Cramo: Ennusteet

Päivitetty 9.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cramo-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät vuodelle 2019

Cramon näkymät vuodelle 2019 olivat

näkymät kone- ja laitevuokrauksen markkinoille ovat edelleen positiiviset huolimatta kasvaneesta taloudellisesta epävarmuudesta

Cramo arvioi loppuvuoden näkymiään:

 • Ruotsissa asuntorakentamisen markkinakysyntä on tasaantunut ja markkinatilanne on vaihteleva. Tukholman alueella rakentaminen vähenee pääosin asuinrakentamisen volyymien laskiessa. Markkinanäkymät muilla kuin Tukholman alueilla sekä teollisuus – ja infrastruktuurirakentamisessa ovat melko positiiviset.
 • Norjassa markkinakysyntä on hyvällä tasolla ja näkymät ovat vuodelle 2019 myös hyvät.
 • Suomessa kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla etenkin eteläisessä Suomessa. Rakennusmarkkinoiden huipun odotetaan saavutettavan vuonna 2019, jonka jälkeen laskun odotetaan olevan loivaa.
 • Liettuassa ja Puolassa rakennusmarkkinoiden kehitys on suotuisaa.
 • Virossa kysyntä on hyvällä tasolla, mutta kasvuvauhti on hieman tasaantumassa.
 • Saksassa rakennusmarkkinoiden odotetaan kääntyvän loivaan laskuun vuonna 2019.
 • Tsekeissä ja Slovakiassa kysyntä on ollut erittäin hyvällä tasolla ja kysynnän odotetaan edelleen kasvavan.
 • Siirtokelpoisten markkinan odotetaan säilyvän positiivisena vuonna 2019.

Rakentamisen kokonaismarkkinan odotetaan (Euroconstruct ja Forecon):

 • Norja: +4,0 %
 • Suomi: -1,2 %
 • Ruotsi: -3,8 %
 • Itävalta ja Saksa: +0,1 – 1,5 %
 • Tsekki, Slovakia, Unkari ja Puola: +9,1 %
 • Baltia ja Venäjä: +2-4 %

Yhtiön tiedotteessa on myös kerrottu, että ”European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän vuonna 2019 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin 3 % Suomessa, 1 % Ruotsissa, 2 % Virossa ja 6 % Liettuassa vuonna 2019.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Cramo jakaa liiketoimintansa kahteen divisioonaan: Kone- ja laitevuokraukseen ja Siirtokelpoisiin tiloihin. Kone- ja laitevuokraus jakautuu kolmeen segmenttiin toiminta-alueiden mukaisesti.

HUOM! Yhtiö listaa Siirtokelpoiset tilansa Tukholman pörssiin arviolta Q3/2019. Vuoden 2019 ennusteet on tehty ilman tätä irtautumista.

Cramo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Liikevaihtoennusteet tein segmenteittäin siten, että Kone- ja laitevuokrauksesta otin Skandinavia-segmentin omana eränään, mutta yhdistin Suomi ja Itä-Eurooppa segmentin Keski-Euroopan kanssa ”Muu Eurooppa” -eräksi. Siirtokelpoiset tilat on omana eränään.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Skandinavia 365,0 100,0 85,0 90,0 90,0 370,4 100,1 86,9 91,2 92,2
Muutos (%) -1,5% -0,1% -2,2% -1,3% -2,4% -2,6% -1,8% -6,8% -1,8% 0,0%
Muu Eurooppa 270,0 72,5 74,0 66,0 57,5 259,0 71,7 72,0 64,3 51,0
Muutos (%) 4,2% 1,1% 2,8% 2,6% 12,7% 15,8% 20,9% 18,2% 10,5% 12,8%
Siirtokelpoiset tilat 225,0 55,0 60,0 55,0 55,0 151,5 46,3 39,4 33,7 32,1
Muutos (%) 48,5% 18,8% 52,3% 63,2% 71,3% 19,7% 29,3% 3,7% 24,4% 24,9%
Muut 0,0 -1,3 -0,6 -0,4 -0,2 -0,1
YHTEENSÄ 860,0 227,5 219,0 211,0 202,5 779,6 217,5 197,9 189,0 175,2
Muutos (%) 10,3% 4,6% 10,7% 11,6% 15,6% 6,9% 10,6% 3,1% 6,2% 7,5%

Skandinaviassa liikevaihto laski vuonna 2018 noin -2,6 prosenttia. Tähän vaikutti mm. Tanskan liiketoimintojen myynti sekä valuuttakurssimuutokset. Orgaaninen kasvu oli vahvaa ollen noin +7 prosenttia. Q4:lla Ruotsin liikevaihto nousi (+0,4 %) paikallisissa valuutoissa. Myös Norjassa liikevaihto kehittyi positiivisesti, mitä tuki etenkin infra-rakentamisen hankkeet.

Yhtiö arvioi, että Tukholman alueen rakentaminen vähenee, kun taas muilla Ruotsin alueilla näkymät ovat melko positiiviset vuodelle 2019. Norjassa näkymät ovat hyvät infra-rakentamisen johdosta. Tein kuitenkin vuoden 2019 ennusteet edelleen hienokseltaan laskeviin lukemiin.

Muun Euroopan (eli Suomi ja Itä-Eurooppa sekä K-Eurooppa) vuoden liikevaihto nousi noin +16 prosenttia. Liikevaihdon kasvua tuki hankitun KBS Infran tuoma +31,6 miljoonan euron lisä liikevaihtoon. Tämä oikaisten liikevaihto olisi kasvanut +1,6 prosenttia.

Kehitys oli hyvää Puolassa, Virossa ja Liettuassa, kun taas Suomessa liikevaihto laski (-0,9 %). Tähän vaikutti kiristynyt kilpailu, alhaisempi hintataso sekä vuoden suuret projektit.

Arvioin Suomen liikevaihdon laskevan hieman, mutta kehittyvän vahvasti muualla Euroopassa. Tilikauden 2019 segmentin liikevaihdoksi sain 270 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi noin +4,2 prosenttia

Siirtokelpoisten tilojen lukemiin vaikutti 31.10.2018 hankittu NMG. Se toi 2 kuukauden jaksolta noin +12,8 miljoonan euron lisän Q4 ja vuoden 2018 liikevaihtoon.

Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että NMG tuo noin +20 miljoonan euron lisän per kvartaali ja muu liiketoiminta tuo noin +2 miljoonan euron lisän. Kuten edellä jo todettiin, niin Siirtokelpoiset tilat on käsitelty tässä ennusteessa niin, kuin ne vaikuttaisivat koko kuluvan vuoden Cramon lukuihin. Korjataan tilanne sitten, kun segmentti eriytetään omaksi yhtiökseen.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 840 – 870 miljoonaa euroa, missä kasvua tulisi noin +10 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Merkittävä osa tästä kasvusta tulisi NMG:n tuomasta lisästä.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Skandinavia 69,5 20,0 18,0 16,0 15,5 71,3 20,0 18,5 16,6 16,2
Muutos (%) -2,5% 0,0% -2,7% -3,6% -4,3% 2,7% -4,3% 6,3% 4,4% 6,6%
Muu Eurooppa 30,0 9,5 14,0 7,0 -0,5 28,7 9,3 13,5 6,5 -0,6
Muutos (%) 4,5% 2,2% 3,7% 7,7% -5,0% 10,7% -10,6% -12,2%
Siirtokelpoiset tilat 53,0 13,5 14,0 13,0 12,5 36,1 9,1 9,8 8,8 8,4
Muutos (%) 46,8% 48,4% 42,9% 47,7% 48,8% 25,8% 23,0% 16,7% 33,3% 33,3%
Muut -12,5 -4,5 -2,0 -3,0 -3,0 -16,6 -9,7 -1,4 -2,8 -2,7
YHTEENSÄ 140,0 38,5 44,0 33,0 24,5 119,5 28,7 40,4 29,1 21,3
Muutos (%) 17,2% 34,1% 8,9% 13,4% 15,0% 2,0% -9,7% 2,0% 8,2% 12,7%
Marginaali 16,3% 16,9% 20,1% 15,6% 12,1% 15,3% 13,2% 20,4% 15,4% 12,2%

Skandinavian liiketulos kasvoi parantuneiden marginaalien ansiosta noin +5,8 prosenttia alkuvuoden aikana. Sen sijaan Q4:lla liiketulos laski -4,3 prosenttia. Tähän vaikutti Ruotsin kruunun heikentyminen, mutta myös Ruotsin liikevaihdon tasaantuminen. Tein segmentin vuoden 2019 ennusteet selvään laskuun, missä tilanne kohentuisi hieman vuoden edetessä.

Muun Euroopan vuoden 2018 tulos laski -5 prosenttia. Suomessa kannattavuus laski alhaisen hintatason johdosta. Cramo on aloittanut toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ja positiivisten vaikutusten odotetaan näkyvän Q1/2019 aikoihin. Q4:n hyvää kehitystä tuki Puola, Liettuan ja Viron liikevaihdon kasvu sekä hyvä kulukuri.

Kannattavuus parani Saksassa, mutta Cramo ei ole tyytyväinen tähän kannattavuustasoon, joten myös siellä on aloitettu toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Muualla kannattavuus oli hyvällä tasolla.

Tein vuoden 2019 ennusteen hienoiseen nousuun noin 30 miljoonaan euroon.

Siirtokelpoisten tilojen tuloskehitys oli vahvaa (+26 %) vuonna 2018. NMG toi noin +2,1 miljoonan euron EBITA-tulokseen kahden kuukauden aikana. Tein vuoden 2019 ennusteet siitä ajatuksesta, että NMG toisi noin 2-4 miljoonan euron kvartaalikohtaisen lisän tulokseen ja muut toisivat noin +1 miljoonan euron lisän. Kuten edellä jo todettiin, niin Siirtokelpoiset tilat on käsitelty tässä ennusteessa niin, kuin ne vaikuttaisivat koko kuluvan vuoden Cramon lukuihin. Korjataan tilanne sitten, kun segmentti eriytetään omaksi yhtiökseen.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 135 – 145 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi noin +17 prosenttia vuoteen 2018 nähden. NMG:llä olisi tässäkin selvä positiivinen vaikutus.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 140,0 38,5 44,0 33,0 24,5 119,5 28,7 40,4 29,1 21,3
Rahoituskulut (netto) -18,0 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -14,2 -3,7 -4,5 -3,2 -2,8
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 122,0 34,0 39,5 28,5 20,0 105,3 25,0 35,9 25,9 18,5
Verot -25,0 -7,0 -8,0 -6,0 -4,0 -20,6 -6,1 -5,6 -5,2 -3,7
Nettotulos 97,0 27,0 31,5 22,5 16,0 84,7 18,9 30,3 20,7 14,8

NMG:n hankinnan myötä yhtiön velkaisuus tuplaantui noin 150 miljoonasta vajaaseen 300 miljoonaan euroon. Arvioin tämä nostavan yhtiön rahoituskuluja (netto) noin -18 miljoonaan euroon vuonna 2019.

Veroja arvioidessani käytin noin 20 – 21 prosentin veroastetta. Sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 90 – 100 miljoonaa euroa (2018: 84,7 M EUR).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Ennusteissa Siirtokelpoiset tilat on sisällytetty koko vuoden vaikuttavaksi eräksi. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole, vaan yhtiö eriytetään omaksi yhtiökseen Q3/2019 aikoihin. Korjaan laskelmat, kun lisätietoa eriytymisestä on saatavilla.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.
 • Kustannustenhallinta on tuonut hyvää tulosta nyt, kun samaan aikaan liikevaihto on kasvanut. Mikä on tilanne silloin, kun suhdanteen kääntyvät? Onko yhtiöllä paljon ns. kiinteitä kuluja, jotka eivät jousta kysynnän vähentymisen yhteydessä?
 • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihinsa?

HUOM! Vuosien 2020 ja 2021 ennusteet on tehty ilman Siirtokelpoisia tiloja, sillä segmentti on tähän mennessä eriytetty omaksi yhtiökseen. Muutosprosentit on laskettu vähentämällä Siirtokelpoiset tilat vertailuvuoden luvuista.

Tein tulevien vuosien liikevaihtoennusteen laskeviin lukuihin. Arvioin hyvän rakentamisen suhdanteen tasaantuvan niin Pohjoismaissakin kuin myös muualla Euroopassa.

Tämä vaikuttaisi myös kannattavuuteen niin, että marginaalit olisivat paineessa. Vuoden 2019 ennustetuilla luvuilla ja ilman Siirtokelpoisia tiloja marginaali olisi noin 13,7 prosentissa. Tuleville vuosille arvioin marginaalin laskevan tästä noin 13,0 – 13,5 prosenttiin. Yhdessä laskevan liikevaihdon kanssa liiketuloksen lasku olisi selvää.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin puolet vuoden 2019 ennustetusta 18 miljoonasta eurosta. Veroasteena käytin noin 20 – 21 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 610,0 620,0 167,5 155,0 152,5 145,0
Muutos (%) -1,6% -2,4% -2,9% -2,5% -2,2% -1,7%
Liiketulos 80,0 83,0 24,0 29,0 19,0 11,0
Muutos (%) -3,6% -4,6% -4,0% -3,3% -5,0% -8,3%
Marginaali 13,1% 13,4% 14,3% 18,7% 12,5% 7,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 80,0 83,0 24,0 29,0 19,0 11,0
Rahoituskulut (netto) -9,0 -9,0 -2,3 -2,3 -2,2 -2,2
Tulos ennen veroja 71,0 74,0 21,7 26,7 16,8 8,8
Verot -15,0 -15,5 -4,5 -5,5 -3,5 -2,0
Nettotulos 56,0 58,5 17,2 21,2 13,3 6,8

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

cramo-kvartaalituloslaskelma-q42018