CSX Corporation sijoituskohteena

Päivitetty 2.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Rautatieyhtiö CSX Corporation toimii USA:n itärannikolla, ja sillä on noin 21 000 mailin rataverkko 23 osavaltion alueella. CSX on yksi suurimpia kuljetusyrityksiä USA:ssa ja sen pääasiallisin kilpailija on Norfolk Southern Railway, joka toimii samalla maantieteellisellä alueella… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CSX CORPORATION Ennuste
Osake (2.5.2020) 65,00 Osinko 12 kk 1,060
Markkina-arvo (Mrd) 50,2 Osinkotuotto 1,6%
Liikevaihto (M) 10 700 (-10,4%) Osinko/EPS 26,8% 4v ka
Nettotulos (M) 2 775 (-16,7%) Osinko/FCF 28,1% 4v ka
EPS 3,59 Omav.aste 30,4%
PE 18,1 Gearing 126%
EV/EBIT 15,1 ROE 23,5%
PB 4,3 ROI 14,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CSX CORPORATION2.5.2020 | 65,00 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen kääntyminen laskuun sekä korkeahko velkaisuus ja osinkotuoton alhaisuus.

CSX:n liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan oikeastaan viimeisen 10 vuoden ajan. USA:n verouudistus toi lisäpuhtia yhtiön tuloskuntoon, jonka tukemana vuosien 2018 ja 2019 tulokset nousivat noin 3,3 miljardiin dollariin aiemmasta noin 2,0 miljardin dollarin tasolta.

PE-luvulla (18,1x) mitattuna osakkeen hinta on korkeahkosti hinnoiteltu. Pari viimeistä vuotta on yhtiöllä ollut vahvaa ja nettotulosmarginaali on noussut noin 27 prosenttiin, kun tätä ennen se oli ainakin 10 vuoden ajan noin 15 prosentissa. Sijoittajan tuleekin pohtia sitä, että miten yhtiö pystyisi kääntämään vaakatasoa kulkevan tuloskunnon nousuun. Se tarkoittaisi sitä, että liikevaihdon pitäisi kääntyä ensin selvään kasvuun, mikä ei viimeisten vuosien valossa ole kovin helppo tehtävä. Jos tuloskunto pysyy nykyisellä 3,3 miljardin dollarin tasolla vuositolkulla, niin silloin korkeahkoa PE-lukua on vaikea perustella.

Osinkotuotto on noin 1,6 prosenttiin, josta syystä osinkosijoittaja ei innostu CSX:n osakkeesta. Sen sijaan, sijoittajan kannattaa tutustua toiseen Talousmentor-yritysanalyyseissä olevaan rautatieyhtiöön eli Union Pacific Corporation:iin.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Pandemia alkoi vaikuttamaan CSX:n lukuihin Q1:n jälkipuoliskolla. Autoteollisuuden tehtaiden sulkemiset painoivat tämän rahtiryhmän liikevaihtoa noin 10 prosenttia. Kansainvälisen tavaraliikenteen hidastuminen mm. Kiinasta USA:n näkyi puolestaan konttirahdin liikevaihdossa (-1,4 %).

Yhtiö osti Q1:n aikana omia osakkeita noin 577 miljoonalla dollarilla (Q1/2019: 796 M USD). On mielenkiintoista nähdä, miten omien osakkeiden ostot jatkuvat Q2:lla – tai jatkuvatko ollenkaan?

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiöllä on korollisia velkoja Q1/2020 lopussa noin 17,2 miljardia ja käteisvaroja noin 2,5 miljardia dollaria. Velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla: omavaraisuusaste 30 % ja gearing 125 %. Yhtiö itse on kuitenkin luottavainen maksuvalmiuteensa positiiviseen vapaan kassavirran ansiosta. Lisäksi yhtiö kertoo, että sillä on käyttämättömiä luottoreservejä.

CSX on ryhtynyt toimiin kulujen karsimiseksi sekä ylläpitoinvestointien vähentämiseksi.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

CSX ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Yhtiö arvioi, että pandemiasta tulee globaali taantuma, joka vaikuttaa negatiivisesti junarahdin kysyntään. Taloudelliset vaikutukset riippuvat siitä, kuinka pitkään pandemia kestää ja millaisiin rajoitustoimiin USA:n eri osavaltiot ryhtyvät.

Tilikausi 2020

CSX:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 2 855 3 013 -5,2%
Liiketulos (ebit) 1 178 1 219 -3,4%
Nettotulos 770 834 -7,7%
EPS (USD) 1,00 1,02

Q1:n liikevaihto laski 5 prosenttia, mitä painoi autoteollisuuden ja hiilen rahtien selvä vähentyminen. Koronaviruspandemia sulki laajalti autotehtaita Q1:n aikana. Hiilen rahtimääriä puolestaan vähentää mm. kaasun käytön lisääntyminen energialähteenä.

Konttirahti jäi hieman vertailukaudesta pandemian aiheuttaman vähentyneen kansainvälisen rahdin johdosta. Muissa ryhmissä Q1:n liikevaihdot kehittyivät vielä positiivisesti.

Q1:n liiketulos laski 3,4 prosenttia eli liikevaihtoa vähemmän tehtyjen kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 2 500 3 061 -18,3% 10 700 11 937 -10,4%
Liiketulos (ebit) 1 000 1 305 -23,4% 4 300 4 965 -13,4%
Nettotulos 640 870 -26,4% 2 775 3 331 -16,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk) 1,060 0,980

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat CSX Corporation: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +3 577 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 471 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 894 miljoonaa dollaria.

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin CSX:n liikevaihto on polkenut paikoillaan jo varsin pitkään. Onko niin, että esimerkiksi 2025 ollaan edelleen tällä noin 11 – 12 miljardin dollarin tasolla?

csx-tuloslaskelma-q12020

Liikevaihdon tasainen kehitys näkyy myös tuloksen vaakatasoisessa kehityksessä. Vuoden 2018 tuloksen tasokorjaus 3,3 miljardin tasolle selittyy USA:n verouudistuksesta, missä yhtiön veroaste laski aiemmasta noin 40 prosentista noin 23 prosenttiin.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 10,5 – 10,8 miljardia ja nettotulos noin 2,5 – 2,8 miljardia dollaria. Näillä ennusteilla tulosmarginaali laskisi 2 prosenttiyksikköä ja olisi 25,9 prosenttia (2019: 27,9 %)-

PE-luvun (18,1x) perusteella osakkeen hintaa voi luonnehtia hienokseltaan koholleen hinnoitelluksi. Sijoittajan tuleekin pohtia sitä, että miten yhtiö pystyisi kääntämään vaakatasoa kulkevan tuloskunnon nousuun. Se tarkoittaisi sitä, että liikevaihdon pitäisi kääntyä ensin selvään kasvuun, mutta viimeisten vuosien valossa se ei liene kovin helppo tehtävä. Jos tuloskunto pysyy nykyisellä 3,3 miljardin dollarin tasolla vuositolkulla, niin silloin korkeahkoa PE-lukua on vaikea perustella.

csx-roe-roi-q12020

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat olleet hyvällä tasolla. Tuottoluvuissa on nähtävissä pientä trendinomaista laskua vuoteen 2017 saakka, mitä selittää oman pääoman kasvu, kun samaan aikaan nettotulos on polkenut paikallaan. Verouudistuksen tuoma tulostason nousu näkyy myös ROE:n kuvaajassa.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä suhteessa taseen loppusummaan. Lisäksi velka on hienoisessa nousutrendissä, sillä velan määrä on noussut vuodesta 2013 (9,6, Mrd USD) noin 80 prosenttia nykyiseen noin 17,2 miljardiin dollariin.

csx-velkaisuus-q12020

Korkea velkaisuus näkyy omavaraisuusasteen pysyttelynä varsin tarkasti 33 prosentissa. Yhtiön velkaisuuden kasvu on nostanut gearingin (nettovelkaantumisaste) yli 100 prosentin tason aiempien vuosien noin 75 – 85 prosentista. Voidaan siis todeta, että yhtiön velkaisuus on noussut jo korkeaksi.

Rahavirta

Verouudistus näkyy myös CSX:n liiketoiminnan rahavirran nousuna aiemmasta noin 3,3 miljardista parin viime vuoden noin 4,6 – 4,9 miljardin dollarin tasolle. Joka tapauksessa myös liiketoiminnan rahavirrassa näkyy myös se, että yhtiön kasvu on tiukassa.

Yhtiö on pystynyt taittamaan capex-investoinnit noin 1,6 – 1,8 miljardiin dollariin aiempien vuosien noin 2,5 miljardista dollarista. Pohdittavaksi jääkin se, että onko kyse vain hetkellisestä investointitauosta vaiko uudesta tasosta. Tämä olisi toivottavaa, sillä aiempina vuosina noin 2/3 yhtiön tuottamasta rahavirrasta jouduttiin käyttämään ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään.

Yhtiö arvioi ennen pandemiaa, että tilikauden 2020 capex-investoinnit ovat noin 1,6 – 1,7 miljardia dollaria. Q1-raportissa yhtiö kertoi tarkastelevansa capex-investointeja uudelleen, joten investointien voi odottaa laskevan aiemmin ilmoitetusta.

csx-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on edellä mainituista syistä johtuen noussut uusiin korkeuksiin. Mikäli tämä taso pitää, niin se tietää hyvää osinkokehityksen suhteen. Lisäksi noussutta velkaisuutta olisi tällaisilla rahavirroilla suhteellisen helppo hoitaa.

Joka tapauksessa on tärkeää, että yrityksen fokus on kulukurissa sekä omaisuuden paremmassa käyttöasteessa. Valtavaa omaisuuserää pitää pystyä käyttämään tehokkaammin.

Osinkoihin kuluu tällä osinkotasolla noin 800 miljoonaa dollaria per vuosi. Mikäli vapaa rahavirran taso pysyy vuoden 2019 noin 3,2 miljardissa dollarissa, niin silloin tästä jäisi noin 2,3 miljardia dollaria velkojen lyhennykseen. Jos siis muita investointeja ei tehtäisi. Nettovelkaa (käteisvarat huomioiden) yhtiöllä on noin 14,7 miljardia dollaria, joten velan lyhennyksiin kuluisi näillä luvuilla noin 7 vuotta. Voidaan todeta, että yhtiön velkojenhoitokyky näillä rahavirtojen tasoilla on hyvä.

Osinko

CSX:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen ja yhtiö on maksanut osinkoina noin 30 – 40 prosenttia nettotuloksestaan. Reippaasti parantunut vapaa rahavirta tarkoittaa sitä, että osingon osuus siitä on laskenut 80 prosentista 25 – 50 prosenttiin. Eli siinä mielessä nykyinen tilanne on varsin hyvä. Avainkysymys tietenkin on, että jatkuuko nykyinen tilanne tulevaisuudessa?

csx-osinko-q12020

Korkea osakkeen hinta on painanut osinkotuoton noin 1,5 prosentin, mutta yleisestikin osinkotuotto on ollut noin 1,5 – 2,5 prosentissa viimeisen 10 vuoden aikana.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä CSX Corporation: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 0,260 5/2019 0,240 5/2018 0,220
8/2020 (e) 0,260 8/2019 0,240 8/2018 0,220
11/2020 (e) 0,260 11/2019 0,240 11/2018 0,220
2/2021 (e) 0,280 2/2020 0,260 2/2019 0,240
YHTEENSÄ 1,060 0,980 0,900
+8,2% +8,9% +9,8%

Q2:n osinko on 0,26 dollaria ja se irtoaa 28.5.2020 ja maksetaan 15.6.2020.

Arvioin heinäkuun alkupuoliskon aikana julkistettavan Q3/2020 osingon pysyvän 0,26 dollarissa, sillä se olisi tämän suuruisen osingon kolmas maksukerta. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuoden 2019 aikana yhtiö hankki noin 48 miljoonaa omaa osaketta, mikä vastasi noin 5 prosenttia vuoden 2019 alun osakemäärästä.

Taulukot

Tilikauden 2020 lukuja on oikaistu loppuvuoden tulosennusteella (+2 005), osingoilla (-603) ja omien osakkeiden ostoilla (-1 500) Oikaisu on yhteensä -98 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +3 577 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 471 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 894 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (2.5.2020) 65,00 72,36 62,13 55,01 35,93 25,95 36,23 28,77
Lkm (000) 773 000 798 000 861 000 914 000 948 000 984 000 1 002 000 1 019 000
Markkina-arvo (Mrd) 50,25 57,74 53,49 50,28 34,06 25,53 36,30 29,32
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Agricultural Sector 1 750 1 841 1 748 1 728 1 749
Industrial Sector 4 000 4 320 4 375 4 108 4 156
Housing & Construction Sector 1 300 1 428 1 368 1 232 1 237
Coal 1 600 2 070 2 246 2 107 1 833
Intermodal 1 650 1 760 1 931 1 799 1 726
Muut 400 518 582 434 368
YHTEENSÄ 10 700 11 937 12 250 11 408 11 069
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 500 2 855 10 700 11 937 12 250 11 408 11 069 11 811 12 669 12 026
Liikevoitto 1 000 1 178 4 300 4 965 4 869 3 667 3 389 3 584 3 613 3 473
Nettotulos 640 770 2 775 3 331 3 309 1 894 1 714 1 968 1 927 1 864
Marginaali 25,6% 27,0% 25,9% 27,9% 27,0% 16,6% 15,5% 16,7% 15,2% 15,5%
EPS 0,83 1,00 3,59 4,17 3,84 2,07 1,81 2,00 1,92 1,83
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 384 1 954 1 111 419 1 020 1 438 961 592
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 36 352 36 303 35 618 35 320 34 394 33 601 32 092 31 190
Tase yhteensä 38 736 38 257 36 729 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782
Oma pääoma 11 773 11 849 12 564 14 705 11 679 11 672 11 152 10 483
Vähemmistö 17 14 16 16 15 16 24 21
Korolliset velat 17 221 16 770 14 757 11 809 11 293 10 703 9 742 9 555
Muut vastuut 9 725 9 624 9 392 9 209 12 427 12 648 12 135 11 723
Tase yhteensä 38 736 38 257 36 729 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 4 750 4 850 4 641 3 472 3 041 3 370 3 343 3 267
Investoinnit: Capex -1 575 -1 657 -1 745 -2 040 -2 398 -2 562 -2 449 -2 313
Vapaa rahavirta (FCF) 3 175 3 193 2 896 1 432 643 808 894 954
Investoinnit: Muut 75 -445 61 545 600 -330 266 86
Investointien jälkeen 3 250 2 748 2 957 1 977 1 243 478 1 160 1 040
Rahoitus: Voitonjako -3 000 -4 136 -5 422 -2 678 -1 736 -1 490 -1 146 -944
Rahoitus: Muut -150 1 488 2 922 499 468 971 63 -288
Rahavarojen muutos 100 100 457 -202 -25 -41 77 -192
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,040 0,960 0,880 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,040 0,960 0,880 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590
Osinkotuotto 1,6% 1,3% 1,4% 1,4% 2,0% 2,7% 1,7% 2,1%
Osinko/nettotulos 29,0% 23,0% 22,9% 37,6% 39,8% 35,0% 32,8% 32,3%
Osinko/FCF 25,3% 24,0% 26,2% 49,8% 106,2% 85,2% 70,6% 63,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 20,8 25,3 25,8 26,9 18,7
PE (3v) 16,0 20,3 23,2 27,1 18,2 13,3 19,3 15,8
PE 18,1 17,3 16,2 26,5 19,9 13,0 18,8 15,7
EV/EBIT 15,1 14,6 13,8 16,8 13,1 9,7 12,5 11,0
Oma pääoma/osake 15,25 14,87 14,61 16,11 12,34 11,88 11,15 10,31
P/B 4,26 4,87 4,25 3,42 2,91 2,18 3,25 2,79
ROE 23,5% 27,3% 24,2% 14,3% 14,7% 17,2% 17,8% 19,0%
ROI 14,9% 17,7% 18,1% 14,8% 14,9% 16,6% 17,6% 17,8%
Omavaraisuusaste 30,4% 31,0% 34,3% 41,2% 33,0% 33,4% 33,8% 33,1%
Gearing 125,8% 124,9% 108,5% 77,4% 87,8% 79,3% 78,6% 85,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 57,30 72,36 69,27 77,37 74,82 62,13 74,05 63,78 55,71 55,01
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,060 1,040 1,020 0,980 0,980 0,960 0,940 0,920 0,900 0,880
Osinkotuotto (ennuste) 1,8% 1,4% 1,5% 1,3% 1,3% 1,5% 1,3% 1,4% 1,6% 1,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,23 4,28 4,30 4,26 4,22 3,84 3,55 2,99 2,51 2,07
PE 13,6 16,9 16,1 18,1 17,7 16,2 20,9 21,3 22,2 26,5
EV/EBIT 12,0 14,3 13,6 15,2 14,8 13,8 16,0 15,7 15,3 16,6
ROE 26,9% 27,3% 26,6% 26,2% 25,7% 24,2% 24,6% 20,2% 17,1% 14,3%
ROI 17,2% 17,7% 18,0% 18,0% 17,9% 18,1% 18,9% 16,9% 15,6% 15,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus