Deere & Company: Ennusteet

Päivitetty 17.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Deeren kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

de-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019

  • liikevaihto kasvaa noin +7 prosenttia vuodesta 2018 (2018: 37,4 Mrd USD)
  • nettotulos on noin 3,6 miljardia dollaria (2018: 3,1 Mrd USD vero-oikaistu)

Deere perustelee näkymiään mm. sillä, että maatalouskoneiden vaihtosykli on edelleen vahvalla tasolla, eikä siihen tunnu nykyinen kauppasota juurikaan vaikuttavan. Lisäksi yhtiön uudet tuotteet ovat saaneet hyvän vastaanoton globaalisti, joten sekin pitää myyntiä yllä.

Ennusteet 2019

Olen tehnyt ennusteet segmenttilukujen pohjilta, missä huomion tulisi kuitenkin olla koko konsernin lukujen tasolla. Deerellä on 3 segmenttiä ja segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty Deere & Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa (sivun lopussa).

  • Agriculture & Turf: Segmentti valmistaa ja jakelee maatalouslaitteita, kuten traktoreita, kuormaajia, harvestereita, heinä- ja rehulaitteita. Valikoimiin kuuluu myös ruohonleikkuun ja -hoidon ammattilaislaitteita.
  • Construction & Forestry: Segmentti valmistaa ja jakelee rakentamiseen ja maansiirtoon liittyviä koneita sekä metsätyökoneita.
  • Financial Services: Segmentti tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja Deeren jälleenmyyjille.

Tilikaudella 2018 Construction & Forestry -segmentin lukuihin vaikutti nostavasti hankittu Wirtgen-yhtiö, joten tästä syystä vuoden 2018 muutosprosentit ovat korkeita.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Agriculture & Turf 24 250 5 769 6 500 7 300 4 681 23 190 5 605 6 293 7 049 4 243
Muutos (%) 4,6% 2,9% 3,3% 3,6% 10,3% 15,0% 3,1% 17,9% 21,7% 17,9%
Construction & Forestry 11 350 2 965 3 225 2 900 2 260 10 160 2 738 2 993 2 698 1 731
Muutos (%) 11,7% 8,3% 7,8% 7,5% 30,6% 77,7% 65,2% 100,2% 84,0% 57,4%
Financial Services 3 475 870 875 875 855 3 252 851 830 795 776
Muutos (%) 6,9% 2,2% 5,4% 10,1% 10,2% 10,8% 8,8% 12,0% 11,0% 11,5%
Muut 775 212 200 175 188 755 222 192 178 163
YHTEENSÄ 39 850 9 816 10 800 11 250 7 984 37 357 9 416 10 308 10 720 6 913
Muutos (%) 6,7% 4,2% 4,8% 4,9% 15,5% 25,6% 17,4% 32,0% 29,4% 22,9%

Q1:n liikevaihto kasvoi +15,5 prosenttia, mihin Wirtgen toi vielä selvän lisän. Myyntiä kuitenkin varjosti kauppasodan ja tullien epävarma tilanne, joka johti asiakkaiden varovaisuuteen isojen hankintojen kohdalla.

Deere arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihto kasvaa noin +7 prosenttia vuodesta 2018. Oma liikevaihtoennusteeni pohjautuu näihin kasvulukuihin, joten tilikauden 2019 liikevaihtoennuste on noin 39,5 – 40,0 miljardia dollaria. Näillä ennusteilla kasvu olisi 5,7 – 7,1 prosenttia. Yhtiön +7 prosentin kasvuennuste mahtuu tämän arvoalueen sisäpuolelle, mutta oma ennuste on kuitenkin hieman yhtiön ennustetta pessimistisempi.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Agriculture & Turf 3 050 652 900 1 150 348 2 816 567 806 1 056 387
Muutos (%) 8,3% 15,0% 11,7% 8,9% -10,1% 12,0% -4,5% 16,3% 4,7% 77,5%
Construction & Forestry 1 135 316 300 290 229 867 295 281 259 32
Muutos (%) 30,9% 7,1% 6,8% 12,0% 615,6% 151,3% 243,0% 153,2% 133,3% -13,5%
Financial Services 800 208 210 190 192 793 201 196 179 217
Muutos (%) 0,9% 3,5% 7,1% 6,1% -11,5% 10,9% 4,7% -1,0% 13,3% 29,9%
Muut 0 0
YHTEENSÄ 4 985 1 176 1 410 1 630 769 4 476 1 063 1 283 1 494 636
Muutos (%) 11,4% 10,6% 9,9% 9,1% 20,9% 25,2% 21,9% 28,0% 16,9% 50,7%
Marginaali 12,5% 12,0% 13,1% 14,5% 9,6% 12,0% 11,3% 12,4% 13,9% 9,2%

Agriculture & Turf -segmentin liiketulos laski -10 prosenttia Q1:llä ja tämä oli toinen selvä laskukvartaali peräkkäin. Sitä ennen tuloskehitys oli 7 kvartaalia selvästi positiivista. Tulosta rasitti korkeammat tuotannon ja takuukorjausten kustannukset sekä myynnin kohdistuminen alhaisemman kateluokan tuotteisiin. Noin +10 prosentin myynnin kasvu ei pystynyt kääntämään tulosta viimevuotista paremmaksi.

On kuitenkin hyvä muistaa, että Q1:n tulos tuo noin 10 – 15 prosenttia segmentin vuosituloksesta, joten varsinainen tuloksentekokausi on loppuvuoden aikana. Arvioin yhtiön kustannussäästötoimenpiteiden kantavan hedelmää vuoden loppua kohden niin, että segmentin vuoden 2019 tulos kasvaa +8,3 prosenttia. Mikäli USA:n ja Kiinan kauppasota kääntyy pahempaan suuntaan niin, silloin ennuste on liian positiivinen.

Construction & Forestry -segmentin Q1 lukuja nosti hankittu Wirtgen-yhtiö. Tämän jälkeen Wirtgen sisältyy vertailukauden lukemiin. Koska tämän segmentin ennustettu liikevaihto kasvaa noin +12 prosentin tahtia, niin arvioin tässä liiketuloksen kehittyvän vahvasti myös Q2-Q4/2019 aikana.

Konsernin tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on noin 4,5 – 5,0 miljardia dollaria, missä kasvua olisi +11,4 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Liiketulosmarginaali olisi 12,5 prosenttia eli se nousisi vuodesta 2018 (12,0 %).

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 4 985 1 176 1 410 1 630 769 4 476 1 063 1 283 1 494 636
Muut kulut -350 -88 -85 -85 -92 -405 -84 -93 -110 -118
Tulos ennen veroja 4 635 1 088 1 325 1 545 677 4 071 979 1 190 1 384 518
Verot -1 125 -256 -315 -370 -184 -1 727 -203 -289 -177 -1 058
Vähemmistö yms 10 4 0 0 6 24 9 9 1 5
Nettotulos 3 520 836 1 010 1 175 499 2 368 785 910 1 208 -535
Vero-oikaisu 705 -37 -62 804
Oikaistu tulos 3 520 836 1 010 1 175 499 3 073 748 848 1 208 269

Yhtiön tuloslaskelmassa on ilmoitettu rahoituskulut, mutta osa näistä kuluista sisältyy Financial Services -segmentin liiketulokseen. Näin tätä tuloslaskelman korkokuluja ei voi käyttää, sillä muutoin osa koroista tulisi laskettua mukaan kahteen kertaan.

Muiden kulujen arvioin laskevan viime vuosien -400 miljoonasta dollarista noin 350 miljoonaan dollariin. Loppuvuosi mentäisiin noin -85 miljoonan dollarin kvartaalivauhdilla.

Tilikauden 2018 tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia eriä noin 705 miljoonaa dollaria. Olen tästä syystä sisällyttänyt vero-oikaistun tuloksen vertailua helpottaakseen.

Veroja arvioidessa olen käyttänyt noin 24 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 3,45 – 3,55 miljardia dollaria. Deere arvioi, että tilikauden 2019 nettotulos olisi noin 3,6 miljardia dollaria, joten oma ennusteeni jää tästä arviosta hieman.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten mahdollinen kauppasodan kiristyminen tai muut geopoliittiset haasteet vaikuttaisivat yhtiön tuloksentekokykyyn?
  • mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli pystyykö se siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa ilman, että se merkittävästi vaikuttaa myyntivolyymeihin
  • miten korkotason mahdollinen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin

Ennusteita tehdessäni ajatuksena on, erinomainen suhdanne hidastuu tulevina vuosina noin 1,5 – 2,5 prosentin kasvuun. Mikäli kauppasota eskaloituu nykyistä pahemmaksi, niin silloin liikevaihdon voi odottaa laskevan.

Tulosmarginaalit ovat paineessa nousevien raaka-ainekustannuksien sekä tullitariffien seurauksena. Tästä syystä arvioin, että marginaalit laskisivat hieman ja olisivat 12,0 – 12,3 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 41 500 40 500 10 000 11 000 11 400 8 100
Muutos (%) 2,5% 1,6% 1,9% 1,9% 1,3% 1,5%
Liiketulos 5 000 5 000 1 150 1 400 1 650 800
Muutos (%) 0,0% 0,3% -2,2% -0,7% 1,2% 4,0%
Marginaali 12,0% 12,3% 11,5% 12,7% 14,5% 9,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 5 000 5 000 1 150 1 400 1 650 800
Muut kulut -400 -400 -100 -100 -100 -100
Tulos ennen veroja 4 600 4 600 1 050 1 300 1 550 700
Verot -1 050 -1 155 -265 -325 -390 -175
Vähemmistö yms 0 5 5
Nettotulos 3 550 3 450 790 975 1 160 525

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

de-kvartaalituloslaskelma-q12019