CSX Corporation sijoituskohteena

Päivitetty 7.6.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (7.6.2017)53,41 USDMarkkina-arvo49,6 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,82 USD Osinkotuotto1,5 %
Liikevaihto 2017e11 600 M USD (+4,8 %)Nettotulos 2017e1 850 M USD (+7,9 %)
PE26,8ROE15,2 %

Rautatieyhtiö CSX Corporation toimii USA:n itärannikolla, ja sillä on noin 21 000 mailin rataverkko 23 osavaltion alueella…. (lisää yritysesittelyssä).

CSX CORPORATION7.6.2017 | 53,41 USD
19
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Lisäksi pisteitä laskee mm. korollisten velkojen korkeahko taso sekä osakkeen hinnan korkea taso.

CSX:n liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. Odotuksissa on kuitenkin se, että luvut kääntyisivät tänä vuonna selvään nousuun. Parina viime vuotena liikevaihto laski yhteensä noin -13 prosenttia, joten käänne olisi varsin tervetullut.

PE-luvulla (noin 27x) mitattuna osakkeen hinta on kalliisti hinnoiteltu. Vuoden vaihteen jälkeen osakkeen hinta on noussut lähes +50 prosentilla, sillä odotuksena on rahtimäärien kasvu etenkin hiilen sekä auto- ja konttirahdin osalta.

Nopea osakkeen hinnannousu on painanut osinkotuoton noin 1,5 prosenttiin. Tästä syystä osinkosijoittaja ei innostu CSX:n osakkeesta. Sen sijaan, sijoittajan kannattaa tutustua toiseen Talousmentor-yritysanalyyseissä olevaan rautatieyhtiöön eli Union Pacific Corporation:iin.

Segmentit

CSX:llä ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agricultural & Food Products 1 300 1 286 1 345 1 395 1 282
Fertilizers 470 463 489 534 527
Chemicals 2 250 2 191 2 284 2 178 1 896
Automotive 1 330 1 261 1 175 1 213 1 217
Metals & Equipment 770 704 723 701 644
Minerals 530 464 459 459 432
Forest Products 770 773 796 819 775
Coal 2 000 1 833 2 300 2 849 2 895
Intermodal 1 800 1 726 1 762 1 790 1 697
Muut 380 368 478 731 661
YHTEENSÄ 11 600 11 069 11 811 12 669 12 026

Agricultural & Food Products

Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms. elintarviketuotteita.

Liikevaihto on laskenut noin 100 miljoonalla dollarilla parin vuoden takaisesta. Laskuun on vaikuttanut mm. vahva dollari, joka on tukenut viljan tuontia, mikä on siirtänyt rahdin kysyntää rekkakuljetuksiin. Lisäksi kasvietanolin tuotanto on ohjannut rahtia länsirannikolle, missä yhtiöllä ei ole toimintaa.

Fertilizers

Rahtina lannoitetuotteet yms.

Liikevaihto on laskenut parin vuoden takaisesta noin 10 prosenttia eli noin 50 miljoonaa dollaria. Vahvan dollarin takia sulfaatin tuonti lisääntyi, mikä kohdistui rekkakuljetuksiin. Samaan aikaan nitrogen:n kysyntä laski, mikä osaltaan laski rahdin määrää.

Chemicals

Rahtina erilaisia kemikaaleja, kuten polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä yms.

Liikevaihto on pysytellyt noin 2,2 miljardissa dollarissa jo muutaman vuoden ajan. Tässä öljyn vähentyneet toimitukset ovat vaikuttaneet negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen.

Automotive

Rahtina autoja ja niihin liittyviä komponentteja.

Liikevaihto on noin 150 miljoonan dollarin nousussa verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen. Tähän nousuun on vaikuttanut eräiden automallien (SUV ja trucks) lisääntynyt tuotanto CSX:n palvelualueilla.

Metals & Equipment

Rahtina metalleja ja niihin liittyviä kojeita ja laitteista.

Tilikaudelle 2017 odotetaan noin +10 prosentin liikevaihdon kasvua noin 770 miljoonaan dollariin. Liikevaihtoon positiivisesti vaikuttaa teräksen kasvanut tuotanto USA:ssa, missä näkyy rakentamisen aktiviteetin lisääntyminen.

Minerals

Rahtina erilaisia mineraaleja.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan noin +15 prosenttia 530 miljoonaan dollariin. Tässäkin näkyy rakentamisen aktiviteetin lisääntyminen. Lisäksi talven muutamat isot lumimyrskyt nostivat tiesuolan kysyntää viime vuoteen nähden.

Forest Products

Rahtina erilaisia metsä- ja puutuotteita, kuten mm. sellua, tukkeja, vaneria, paperia jne.

Liikevaihto on pysytellyt noin 750 – 800 miljoonassa dollarissa jo kohta 5 vuoden ajan. Puukuljetuksien rahtimäärät ovat nousussa rakentamisen aktiviteetin johdosta, mutta rekkarahdin joustavuus on syönyt rautatierahdin osuutta kysynnästä. Näin CSX ei ole päässyt hyödyntämään hyvää suhdannetta tämän osalta.

Paperirahdin määrä on laskussa painotuotteiden määrän vähentyessä digitalisaation johdosta.

Coal

Rahtina hiiltä sekä koksia.

Hiilikuljetusten liikevaihto on laskenut lähes -40 prosenttia vuodesta 2013. Tuolloin liikevaihto oli 2,9 miljardia dollaria, kun se vuonna 2016 oli 1,8 miljardia dollaria. Tässä näkyy hiilen käytön väheneminen sekä myös muiden ympäristöystävällisimpien polttoaineiden (maakaasu) käytön lisääntyminen. Myös maakaasun kilpailukykyinen hinta suhteessa hiileen vähensi hiilen rahtimääriä.

Intermodal

Konttirahti

Liikevaihto on ollut noin 1,7 – 1,8 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. USA:n sisäinen rahti oli hienoisessa laskussa tiukan kilpailutilanteen johdosta. Kansainvälinen rahti sen sijaan oli noin +5 prosentin nousussa. Tästä syystä tilikauden 2017 liikevaihtoennuste on 1 800 miljoonaa dollaria (2016: 1 726 M USD).

Tuloksen kehitys

Tilikaudelle 2017 odotetaan noin +4,8 prosentin liikevaihdon kasvua, joten liikevaihto palautunee lähelle vuoden 2015 tasoa. Vahvinta kehitys näyttäisi olevan hiili- (+165 M USD), kontti- (+75 M USD) ja autorahdissa (+70 M USD).

csx-tuloslaskelma-q12017

Tilikauden 2017 nettotuloksen odotetaan nousevan noin 1 850 miljoonaan dollariin (2016: 1 714 M USD). Lisäksi tämän vuoden tulokseen vaikuttaa noin 173 miljoonan dollarin vapaaehtoisten irtisanomisten aiheuttamat kulut. Ilman tätä kertaluontoista kulua, nettotulos olisi noin 2,0 miljardissa dollarissa.

Kuten yllä olevasta kuviosta nähdään, niin liikevaihdon ja nettotuloksen kehitys on polkenut paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. Kasvu on ollut erittäin tiukassa. Odotuksissa on kuitenkin se, että luvut kääntyisivät tänä vuonna selvään nousuun. Parina viime vuotena liikevaihto laski yhteensä noin -13 prosenttia, joten käänne olisi varsin tervetullut.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä suhteessa taseen loppusummaan. Lisäksi velka on hienoisessa nousutrendissä, sillä velan määrä on noussut vuodesta 2010 (8,6 Mrd USD) noin 31,8 prosenttia nykyiseen noin 11,3 miljardiin dollariin.

csx-velkaisuus-q12017

Korkea velkaisuus näkyy omavaraisuusasteen pysyttelynä alle 40 prosentissa. Sen sijaan, vastaavana aikana, nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut alle 100 prosentissa. Eli riippuen mittarista, niin joko velan määrä on hienoisesti koholla tai se on kohtuullisella tasolla.

Osinko

CSX:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen ja yhtiö on maksanut osinkoina noin 30 – 40 prosenttia nettotuloksestaan. Osinkotuotto suhteessa osakkeen hintaan on sen sijaan ollut vaatimatonta eli noin 2 prosenttia. Tässä on hyvä huomioida, että yhtiön liiketoiminta vaatii vuosittain merkittäviä investointeja rataverkkoon, kalustoon yms., joten osingonmaksusuhde ei voi nousta kovin korkealle.

Vaikka osinko on ollut nousussa, niin tilikauden 2016 osinko nousi vain 2,9 prosenttia, joka osaltaan alleviivaa heikkoa tuloskehitystä.

csx-osinko-q12017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,82 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (53,41 USD) noin 1,5 prosentin osinkotuoton.

08/2017: 0,20 USD (e)
11/2017: 0,20 USD (e)
02/2018: 0,20 USD (e)
05/2018: 0,22 USD (e)

Osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuonna 2016 yhtiö hankki noin 38,0 miljoonaa omaa osaketta, mikä vastaa noin 4 prosenttia vuoden 2015 osakemäärästä. Alkuvuoden 2017 aikana yhtiö osti noin 6 miljoonaa omaa osaketta.

Arvostus

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (26,8 – 28,7) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia kalliiksi. Tässä näkyy osakkeen hinnan voimakas nousu, sillä vuoden 2016 lopussa osake oli 36 dollarissa, kun nyt se on 53 dollarissa. Nousua on tullut siis lähes 50 prosenttia lyhyessä ajassa. Presidentti Trump:n lupaamat isot rakennusteollisuuden elvytyshankkeet sekä hiilen käytön lisääminen on näkynyt osakkeen hinnan nousussa.

csx-roe-roi-q12017

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat olleet jo useampana vuotena varsin hyviä (noin 14,7 – 19,0 %) ja tasaisia. Tuottoluvuissa on nähtävissä pientä trendinomaista laskua, mitä selittää oman pääoman kasvu, kun samaan aikaan nettotulos on polkenut paikallaan.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 488) sekä osingon maksuilla (-557). Korjaus on yhteensä +931 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (7.6.2017) 53,41 35,93 25,95 36,23 28,77 19,73 21,06 21,54
Lkm (000) 929 000 948 000 984 000 1 002 000 1 019 000 1 040 000 1 089 000 1 154 000
Markkina-arvo (Mrd) 49,62 34,06 25,53 36,30 29,32 20,52 22,93 24,86
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 2 900 2 869 11 600 11 069 11 811 12 669 12 026 11 763 11 795 10 636
Liikevoitto 900 712 3 600 3 389 3 584 3 613 3 473 3 464 3 470 3 071
Nettotulos 525 362 1 850 1 714 1 968 1 927 1 864 1 863 1 854 1 563
Marginaali 18,1% 12,6% 15,9% 15,5% 16,7% 15,2% 15,5% 15,8% 15,7% 14,7%
EPS 0,57 0,39 1,99 1,81 2,00 1,92 1,83 1,79 1,70 1,35
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 2 048 1 020 1 438 961 592 784 783 1 292
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 34 595 34 394 33 601 32 092 31 190 29 939 28 690 26 849
Tase yhteensä 36 643 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723 29 473 28 141
Oma pääoma 12 587 11 679 11 672 11 152 10 483 9 122 8 455 8 686
Vähemmistö 13 15 16 24 21 14 13 14
Korolliset velat 11 294 11 293 10 703 9 742 9 555 9 832 9 241 8 571
Muut vastuut 12 749 12 427 12 648 12 135 11 723 11 755 11 764 10 870
Tase yhteensä 36 643 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723 29 473 28 141
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540 0,450 0,330
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540 0,450 0,330
Osinkotuotto 1,5% 2,0% 2,7% 1,7% 2,1% 2,7% 2,1% 1,5%
Osingonmaksusuhde 39,2% 39,8% 35,0% 32,8% 32,3% 30,1% 26,4% 24,4%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 28,7 20,3 15,7 23,8 20,7
PE (3v) 27,6 18,8 13,5 19,6 16,2 12,2 15,7 18,8
PE 26,8 19,9 13,0 18,8 15,7 11,0 12,4 15,9
Oma pääoma/osake 13,56 12,34 11,88 11,15 10,31 8,78 7,78 7,54
P/B 3,94 2,91 2,18 3,25 2,79 2,25 2,71 2,86
ROE 15,2% 14,7% 17,2% 17,8% 19,0% 21,2% 21,6% 17,8%
ROI 15,4% 14,9% 16,6% 17,6% 17,8% 18,9% 19,8% 18,0%
Omavaraisuusaste 34,4% 33,0% 33,4% 33,8% 33,1% 29,7% 28,7% 30,9%
Gearing 73,4% 87,8% 79,3% 78,6% 85,3% 99,0% 99,9% 83,7%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements