Dominion Energy sijoituskohteena

Päivitetty 19.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (19.5.2017)78,00 USDMarkkina-arvo49,0 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk3,085 USD Osinkotuotto4,0 %
Liikevaihto 2017e12 300 M USD (+4,8 %)Nettotulos 2017e2 200 M USD (+3,6 %)
PE22,3ROE12,9%

Dominion Energy on markkina-arvoltaan USA:n kolmanneksi suurin energian tuottaja ja jakelija. Sillä on noin 26 400 megawatin sähköntuotannon kapasiteetti, 10 000 kilometriä sähkönsiirtolinjoja sekä noin 23 000 kilometrin maakaasuputkisto… (lisää yritysesittelyssä).

DOMINION ENERGY19.5.2017 | 78,00 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Dominion Energy:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkea velkaisuus sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, mikä näkyy myös heikkoina pääoman tuottolukuina. Lisäksi tulosodotuksiin nähden osakkeen korkea hinta laskee pisteitä.

Dominionin velkaisuus on noussut varsin korkeaksi, joka voi jossain vaiheessa alkaa uhkaamaan osingonmaksukykyä. Toisaalta yhtiö juuri nosti osinkoa noin 7,9 prosenttia vuodelle 2017 ja yhtiö arvio, että se nostaa osinkoa yli 8 prosenttia vuoden 2018 alussa.

Osakkeen hintataso PE-luvuilla mitattuna on korkealla. Toisaalta yhtiö ennustaa, että oikaistu EPS kasvaa yli 10 prosenttia vuonna 2018 ja noin 6-8 prosentin vuotuisella vauhdilla aina vuoden 2020 loppuun asti. Tämä osaltaan puolustaa korkeaa osakkeen hintatasoa.

Osinkosijoittajalle noin 4,0 prosentin osinkotuotto on houkutteleva. Lisäksi edellä mainittu vuoden 2018 osingon nosto lisää houkuttelevuutta. Ainakin yhtiön johto uskoo tuloksentekokyvyn olevan hallinnassa.

Yhtiö myös todennäköisesti tekee lisää osakeanteja, jotka laimentavat nykyisten omistajien osuuksia tulevista tuotoista, elleivät he osallistu osakeanteihin. Näin sijoittajan ja yrityksen välinen rahavirta menee väärään suuntaan sijoittajan kannalta.

Segmentit

Dominion Energy:llä on kolme segmenttiä eli ”Dominion Generation”, ”Dominion Energy” ja ”Dominion Virginia Power”. Oheisessa taulukossa on esitetty segmenttien liikevaihdot sekä nettotulokset.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Dominion Virginia Power 2 250 2 210 2 091 1 918 1 825
Dominion Generation 6 750 6 747 7 001 7 135 6 664
Dominion Energy 3 500 2 069 1 877 2 446 3 566
Muut 700 711 714 937 1 065
YHTEENSÄ 13 200 11 737 11 683 12 436 13 120
NETTOTULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
Dominion Virginia Power 500 484 490 502 475
Dominion Generation 1 300 1 397 1 120 1 101 963
Dominion Energy 900 726 680 677 711
Muut -500 -484 -391 -970 -452
YHTEENSÄ 2 200 2 123 1 899 2 280 2 149

Yhtiö kuitenkin toimii pääasiallisesti kolmen yrityksen kautta, joita ovat emoyhtiö Dominion sekä kaksi suoraan sen alla toimivaa tytäryhtiötä Virginia Power ja Dominion Gas. Nämä kolme yritystä ja segmenttiä eivät vastaa toisiaan yksi yhteen, vaan segmenttien luvut ovat jaoteltu tytäryhtiöiden luvuista. Yritys kuitenkin jostain syystä raportoi sekä segmenttien että tytäryhtiöiden lukuja, mikä tekee konsernin tulosraporttien lukemisesta ja analysoinnista haastavaa. Lisäksi yhtiön hankkima Questar Corporation tuli vuonna 2016 raportteihin mukaan.

Dominion Virginia Power
Segmentti toimii Virginiassa ja Pohjois-Carolinassa sähkönsiirron ja -jakelun alalla, ja sillä on noin 2,6 miljoonaa asiakasta. Segmentti arvio käyttävänsä investointeihin noin 8,4 miljardia dollaria vuosien 2017 – 2021 aikana.

Segmentin liikevaihto on ollut pienoisessa nousutrendissä. Tilikauden 2016 liikevaihto 0li 2 210 miljoonaa ja nettotulos 484 miljoonaa dollaria. Tilikauden 2017 nettotuloksen odotetaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2016 eli noin 500 miljoonaa dollaria.

Dominion Generation
Segmentti tuottaa sähköä noin 26 400 MW vuodessa, ja sillä on noin 1,2 miljoonaa asiakasta 12 osavaltion alueella. Segmentti arvio käyttävänsä investointeihin noin 8,0 miljardia dollaria vuosien 2017 – 2021 aikana.

Segmentin tilikauden 2016 liikevaihto pieneni viime vuodesta -3,5 prosenttia ollen 6 747 miljoonaa dollaria. Nettotulos sen sijaan parani noin +25 prosenttia ollen 1 397 miljoonaa dollaria. Tilikauden 2017 nettotuloksen odotetaan jäävän edellisvuodesta ollen noin 1 300 miljoonaa dollaria.

Dominion Energy
Segmentti on yksi USA:n suurimpia maakaasun jakelijoita (noin 20 000 kilometrin siirtoputkisto), ja sillä on noin 1,3 miljoonaa asiakasta. Segmentti arvio käyttävänsä investointeihin noin 8,0 miljardia dollaria vuosien 2017 – 2021 aikana.

Segmentin liikevaihto putosi vuodesta 2013 vuoteen 2015 noin -47 prosenttia. Tilikauden 2016 liikevaihto sen sijaan nousi lupaavasti viimevuodesta noin +10 prosenttia ollen 2 069 miljoonaa dollaria. Liikevaihdon kasvua selittää mm. hankitun Questar-yhtiön lisäys lukuihin. Tilikauden 2016 nettotulos kasvoi 726 miljoonaan dollariin eli kasvua oli +6,8 prosenttia. Tilikauden 2017 nettotuloksen odotetaan nousevan selvästi Questar-yhtiön vetämänä noin 900 miljoonaan dollariin.

Ennusteiden kehitys

Dominion antaa tulosohjeistuksena Operating EPS, joka on liikevoitto (EBIT), johon on tehty Dominionin itsensä määrittelemiä korjauksia. Kyse ei siis ole virallisesta tilinpäätöstiedosta, joten sijoittajan tulee huomioida tämä ohjeistusta tulkitessaan.

Tilikausi 2016

02/2016: 3,60 – 4,00 (osakkeita 608 – 610 M kappaletta)
05/2016: 3,60 – 4,00 (osakkeita 612 – 614 M kappaletta)
08/2016: 3,60 – 4,00 (osakkeita 617 – 620 M kappaletta)
11/2016: 3,60 – 4,00 (osakkeita 617 – 620 M kappaletta)
TOTEUTUMA: 3,80 (osakkeita 617 M kappaletta)

Tilikausi 2017

02/2017: 3,40 – 3,90
05/2017: 3,40 – 3,90

Tuloksen kehitys

Dominionin tilikauden 2016 liikevaihto oli niukasti parempi kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan nettotulos parani 2 123 miljoonaan dollariin eli kasvua oli +11,8 prosenttia. Hankitun Questar:n liiketoiminta näkyy tässä nettotuloksen nousuna. Liikevaihdon nihkeää kehitystä selittää osaltaan alentunut energian hinta.

d-tuloslaskelma-q12017

Yhtiö itse esittää ns. ”nettoliikevaihdon”, missä on huomioitu energian välitystoiminnan osto- ja myyntihinnat. Tämä nettoliikevaihto on ollut 8846 / 8077 / 7320 / 7546 miljoonaa dollaria vuosina 2016 / 2015 / 2014 / 2013 vastaavasti. Tässä kehitys on ollut hyvää ja trendi on nouseva.

Tilikaudelle 2017 yhtiö ohjeistaa 3,40 – 3,90 USD oikaistua nettotulosta (”operating earnings”). Tässä luvussa on yleensä ollut oikaisuja noin 0,20 – 0,40 USD raportoituun EPS:iin, joten tilikauden 2017 ennustettu EPS on 3,10 – 3,60 tietämillä eli noin 2,0 – 2,2 miljardia dollaria. Tässä on hyvä kuitenkin huomata, että yhtiö osakkeiden lukumäärä on nousussa, joka laimentaa laskettua EPS:iä.

Lisäksi yhtiö odottaa ”operating earnings” luvun kasvavan ainakin 10 prosenttia vuonna 2018 ja noin 6 – 8 prosentin vuosivauhdilla vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen tasainen kasvu 36,1 miljardiin dollariin vuoden 2013 noin 22,8 miljardista. Kasvava velka ei kuitenkaan ole muuttanut omavaraisuusastetta, vaan se on pysynyt noin 22 – 24 prosentin välimaastossa. Nettovelkaisuusaste eli gearing on noin 200 prosenttia. Eli Dominion:ia voi pitää varsin velkaisena yhtiönä.

d-velkaisuus-q12017

Yhtiö suunnittelee tekevänsä noin 24,4 miljardin dollarin investoinnit vuosien 2017 – 2021 välisenä aikana, joten on todennäköistä, että Dominion:n kohdalla nähdään lisää rahoitusratkaisuja eli osakeanteja ja lisää velkaa.

Osinko

Dominion on maksanut osinkoa vuodesta 1983 alkaen, ja vuodesta 2003 osinko on noussut joka vuosi. Viimeisen 10 vuoden aikana keskimääräinen osingon nousu on ollut 7,5 prosenttia vuodessa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut varsin korkealla tasolla (yli 80 % nettotuloksesta) jo pitkän aikaa.

d-osinko-q12017

Kuten aikaisemmin todettiin, niin yritys investoi tulevina vuosina noin 24 miljardia dollaria, mikä asettaa paineita osingon nousulle, sillä rahaa tarvitaan investointien rahoittamiseen. Myös yhtiön nopea velkaantuminen yhdessä mahdollisten kiristyvien lainakovenanttien seurauksena voi osaltaan vaikeuttaa osingon nostoa.

Edellä mainitusta haasteista huolimatta seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko on 3,085 dollaria mikä antaisi noin 4,0 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 78,00 usd).

05/2017: 0,755 usd (irtoaa 31.5.2017)
09/2017: 0,755 usd (e)
12/2017: 0,755 usd (e)
03/2018: 0,820 usd (e)

Viimeisin osinko nousi 0,70 dollarista 0,755 dollariin eli 7,9 prosenttia. Lisäksi yhtiö kertoo, että se aikoo nostaa maksettavaa osinkoa yli 8 prosenttia vuoden 2018 alussa. Näin ensi vuoden osinko olisi noin 0,82 dollarissa.

Arvostus

Dominionin arvostus on korkea PE-luvuilla mitattuna. Yhden, kolmen ja seitsemän vuoden PE:t ovat 22 – 30. Yrityksen ennustama hyvä tuloskehitys näkyy juuri tässä.

d-roe-roi-q12017

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 10 – 15 prosentin tasolla viimeisten vuosien aikana, jota voitaneen pitää varsin kelpo tasona. Toisaalta yhtiön velkavipu auttaa nostamaan ROE:ta, joten tällä velkaisuudella ROE:n voisi odottaa oleva hieman korkeammalla tasolla.

Taulukko

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 568) sekä osingonmaksuilla (-1 423). Oikaisu on yhteensä 145 miljoonaa dollaria ja oikaisu on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (19.5.2017) 78,00 76,59 67,64 76,90 64,69 51,80 53,08 42,72
Lkm (000) 628 100 617 100 593 700 584 500 579 500 573 900 574 600 590 100
Markkina-arvo (Mrd) 48,99 47,26 40,16 44,95 37,49 29,73 30,50 25,21
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 2 900 3 384 12 300 11 737 11 683 12 436 13 120 12 835 13 765 15 197
Liikevoitto 950 1 125 3 850 3 627 3 536 2 721 3 316 2 858 2 880 5 700
Nettotulos 525 632 2 200 2 123 1 899 1 310 1 697 302 1 408 2 808
Marginaali 18,1% 18,7% 17,9% 18,1% 16,3% 10,5% 12,9% 2,4% 10,2% 18,5%
EPS 0,84 1,01 3,50 3,44 3,20 2,24 2,93 0,53 2,45 4,76
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 631 261 607 318 316 248 102 62
Liikearvo 6 399 6 399 3 294 3 044 3 086 3 130 3 141 3 141
Muut varat 65 967 64 950 54 896 50 965 46 694 43 460 42 371 39 614
Tase yhteensä 72 997 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838 45 614 42 817
Oma pääoma 15 062 14 605 12 664 11 555 11 642 10 568 11 446 11 997
Vähemmistö 2 264 2 235 938 420 0 57 57 0
Korolliset velat 36 114 35 095 29 263 25 955 22 776 20 113 18 968 15 906
Muut vastuut 19 557 19 675 15 932 16 397 15 678 16 100 15 143 14 914
Tase yhteensä 72 997 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838 45 614 42 817
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 3,02 2,80 2,59 2,40 2,25 2,11 1,97 1,83
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,02 2,80 2,59 2,40 2,25 2,11 1,97 1,83
Osinkotuotto 3,9% 3,7% 3,8% 3,1% 3,5% 4,1% 3,7% 4,3%
Osingonmaksusuhde 86,2% 81,4% 81,0% 107,1% 76,8% 401,0% 80,4% 38,5%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 29,9 27,4 25,9 29,5 22,8
PE (3v) 23,1 25,9 24,2 40,5 32,9 20,1 17,0 12,7
PE 22,3 22,3 21,1 34,3 22,1 98,4 21,7 9,0
Oma pääoma/osake 27,58 27,29 22,91 20,49 20,09 18,51 20,02 20,33
P/B 2,83 2,81 2,95 3,75 3,22 2,80 2,65 2,10
ROE 12,9% 13,9% 14,8% 11,1% 15,2% 2,7% 12,0% 24,2%
ROI 7,3% 7,7% 8,8% 7,5% 10,2% 9,3% 9,9% 20,6%
Omavaraisuusaste 23,7% 23,5% 23,1% 22,0% 23,2% 22,7% 25,2% 28,0%
Gearing 204,8% 206,9% 210,7% 214,1% 192,9% 187,0% 164,0% 132,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements