Deere & Company: Ennusteet

Päivitetty 17.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Deeren kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

de-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö laski vuoden 2019 ennusteitaan

  • liikevaihto kasvaa noin +4 prosenttia vuodesta 2018 (2018: 37,4 Mrd USD)
  • nettotulos on noin 3,2 miljardia dollaria (2018: 3,1 Mrd USD vero-oikaistu)

Deere perustelee arvioitaan mm. maataloussektorin pehmentyneillä näkymillä, mitä painaa Kiinan ja USA:n kauppasota ja erityisesti Kiinan asettamat tullit maataloustuotteille (mm. soija). Maataloustuottajat ovat odottavalla kannalla ja varovaisia investoinneissaan.

Ennusteet 2019

Olen tehnyt ennusteet segmenttilukujen pohjilta, missä huomion tulisi kuitenkin olla koko konsernin lukujen tasolla. Deerellä on 3 segmenttiä ja segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty Deere & Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa (sivun lopussa).

  • Agriculture & Turf: Segmentti valmistaa ja jakelee maatalouslaitteita, kuten traktoreita, kuormaajia, harvestereita, heinä- ja rehulaitteita. Valikoimiin kuuluu myös ruohonleikkuun ja -hoidon ammattilaislaitteita.
  • Construction & Forestry: Segmentti valmistaa ja jakelee rakentamiseen ja maansiirtoon liittyviä koneita sekä metsätyökoneita.
  • Financial Services: Segmentti tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja Deeren jälleenmyyjille.

Tilikaudella 2018 Construction & Forestry -segmentin lukuihin vaikutti nostavasti hankittu Wirtgen-yhtiö, joten tästä syystä vuoden 2018 muutosprosentit ovat korkeita.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Agriculture & Turf 23 250 5 341 5 946 7 282 4 681 23 190 5 605 6 293 7 049 4 243
Muutos (%) 0,3% -4,7% -5,5% 3,3% 10,3% 15,0% 3,1% 17,9% 21,7% 17,9%
Construction & Forestry 11 050 2 776 3 023 2 991 2 260 10 160 2 738 2 993 2 698 1 731
Muutos (%) 8,8% 1,4% 1,0% 10,9% 30,6% 77,7% 65,2% 100,2% 84,0% 57,4%
Financial Services 3 525 874 910 886 855 3 252 851 830 795 776
Muutos (%) 8,4% 2,7% 9,6% 11,4% 10,2% 10,8% 8,8% 12,0% 11,0% 11,5%
Muut 675 147 157 183 188 755 222 192 178 163
YHTEENSÄ 38 500 9 138 10 036 11 342 7 984 37 357 9 416 10 308 10 720 6 913
Muutos (%) 3,1% -3,0% -2,6% 5,8% 15,5% 25,6% 17,4% 32,0% 29,4% 22,9%

Liikevaihdon kehitys on hidastunut kvartaali kvartaalilta jo Q3/2018 alkaen niin, että nyt Q3/2019 liikevaihto kääntyi -2,6 prosentin laskuun.

Agriculture & Turf -segmentin liikevaihto kääntyi Q3/2019 -5,5 prosentin laskuun, missä kauppasota sekä Kiinan maataloustuotteiden ostojen vähentäminen sekä jäädytys USA:sta vaikuttaa maataloustuottajien investointeihin. Saattaa kuitenkin olla niin, että Kiinan maataloustuotteiden ostot ohjautuvat jatkossa esimerkiksi E-Amerikkaan, mikä kasvattaisi vastaavasti näiden maiden investointihalukkuutta.

Construction & Forest -segmentin liikevaihtoa on tukenut hankittu Wirtgen.

Arvioin liikevaihdon jatkavan laskuaan myös Q4:lla niin, että koko vuoden kasvu jäisi +3,1 prosenttiin. Tämä jäisi hieman yhtiön omasta ennusteesta. Tilikauden 2019 liikevaihtoennuste on noin 38 – 40 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Agriculture & Turf 2 450 471 612 1 019 348 2 816 567 806 1 056 387
Muutos (%) -13,0% -16,9% -24,1% -3,5% -10,1% 12,0% -4,5% 16,3% 4,7% 77,5%
Construction & Forestry 1 275 321 378 347 229 867 295 281 259 32
Muutos (%) 47,1% 8,8% 34,5% 34,0% 615,6% 151,3% 243,0% 153,2% 133,3% -13,5%
Financial Services 775 209 204 170 192 793 201 196 179 217
Muutos (%) -2,3% 4,0% 4,1% -5,0% -11,5% 10,9% 4,7% -1,0% 13,3% 29,9%
Muut 0 0
YHTEENSÄ 4 500 1 001 1 194 1 536 769 4 476 1 063 1 283 1 494 636
Muutos (%) 0,5% -5,8% -6,9% 2,8% 20,9% 25,2% 21,9% 28,0% 16,9% 50,7%
Marginaali 11,7% 11,0% 11,9% 13,5% 9,6% 12,0% 11,3% 12,4% 13,9% 9,2%

Agriculture & Turf -segmentin liiketulos laski Q1-Q2/2019 aikana noin -5,3 prosenttia ja Q3:lla tuloskehitys romahti -24 prosenttia. Nyt laskua on tullut jo neljä kvartaalia peräkkäin. Tulosta rasitti toimitusmäärien lasku, korkeammat tuotannon kustannukset sekä valuuttakurssien vastatuuli.

Yhtiö arvioi, että maataloussektorin tunnelma on pehmeä ja odottava, joten tästä syystä tein Q4:n ennusteen selvästi vertailukautta heikompaan lukemaan. Koko tilikauden 2019 tulos laskisi -13 prosentin verran, missä kauppasodan tuoma negatiivinen vaikutus näkyy.

Construction & Forestry -segmentin Q1-Q3 lukuja nosti hankittu Wirtgen-yhtiö sekä myyntihintojen nostot. Tein Q4:n tulosennusteen noin +9 prosentin kasvulukuun, mikä on aiempia kvartaaleja vaatimattomampi kasvutahti. Tämä siksi, että hankittu Wirtgen sisältyy jatkossa vertailukauden lukuihin.

Konsernin tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on noin 4,25 – 4,75 miljardia dollaria, missä tulos jäisi vuoden 2018 tasolle. Heikko Q3:n ja sitä myötä heikko Q4:n ennuste käänsi aiemman +5 prosentin kasvuennusteeni nollatasolle. Liiketulosmarginaali olisi 11,7 prosenttia eli se laskisi hieman vuodesta 2018.

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 4 500 1 001 1 194 1 536 769 4 476 1 063 1 283 1 494 636
Muut kulut -300 -71 -74 -63 -92 -405 -84 -93 -110 -118
Tulos ennen veroja 4 200 930 1 120 1 473 677 4 071 979 1 190 1 384 518
Verot -1 015 -266 -221 -344 -184 -1 727 -203 -289 -177 -1 058
Vähemmistö yms 15 3 0 6 6 24 9 9 1 5
Nettotulos 3 200 667 899 1 135 499 2 368 785 910 1 208 -535
Vero-oikaisu 705 -37 -62 804
Oikaistu tulos 3 200 667 899 1 135 499 3 073 748 848 1 208 269

Yhtiön tuloslaskelmassa on ilmoitettu rahoituskulut, mutta osa näistä kuluista sisältyy Financial Services -segmentin liiketulokseen. Näin tätä tuloslaskelman korkokuluja ei voi käyttää, sillä muutoin osa koroista tulisi laskettua mukaan kahteen kertaan.

Muiden kulujen arvioin laskevan viime vuosien -400 miljoonasta dollarista noin -300 miljoonaan dollariin.

Tilikauden 2018 tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia eriä noin 705 miljoonaa dollaria. Olen tästä syystä sisällyttänyt vero-oikaistun tuloksen vertailua helpottaakseen.

Veroja arvioidessa olen käyttänyt noin 25 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 3,1 – 3,3 miljardia dollaria. Deere arvioi, että tilikauden 2019 nettotulos olisi noin 3,2 miljardia dollaria, joten oma ennusteeni on linjassa tämän kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten mahdollinen kauppasodan kiristyminen tai muut geopoliittiset haasteet vaikuttaisivat yhtiön tuloksentekokykyyn?
  • mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli pystyykö se siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa ilman, että se merkittävästi vaikuttaa myyntivolyymeihin
  • miten korkotason mahdollinen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin

Ennusteita tehdessäni ajatuksena on, että maailmantalouden näkyvät heikkenevät edelleen vuonna 2020. Tämä kääntäisi Deeren liikevaihdon noin -3 prosentin laskuun. Vuonna 2021 lasku edelleen jatkuisi, mutta hieman maltillisemmalla tahdilla.

Tulosmarginaalit ovat paineessa nousevien raaka-ainekustannuksien sekä tullitariffien seurauksena. Tästä syystä arvioin, että marginaalit laskisivat hieman ja olisivat noin 11,5 prosentissa.

Muiden kulujen arvioin olevan -300…-350 miljoonaa dollaria ja veroasteen noin 25 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 37 000 37 400 9 000 9 850 10 950 7 600
Muutos (%) -1,1% -2,9% -1,5% -1,9% -3,5% -4,8%
Liiketulos 4 300 4 300 975 1 150 1 450 725
Muutos (%) 0,0% -4,4% -2,6% -3,7% -5,6% -5,7%
Marginaali 11,6% 11,5% 10,8% 11,7% 13,2% 9,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 4 300 4 300 975 1 150 1 450 725
Muut kulut -350 -300 -75 -75 -75 -75
Tulos ennen veroja 3 950 4 000 900 1 075 1 375 650
Verot -950 -1 000 -220 -275 -345 -160
Vähemmistö yms 0 0
Nettotulos 3 000 3 000 680 800 1 030 490

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus