Deere & Company: Ennusteet

Päivitetty 18.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Deeren kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

de-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019

  • liikevaihto kasvaa noin +5 prosenttia vuodesta 2018 (2018: 37,4 Mrd USD)
  • nettotulos on noin 3,3 miljardia dollaria (2018: 3,1 Mrd USD vero-oikaistu)

Deere perustelee arvioitaan mm. maataloussektorin pehmentyneillä näkymillä, mitä painaa Kiinan ja USA:n kauppasota ja erityisesti Kiinan asettamat tullit maataloustuotteille (mm. soija). Maataloustuottajat ovat odottavalla kannalla ja varovaisia investoinneissaan.

Ennusteet 2019

Olen tehnyt ennusteet segmenttilukujen pohjilta, missä huomion tulisi kuitenkin olla koko konsernin lukujen tasolla. Deerellä on 3 segmenttiä ja segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty Deere & Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa (sivun lopussa).

  • Agriculture & Turf: Segmentti valmistaa ja jakelee maatalouslaitteita, kuten traktoreita, kuormaajia, harvestereita, heinä- ja rehulaitteita. Valikoimiin kuuluu myös ruohonleikkuun ja -hoidon ammattilaislaitteita.
  • Construction & Forestry: Segmentti valmistaa ja jakelee rakentamiseen ja maansiirtoon liittyviä koneita sekä metsätyökoneita.
  • Financial Services: Segmentti tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja Deeren jälleenmyyjille.

Tilikaudella 2018 Construction & Forestry -segmentin lukuihin vaikutti nostavasti hankittu Wirtgen-yhtiö, joten tästä syystä vuoden 2018 muutosprosentit ovat korkeita.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Agriculture & Turf 23 900 5 587 6 350 7 282 4 681 23 190 5 605 6 293 7 049 4 243
Muutos (%) 3,1% -0,3% 0,9% 3,3% 10,3% 15,0% 3,1% 17,9% 21,7% 17,9%
Construction & Forestry 11 200 2 824 3 125 2 991 2 260 10 160 2 738 2 993 2 698 1 731
Muutos (%) 10,2% 3,1% 4,4% 10,9% 30,6% 77,7% 65,2% 100,2% 84,0% 57,4%
Financial Services 3 450 859 850 886 855 3 252 851 830 795 776
Muutos (%) 6,1% 0,9% 2,4% 11,4% 10,2% 10,8% 8,8% 12,0% 11,0% 11,5%
Muut 700 154 175 183 188 755 222 192 178 163
YHTEENSÄ 39 250 9 424 10 500 11 342 7 984 37 357 9 416 10 308 10 720 6 913
Muutos (%) 5,1% 0,1% 1,9% 5,8% 15,5% 25,6% 17,4% 32,0% 29,4% 22,9%

Q1-Q2:n liikevaihto kasvoi +9,6 prosenttia, mihin Wirtgen toi vielä selvän lisän. Myyntiä kuitenkin varjosti kauppasodan ja tullien epävarma tilanne, joka johti asiakkaiden varovaisuuteen isojen hankintojen kohdalla.

Deere arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihto kasvaa noin +5 prosenttia vuodesta 2018. Oma liikevaihtoennusteeni pohjautuu näihin kasvulukuihin, missä tilikauden toisen puoliskon kehitys olisi selvästi H1/2019 vaimeampaa. Tilikauden 2019 liikevaihtoennuste on noin 39 – 40 miljardia dollaria. Näillä ennusteilla kasvu olisi noin 5,1 prosenttia.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Agriculture & Turf 2 750 583 800 1 019 348 2 816 567 806 1 056 387
Muutos (%) -2,3% 2,8% -0,7% -3,5% -10,1% 12,0% -4,5% 16,3% 4,7% 77,5%
Construction & Forestry 1 175 299 300 347 229 867 295 281 259 32
Muutos (%) 35,5% 1,4% 6,8% 34,0% 615,6% 151,3% 243,0% 153,2% 133,3% -13,5%
Financial Services 770 208 200 170 192 793 201 196 179 217
Muutos (%) -2,9% 3,5% 2,0% -5,0% -11,5% 10,9% 4,7% -1,0% 13,3% 29,9%
Muut 0 0
YHTEENSÄ 4 695 1 090 1 300 1 536 769 4 476 1 063 1 283 1 494 636
Muutos (%) 4,9% 2,5% 1,3% 2,8% 20,9% 25,2% 21,9% 28,0% 16,9% 50,7%
Marginaali 12,0% 11,6% 12,4% 13,5% 9,6% 12,0% 11,3% 12,4% 13,9% 9,2%

Agriculture & Turf -segmentin liiketulos laski Q1-Q2/2019 aikana noin -5,3 prosenttia. Nyt laskua on tullut jo kolme kvartaalia peräkkäin. Tulosta rasitti korkeammat tuotannon ja takuukorjausten kustannukset sekä valuuttakurssien vastatuuli. Kuvaavaa on se, että vaikka segmentin liikevaihto kasvoi +5,9 prosenttia, niin silti tulos laski selvästi.

Yhtiö arvioi, että maataloussektorin tunnelma on pehmeä ja odottava, joten tästä syystä tein tilikauden lopun ennusteet kutakuinkin viime vuoden tasolle. Arvioin yhtiön kustannussäästötoimenpiteiden kantavan hedelmää, mikä pitäisi tuloskehityksen siedettävänä. Mikäli USA:n ja Kiinan kauppasota kääntyy pahempaan suuntaan niin, silloin ennuste on liian positiivinen.

Construction & Forestry -segmentin Q1-Q2 lukuja nosti hankittu Wirtgen-yhtiö. Tämän jälkeen Wirtgen sisältyy vertailukauden lukemiin. Tästä syystä tein segmentin H2:n ennusteet vain hieman vertailukautta paremmilla luvuilla.

Konsernin tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on noin 4,5 – 5,0 miljardia dollaria, missä kasvua olisi +4,9 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Liiketulosmarginaali olisi 12,0 prosenttia eli se pysyisi vuoden 2018 tasolla.

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 4 695 1 090 1 300 1 536 769 4 476 1 063 1 283 1 494 636
Muut kulut -295 -70 -70 -63 -92 -405 -84 -93 -110 -118
Tulos ennen veroja 4 400 1 020 1 230 1 473 677 4 071 979 1 190 1 384 518
Verot -1 095 -257 -310 -344 -184 -1 727 -203 -289 -177 -1 058
Vähemmistö yms 20 3 5 6 6 24 9 9 1 5
Nettotulos 3 325 766 925 1 135 499 2 368 785 910 1 208 -535
Vero-oikaisu 705 -37 -62 804
Oikaistu tulos 3 325 766 925 1 135 499 3 073 748 848 1 208 269

Yhtiön tuloslaskelmassa on ilmoitettu rahoituskulut, mutta osa näistä kuluista sisältyy Financial Services -segmentin liiketulokseen. Näin tätä tuloslaskelman korkokuluja ei voi käyttää, sillä muutoin osa koroista tulisi laskettua mukaan kahteen kertaan.

Muiden kulujen arvioin laskevan viime vuosien -400 miljoonasta dollarista noin 300 miljoonaan dollariin. Loppuvuosi mentäisiin noin -70 miljoonan dollarin kvartaalivauhdilla.

Tilikauden 2018 tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia eriä noin 705 miljoonaa dollaria. Olen tästä syystä sisällyttänyt vero-oikaistun tuloksen vertailua helpottaakseen.

Veroja arvioidessa olen käyttänyt noin 25 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 3,2 – 3,4 miljardia dollaria. Deere arvioi, että tilikauden 2019 nettotulos olisi noin 3,3 miljardia dollaria, joten oma ennusteeni on linjassa tämän kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten mahdollinen kauppasodan kiristyminen tai muut geopoliittiset haasteet vaikuttaisivat yhtiön tuloksentekokykyyn?
  • mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli pystyykö se siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa ilman, että se merkittävästi vaikuttaa myyntivolyymeihin
  • miten korkotason mahdollinen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin

Ennusteita tehdessäni ajatuksena on, erinomainen suhdanne hidastuu tulevina vuosina noin +1 prosentin kasvuun. Mikäli kauppasota eskaloituu nykyistä pahemmaksi, niin silloin liikevaihdon voi odottaa laskevan.

Tulosmarginaalit ovat paineessa nousevien raaka-ainekustannuksien sekä tullitariffien seurauksena. Tästä syystä arvioin, että marginaalit laskisivat hieman ja olisivat noin 11,8 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 40 000 39 600 9 600 10 600 11 400 8 000
Muutos (%) 1,0% 0,9% 1,9% 1,0% 0,5% 0,2%
Liiketulos 4 725 4 675 1 100 1 300 1 525 750
Muutos (%) 1,1% -0,4% 0,9% 0,0% -0,7% -2,5%
Marginaali 11,8% 11,8% 11,5% 12,3% 13,4% 9,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 4 725 4 675 1 100 1 300 1 525 750
Muut kulut -400 -400 -100 -100 -100 -100
Tulos ennen veroja 4 325 4 275 1 000 1 200 1 425 650
Verot -1 075 -1 075 -250 -300 -360 -165
Vähemmistö yms 0 0
Nettotulos 3 250 3 200 750 900 1 065 485

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset