Deere & Company: Ennusteet

Päivitetty 21.2.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Deeren kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

de-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiö ohjeistaa vuodelle 2020

  • nettotulos on noin 2,7 – 3,1 miljardia dollaria (2019: 3,25 Mrd USD)

Deere perustelee arvioitaan mm. maataloussektorin pehmentyneillä näkymillä, mitä USA:n ja Kiinan välinen ensimmäisen vaiheen sopimus hieman helpotti. Samaan aikaan rakentamisen aktiviteetti on laskenut, jonka odotetaan painavan Construction & Forestry -segmentin liikevaihtoa ja tuloskuntoa.

Ennusteet 2020

Olen tehnyt ennusteet segmenttilukujen pohjilta, missä huomion tulisi kuitenkin olla koko konsernin lukujen tasolla. Deerellä on 3 segmenttiä ja segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2016 alkaen on esitetty Deere & Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa (sivun lopussa).

  • Agriculture & Turf: Segmentti valmistaa ja jakelee maatalouslaitteita, kuten traktoreita, kuormaajia, harvestereita, heinä- ja rehulaitteita. Valikoimiin kuuluu myös ruohonleikkuun ja -hoidon ammattilaislaitteita.
  • Construction & Forestry: Segmentti valmistaa ja jakelee rakentamiseen ja maansiirtoon liittyviä koneita sekä metsätyökoneita.
  • Financial Services: Segmentti tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja Deeren jälleenmyyjille.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Agriculture & Turf 22 400 5 414 5 750 6 750 4 486 23 665 5 756 5 946 7 282 4 681
Muutos (%) -5,3% -5,9% -3,3% -7,3% -4,2% 2,0% 2,7% -5,5% 3,3% 10,3%
Construction & Forestry 10 100 2 706 2 750 2 600 2 044 11 221 2 947 3 023 2 991 2 260
Muutos (%) -10,0% -8,2% -9,0% -13,1% -9,6% 10,4% 7,6% 1,0% 10,9% 30,6%
Financial Services 3 761 975 925 930 931 3 622 971 910 886 855
Muutos (%) 3,8% 0,4% 1,6% 5,0% 8,9% 11,4% 14,1% 9,6% 11,4% 10,2%
Muut 739 224 175 170 170 750 222 157 183 188
YHTEENSÄ 37 000 9 319 9 600 10 450 7 631 39 258 9 896 10 036 11 342 7 984
Muutos (%) -5,8% -5,8% -4,3% -7,9% -4,4% 5,1% 5,1% -2,6% 5,8% 15,5%

Agriculture & Turf -segmentin Q1:n liikevaihto laski 4 prosenttia. Liikevaihtoa painaa kauppasota ja maataloustuottajien odottava tunnelma investointien suhteen. Tunnelmat hieman helpottuivat tammikuun lopun jälkeen, kun USA ja Kiina allekirjoittivat ensimmäisen vaiheen sopimuksen.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihto laskisi 5 – 10 prosentin verran varovaisen ja odottavan tunnelman johdosta. Tein ennusteen tältä pohjalta noin 5,3 prosentin laskuun ja noin 22,4 miljardiin dollariin (2019: 23,7 Mrd USD).

Construction & Forest -segmentin Q1:n liikevaihto laski lähes 10 prosenttia vertailukauden erinomaiselta tasolta. Rakentamisen aktiviteetissa on yhtiön mukaan näkyvissä hidastumista, minkä johdosta yhtiö arvioi, että segmentin tilikauden 2020 liikevaihdon laskevan peräti 10 – 15 prosenttia. Tältä pohjalta tein tilikauden 2020 ennusteen noin 10 prosentin laskuun.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on noin 35 – 38 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Agriculture & Turf 2 550 527 650 1 000 373 2 506 527 612 1 019 348
Muutos (%) 1,8% 0,0% 6,2% -1,9% 7,2% -11,0% -7,1% -24,1% -3,5% -10,1%
Construction & Forestry 900 257 300 250 93 1 215 261 378 347 229
Muutos (%) -25,9% -1,5% -20,6% -28,0% -59,4% 40,1% -11,5% 34,5% 34,0% 615,6%
Financial Services 600 121 150 150 179 694 128 204 170 192
Muutos (%) -13,5% -5,5% -26,5% -11,8% -6,8% -12,5% -36,3% 4,1% -5,0% -11,5%
Muut 0 0
YHTEENSÄ 4 050 905 1 100 1 400 645 4 415 916 1 194 1 536 769
Muutos (%) -8,3% -1,2% -7,9% -8,9% -16,1% -1,4% -13,8% -6,9% 2,8% 20,9%
Marginaali 10,9% 9,7% 11,5% 13,4% 8,5% 11,2% 9,3% 11,9% 13,5% 9,6%

Agriculture & Turf -segmentin Q1:n tulos nousi 7 prosenttia, mitä tuki hintojen korotukset sekä tuotannon kulujen sekä takuukorjausten lasku. Segmentin varsinainen tulos tehdään Q2-Q3 aikana, joten Q1:n hyvästä kehityksestä ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tein segmentin tilikauden 2020 ennusteen noin pari prosenttia vuotta 2019 paremmaksi, missä muuten hyvää tehokkuutta jarruttaa liikevaihdon lasku.

Construction & Forestry -segmentin Q1:n tulos laski lähes 60 prosenttia. Tulosta painoi alhaisemmat toimitusmäärät sekä myynnin painottuminen heikompikatteisiin tuotteisiin. Lisäksi vapaaehtoisten irtisanomispakettien kulut painoivat tulosta. Arvioin koko vuoden 2020 tuloksen jäävän noin 25 prosenttia vuodesta 2019, missä yhtiön kertoma rakentamisen aktiviteetin lasku pitää tuloskehitystä paineessa.

Deere arvioi, että Financial Services -segmentin tulos olisi noin 600 miljoonaa dollaria, joten tein ennusteen tähän lukemaan.

Konsernin tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on noin 3,8 – 4,2 miljardia dollaria, missä tulos jäisi vuoden 2019 tasosta noin 8,3 prosenttia. Liiketulosmarginaali olisi 10,9 prosenttia (2019: 11,2 %).

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 4 050 905 1 100 1 400 645 4 415 916 1 194 1 536 769
Muut kulut -325 -84 -85 -80 -76 -327 -91 -81 -63 -92
Tulos ennen veroja 3 725 821 1 015 1 320 569 4 088 825 1 113 1 473 677
Verot -800 -195 -255 -300 -50 -853 -104 -221 -344 -184
Vähemmistö yms 0 -3 5 -2 18 1 7 5 5
Nettotulos 2 925 623 760 1 025 517 3 253 722 899 1 134 498

Yhtiön tuloslaskelmassa on ilmoitettu rahoituskulut, mutta osa näistä kuluista sisältyy Financial Services -segmentin liiketulokseen. Näin tätä tuloslaskelman korkokuluja ei voi käyttää, sillä muutoin osa koroista tulisi laskettua mukaan kahteen kertaan.

Muiden kulujen arvioin pysyvän vuoden 2019 tasolla noin 325 miljoonassa dollarissa (2019: 327 M USD).

Veroja arvioidessa olen käyttänyt noin 23 prosentin veroastetta. Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 2,7 – 3,1 miljardia dollaria, mikä vastaa Deeren antamaa tulosohjeistusta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten mahdollinen kauppasodan kiristyminen tai muut geopoliittiset haasteet vaikuttaisivat yhtiön tuloksentekokykyyn?
  • mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli pystyykö se siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa ilman, että se merkittävästi vaikuttaa myyntivolyymeihin
  • miten korkotason mahdollinen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin

Ennusteita tehdessäni ajatuksena on, että maailmantalouden näkyvät pysyvät heikkoina edelleen vuonna 2021. Liikevaihto pysyisi vuoden 2020 tasolla tai laskisi hieman. Arvioin, että vuonna 2022 tilanne kääntyisi maltilliseen kasvuun, missä odottavan tunnelman helpottaminen kasvattaisi investointeja.

Tulosmarginaalien arvioin hieman laskevan viime vuosista noin 11,0 – 11,5 prosentin tasolla. Muiden kulujen arvioin olevan 300 – 350 miljoonaa dollaria ja veroasteen noin 23 – 25 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 37 500 36 750 9 450 9 550 10 350 7 400
Muutos (%) 2,0% -0,7% 1,4% -0,5% -1,0% -3,0%
Liiketulos 4 250 4 125 925 1 125 1 425 650
Muutos (%) 3,0% 1,9% 2,2% 2,3% 1,8% 0,8%
Marginaali 11,3% 11,2% 9,8% 11,8% 13,8% 8,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 4 250 4 125 925 1 125 1 425 650
Muut kulut -300 -325 -80 -80 -80 -85
Tulos ennen veroja 3 950 3 800 845 1 045 1 345 565
Verot -990 -935 -200 -260 -335 -140
Vähemmistö yms 15 10 10
Nettotulos 2 975 2 875 655 785 1 010 425

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus