Deere & Company: Ennusteet

Päivitetty 22.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Deeren kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

de-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019

  • liikevaihto kasvaa noin +7 prosenttia vuodesta 2018 (2018: 37,4 Mrd USD)
  • nettotulos on noin 3,6 miljardia dollaria (2018: 3,1 Mrd USD vero-oikaistu)

Deere arvioi, että konemyynti kasvaisi +7 prosenttia, missä Wirtgen:n tuo lisää vielä 2 kuukauden ajan ja sen vaikutus olisi noin +2 prosenttia koko vuoden myyntiin nähden. Nettotuloksen yhtiö arvioi olevan 3,6 miljardia dollaria.

Deere perustelee näkymiään mm. sillä, että maatalouskoneiden vaihtosykli on edelleen vahvalla tasolla, eikä siihen tunnu nykyinen kauppasota juurikaan vaikuttavan. Lisäksi yhtiön uudet tuotteet ovat saaneet hyvän vastaanoton globaalisti, joten sekin pitää myyntiä yllä.

Ennusteet 2019

Olen tehnyt ennusteet segmenttilukujen pohjilta, missä huomion tulisi kuitenkin olla koko konsernin lukujen tasolla. Deerellä on 3 segmenttiä ja segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty Deere & Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa (sivun lopussa).

  • Agriculture & Turf: Segmentti valmistaa ja jakelee maatalouslaitteita, kuten traktoreita, kuormaajia, harvestereita, heinä- ja rehulaitteita. Valikoimiin kuuluu myös ruohonleikkuun ja -hoidon ammattilaislaitteita.
  • Construction & Forestry: Segmentti valmistaa ja jakelee rakentamiseen ja maansiirtoon liittyviä koneita sekä metsätyökoneita.
  • Financial Services: Segmentti tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja Deeren jälleenmyyjille.

Tilikaudella 2018 Construction & Forestry -segmentin lukuihin vaikutti nostavasti hankittu Wirtgen-yhtiö, joten tästä syystä vuoden 2018 muutosprosentit ovat korkeita.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Agriculture & Turf 23 875 5 725 6 450 7 300 4 400 23 190 5 605 6 293 7 049 4 243
Muutos (%) 3,0% 2,1% 2,5% 3,6% 3,7% 15,0% 3,1% 17,9% 21,7% 17,9%
Construction & Forestry 11 700 3 000 3 325 3 075 2 300 10 160 2 738 2 993 2 698 1 731
Muutos (%) 15,2% 9,6% 11,1% 14,0% 32,9% 77,7% 65,2% 100,2% 84,0% 57,4%
Financial Services 3 400 850 875 850 825 3 252 851 830 795 776
Muutos (%) 4,6% -0,1% 5,4% 6,9% 6,3% 10,8% 8,8% 12,0% 11,0% 11,5%
Muut 750 200 200 175 175 755 222 192 178 163
YHTEENSÄ 39 725 9 775 10 850 11 400 7 700 37 357 9 416 10 308 10 720 6 913
Muutos (%) 6,3% 3,8% 5,3% 6,3% 11,4% 25,6% 17,4% 32,0% 29,4% 22,9%

Deere arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihto kasvaa noin +7 prosenttia vuodesta 2018. Yhtiö vielä eritteli liikevaihdon kasvulukemia segmenteittäin niin, että

  • Agriculture & Turf: +3 %
  • Construction & Forestry: +15 %

Oma liikevaihtoennusteeni pohjautuu näihin kasvulukuihin, joten tilikauden 2019 liikevaihtoennuste on noin 39,5 – 40,0 miljardia dollaria. Näillä ennusteilla kasvu olisi 5,7 – 7,1 prosenttia. Yhtiön +7 prosentin kasvuennuste mahtuu tämän arvoalueen sisäpuolelle, mutta oma ennuste on kuitenkin hieman yhtiön ennustetta pessimistisempi.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Agriculture & Turf 2 900 575 825 1 075 425 2 816 567 806 1 056 387
Muutos (%) 3,0% 1,4% 2,4% 1,8% 9,8% 12,0% -4,5% 16,3% 4,7% 77,5%
Construction & Forestry 1 175 325 325 300 225 867 295 281 259 32
Muutos (%) 35,5% 10,2% 15,7% 15,8% 603,1% 151,3% 243,0% 153,2% 133,3% -13,5%
Financial Services 835 210 200 200 225 793 201 196 179 217
Muutos (%) 5,3% 4,5% 2,0% 11,7% 3,7% 10,9% 4,7% -1,0% 13,3% 29,9%
Muut 0 0
YHTEENSÄ 4 910 1 110 1 350 1 575 875 4 476 1 063 1 283 1 494 636
Muutos (%) 9,7% 4,4% 5,2% 5,4% 37,6% 25,2% 21,9% 28,0% 16,9% 50,7%
Marginaali 12,4% 11,4% 12,4% 13,8% 11,4% 12,0% 11,3% 12,4% 13,9% 9,2%

Agriculture & Turf -segmentin kohdalla Q4/2018 tulosmarginaali jäi noin 10 prosentin tasolle, kun muutoin segmentti pystyi noin 12 prosentin marginaaliin vuonna 2018. Yhtiö kertoi kustannusinflaation vaikuttaneen negatiivisesti kannattavuuteen. Koska liikevaihto kasvaa kolmisen prosenttia, niin arvelen liiketuloksen kasvavan samalla tahdilla. Tämä pitäisi marginaalin noin 12 prosentissa, joten yhtiön arvioin kustannussäästötoimenpiteiden tuovan parannuksen kannattavuuteen.

Construction & Forestry -segmentin Q1 lukuja nostaa hankittu Wirtgen-yhtiö. Tämän jälkeen Wirtgen sisältyy vertailukauden lukemiin. Koska tämän segmentin ennustettu liikevaihto kasvaa noin +15 prosentin tahtia, niin arvioin tässä liiketuloksen kehittyvän vahvasti myös Q2-Q4/2019 aikana.

Deere arvioi, että Financial Services -segmentin tulos verojen jälkeen olisi noin 630 miljoonaa dollaria ja se olisi noin +30 miljoonaa dollaria enemmän kuin 2018. Tein liiketulosennusteen tätä +30 miljoonan dollarin lukemaa käyttäen (+40 M USD ennen veroja) ja sain segmentin liiketulosennusteeksi noin 835 miljoonaa dollaria.

Konsernin tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on noin 4,85 – 4,95 miljardia dollaria, missä kasvua olisi +9,7 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Liiketulosmarginaali olisi 12,4 prosenttia eli se nousisi vuodesta 2018 (12,0 %).

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 4 910 1 110 1 350 1 575 875 4 476 1 063 1 283 1 494 636
Muut kulut -400 -100 -100 -100 -100 -405 -84 -93 -110 -118
Tulos ennen veroja 4 510 1 010 1 250 1 475 775 4 071 979 1 190 1 384 518
Verot -1 060 -235 -300 -350 -175 -1 727 -203 -289 -177 -1 058
Vähemmistö yms 0 0 0 0 0 24 9 9 1 5
Nettotulos 3 450 775 950 1 125 600 2 368 785 910 1 208 -535
Vero-oikaisu 705 -37 -62 804
Oikaistu tulos 3 450 775 950 1 125 600 3 073 748 848 1 208 269

Yhtiön tuloslaskelmassa on ilmoitettu rahoituskulut, mutta osa näistä kuluista sisältyy Financial Services -segmentin liiketulokseen. Näin tätä tuloslaskelman korkokuluja ei voi käyttää, sillä muutoin osa koroista tulisi laskettua mukaan kahteen kertaan.

Muiden kulujen arvioin olevan viime vuosien tapaan noin -400 miljoonaa eli noin -100 miljoonaa dollaria per kvartaali.

Tilikauden 2018 tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia eriä noin 705 miljoonaa dollaria. Olen tästä syystä sisällyttänyt vero-oikaistun tuloksen vertailua helpottaakseen.

Veroja arvioidessa olen käyttänyt noin 23 – 24 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 3,4 – 3,5 miljardia dollaria. Deere arvioi, että tilikauden 2019 nettotulos olisi noin 3,6 miljardia dollaria, joten oma ennusteeni jää tästä arviosta hieman.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten mahdollinen kauppasodan kiristyminen tai muut geopoliittiset haasteet vaikuttaisivat yhtiön tuloksentekokykyyn?
  • mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli pystyykö se siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa ilman, että se merkittävästi vaikuttaa myyntivolyymeihin
  • miten korkotason mahdollinen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin

Ennusteita tehdessäni ajatuksena on, erinomainen suhdanne kääntyy tulevina vuosina hienoiseen laskuun kauppasodan yms. tekijöiden seurauksena. Tästä syystä liikevaihtoennusteeni näyttää noin -0,6 – 1,3 prosentin laskua.

Tulosmarginaalit ovat paineessa nousevien raaka-ainekustannuksien sekä tullitariffien seurauksena. Tästä syystä arvioin, että marginaalit laskisivat hieman eli noin -0,5 prosenttiyksikköä per vuosi. Veroasteena käytin noin 24 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 39 000 39 500 9 650 10 800 11 300 7 750
Muutos (%) -1,3% -0,6% -1,3% -0,5% -0,9% 0,6%
Liiketulos 4 500 4 700 1 075 1 300 1 525 800
Muutos (%) -4,3% -4,3% -3,2% -3,7% -3,2% -8,6%
Marginaali 11,5% 11,9% 11,1% 12,0% 13,5% 10,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 4 500 4 700 1 075 1 300 1 525 800
Muut kulut -400 -400 -100 -100 -100 -100
Tulos ennen veroja 4 100 4 300 975 1 200 1 425 700
Verot -1 000 -1 040 -235 -290 -345 -170
Vähemmistö yms 0 -10 -10
Nettotulos 3 100 3 250 730 910 1 080 530

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset