DNB: Ennusteet

Päivitetty 28.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

dnb-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät vuodelle 2018 ja Norjan talous

Yhtiö ei antanut näkymiään vuodelle 2018.

Öljy- ja kaasuteollisuudessa DNB näkee selviä positiivisia merkkejä sekä investointien kasvua öljyn hinnan nousun seurauksena.

Kuluttaja-asiakkaiden lainoista 95 prosenttia on asuntolainoja, joiden luottotappioriskit ovat yhtiön mukaan alhaisella tasolla. Norjan työllisyystilanne on paranemaan päin vuoden 2016 pohjilta ja työllisyyslukujen odotetaan palautuvan takaisin normaalille tasolle vuoden 2018 loppua kohti.

Norjan-asuntomarkkinat-q3-2018
Q3/2018 sijoittajaesitys, sivu 19. https://vp267.alertir.com/afw/files/press/dnb_asa/201810240668-1.pdf

Asuntojen hintakehitys kääntyi laskuun vuoden 2017 aikana, mutta nyt kehitys on kääntynyt nousuun. Edelleen ollaan hieman alle vuoden 2017 huipun alapuolella.

Yhtiön mukaan Norjan BKT on kasvanut vuoden 2016 heikon jakson jälkeen ja vuodelle 2018 BKT:n odotetaan kasvavan +2,3 prosenttia (2017: +1,8 %). Vuonna 2019 BKT:n kasvu olisi yhtiön mukaan +2,0 prosenttia (aiempi arvio +2,4 %).

USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan laajenemisella voi olla negatiivista vaikutusta em. ennusteisiin.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

DNB:llä on 4 segmenttiä:

  • Personal customers – kuluttaja-asiakkaat
  • Small & medium sized enterprises (SME) – pienet ja keskisuuret yritykset
  • Large Corporates and international customers (LCI) – isot yritykset ja kansainväliset asiakkaat
  • Other operatios – muut toiminnot

Other operations sisältää aiemmin omina segmentteinään olleet trading ja vakuutustoiminnot. DNB muutti myös segmenttien kirjaustapoja niin, että vertailutiedot on saatavilla vuodesta 2016 alkaen. Nämä luvut on esitetty DNB: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Liikevaihtoennusteet olen jakanut kahteen eri osioon: tämän kappaleen korkotuotot (netto) ja seuraavan kappaleen muut tuotot (netto). Näin pystyn paremmin pureutumaan erimuotoisten tuottojen segmenttikohtaisiin lukuihin.

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Korkotuotot netto
Personal customers 13 500 3 513 3 336 3 249 3 402 13 367 3 518 3 429 3 306 3 114
SME 9 530 2 473 2 387 2 364 2 306 8 578 2 281 2 141 2 121 2 035
LCI 12 100 3 130 3 020 3 099 2 851 12 682 3 041 3 211 3 330 3 100
Other Operations 1 470 272 409 340 449 793 22 226 274 271
YHTEENSÄ 36 600 9 388 9 152 9 052 9 008 35 420 8 862 9 007 9 031 8 520
Muutos (%) 3,3% 5,9% 1,6% 0,2% 5,7% 3,8% 5,9% 6,2% 5,7% -2,2%

Personal customers -segmentin Q1-Q3/2018 korkotuotot kasvoivat +1,4 prosenttia 10,0 miljardiin kruunuun. Kasvua selitti kasvaneet asuntolainamäärät sekä korkospread:n (otto- ja antolainauksen korkoero) laajentuminen. Toisaalta Q2:lla paine korkospreadiä kohtaan kasvoi, mikä näkyi Q2:n tuottojen laskuna (-1,7 %). Tämä sama vaikutus näkyi myös Q3:lla (laskua -2,7 %). Yhtiö nosti lainakorkojaan 0,25 prosenttiyksikkö, joka alkaa vaikuttamaan Q4:n aikana. Tästä syystä tein Q4:n ennusteen viime vuoden tasolle.

Small & medium-sized enterprises (SME) -segmentin korkotuotot kehittyivät hyvin Q1-Q3/2018 ja kasvua tuli +12,1 prosenttia. Tässä lainamäärien kasvu sekä korkospread:n hienoinen laajentuminen näkyi hyvänä korkotuottojen kehityksenä. Kuten edellä, niin lainakorkojen 0,25 prosenttiyksikön nousu alkaa vaikuttamaan Q4:n aikana. Tein Q4-ennusteen kuitenkin hieman alkuvuotta varovaisemmalla kasvuluvulla (+8,4 %)

Large corporates & international customers (LCI) -segmentin korkotuotot laskivat Q1-Q2/2018. Tätä selittää Baltian toimintojen siirto (lokakuu 2017) Nordean kanssa luotuun yhteisyritykseen Luminor. Eli vertailutiedot sisältävät vielä Baltian toimintojen lukuja, kun nyt niitä ei ole. Vertailukelpoiset korkotuotot olivat kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Tein Q4:n korkotuottojen arvion noin 3,1 miljardin kruunun ennusteella.

Tilikauden 2018 korkotuottojen (netto) ennusteeni on noin 36,4 – 36,8 miljardia kruunua eli kasvua tulisi vuoteen 2017 nähden noin +3,3 prosenttia.

Liikevaihtoennuste (muut tuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä muiden tuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on kokonaisliikevaihto (toinen YHTEENSÄ-rivi), mihin on lisätty edellisen kappaleen korkotuotot (netto) luvut.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Muut tuotot netto
Personal customers 5 100 1 296 1 269 1 337 1 198 5 114 1 154 1 376 1 392 1 192
SME 2 200 570 527 558 545 2 100 501 527 515 557
LCI 5 000 1 074 1 156 1 481 1 289 5 730 1 226 1 531 1 524 1 449
Other Operations 3 700 1 324 1 047 637 692 6 288 2 489 1 465 1 470 864
Konsernierät -2 700 -618 -656 -568 -858 -3 512 -954 -977 -918 -663
YHTEENSÄ 13 300 3 646 3 343 3 445 2 866 15 720 4 416 3 922 3 983 3 399
Muutos (%) -15,4% -17,4% -14,8% -13,5% -15,7% -12,9% 4,4% -0,2% -19,6% -31,2%
YHTEENSÄ 49 900 13 034 12 495 12 497 11 874 51 140 13 278 12 929 13 014 11 919
Muutos (%) -2,4% -1,8% -3,4% -4,0% -0,4% -2,0% 5,4% 4,2% -3,6% -12,7%

Personal customers -segmentin Q1-Q3/2018 tuotot laskivat (-3,9 %) edellisvuodesta. Maksutapahtumien välittämisestä saadut tuotot kasvoivat, mutta toisaalta vakuutustuotteiden myyntituotot laskivat hieman. Myös asunnonvälityksen tuotot laskivat alhaisen aktiivisuuden johdosta, mikä painoi etenkin Q3:n tuottoja. Arvioin Q4:n tuottojen olevan noin Q3:n tasolla.

Small & medium-sized enterprises (SME) -segmentin Q1-Q3/2018 tuotot olivat hieman vertailukautta paremmat (+1,9 %). Nousua selittää korkosuojaustuotteiden noussut kysyntä etenkin Q2:lla. Tein loppuvuoden ennusteen kaavamaisella noin 575 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisella ennusteella.

Large corporates & international customers (LCI) -segmentin Q1-Q2/2018 tuotot laskivat selvästi vertailukaudesta (-13 %). Kuten korkotuotoissa, niin selittävänä tekijänä oli Baltian toimintojen eriyttäminen Nordean kanssa luotuun yhteisyritykseen. Jos tuottoja vertaa Q4/2017 tilanteeseen, missä Baltian toimintoja ei enää ole luvuissa, niin keskimäärin tuotot kasvoivat hieman. Tein Q4:n arvioin varovaisesti, sillä alhainen aktiviteetti investointipankkitoiminnoissa laskee näistä saatavia tuottoja.

Other operations -segmentin Q1-Q3/2018 tuotot laskivat selvästi ja olivat 2,38 miljardia kruunua (Q1-Q3/2017: 3,80 Mrd NOK). Tähän vaikutti valuuttakurssien muutokset sekä sijoitusten laskennalliset arvonmuutokset. Näiden vaikutus heilahtelee kvartaalista toiseen, joten yksittäisen kvartaalin tuloksesta ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Q4:n luvut ovat parina viime vuotena olleet selvästi Q3:sta paremmat, joten tein Q4-ennusteen tästä lähtökohdasta.

Huomioiden konsernierät, niin koko tilikauden 2018 muut tuotot netto -ennusteeni on noin 13,1 – 13,5 miljardia kruunua. Tämä olisi noin -15,4 prosenttia viime vuotta alhaisempi, mutta tässä pitää muistaa Baltian toimintojen siirto yhteisyritykseen, jonka paino näkyy vielä vertailuvuoden luvuissa sekä myöskin sijoitusten laskennalliset arvonmuutokset.

Koko konsernin tilikauden 2018 kokonaistuottojen arvioin olevan noin 49 – 51 miljardia kruunua eli hiukan alle edellisvuosien lukemien.

Nettotulosennuste

DNB:n konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 49 900 13 034 12 495 12 497 11 874 51 140 13 278 12 929 13 014 11 919
Toiminnan kulut -21 200 -5 322 -5 339 -5 385 -5 154 -22 592 -6 018 -5 519 -5 614 -5 441
Luottotappiot 75 -299 -11 55 330 -2 427 -402 -867 -596 -562
Muut kulut 475 -3 -3 465 16 737 -35 750 15 7
Tulos ennen veroja 29 250 7 410 7 142 7 632 7 066 26 858 6 823 7 293 6 819 5 923
Verot -5 850 -1 482 -1 429 -1 526 -1 413 -5 053 -446 -1 677 -1 568 -1 362
Myytävissä olevien toimintojen tuotot -100 -37 -42 -21 0 -31 -14 -17
Nettotulos 23 300 5 891 5 671 6 085 5 653 21 774 6 377 5 616 5 237 4 544
Marginaali 46,7% 45,2% 45,4% 48,7% 47,6% 42,6% 48,0% 43,4% 40,2% 38,1%
Omistajille 22 340 5 618 5 440 5 850 5 432 20 866 6 132 5 430 5 000 4 304

Toiminnan kuluja nostaa isot IT-investoinnit, joita taasen toiminnan tehostuminen tasaa. Q1-Q3/2018 toiminnan kulut olivat noin -4,2 prosenttia viimevuotista alhaisemmalla tasolla. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että viime vuoden kuluihin sisältyy Baltian toimintojen kuluja aina Q3/2017 asti. Arvioin Q4-kulujen olevan Q3:n tasolla, jolloin tilikauden 2018 toiminnan kuluiksi tulisi noin -21,2 miljardia kruunua.

Luottotappioiden määrä on selvässä laskussa. Vuonna 2016 luottotappioita kertyi -7,4 miljardia kruunua, kun vuonna 2017 niitä oli vain -2,4 miljardia kruunua. Tässä Norjan talouden hyvä kehitys vuodesta 2016 näkyy.

Q1-Q3/2018 DNB teki luottotappioiden palautuksia yhteensä +374 miljoonaa kruunua (Q1-Q3/2017: -2 025 M NOK). Palautuksia syntyi DNB:n järjestellessä isojen yritysten (etenkin öljy- ja kaasuteollisuusasiakkaiden) lainoja, mikä näkyi myös sitten isojen yritysten volyymien laskuna. Sen sijaan pienyritysten ja kuluttaja-asiakkaiden luottotappiot olivat hienoisessa nousussa. Kokonaisuudessa makrotalouden näkymät ja luottoportfolion laatu on nyt paremmassa kunnossa kuin esimerkiksi Q4/2017 aikoihin.

Tein Q4-luottotappioennusteen niin, ettei öljy- ja kaasuteollisuudesta tulisi enää palautuksia. Jos tappiot ovat muuten samalla tasolle, niin silloin tappioita tulisi noin -300 miljoonaa kruunua Q4:lle. Näin koko vuoden 2018 luottotappioiden arvioin jäävän hyvän alkuvuoden jäljiltä noin 75 miljoonaa kruunua positiivisiksi. Mikäli loppuvuosi sujuu ennakoitua heikommin, niin tämä arvio voi olla noin -1,0 miljardia kruunua alhaisempi.

Veroja arvioidessa käytin noin 20 prosentin veroastetta. Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 23,0 – 23,6 miljardia kruunua. Tämä tarkoittaisi noin 46,7 prosentin tulosmarginaalia, mikä olisi hyvä parannus viime vuoden 42,6 prosenttiin.

Omistajille kuuluva osuus tuloksesta on ollut parina vuotena noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua raportoitua nettotulosta alhaisempi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa DNB:n korkotuottoihin?
  • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Norjassa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
  • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa DNB:n? Onko yhtiöllä sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
  • DNB:n yhtenä tuottolähteenä ovat investointipankkitoiminnan (pörssilistautumiset, lainaohjelmat yms.) tuotot. Miten nämä kehittyisivät, kun talouden suhdanne kääntyy heikompaan suuntaan?

Tein liikevaihtoennusteet noin +1…+2 prosentin kasvulukuja käyttäen. Mikäli Norjan talous lähtee kunnolla kasvuun ja korot nousevat tämän seurauksena, niin liikevaihto voi kasvaa käyttämiäni lukuja vauhdikkaammin.

Toiminnan kulujen arvioin nousevan noin +200 miljoonaa kruunua per vuosi. Kulutasoon vaikuttaa oleellisesti digitalisaatioon liittyvät hankkeet, jotka nostavat kulutasoa. Toisaalta, automaation lisääntymisen tulisi kuitenkin näkyä henkilöstökulujen laskuna.

Luottotappioiden arvioin olevan noin -2,0 miljardia kruunua. Veroasteena käytin noin 20 prosentin veroa, jonka jälkeen saatiin nettotulos. Tämä nettotulos on koko konsernin tulos, josta pitäisi sitten vähentää vielä vähemmistön osuus, joka on ollut noin 200 – 250 miljoonaa kruunua per kvartaali.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 51 750 50 700 13 250 12 700 12 700 12 050
Muutos (%) 2,1% 1,6% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5%
Toiminnan kulut -21 600 -21 400 -5 450 -5 400 -5 400 -5 150
Luottotappiot -2 000 -2 000 -500 -500 -500 -500
Tulos ennen veroja 28 150 27 300 7 300 6 800 6 800 6 400
Verot -5 630 -5 460 -1 460 -1 360 -1 360 -1 280
Nettotulos 22 520 21 840 5 840 5 440 5 440 5 120
Marginaali 43,5% 43,1% 44,1% 42,8% 42,8% 42,5%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset