Dominion Energy: Ennusteet

Päivitetty 6.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

d-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

 • Q2/2019: 0,70 – 0,80 USD (Q2/2018: 0,86 USD)
 • 2019: 4,05 – 4,40 USD (2018: 4,05 USD)

Oikaistu EPS on yleensä ollut vuositasolla noin 0,20 – 0,40 dollaria korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Ja näitä oikaisuja tuli Q1/2019 yhtiön laskelmien mukaan +1,96 dollaria, kun raportoitu EPS oli -0,86 dollaria ja oikaistu EPS oli +1,10 dollaria.

Lisäksi on hyvä huomata, että vuoden 2019 osakemäärä nousi yli +20 prosenttia (793 vs 654,9 M osaketta) SCANA:n fuusion myötä.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Dominion Energy:llä on kolme segmenttiä

 • Power Delivery: Segmentti toimii Virginiassa ja Pohjois-Carolinassa sähkönsiirron ja -jakelun alalla, ja sillä on noin 2,6 miljoonaa asiakasta.
 • Power Generation: Segmentti tuottaa sähköä noin 26 400 MW vuodessa, ja sillä on noin 1,2 miljoonaa asiakasta 12 osavaltion alueella.
 • Gas Infrastructure: Segmentti on yksi USA:n suurimpia maakaasun jakelijoita (noin 20 000 kilometrin siirtoputkisto), ja sillä on noin 1,3 miljoonaa asiakasta.
 • Southeast Energy Group: SCANA:n fuusion myötä tammikuussa 2019 luotu uusi segmentti

Yhtiö raportoi segmenteistä liikevaihdon ja muista yrityksistä poiketen nettotuloksen. Dominion Energy: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Southeast Energy Group -segmentistä ei ole vertailutietoja käytössä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Power delivery 2 300 537 615 550 598 2 212 525 596 528 563
Muutos (%) 4,0% 2,3% 3,2% 4,2% 6,2% 0,3% -3,1% 2,8% -0,4% 1,6%
Power generation 7 000 1 605 2 025 1 625 1 745 7 107 1 591 2 021 1 635 1 860
Muutos (%) -1,5% 0,9% 0,2% -0,6% -6,2% 6,5% 0,4% 4,7% 8,5% 12,5%
Gas Infrastructure 4 550 1 302 875 1 000 1 373 4 227 1 255 836 914 1 222
Muutos (%) 7,6% 3,7% 4,7% 9,4% 12,4% 49,3% 42,1% 82,1% 55,2% 35,6%
Southeast Energy Group 4 080 1 113 910 875 1 182
Muutos (%)
Muut -1 530 -90 -150 -250 -1 040 -180 -10 -2 11 -179
YHTEENSÄ 16 400 4 467 4 275 3 800 3 858 13 366 3 361 3 451 3 088 3 466
Muutos (%) 22,7% 32,9% 23,9% 23,1% 11,3% 6,2% 4,7% 8,6% 9,8% 2,4%

Gas Infrastrucutre -segmentin vahva liikevaihdon kasvu (+12,4 %) selittyy vielä tällä kvartaalilla osittain Cave Point -tuotantolaitoksen tuomalla lisällä. Loppuvuoden 2019 aikana arvioin segmentin liikevaihdon kehittyvän viime vuosien kasvulukuihin nähden maltillisemmalla tahdilla.

Power Generation -segmentin Q1:n liikevaihto laski -6 proenttia ja yhtiö selitti tämän johtuneen epätavallisen lauhasta talvesta. Tein loppuvuoden 2019 ennusteet suurin piirtein viime vuoden lukemiin.

Power Delivery -segmentin liikevaihtoarviossa olen lähtenyt liikkeelle kaavamaisista noin 535 – 615 miljoonan dollarin kvartaaliluvuista. Tästä sain noin 2,3 miljardin liikevaihtoennusteen vuodelle 2019 eli liikevaihto kasvaisi hieman vuosien 2016 – 2018 tasosta.

Southeast Energy Group (SCANA) -segmentin liikevaihtoennusteissa käytin vuoden 2018 lukuja pohjalla laskien niitä hieman. Dominion on antamassa SCANA:na asiakkaille alennuksia fuusiosta johtuen, joka painanee liikevaihtoa.

Koko konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on noin 16 – 17 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (operating EPS) olisi

 • Q2/2019: 0,70 – 0,80 USD (Q2/2018: 0,86 USD)
 • 2019: 4,05 – 4,40 USD (2018: 4,05 USD)

Oikaistu EPS on yleensä ollut vuositasolla noin 0,20 – 0,40 dollaria korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Nyt SCANAN:n fuusio tuo tähän kaavamaiseen sääntöön epävarmuutta.

Q1:n tulosta painoi -1,6 miljardin dollarin alaskirjaukset yms. kertaerät. Yhtiö arvioi, että nämä ja muut oikaisut olivat yhteensä 1,96 dollaria per osake. Näin raportoitu -0,86 dollarin tappio saatiin näyttämään +1,10 dollarin voittoa.

Q2 tulosennusteeksi sain 550 miljoonaa dollaria (0,69 USD) ja koko vuoden 2019 ennusteeksi 1 575 miljoonaa dollaria (1,99 USD). Jos koko vuoden tulokseen lisää em. 1,96 dollarin oikaisun ja arvioi, että loppuvuoden aikana oikaisuja tulee karkeasti laskien 0,20 dollaria, niin oikaistu EPS olisi noin 4,15 dollaria. Eli juurikin yhtiön antaman ennusteen sisällä.

Kuten edellä jo totesin, niin Dominion Energy raportoi suoraan segmenttien nettotulokset. Olen näistä laskenut segmentti-kohtaiset luvut yhteen (1. YHTEENSÄ -rivi) ja laskenut tälle marginaalin. Lopuksi olen huomioinut Muut-erät, jonka perusteella olen saanut lopullisen nettotulosennusteen.

Oheisessa taulukossa on esitettynä nettotuloksen luvut.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
NETTOTULOS
Power delivery 610 140 170 145 155 587 123 163 145 156
Muutos (%) 3,9% 13,8% 4,3% 0,0% -0,6% 10,5% -12,8% 18,1% 14,2% 24,8%
Power generation 1 300 327 400 265 308 1 254 216 414 276 348
Muutos (%) 3,7% 51,4% -3,4% -4,0% -11,5% 6,2% -30,5% 12,2% 15,0% 33,3%
Gas Infrastructure 1 350 421 300 270 359 1 214 374 264 249 327
Muutos (%) 11,2% 12,6% 13,6% 8,4% 9,8% 35,2% 31,2% 41,2% 52,8% 24,3%
Southeast Energy Group 400 143 55 70 132
Muutos (%)
YHTEENSÄ 3 660 1 031 925 750 954 3 055 713 841 670 831
Muutos (%) 19,8% 44,6% 10,0% 11,9% 14,8% 17,0% -3,3% 21,2% 26,4% 28,0%
Marginaali 22,3% 23,1% 21,6% 19,7% 24,7% 22,9% 21,2% 24,4% 21,7% 24,0%
Muut -2 085 -126 -125 -200 -1 634 -608 -72 13 -221 -328
YHTEENSÄ 1 575 905 800 550 -680 2 447 641 854 449 503

Power Delivery -segmentin Q1:n tulos oli vertailukauden tasolla. Sääolosuhteet painoivat tulosta, mutta toisaalta yhtiön toiminnan kulut laskivat pitäen tuloskunnon ennallaan. Yhtiö arvioi, että segmentin vuoden 2019 oikaistu EBIT nousisi hieman (+60…+120 M USD). Tein vuoden 2019 tulosennusteen tältä pohjalta noin 610 miljoonaan dollariin eli kasvua tulisi +23 miljoonaa dollaria viime vuoteen nähden.

Power Generation -segmentin Q1 tulos laski (-11,5%) selvästi, mihin vaikutti hankalat sääolosuhteet. Yhtiö arvioi, että segmentin vuoden 2019 oikaistu EBIT olisi viime vuoden tasolla ja vaihteluväli olisi +/- 3 prosenttia. Koska Q4:n tulosta rasitti erään tehtaan pitkittynyt seisokki, niin tulosennusteeni on +3,7 prosenttia viimevuotista korkeampi. Tulosparannus tulisi oikeastaan tämän johdosta.

Gas Infrastructure -segmentin vuoden 2018 tulos parani +35 prosenttia, missä Cove Pointin tuotannon aloitus paransi tulosta. Q1/2019 tulos parani +10 prosenttia, johon Cove Poin toi vielä pienen lisävaikutuksen. Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 segmentin oikaistu EBIT nousisi +15…+20 prosenttia. Tein tulosennusteen näistä lähtökohdista niin, että tulos kasvaisi yli +10 prosenttia.

Southeast Energy Group -segmentin tuloksen arvioin olevan noin 400 miljoonaa dollaria. Yhtiön oikaistu EBIT -ennuste on 900 – 955 miljoonaa dollaria, joten laskin tästä karkeasti 50 prosenttia menevän muihin kuluihin.

Segmenttien tuottama tulosennusteeni on siten 3 660 miljoonaa dollaria. Kun tästä vähennetään muut-erä, niin sain vuoden 2019 nettotulosennusteeksi noin 1,4 – 1,6 miljardia dollaria. Tämä on linjassa aiemmin osakemäärällä ja oikaistulla EPS:llä saadun luvun kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Uusien investointien aloitusaikaa on siirretty tulevaisuuteen (arviolta 2020/2021 taite). Millaisen lisän nämä tuovat liikevaihtoon ja tulokseen tulevina vuosina?
 • Miten SCANA:n fuusio muuttaa Dominionin tuloksentekokykyä? Saako yhtiö odottamiaan hyötyjä irti fuusiosta?
 • Ilmaston lämpeneminen tuonee lisää ja voimakkaampia hurrikaaneja sekä talvimyrskyjä Dominionin toiminta-aluille. Millainen vaikutus tällä on esimerkiksi sähköverkkojen korjauskustannuksiin
 • Yhtiön toiminta on sääntelynalaista, joten pystyykö yhtiö neuvottelemaan viranomaisten kanssa investointeja sekä osinkoja tukevia tariffeja?

Tein ennusteet ilman investointien tuomaa lisää.

Dominionin liikevaihto on kasvanut noin 6 – 7 prosentin tahdilla parina viime vuotena. Hyvää kehitystä on tukenut hankittu Questar sekä Q2:lla käyttöön otettu Cove Point -yksikkö. Tein liikevaihtoennusteet ajatuksesta, että kasvuvauhti hieman laskee ja olisi noin 2,3 – 3,6 prosenttia. Vuoden 2020 korkeampaa kasvulukua selittää SCANA-fuusio ja se, että yhtiö on lupaillut alkuun asiakasalennuksia. Arvioin näiden vaikutuksen vähenevän vuonna 2021, joten tästä syystä liikevaihto kasvaisi reippaammin.

Segmenttin tuloksista lasketun tulosmarginaalin arvioin jäävän 21,5 – 22,0 prosenttiin vuoden 2019 ennustetusta 22,3 prosentista.

Muut-erän arviointi on haastavaa ja käytin siinä noin -500 miljoonan dollarin lukemaa.

Liikevaihto ja nettotulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 18 750 18 100 4 600 4 500 4 100 4 900
Muutos (%) 3,6% 10,4% 3,0% 5,3% 7,9% 27,0%
Nettotulos
– Power delivery 675 650 165 170 155 160
– Power generation 1 450 1 385 350 420 285 330
– Gas Infrastructure 1 500 1 425 425 325 300 375
– Southeast Energy Group 490 440 150 60 80 150
YHTEENSÄ 4 115 3 900 1 090 975 820 1 015
Muutos (%) 5,5% 6,6% 5,7% 5,4% 9,3% 6,4%
Marginaali 21,9% 21,5% 23,7% 21,7% 20,0% 20,7%
– Muut -500 -500 -125 -125 -125 -125
YHTEENSÄ 3 615 3 400 965 850 695 890

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset