Deere & Company sijoituskohteena

Päivitetty 20.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Deere on tunnettu maatalous-, metsä- ja rakennuskoneiden valmistaja. Yhtiöllä on toimipiste yli 30 maassa, ja sillä on noin 57 200 työntekijää maailmanlaajuisesti… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

DEERE & COMPANY21.2.2020 | 165,83 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Deeren Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee alhainen osinkotuotto ja osinkokehityksen pysähtyminen vuonna 2017. Lisäksi Deeren Financial Services -segmentin pankkimainen toiminta nostaa yhtiön velkaisuuden korkeaksi, joka siten laskee myös pisteitä.

Deeren tilikauden 2019 liikevaihdon kasvu (+5 %) jäi aiempien vuosien 10 – 25 prosentin kasvuvauhdista. Kauppasota sekä maataloustuottajien odottava tunnelma jäädytti investointeja, mikä näkyi Deeren myynnissä. Vuodelle 2020 yhtiö arvioi segmenttien liikevaihdon laskevan 5 – 15 prosentin verran, missä maataloussektorin heikon tunnelman lisäksi liikevaihtoa painaisi rakentamisen aktiviteetin lasku.

Tuloskehitys oli vuonna 2019 vielä hyvää, mutta vuodelle 2020 yhtiö arvioi tuloksen jäävän 2,7 – 3,1 miljardiin dollariin (2019: 3,25 Mrd USD). Tulosta painaisi em. liikevaihdon laskuun vaikuttavat tekijät sekä kustannustason nousu.

Edellä mainitut arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa, joten liikevaihdon ja tuloksen kehityksen voi olettaa olevan merkittävästi heikompaa.

Osinkosijoittajaa pohdituttaa kvartaaliosingon jääminen nyt viidettä kertaa peräkkäin 0,76 dollarin tasolle. Yhtiön osinkohistoriassa on viime vuosien aikana ollut muutamia jaksoja, joissa osinko on jäänyt pitkäksi aikaa samalle tasolle. Esimerkiksi kvartaaliosinko pysyi 0,60 dollarissa 16 kvartaalin ajan (kevät 2014 – talvi 2018). Onko jälleen alkamassa yksi tällainen jakso?

Tämän historian perusteella arvioin, että osinko pysyy tällä 0,76 dollarin tasolla jonkin aikaa eli seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteeni on 3,04 dollaria. Se antaisi noin 2,5 prosentin osinkotuoton. Sijoittajan on varauduttava myös osingon leikkaamiseen koronaviruspandemian johdosta.

Tilikausi 2020

Deeren Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 7 631 7 984 -4,4%
Liiketulos (ebit) 905 1 030 -12,1%
Nettotulos 517 498 3,8%
EPS (USD) 1,63 1,54

Q1:n liikevaihto laski 4,4 prosenttia, missä näkyi maataloustuottajien odottava tunnelma ja investointien lykkäämiset. Lisäksi rakentamisen aktiviteetti alkoi yhtiön mukaan hidastumaan.

Liiketulos laski 12 prosenttia, missä tuloskehityksen pilasi Construction & Forestry -segmentti. Sen tulos laski lähes 60 prosenttia ja tulosta painoi alhaisemmat toimitusmäärät sekä myynnin painottuminen heikompikatteisiin tuotteisiin. Lisäksi vapaaehtoisten irtisanomispakettien kulut painoivat tulosta.

Sen sijaan Agriculture & Turf -segmentin tulos kasvoi 7 prosenttia. Segmentin varsinainen tulos tehdään Q2-Q3 aikana, joten Q1:n hyvästä kehityksestä ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiö ohjeistaa vuodelle 2020

  • nettotulos on noin 2,7 – 3,1 miljardia dollaria (2019: 3,25 Mrd USD)

Deere perustelee arvioitaan mm. maataloussektorin pehmentyneillä näkymillä, mitä USA:n ja Kiinan välinen ensimmäisen vaiheen sopimus hieman helpotti. Samaan aikaan rakentamisen aktiviteetti on laskenut, jonka odotetaan painavan Construction & Forestry -segmentin liikevaihtoa ja tuloskuntoa.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Deere & Company: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Deeren tilikauden 2019 liikevaihdon kasvu (+5 %) jäi aiempien vuosien 10 – 25 prosentin kasvuvauhdista. Kauppasota sekä maataloustuottajien odottava tunnelma jäädytti investointeja, mikä näkyi Deeren myynnissä.

de-tuloslaskelma-q12020b

Yhtiön tulosmarginaali on noussut noin 8,2 prosenttiin vuosikymmenen puolivälin noin 5,5 – 6,5 prosentista. 10 vuoden takaisiin noin 10 prosentin marginaaleihin ei taideta lähitulevaisuudessa päästä, sillä tilikauden 2020 tulostaso laskisi vuodesta 2019.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Deeren tilikauden 2020 liikevaihto olisi x miljardia ja nettotulos x,x miljardia dollaria.

de-roe-roi-q12020b

Oman pääoman tuotto eli ROE on edelleen hyvällä noin 25 – 30 prosentin tasolla, mutta matkaa muutaman vuoden yli 40 prosentin ROE:n on vielä jonkin verran. Velkaantumisen huomioiva ROI saa huonoja arvoja johtuen Financial Services -segmentin pankkimaisesta luonteesta. Näin ROI-lukua ei kannata sellaisenaan tässä käyttää.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 44,9 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 38,3 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

de-velkaisuus-q12020b

Koko Deeren taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on noin 15 – 20 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 250 – 500 prosentissa.

Kone-segmentille laskettu omavaraisuusaste olisi noin 36 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 30 prosenttia. Yritys raportoi myös näiden kahden eri segmentin tiedot myös erikseen, joten sijoittaja voi katsoa tilannetta pelkästään kone-segmenttien valossa.

Rahavirta

Deeren liiketoiminnan rahavirrassa oli selvä kuoppa vuosina 2017 ja 2018, joka oikeni tilikaudella 2019 takaisin aiempien vuosien tasolle noin 3,4 miljardiin dollariin. Isoja rahavirtojen eroja selittää mm. erilaisten velkasaatavien sekä eläkevastuiden ajoittumiset.

de-rahavirta-q12020b

Capex-investointien määrä on myös selvässä kasvutrendissä. Tässä on hyvä huomata, että viimeisen 5 vuoden ajalta capex-investoinnit ovat olleet noin 100 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Lisäksi vuodesta 2019 tuli jo kolmas vuosi peräkkäin, jolloin capex-investoinnit ylittivät liiketoiminnan rahavirran. Tosin nyt vain niukasti.

Jotta aiempien vuosien noin 60 – 65 prosentin taso saavutettaisiin, niin liiketoiminnan rahavirran tulisi olla noin 4,5 miljardia dollaria (investoinnit noin 3,0 Mrd USD).

Vapaan rahavirran (FCF) kääntyminen negatiiviseksi kuvaa hyvin capex-investointien ja liiketoiminnan rahavirtojen nykyistä epätasapainoa. Uskoisin tämän kuitenkin olevan vain hetkellinen notkahdus, sillä myyntisaatavat tulevat ajallaan tilille samoin kuin varastotason nousujen voisi odottaa tasaantuvan lähitulevaisuudessa.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Deere on maksanut osinkoa noin 900 – 1 000 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä nykyisen negatiivisen rahavirran aikana tarkoittaa sitä, että yhtiö joutuu ottamaan velkaa voitonmaksua rahoittaakseen. Lisäksi yhtiöllä on ollut paljon muista investoinneista saatuja rahavirtoja, jotka hieman helpottavat tilannetta. Joka tapauksessa negatiivisten rahavirtojen olisi hyvä oikaistua, jotta käteisvaroja riittäisi velkojen lyhennykseen ja osingon maksamiseen.

Osinko

Deeren osinko kääntyi nousuun vuonna 2018, jota ennen osinko pysyi ennallaan reilun 3 vuoden ajan. Osingonmaksusuhde on viime vuosien aikana noussut noin 35 prosenttiin aiempien vuosien 20 – 25 prosentista. Tätä voi kuitenkin edelleen pitää varsin alhaisena tasona.

de-osinko-q12020b

Rahavirtoihin nähden tilanne on paljon tukalampi. Yhtiön ylläpitoinvestoinnit ovat vieneet noin 80 – 100 prosenttia kassaan tulevista rahoista, joten osingon kasvu voi jatkossa olla nihkeämpää.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Deere & Company: osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 0,760 3/2019 0,760 3/2018 0,600
6/2020 (e) 0,760 6/2019 0,760 6/2018 0,690
9/2020 (e) 0,760 9/2019 0,760 9/2018 0,690
12/2020 (e) 0,760 12/2019 0,760 12/2018 0,760
YHTEENSÄ 3,040 3,040 2,740
+0,0% +10,9% +14,2%

Q2:n osinko on 0,76 dollaria ja se irtoaa 30.3.2020 ja maksetaan 8.5.2020.

Koska Q2:n osinko oli 6. kerran peräkkäin 0,76 dollaria, niin arvioin, että osinko pysyy tällä tasolla myös Q3:n osingon kohdalla. Se julkistetaan toukokuun loppupuolella. 12 kk:n osinkoennusteeni on 3,04 dollaria, mikä antaisi noin 2,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 119,66 dollaria). Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (20.3.2020) 119,66 174,14 135,44 132,88 88,30 78,00 85,54 81,84
Lkm (000) 317 200 320 600 327 300 323 300 316 600 324 600 366 100 389 200
Markkina-arvo (Mrd) 37,96 55,83 44,33 42,96 27,96 25,32 31,32 31,85
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 7 631 39 258 37 358 29 738 26 644 28 863 36 067 34 998
Liikevoitto 905 4 415 4 476 3 574 2 589 3 140 5 218 5 928
Nettotulos 517 3 253 3 072 2 159 1 524 1 940 3 162 3 537
Marginaali 6,8% 8,3% 8,2% 7,3% 5,7% 6,7% 8,8% 10,1%
EPS 1,63 10,15 9,39 6,68 4,81 5,98 8,64 9,09
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 4 438 4 394 9 787 4 789 4 600 5 002 3 504
Liikearvo 2 917 3 101 1 033 816 726 791 845
Muut varat 65 656 62 613 54 966 52 376 52 622 55 543 55 172
Tase yhteensä 73 011 70 108 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521
Oma pääoma 11 413 11 288 9 557 6 520 6 743 9 063 10 268
Vähemmistö 4 3 3 11 14 3 2
Korolliset velat 45 334 42 256 40 045 35 674 36 849 36 958 34 476
Muut vastuut 16 260 16 561 16 181 15 776 14 342 15 312 14 775
Tase yhteensä 73 011 70 108 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 3 412 1 820 2 200 3 764 3 740 3 526 3 254
Investoinnit: Capex -3 449 -2 950 -2 592 -2 955 -2 826 -2 659 -2 375
Vapaa rahavirta (FCF) -37 -1 130 -392 809 914 867 879
Investoinnit: Muut -475 -5 204 948 1 778 1 767 -222 -2 446
Investointien jälkeen -512 -6 334 556 2 587 2 681 645 -1 567
Rahoitus: Voitonjako -2 018 -1 547 -522 -925 -3 396 -3 337 -2 059
Rahoitus: Muut 2 527 2 423 4 809 -1 476 1 277 3 049 2 466
Rahavarojen muutos -3 -5 458 4 843 186 562 357 -1 160
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 3,040 3,040 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,040 3,040 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990
Osinkotuotto 2,5% 1,7% 1,9% 1,8% 2,7% 3,1% 2,5% 2,4%
Osinko/nettotulos 30,0% 27,5% 35,9% 49,9% 40,2% 24,7% 21,9%
Osinko/FCF -2634,1% -74,7% -197,9% 93,9% 85,2% 89,9% 88,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 21,0 16,8 16,5 10,9 10,3
PE (3v) 19,7 19,7 22,9 12,7 8,8 9,6 10,2
PE 17,2 14,4 19,9 18,3 13,1 9,9 9,0
EV/EBIT 21,9 18,4 20,5 22,7 18,3 12,1 10,6
Oma pääoma/osake 35,61 34,50 29,57 20,63 20,82 24,76 26,39
P/B 4,89 3,93 4,49 4,28 3,75 3,45 3,10
ROE 28,7% 29,5% 26,8% 22,9% 24,5% 32,7% 41,2%
ROI 8,0% 8,7% 7,8% 6,0% 7,0% 11,5% 14,1%
Omavaraisuusaste 15,6% 16,1% 14,5% 11,3% 11,7% 14,8% 17,3%
Gearing 358,2% 335,3% 316,5% 472,9% 477,3% 352,5% 301,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Deeren tilikausi alkaa 1.11., joten yhtiön kvartaalit eroavat kalenterikvartaaleista. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.1, 30.4, 31.7 ja 31.10. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 173,26 174,14 165,65 165,93 164,00 135,44 144,79 135,33 166,42 132,88
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 2,800 2,760 2,600 2,600
Osinkotuotto (ennuste) 1,8% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 2,2% 1,9% 2,0% 1,6% 2,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,32 10,15 10,26 10,02 10,24 9,39 8,65 7,99 6,91 6,68
PE 16,8 17,2 16,1 16,6 16,0 14,4 16,7 16,9 24,1 19,9
EV/EBIT 22,3 21,9 20,7 20,2 19,9 18,4 20,0 20,4 23,8 20,5
ROE 28,1% 28,7% 29,0% 28,9% 32,1% 29,5% 29,9% 29,0% 27,7% 26,8%
ROI 7,7% 8,0% 8,3% 8,6% 8,8% 8,7% 8,7% 8,4% 8,3% 7,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus