DNB: Ennusteet

Päivitetty 4.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

dnb-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät vuodelle 2019 ja Norjan talous

Yhtiö ei antanut näkymiään vuodelle 2019.

Heikko kruunu on auttanut norjalaisten yhtiöiden liiketoimintaa. Palkkojen korotusten odotetaan tukevan kansalaisten kulutuskysynnän kasvua. Yhtiön mukaan Norjan BKT on kasvanut vuoden 2016 heikon jakson jälkeen ja vuodelle 2019 BKT:n odotetaan kasvavan +2,4 prosenttia (2018: +2,2 %).

USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan laajenemisella voi olla negatiivista vaikutusta em. ennusteisiin.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

DNB:llä on 4 segmenttiä:

  • Personal customers – kuluttaja-asiakkaat
  • Small & medium sized enterprises (SME) – pienet ja keskisuuret yritykset
  • Large Corporates and international customers (LCI) – isot yritykset ja kansainväliset asiakkaat
  • Other operatios – muut toiminnot

Other operations sisältää aiemmin omina segmentteinään olleet trading ja vakuutustoiminnot. DNB muutti myös segmenttien kirjaustapoja niin, että vertailutiedot on saatavilla vuodesta 2016 alkaen. Nämä luvut on esitetty DNB: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Liikevaihtoennusteet olen jakanut kahteen eri osioon: tämän kappaleen korkotuotot (netto) ja seuraavan kappaleen muut tuotot (netto). Näin pystyn paremmin pureutumaan erimuotoisten tuottojen segmenttikohtaisiin lukuihin.

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Korkotuotot netto
Personal customers 13 700 3 530 3 410 3 380 3 380 13 452 3 465 3 336 3 249 3 402
SME 10 300 2 696 2 600 2 500 2 504 9 531 2 474 2 387 2 364 2 306
LCI 12 800 3 245 3 250 3 250 3 055 12 111 3 141 3 020 3 099 2 851
Other Operations 1 400 350 350 350 350 1 729 531 409 340 449
YHTEENSÄ 38 200 9 821 9 610 9 480 9 289 36 823 9 611 9 152 9 052 9 008
Muutos (%) 3,7% 2,2% 5,0% 4,7% 3,1% 4,0% 8,5% 1,6% 0,2% 5,7%

Personal customers -segmentin Q1:n korkotuotot laskivat hieman (-0,6 %). Tähän vaikutti Fremtind-vakuutusyhtiön perustaminen, johon DNB Forsikring:n toiminnot siirrettiin.

Toisaalta tuottoja tuki kasvaneet asuntolainamäärät sekä marraskuussa 2018 nostetut asuntolainakorot (+0,25 prosenttiyksikköä). Sen sijaan korkospread (otto- ja antolainauksen korkoero) kapeni hienoisesti kvartaalin edetessä. Tein vuoden 2019 ennusteen noin +1,8 prosentin kasvuun, joka tulisi pitkälti asuntolainakoron nousun johdosta.

Small & medium-sized enterprises (SME) -segmentin korkotuotot kehittyivät hyvin Q1/2019 ja kasvua tuli +8,6 prosenttia. Tässä lainamäärien kasvu näkyi hyvänä korkotuottojen kehityksenä. Norjan keskuspankki nosti korkoja maaliskuussa, jonka johdosta myös DNB ilmoitti koron nostoista, jonka vaikutus alkaa näkymään Q2:sta alkaen.

Lainamäärän kasvun sekä korkojen nousun voi odottaa tuovan korkotuottoja läpi koko vuoden 2019, joten tein ennusteen tästä lähtökohdasta noin +8 prosentin nousuun.

Myös Large corporates & international customers (LCI) -segmentin korkotuotot kasvoivat Q1:llä (+7,2 %). Tässäkin luottomäärien kasvu sekä korkojen nousu alkaa vaikuttamaan Q2:n puolella. Tein vuoden 2019 ennusteet varsin kiinteillä 3,25 miljardin kruunun kvartaaliluvuilla, joka kuvastaa myös segmentin tasaista tuloskehitystä.

Tilikauden 2019 korkotuottojen (netto) ennusteeni on noin 38,2 miljardia kruunua eli kasvua tulisi vuoteen 2018 nähden noin +3,7 prosenttia. Tämä olisi hieman vähemmän kuin parin viime vuoden noin 3,8 – 4,0 prosentin kasvuvauhti.

Liikevaihtoennuste (muut tuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä muiden tuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on kokonaisliikevaihto (toinen YHTEENSÄ-rivi), mihin on lisätty edellisen kappaleen korkotuotot (netto) luvut.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Muut tuotot netto
Personal customers 4 900 1 207 1 250 1 300 1 143 5 117 1 313 1 269 1 337 1 198
SME 2 300 556 560 600 584 2 157 527 527 558 545
LCI 5 550 1 450 1 350 1 450 1 300 5 441 1 515 1 156 1 481 1 289
Other Operations 5 000 1 236 1 200 1 200 1 364 3 782 1 406 1 047 637 692
Konsernierät -2 750 -733 -700 -700 -617 -2 951 -869 -656 -568 -858
YHTEENSÄ 15 000 3 716 3 660 3 850 3 774 13 546 3 892 3 343 3 445 2 866
Muutos (%) 10,7% -4,5% 9,5% 11,8% 31,7% -13,8% -11,9% -14,8% -13,5% -15,7%
YHTEENSÄ 53 200 13 537 13 270 13 330 13 063 50 369 13 503 12 495 12 497 11 874
Muutos (%) 5,6% 0,3% 6,2% 6,7% 10,0% -1,5% 1,7% -3,4% -4,0% -0,4%

Personal customers -segmentin Q1/2019 tuotot laskivat noin -4,6 prosenttia (-55 M NOK). Tässäkin perustettu Fremtind vaikutti tuottoihin laskevasti (vaikutus -121 M NOK). Tuottoja tuki korkeat asunnonvälityksen palkkiot. Ten vuoden 2019 ennusteen niin, että tuotot laskisivat Q1:n viitoittamalla vauhdilla eli noin -4,3 prosenttia.

Small & medium-sized enterprises (SME) -segmentin Q1/2019 tuotot kasvoivat +7,2 prosenttia. Tuottojen kasvua tuki pääomamarkkinoiden, käteisen käsittelyn sekä eläkevakuutusten palkkioiden nousu. Tein vuoden 2019 ennusteen kaavamaisella noin 550 – 600 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisella ennusteella.

Large corporates & international customers (LCI) -segmentin Q1/2019 tuotot nousivat hieman (+0,9 %). Tein tässäkin ennusteet kaavamaisilla (1,35 – 1,45 Mrd NOK) kvartaaliluvuilla niin, että koko vuoden 2019 tuotot kasvaisivat noin +2,0 prosenttia.

Other operations -segmentin Q1:n tuotot kasvoivat selvästi 1 364 miljoonaan kruunuun (Q1/2018: 692 M NOK). Kasvua selittää Fremtid-yhtiön perustaminen ja DNB Forsikring:n  myynti tälle yhtiölle ja siitä kirjatut tuotot. Lisäksi tuottoja tuki valuuttakurssien muutokset sekä sijoitusten laskennalliset arvonmuutokset. Näiden vaikutus heilahtelee kvartaalista toiseen, joten yksittäisen kvartaalin tuloksesta ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tein vuoden 2019 ennusteet kiinteillä noin 1,2 miljardin kruunun kvartaalierillä.

Huomioiden konsernierät, niin koko tilikauden 2019 muut tuotot netto -ennusteeni on noin 15,0 miljardia kruunua. Tämä olisi noin +11,5 prosenttia viime vuotta parempi, missä Q1/2019 kertaluontoinen erä selittää suurelta osin kasvua.

Koko konsernin tilikauden 2019 kokonaistuottojen arvioin olevan noin 50 – 55 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +5,6 prosenttia. Tässä sijoitusten arvonmuutokset näyttelevät isoa roolia siitä, mihin suuntaan luvut kehittyvät.

Nettotulosennuste

DNB:n konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 53 200 13 537 13 270 13 330 13 063 50 369 13 503 12 495 12 497 11 874
Toiminnan kulut -22 100 -5 661 -5 450 -5 500 -5 489 -22 057 -6 179 -5 339 -5 385 -5 154
Luottotappiot -1 300 -333 -325 -325 -317 139 -235 -11 55 330
Muut kulut 1 850 31 35 45 1 739 527 49 -3 465 16
Tulos ennen veroja 31 650 7 574 7 530 7 550 8 996 28 978 7 138 7 142 7 632 7 066
Verot -5 695 -1 450 -1 430 -1 450 -1 365 -4 492 -124 -1 429 -1 526 -1 413
Myytävissä olevien toimintojen tuotot -105 -4 -25 -25 -51 -204 -141 -42 -21 0
Nettotulos 25 850 6 120 6 075 6 075 7 580 24 282 6 873 5 671 6 085 5 653
Marginaali 48,6% 45,2% 45,8% 45,6% 58,0% 48,2% 50,9% 45,4% 48,7% 47,6%
Omistajille 24 750 5 831 5 780 5 800 7 339 23 323 6 601 5 440 5 850 5 432

Toiminnan kuluja nostaa isot IT-investoinnit, joita taasen toiminnan tehostuminen tasaa. Tein vuoden 2019 kuluennusteen 22,1 miljardiin kruunuun eli arvioin kulujen nousevan hieman (+0,2 %).

Luottotappioiden määrä on selvässä laskussa. Vuonna 2017 luottotappioita kertyi -2,4 miljardia kruunua, kun vuonna 2018 luottotappiot kääntyivät positiivisiksi eli tappiopalautuksia oli enemmän kuin tappiokirjauksia. Tässä Norjan talouden hyvä kehitys näkyy.

Arvioin, että luottotappioiden palautukset olisivat ohi tällä erää ja päädyin vuoden 2019 kohdalla -1,3 miljardin kruunun tappioihin. Tämä olisi edelleen varsin alhainen määrä, joka voi mennä miljarditolkulla pieleen, mikäli jotain yllättävää tapahtuu.

Veroja arvioidessa käytin noin 18 – 20 prosentin veroastetta. Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 24,0 – 27,0 miljardia kruunua. Tämä tarkoittaisi noin 48,6 prosentin tulosmarginaalia, mikä ylittäisi vuoden 2018 ennätyslukemat (48,2 %).

Omistajille kuuluva osuus tuloksesta on ollut parina vuotena noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua raportoitua nettotulosta alhaisempi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa DNB:n korkotuottoihin?
  • Miten asunto- ja asuntolainamarkkinat kehittyvät Norjassa tulevien vuosien aikana? Vaikuttaako kiristyvä kilpailu marginaaleihin? Tai syntyykö asuntoluotoista isoja luottotappioita?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yritysten investointeihin ja siten lainatarpeisiin? Entä miten luottotappiot kehittyisivät tässä tilanteessa?
  • Miten mahdolliset tulevat eurokriisit (esim. Italia) vaikuttaa DNB:n? Onko yhtiöllä sellaisia suoria tai epäsuoria sitoumuksia, jotka merkittävästi vaikuttaisivat yhtiön asemaan markkinoilla?
  • DNB:n yhtenä tuottolähteenä ovat investointipankkitoiminnan (pörssilistautumiset, lainaohjelmat yms.) tuotot. Miten nämä kehittyisivät, kun talouden suhdanne kääntyy heikompaan suuntaan?

Tein liikevaihtoennusteet noin +0…2 prosentin kasvulukuja käyttäen. Mikäli Norjan talous lähtee kunnolla kasvuun ja korot nousevat tämän seurauksena, niin liikevaihto voi kasvaa käyttämiäni lukuja vauhdikkaammin. Vuoden 2020 nollakasvua ja Q1/2020 lähes -3 prosentin laskua selittää Q1/2019 kirjattu kertaluontoinen erä.

Toiminnan kulujen arvioin laskevan noin -250 miljoonaa kruunua per vuosi. Kulutasoon vaikuttaa oleellisesti digitalisaatioon liittyvät hankkeet, jotka nostavat kulutasoa. Toisaalta automaation lisääntymisen tulisi kuitenkin näkyä henkilöstökulujen laskuna. Lisäksi arvioin, että mittavimmat IT-hankkeet alkavat kohtapuoliin olevan ohi, mikä selittäisi hienoista kululaskua.

Luottotappioiden arvioin olevan noin -1,5 – 1,75 miljardia kruunua. Veroasteena käytin noin 20 prosentin veroa, jonka jälkeen saatiin nettotulos. Tämä nettotulos on koko konsernin tulos, josta pitäisi sitten vähentää vielä vähemmistön osuus, joka on ollut noin 200 – 250 miljoonaa kruunua per kvartaali.

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 54 250 53 300 13 650 13 500 13 450 12 700
Muutos (%) 1,8% 0,2% 0,8% 1,7% 0,9% -2,8%
Toiminnan kulut -21 600 -21 850 -5 600 -5 450 -5 400 -5 400
Luottotappiot -1 750 -1 500 -400 -400 -350 -350
Tulos ennen veroja 30 900 29 950 7 650 7 650 7 700 6 950
Verot -6 200 -6 000 -1 525 -1 525 -1 550 -1 400
Nettotulos 24 700 23 950 6 125 6 125 6 150 5 550
Marginaali 45,5% 44,9% 44,9% 45,4% 45,7% 43,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset