DNB: Ennusteet

Päivitetty 10.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

dnb-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät vuodelle 2019 ja Norjan talous

Yhtiö ei antanut näkymiään vuodelle 2019.

Öljy- ja kaasuteollisuudessa DNB näkee positiivisia merkkejä sekä investointien kasvua öljyn hinnan nousun seurauksena.

norjan-talous-q42018
Kuva: Q42018 sijoittajaesitys, sivu 8 – https://vp267.alertir.com/afw/files/press/dnb_asa/201902061693-1.pdf

Yhtiön mukaan Norjan BKT on kasvanut vuoden 2016 heikon jakson jälkeen ja vuodelle 2018 BKT:n odotetaan kasvavan +2,3 prosenttia (2017: +1,8 %). Vuonna 2019 BKT:n kasvu olisi yhtiön mukaan +2,0 prosenttia.

Kuluttaja-asiakkaiden lainoista 95 prosenttia on asuntolainoja, joiden luottotappioriskit ovat yhtiön mukaan alhaisella tasolla. Norjan työllisyystilanne on paranemaan päin vuoden 2016 pohjilta ja työllisyyslukujen odotetaan palautuvan takaisin normaalille tasolle vuoden 2018 loppua kohti ja jatkavan hienoista laskuaan myös vuonna 2019.

Asuntojen hintakehitys kääntyi laskuun vuoden 2017 aikana, mutta nyt kehitys on kääntynyt nousuun. Edelleen ollaan hieman alle vuoden 2017 huipun alapuolella.

USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan laajenemisella voi olla negatiivista vaikutusta em. ennusteisiin.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

DNB:llä on 4 segmenttiä:

  • Personal customers – kuluttaja-asiakkaat
  • Small & medium sized enterprises (SME) – pienet ja keskisuuret yritykset
  • Large Corporates and international customers (LCI) – isot yritykset ja kansainväliset asiakkaat
  • Other operatios – muut toiminnot

Other operations sisältää aiemmin omina segmentteinään olleet trading ja vakuutustoiminnot. DNB muutti myös segmenttien kirjaustapoja niin, että vertailutiedot on saatavilla vuodesta 2016 alkaen. Nämä luvut on esitetty DNB: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Liikevaihtoennusteet olen jakanut kahteen eri osioon: tämän kappaleen korkotuotot (netto) ja seuraavan kappaleen muut tuotot (netto). Näin pystyn paremmin pureutumaan erimuotoisten tuottojen segmenttikohtaisiin lukuihin.

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Korkotuotot netto
Personal customers 13 650 3 525 3 400 3 375 3 350 13 452 3 465 3 336 3 249 3 402
SME 10 200 2 700 2 600 2 450 2 450 9 531 2 474 2 387 2 364 2 306
LCI 12 750 3 250 3 250 3 250 3 000 12 111 3 141 3 020 3 099 2 851
Other Operations 1 400 350 350 350 350 1 729 531 409 340 449
YHTEENSÄ 38 000 9 825 9 600 9 425 9 150 36 823 9 611 9 152 9 052 9 008
Muutos (%) 3,2% 2,2% 4,9% 4,1% 1,6% 4,0% 8,5% 1,6% 0,2% 5,7%

Personal customers -segmentin vuoden 2018 korkotuotot kasvoivat +0,6 prosenttia 13,5 miljardiin kruunuun. Kasvua tuki kasvaneet asuntolainamäärät sekä marraskuussa nostetut asuntolainakorot (+0,25 prosenttiyksikköä). Sen sijaan korkospread (otto- ja antolainauksen korkoero) kapeni hienoisesti vuoden edetessä. Tein vuoden 2019 ennusteen noin +1,5 prosentin kasvuun, joka tulisi pitkälti asuntolainakoron nousun johdosta.

Small & medium-sized enterprises (SME) -segmentin korkotuotot kehittyivät hyvin vuonna 2018 ja kasvua tuli +11 prosenttia. Tässä lainamäärien kasvu (+8,2 %) näkyi hyvänä korkotuottojen kehityksenä. Lainamäärän kasvun voi odottaa tuovan korkotuottoja läpi koko vuoden 2019, joten tein ennusteen tästä lähtökohdasta noin +7 prosentin nousuun.

Large corporates & international customers (LCI) -segmentin korkotuotot laskivat vuonna 2018 (-4,5 %). Tätä selittää Baltian toimintojen siirto (lokakuu 2017) Nordean kanssa luotuun yhteisyritykseen Luminor. Eli vertailutiedot sisältävät vielä Baltian toimintojen lukuja, kun nyt niitä ei ole. Vertailukelpoiset korkotuotot olivat kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Tein vuoden 2019 ennusteet varsin kiinteillä 3,0 ja 3,25 miljardin kruunun kvartaaliluvuilla, joka kuvastaa myös segmentin tasaista tuloskehitystä.

Tilikauden 2019 korkotuottojen (netto) ennusteeni on noin 38 miljardia kruunua eli kasvua tulisi vuoteen 2018 nähden noin +3,2 prosenttia. Tämä olisi hieman vähemmän kuin parin viime vuoden noin 3,8 – 4,0 prosentin kasvuvauhti.

Liikevaihtoennuste (muut tuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä muiden tuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on kokonaisliikevaihto (toinen YHTEENSÄ-rivi), mihin on lisätty edellisen kappaleen korkotuotot (netto) luvut.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Muut tuotot netto
Personal customers 5 250 1 250 1 350 1 400 1 250 5 117 1 313 1 269 1 337 1 198
SME 2 225 550 550 575 550 2 157 527 527 558 545
LCI 5 600 1 450 1 350 1 450 1 350 5 441 1 515 1 156 1 481 1 289
Other Operations 3 825 1 250 1 150 675 750 3 782 1 406 1 047 637 692
Konsernierät -2 800 -750 -700 -600 -750 -2 951 -869 -656 -568 -858
YHTEENSÄ 14 100 3 750 3 700 3 500 3 150 13 546 3 892 3 343 3 445 2 866
Muutos (%) 4,1% -3,6% 10,7% 1,6% 9,9% -13,8% -11,9% -14,8% -13,5% -15,7%
YHTEENSÄ 52 100 13 575 13 300 12 925 12 300 50 369 13 503 12 495 12 497 11 874
Muutos (%) 3,4% 0,5% 6,4% 3,4% 3,6% -1,5% 1,7% -3,4% -4,0% -0,4%

Personal customers -segmentin vuoden 2018 tuotot olivat vuoden 2017 tasolla, missä alkuvuoden selvä lasku tasoittui hyvään Q4:een. Vakuutustoiminnan Q4:n tuotot nousivat alhaisten vakuutuskorvausten johdosta. Q3:n heikkoa kehitystä selitti mm. vakuutustuotteiden alhaisempi myynti sekä asunnonvälityksen alhaisemmat tuotot. Tein vuoden 2019 ennusteet niin, että kasvu painottuisi H1:lle.

Small & medium-sized enterprises (SME) -segmentin vuoden 2018 tuotot olivat vertailukautta paremmat (+2,7 %). Nousua selittää korkosuojaustuotteiden noussut kysyntä etenkin Q2:lla sekä eläketuotteiden kasvanut myynti ja kassanhallinnan tuottojen kasvu Q4:lla. Tein vuoden 2019 ennusteen kaavamaisella noin 550 – 575 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisella ennusteella.

Large corporates & international customers (LCI) -segmentin vuoden 2018 tuotot laskivat selvästi vertailukaudesta. Kuten korkotuotoissa, niin selittävänä tekijänä oli Baltian toimintojen eriyttäminen Nordean kanssa luotuun yhteisyritykseen. Q4:n hyvää tuottokehitystä selitti vahva investointipankkitoiminta. Tein tässäkin ennusteet kaavamaisilla (1,35 – 1,45 Mrd NOK) kvartaaliluvuilla niin, että koko vuoden 2019 tuotot kasvaisivat noin +2,9 prosenttia.

Other operations -segmentin vuoden 2018 tuotot laskivat selvästi ja olivat 3,9 miljardia kruunua (2017: 6,3 Mrd NOK). Tähän vaikutti valuuttakurssien muutokset sekä sijoitusten laskennalliset arvonmuutokset. Näiden vaikutus heilahtelee kvartaalista toiseen, joten yksittäisen kvartaalin tuloksesta ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tein vuoden 2019 ennusteen hieman vuoden 2018 lukemia paremmaksi noin 3,8 miljardiin kruunuun. Muutama vuosi sitten tuotot olivat peräti 9,4 miljardia kruunua, joten mikäli tästä vuodesta tulee hyvä pörssivuosi, niin silloin tuotot voivat nousta ihan eri lukemiin ennusteisiini nähden.

Huomioiden konsernierät, niin koko tilikauden 2019 muut tuotot netto -ennusteeni on noin 14,1 miljardia kruunua. Tämä olisi noin +4,1 prosenttia viime vuotta parempi.

Koko konsernin tilikauden 2019 kokonaistuottojen arvioin olevan noin 50 – 55 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin 3,4 prosenttia. Tässä sijoitusten arvonmuutokset näyttelevät isoa roolia siitä, mihin suuntaan luvut kehittyvät.

Nettotulosennuste

DNB:n konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 52 100 13 575 13 300 12 925 12 300 50 369 13 503 12 495 12 497 11 874
Toiminnan kulut -22 100 -5 650 -5 450 -5 500 -5 500 -22 057 -6 179 -5 339 -5 385 -5 154
Luottotappiot -1 300 -325 -325 -325 -325 139 -235 -11 55 330
Muut kulut 100 25 25 25 25 527 49 -3 465 16
Tulos ennen veroja 28 800 7 625 7 550 7 125 6 500 28 978 7 138 7 142 7 632 7 066
Verot -5 700 -1 500 -1 500 -1 400 -1 300 -4 492 -124 -1 429 -1 526 -1 413
Myytävissä olevien toimintojen tuotot 0 0 0 0 0 -204 -141 -42 -21 0
Nettotulos 23 100 6 125 6 050 5 725 5 200 24 282 6 873 5 671 6 085 5 653
Marginaali 44,3% 45,1% 45,5% 44,3% 42,3% 48,2% 50,9% 45,4% 48,7% 47,6%
Omistajille 22 850 6 700 5 750 5 400 5 000 23 323 6 601 5 440 5 850 5 432

Toiminnan kuluja nostaa isot IT-investoinnit, joita taasen toiminnan tehostuminen tasaa. Vuoden 2018 toiminnan kulut olivat noin -2,4 prosenttia viimevuotista alhaisemmalla tasolla. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että viime vuoden kuluihin sisältyy Baltian toimintojen kuluja aina Q3/2017 asti. Q4:n kulut nousivatkin +2,7 prosenttia. Tein vuoden 2019 kuluennusteen 22,1 miljardiin kruunuun eli arvioin kulujen nousevan hieman (+0,2 %).

Luottotappioiden määrä on selvässä laskussa. Vuonna 2016 luottotappioita kertyi -7,4 miljardia kruunua, kun vuonna 2017 niitä oli vain -2,4 miljardia kruunua. Vuonna 2018 luottotappiot kääntyivät positiivisiksi eli tappiopalautuksia oli enemmän kuin tappiokirjauksia. Tässä Norjan talouden hyvä kehitys näkyy.

Arvioin, että luottotappioiden palautukset olisivat ohi tällä erää ja päädyin vuoden 2019 kohdalla -1,3 miljardin kruunun tappioihin. Tämä olisi edelleen varsin alhainen määrä, joka voi mennä miljarditolkulla pieleen, mikäli jotain yllättävää tapahtuu.

Veroja arvioidessa käytin noin 20 prosentin veroastetta. Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 22,0 – 25,0 miljardia kruunua. Tämä tarkoittaisi noin 44,3 prosentin tulosmarginaalia, mikä laskisi vuoden 2018 ennätyslukemista (48,2 %). Mutta, kuten todettua, niin tähän vaikutti alhaiset luottotappiolukemat, joita vuoden 2019 ennusteessa oli +1,4 miljardia kruunua enemmän.

Omistajille kuuluva osuus tuloksesta on ollut parina vuotena noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua raportoitua nettotulosta alhaisempi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa DNB:n korkotuottoihin?
  • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Norjassa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
  • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa DNB:n? Onko yhtiöllä sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
  • DNB:n yhtenä tuottolähteenä ovat investointipankkitoiminnan (pörssilistautumiset, lainaohjelmat yms.) tuotot. Miten nämä kehittyisivät, kun talouden suhdanne kääntyy heikompaan suuntaan?

Tein liikevaihtoennusteet noin +2 prosentin kasvulukuja käyttäen. Mikäli Norjan talous lähtee kunnolla kasvuun ja korot nousevat tämän seurauksena, niin liikevaihto voi kasvaa käyttämiäni lukuja vauhdikkaammin.

Toiminnan kulujen arvioin laskevan noin -250 miljoonaa kruunua per vuosi. Kulutasoon vaikuttaa oleellisesti digitalisaatioon liittyvät hankkeet, jotka nostavat kulutasoa. Toisaalta, automaation lisääntymisen tulisi kuitenkin näkyä henkilöstökulujen laskuna. Lisäksi arvioin, että mittavimmat IT-hankkeet alkavat kohtapuoliin olevan ohi, mikä selittäisi hienoista kululaskua.

Luottotappioiden arvioin olevan noin -1,5 – 1,75 miljardia kruunua. Veroasteena käytin noin 20 prosentin veroa, jonka jälkeen saatiin nettotulos. Tämä nettotulos on koko konsernin tulos, josta pitäisi sitten vähentää vielä vähemmistön osuus, joka on ollut noin 200 – 250 miljoonaa kruunua per kvartaali.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 54 250 53 100 13 700 13 600 13 200 12 600
Muutos (%) 2,2% 1,9% 0,9% 2,3% 2,1% 2,4%
Toiminnan kulut -21 600 -21 850 -5 600 -5 450 -5 400 -5 400
Luottotappiot -1 750 -1 500 -400 -400 -350 -350
Tulos ennen veroja 30 900 29 750 7 700 7 750 7 450 6 850
Verot -6 150 -5 950 -1 550 -1 550 -1 500 -1 350
Nettotulos 24 750 23 800 6 150 6 200 5 950 5 500
Marginaali 45,6% 44,8% 44,9% 45,6% 45,1% 43,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset