Deere & Company: Ennusteet

Päivitetty 23.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Deeren kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

de-kvartaalituloslaskelma-q22020

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiö ohjeistaa tilikaudelle 2020

  • nettotulos on noin 1,6 – 2,0 miljardia dollaria (2019: 3,25 Mrd USD)

Ohjeistuksen muutos on merkittävä, sillä ennen koronaviruspandemiaa yhtiö arvioi tuloksen olevan 2,7 – 3,1 miljardia dollaria.

Ennusteet 2020

Olen tehnyt ennusteet segmenttilukujen pohjilta, missä huomion tulisi kuitenkin olla koko konsernin lukujen tasolla. Deerellä on 3 segmenttiä ja segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2016 alkaen on esitetty Deere & Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa (sivun lopussa).

  • Agriculture & Turf: Segmentti valmistaa ja jakelee maatalouslaitteita, kuten traktoreita, kuormaajia, harvestereita, heinä- ja rehulaitteita. Valikoimiin kuuluu myös ruohonleikkuun ja -hoidon ammattilaislaitteita.
  • Construction & Forestry: Segmentti valmistaa ja jakelee rakentamiseen ja maansiirtoon liittyviä koneita sekä metsätyökoneita.
  • Financial Services: Segmentti tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja Deeren jälleenmyyjille.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Agriculture & Turf 21 000 5 046 5 500 5 968 4 486 23 665 5 756 5 946 7 282 4 681
Muutos (%) -11,3% -12,3% -7,5% -18,0% -4,2% 2,0% 2,7% -5,5% 3,3% 10,3%
Construction & Forestry 7 500 1 550 1 650 2 256 2 044 11 221 2 947 3 023 2 991 2 260
Muutos (%) -33,2% -47,4% -45,4% -24,6% -9,6% 10,4% 7,6% 1,0% 10,9% 30,6%
Financial Services 3 600 919 875 875 931 3 622 971 910 886 855
Muutos (%) -0,6% -5,4% -3,8% -1,2% 8,9% 11,4% 14,1% 9,6% 11,4% 10,2%
Muut 650 176 150 154 170 750 222 157 183 188
YHTEENSÄ 32 750 7 691 8 175 9 253 7 631 39 258 9 896 10 036 11 342 7 984
Muutos (%) -16,6% -22,3% -18,5% -18,4% -4,4% 5,1% 5,1% -2,6% 5,8% 15,5%

Jos Q1:n liikevaihto kehittyi nihkeästi, niin Q2:lla koronaviruspandemia näkyi merkittävänä liikevaihdon laskuna.

Agriculture & Turf -segmentin Q2:n liikevaihto laski 18 prosenttia. Jo Q1:llä liikevaihtoa painoi maataloustuottajien odottava tunnelma investointien suhteen, missä pientä helpotusta toi USA:n ja Kiinan ensimmäisen vaiheen kauppasopu. Koronaviruspandemia kuitenkin pilasi tunnelmat pian tämän jälkeen.

Yhtiö arvioi, että segmentin liikevaihto laskisi 10 – 15 prosenttia tilikaudella 2020. Tilikauden alkupuoliskon aikana liikevaihto on laskenut 12,6 prosenttia, mikä tarkoittaisi sitä, että myös toinen puolisko sujuisi myös heikosti.

Myös Construction & Forest -segmentin Q2:n liikevaihto laski reippaasti (-25 %). Tässäkin segmentissä oli Q1:llä näkyvissä selvää hidastumista, johon pandemia löi sitten kovalla kädellä Q2:n aikana.

Yhtiö arvioi, että segmentin liikevaihto laskisi peräti 30 – 40 prosenttia tilikaudella 2020. Tilikauden alkupuoliskon aikana liikevaihto on laskenut noin 19 prosenttia. Se tarkoittaisi sitä, että tilikauden toisella puoliskolla kyydin täytyy olla todella heikkoa. Tein Q3 ja Q4 liikevaihdon ennusteet noin 45 prosentin laskuun.

Financial Services -segmentin liikevaihdon arvioin pysyvän suurin piirtein edellisvuoden tasolla noin 3,6 miljardissa dollarissa.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 30 – 35 miljardia dollaria, missä iso skaala kertoo pandemian vaikutusten ennustamisen vaikeudesta.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Agriculture & Turf 2 200 433 600 794 373 2 506 527 612 1 019 348
Muutos (%) -12,2% -17,8% -2,0% -22,1% 7,2% -11,0% -7,1% -24,1% -3,5% -10,1%
Construction & Forestry 100 -59 -30 96 93 1 215 261 378 347 229
Muutos (%) -91,8% -72,3% -59,4% 40,1% -11,5% 34,5% 34,0% 615,6%
Financial Services 400 71 75 75 179 694 128 204 170 192
Muutos (%) -42,4% -44,5% -63,2% -55,9% -6,8% -12,5% -36,3% 4,1% -5,0% -11,5%
Muut 0 0
YHTEENSÄ 2 700 445 645 965 645 4 415 916 1 194 1 536 769
Muutos (%) -38,8% -51,4% -46,0% -37,2% -16,1% -1,4% -13,8% -6,9% 2,8% 20,9%
Marginaali 8,2% 5,8% 7,9% 10,4% 8,5% 11,2% 9,3% 11,9% 13,5% 9,6%

Pandemia painoi Deeren tuloskehitystä niin, että Q1:n noin 16 prosentin laskun jälkeen Q2:n tulos laski peräti 37 prosenttia. Ja pahasti näyttää siltä, että vieläkin tätä pahempaa on odotettavissa tilikauden toisella puoliskolla.

Agriculture & Turf -segmentin Q2:n tulos laski 22 prosenttia liikevaihdon laskun mukana. Tein tilikauden 2020 tulosennusteen liikevaihdon laskuprosentteja seuraten noin 2,2 miljardiin dollariin (-12,2 %).

Construction & Forestry -segmentin Q1:n tulos laski lähes 60 prosenttia ja Q2:lla 72 prosenttia. Tulosta painoi alhaisemmat toimitusmäärät sekä myynnin painottuminen heikompikatteisiin tuotteisiin. Lisäksi Q1:llä vapaaehtoisten irtisanomispakettien kulut painoivat tulosta. Koska liikevaihto jatkaa voimakasta laskuaan tilikauden toisella puoliskolla, niin arvioin tämän painavan segmentin Q3:n ja Q4:n tulokset tappiollisiksi.

Tein Financial Services -segmentin tulosennusteen noin 400 miljoonaan dollariin.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 2,6 – 2,8 miljardia dollaria ja tulosmarginaali painuisi 8,2 prosenttiin (2019: 4,4 Mrd USD, 11,2 %).

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 2 700 445 645 965 645 4 415 916 1 194 1 536 769
Muut kulut -265 -77 -75 -37 -76 -327 -91 -81 -63 -92
Tulos ennen veroja 2 435 368 570 928 569 4 088 825 1 113 1 473 677
Verot -535 -100 -140 -245 -50 -853 -104 -221 -344 -184
Vähemmistö yms -50 -16 -15 -17 -2 18 1 7 5 5
Nettotulos 1 850 252 415 666 517 3 253 722 899 1 134 498

Yhtiön tuloslaskelmassa on ilmoitettu rahoituskulut, mutta osa näistä kuluista sisältyy Financial Services -segmentin liiketulokseen. Näin tätä tuloslaskelman korkokuluja ei voi käyttää, sillä muutoin osa koroista tulisi laskettua mukaan kahteen kertaan.

Muiden kulujen arvioin olevan noin 265 miljoonaa dollaria ja veroja laskiessa käytin noin 22 – 24 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 1,85 miljardia dollaria, mikä on linjassa yhtiön 1,6 – 2,0 miljardin dollarin tulosohjeistuksen kanssa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin vuoden 2021 liikevaihdon kohentuvan +8,4 prosenttia 35,5 miljardiin dollariin, mihin vaikuttaisi osittain patoutuneen kysynnän realisoituminen. USA:n ja Kiinan kauppasota on osoittanut taas heräämisen merkkejä. Pahentuessaan se voisi hidastaa entisestään Deeren liikevaihdon kehitystä.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan 10 – 11 prosentin tasolle liikevaihdon toipumisen tukemana.

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 37 000 35 500 9 150 9 250 10 000 7 100
Muutos (%) 4,2% 8,4% 19,0% 13,1% 8,1% -7,0%
Liiketulos 4 000 3 600 900 925 1 225 550
Muutos (%) 11,1% 33,3% 102,2% 43,4% 26,9% -14,7%
Marginaali 10,8% 10,1% 9,8% 10,0% 12,3% 7,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 4 000 3 600 900 925 1 225 550
Muut kulut -300 -325 -80 -80 -80 -85
Tulos ennen veroja 3 700 3 275 820 845 1 145 465
Verot -925 -810 -200 -210 -285 -115
Vähemmistö yms 15 -15 -15
Nettotulos 2 790 2 450 605 635 860 350

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus