Dominion Energy: Ennusteet

Päivitetty 17.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

d-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

 • Q1/2019: 1,05 – 1,25 USD (Q1/2018: 1,14 USD)
 • 2019: 4,05 – 4,40 USD (2018: 4,05 USD)

Oikaistu EPS on yleensä ollut vuositasolla noin 0,20 – 0,40 dollaria korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Yhtiön fuusio SCANA:n kanssa vaikeuttaa kuitenkin tämän eron arviointia. Lisäksi on hyvä huomata, että vuoden 2019 osakemäärä nousee +23 prosenttia (808 vs 654,9 M osaketta) SCANA:n fuusion myötä.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Dominion Energy:llä on kolme segmenttiä

 • Power Delivery: Segmentti toimii Virginiassa ja Pohjois-Carolinassa sähkönsiirron ja -jakelun alalla, ja sillä on noin 2,6 miljoonaa asiakasta.
 • Power Generation: Segmentti tuottaa sähköä noin 26 400 MW vuodessa, ja sillä on noin 1,2 miljoonaa asiakasta 12 osavaltion alueella.
 • Gas Infrastructure: Segmentti on yksi USA:n suurimpia maakaasun jakelijoita (noin 20 000 kilometrin siirtoputkisto), ja sillä on noin 1,3 miljoonaa asiakasta.
 • Southeast Energy Group: SCANA:n fuusion myötä tammikuussa 2019 luotu uusi segmentti

Yhtiö raportoi segmenteistä liikevaihdon ja muista yrityksistä poiketen nettotuloksen. Dominion Energy: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden. Southeast Energy Group -segmentistä ei ole vertailutietoja käytössä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Power delivery 2 250 535 605 540 570 2 212 525 596 528 563
Muutos (%) 1,7% 1,9% 1,5% 2,3% 1,2% 0,3% -3,1% 2,8% -0,4% 1,6%
Power generation 7 150 1 600 2 030 1 650 1 870 7 107 1 591 2 021 1 635 1 860
Muutos (%) 0,6% 0,6% 0,4% 0,9% 0,5% 6,5% 0,4% 4,7% 8,5% 12,5%
Gas Infrastructure 4 300 1 250 850 950 1 250 4 227 1 255 836 914 1 222
Muutos (%) 1,7% -0,4% 1,7% 3,9% 2,3% 49,3% 42,1% 82,1% 55,2% 35,6%
Southeast Energy Group 4 000 1 100 900 875 1 125
Muutos (%)
Muut 0 0 0 0 0 -180 -10 -2 11 -179
YHTEENSÄ 17 700 4 485 4 385 4 015 4 815 13 366 3 361 3 451 3 088 3 466
Muutos (%) 32,4% 33,4% 27,1% 30,0% 38,9% 6,2% 4,7% 8,6% 9,8% 2,4%

Gas Infrastrucutre -segmentin liikevaihdon vuoden 2018 hyviä (+49 %) kasvulukuja selittää Cove Point:n valmistuminen ja tuotantoon siirtyminen. Erinomaisen vuoden jälkeen arvioin liikevaihdon kehittyvän maltillisesti vuonna 2019.

Power Generation -segmentin liikevaihto nousi +6,5 prosenttia vuonna 2018. Liikevaihdon kehitys hidastui vuoden edetessä niin, että Q4:n liikevaihto oli vain hieman vertailukautta parempi. Tein vuoden 2019 ennusteen tämän Q4:n viitoittamalla kasvulla noin 7,15 miljardiin dollariin.

Power Delivery -segmentin liikevaihtoarviossa olen lähtenyt liikkeelle kaavamaisista noin 535 – 605 miljoonan dollarin kvartaaliluvuista. Tästä sain noin 2,25 miljardin liikevaihtoennusteen vuodelle 2019 eli liikevaihto pysyisi vuosien 2016 – 2018 tasolla.

Southeast Energy Group (SCANA) -segmentin liikevaihtoennusteissa käytin vuoden 2018 lukuja pohjalla laskien niitä hieman. Dominion on antamassa SCANA:na asiakkaille alennuksia fuusiosta johtuen, joka painanee liikevaihtoa.

Koko konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on noin 17 – 18 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (operating EPS) olisi

 • Q1/2019: 1,05 – 1,25 USD (Q1/2018: 1,14 USD)
 • 2019: 4,05 – 4,40 USD (2018: 4,05 USD)

Oikaistu EPS on yleensä ollut vuositasolla noin 0,20 – 0,40 dollaria korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Nyt SCANAN:n fuusio tuo tähän kaavamaiseen sääntöön epävarmuutta.

Jos arvioi, että EPS-ero on 0,30 dollaria eli silloin raportoitu EPS olisi 3,75 – 4,10 dollarin luokkaa. Näillä saataisiin karkeasti laskien tällä osakemäärällä (808 miljoonaa) noin 3,0 – 3,3 miljardin dollarin tulokset.

Kuten edellä jo totesin, niin Dominion Energy raportoi suoraan segmenttien nettotulokset. Olen näistä laskenut segmentti-kohtaiset luvut yhteen (1. YHTEENSÄ -rivi) ja laskenut tälle marginaalin. Lopuksi olen huomioinut Muut-erät, jonka perusteella olen saanut lopullisen nettotulosennusteen.

Oheisessa taulukossa on esitettynä nettotuloksen luvut.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
NETTOTULOS
Power delivery 600 140 170 140 150 587 123 163 145 156
Muutos (%) 2,2% 13,8% 4,3% -3,4% -3,8% 10,5% -12,8% 18,1% 14,2% 24,8%
Power generation 1 325 325 400 275 325 1 254 216 414 276 348
Muutos (%) 5,7% 50,5% -3,4% -0,4% -6,6% 6,2% -30,5% 12,2% 15,0% 33,3%
Gas Infrastructure 1 350 425 300 275 350 1 214 374 264 249 327
Muutos (%) 11,2% 13,6% 13,6% 10,4% 7,0% 35,2% 31,2% 41,2% 52,8% 24,3%
Southeast Energy Group 450 150 50 75 175
Muutos (%)
YHTEENSÄ 3 725 1 040 920 765 1 000 3 055 713 841 670 831
Muutos (%) 21,9% 45,9% 9,4% 14,2% 20,3% 17,0% -3,3% 21,2% 26,4% 28,0%
Marginaali 21,0% 23,2% 21,0% 19,1% 20,8% 22,9% 21,2% 24,4% 21,7% 24,0%
Muut -475 -115 -120 -115 -125 -608 -72 13 -221 -328
YHTEENSÄ 3 250 925 800 650 875 2 447 641 854 449 503

Power Delivery -segmentin Q4:n tulos laski (-12,8 %) myrskykulujen johdosta. Yhtiö arvioi, että segmentin oikaistu EBIT olisi vuonna 2019 vertailukauden kanssa samalla tasolla. Tein nettotulosennusteet tämän perusteella viimevuotista pienemmillä muutosluvuilla ja Q4:n tuloksen odotan palautuvan entiselle tasolleen. Segmentin tulos paranisi noin +2,2 prosenttia.

Myös Power Generation -segmentin Q4 tulos laski (-30,5%) selvästi, mihin vaikutti erään laitoksen odotettua pidempi seisokki. Yhtiö arvioi, että segmentin oikaistu EBIT laskisi vuonna 2019 noin -5…-15 prosenttia. Tein Q1-Q3 tulosennusteet noin -5 prosentin laskuun, mutta arvioin tässäkin, että Q4:n tulos palautuu normaalille tasolleen. Tästä syystä segmentin tulosennuste on +5,7 prosenttia viime vuotta parempi.

Gas Infrastructure -segmentin vuoden 2018 tulos parani +35 prosenttia, missä Cove Pointin tuotannon aloitus paransi tulosta. Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 segmentin oikaistu EBIT nousisi +15…+25 prosenttia. Tein tulosennusteen näistä lähtökohdista niin, että tulos kasvaisi yli +10 prosenttia.

Southeast Energy Group -segmentin tuloksen arvioin olevan noin 450 miljoonaa dollaria. Yhtiön oikaistu EBIT -ennuste on 900 miljoonaa dollaria, joten laskin tästä karkeasti 50 prosenttia menevän muihin kuluihin.

Segmenttien tuottama tulosennusteeni on siten 3 725 miljoonaa dollaria. Kun tästä vähennetään muut-erä, niin sain vuoden 2019 nettotulosennusteeksi noin 3,1 – 3,5 miljardia dollaria. Tämä on linjassa aiemmin osakemäärällä ja oikaistulla EPS:llä saadun luvun kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Uusien investointien aloitusaikaa on siirretty tulevaisuuteen (arviolta 2020/2021 taite). Millaisen lisän nämä tuovat liikevaihtoon ja tulokseen tulevina vuosina?
 • Miten SCANA:n fuusio muuttaa Dominionin tuloksentekokykyä? Saako yhtiö odottamiaan hyötyjä irti fuusiosta?
 • Ilmaston lämpeneminen tuonee lisää ja voimakkaampia hurrikaaneja sekä talvimyrskyjä Dominionin toiminta-aluille. Millainen vaikutus tällä on esimerkiksi sähköverkkojen korjauskustannuksiin
 • Yhtiön toiminta on sääntelynalaista, joten pystyykö yhtiö neuvottelemaan viranomaisten kanssa investointeja sekä osinkoja tukevia tariffeja?

Tein ennusteet ilman investointien tuomaa lisää.

Dominionin liikevaihto on kasvanut noin 6 – 7 prosentin tahdilla parina viime vuotena. Hyvää kehitystä on tukenut hankittu Questar sekä Q2:lla käyttöön otettu Cove Point -yksikkö. Tein liikevaihtoennusteet ajatuksesta, että kasvuvauhti hieman laskee ja olisi noin 2,3 – 3,6 prosenttia. Vuoden 2020 korkeampaa kasvulukua selittää SCANA-fuusio ja se, että yhtiö on lupaillut alkuun asiakasalennuksia. Arvioin näiden vaikutuksen vähenevän vuonna 2021, joten tästä syystä liikevaihto kasvaisi reippaammin.

Segmenttin tuloksista lasketun tulosmarginaalin arvioin nousevan 21,5 – 22,0 prosenttiin vuoden 2019 ennustetusta 21,0 prosentista.

Muut-erän arviointi on haastavaa ja käytin siinä noin -500 miljoonan dollarin lukemaa.

Liikevaihto ja nettotulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 18 750 18 100 4 600 4 500 4 100 4 900
Muutos (%) 3,6% 2,3% 2,6% 2,6% 2,1% 1,8%
Nettotulos
– Power delivery 660 630 160 160 155 155
– Power generation 1 450 1 400 350 420 290 340
– Gas Infrastructure 1 500 1 400 415 310 300 375
– Southeast Energy Group 490 470 150 60 80 180
YHTEENSÄ 4 100 3 900 1 075 950 825 1 050
Muutos (%) 5,1% 4,7% 3,4% 3,3% 7,8% 5,0%
Marginaali 21,9% 21,5% 23,4% 21,1% 20,1% 21,4%
– Muut -500 -500 -125 -125 -125 -125
YHTEENSÄ 3 600 3 400 950 825 700 925

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

d-kvartaalituloslaskelma-q42018