetut toiminnot -5 -2 -3 -263 -3 -39 -235 14
Nettotulos 665 134 165 200 166 211 -8 84 -59 194

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 rahoituskulut olisivat noin -300 miljoonaa dollaria. Lisäksi yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 veroaste olisi noin 24 prosenttia. Käytin näitä arvoja tulosta laskiessani.

Tilikauden 2020 nettotulokseksi sain noin 450 – 750 miljoonaa dollaria. Tämä tarkoittaisi noin 1,50 – 2,49 dollarin EPS:iä, kun yhtiön oma ”oikaistu EPS”-ennuste oli 2,50 – 2,55 dollaria. Yhtiö kertoi, että Euroopan perunalastutoimintojen kirjauksien EPS-vaikutus oli -0,20 dollaria, joten tämä huomioiden yhtiön EPS-ennuste liikkuisi noin 2,30 – 2,35 dollarin tasolla. Tähän nähden oma ennusteeni on linjassa yhtiön ennusteen kanssa, vaikkakin oma ennusteen alareuna on varsin pessimistisesti asetettu mahdollisten kertaerien johdosta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten valmisruokayhtiöiden liiketoiminta kehittyy jatkossa USA:ssa? Pystyykö yhtiö kääntämään liikevaihto- ja etenkin kannattavuuskehityksen lähivuosien aikana?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Riittävätkö yhtiön tekemät järjestelyt kääntämään tuloksen voitolliseksi tai laskemaan yhtiön velkaisuutta alhaisemmalle tasolle? Vai joutuuko yhtiö vielä tämän jälkeenkin tekemään isoja järjestelyitä toimintansa turvaamiseksi.

Liikevaihdon arviointia vaikeuttaa se, että yhtiö on myymässä ja järjestelemässä toimintojaan, joten vielä ei ole ihan tarkasti tiedossa se, millaisen loven nämä tekevät myyntiin. Tein liikevaihtoennusteen jatkuvien toimintojen perusteella noin 1,8…2,0 prosentin kasvuun, mikä vastaisi pitkälti inflaatio-odotuksia.

Liiketulosmarginaalin arvioin asettuvan noin 15 prosentin tasolle tulevien vuosien aikana.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 250 – 275 miljoonaa dollaria. Yhtiö aikoo käyttää toimintojen myynneistä saadut rahat velkojen lyhennyksiin, minkä pitäisi vastaavasti laskea rahoituskuluja tilikaudesta 2020. Veroasteena käytin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 8 400 8 250 1 830 2 000 2 200 2 220
Muutos (%) 1,8% 1,9% 1,6% 2,3% 1,9% 1,7%
Liiketulos 1 290 1 250 255 305 350 340
Muutos (%) 3,2% 4,2% 2,8% 3,4% 2,9% 7,3%
Marginaali 15,4% 15,2% 13,9% 15,3% 15,9% 15,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 1 290 1 250 255 305 350 340
Rahoituskulut (netto) -250 -275 -65 -70 -70 -70
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 1 040 975 190 235 280 270
Verot -265 -250 -50 -60 -70 -70
Nettotulos 775 725 140 175 210 200

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus