DNB sijoituskohteena

Päivitetty 12.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

DNB on Norjan suurin pankki ja yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista. Yhtiö toimii pääasiassa Norjassa ja sillä on noin 2,1 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja noin 0,2 miljoonaa yritysasiakasta. Norjan talouteen perustuen DNB on myös yksi maailman johtavista rahoituslaitoksista mm. merenkulun, kalastuksen sekä offshoren alueilla… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e DNB Ennuste
Osake (12.7.2018) 155,00 Osinko 12 kk 8,30 5,4%
Markkina-arvo (Mrd) 248,5 Osinko/EPS 48% 4v ka
Liikevaihto (M) 50 000 (-2,2%)
Nettotulos (M) 22 100 (+5,9%)
EPS 13,79
PE 11,2 ROE 10,1%
PB 1,12

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.ir.dnb.no/press-and-reports/financial-reports-and-presentations

Yhteenveto

DNB12.7.2018 | 155,00 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

DNB:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä nollaosinko vuodelta 2009.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä DNB on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi DNB on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

DNB liiketoimintaan vaikuttaa Norjan talouden (BKT), työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Vuosi 2016 oli Norjassa vaikea, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous.

DNB:n liikevaihto on ollut noin 50 – 55 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen, joten alhaiset korot sekä Norjan talouden yskähtelyt näkyvät tässä. Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatiohankkeet. Yhtiö kertoi, että sen IT-investoinnit ovat ennätystasolla ja korkea taso jatkunee myös lähivuosien ajan.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta tällä tasolla tunnusluvut ovat olleet koko vuosikymmenen ajan. Eli korjausliikettä korkeampiin tunnuslukuihin ei liene luvassa – ainakaan tällä korkotasolla.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin DNB:n osingonmaksukykyä. Kevään 2019 ennustettu osinko on 8,30 kruunua, mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (155,00 NOK) noin 5,4 prosentin osinkotuoton.

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa DNB:n osakkeita (Talousmentor-salkku)

Tilikausi 2018

DNB:n Q1-Q2/2018

M NOK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 12 497 13 014 -4,0% 24 371 24 934 -2,3%
Tulos ennen veroja 7 632 6 819 11,9% 14 698 12 743 15,3%
Nettotulos (raportoitu) 6 084 5 237 16,2% 11 737 9 781 20,0%
Nettotulos (omistajille) 5 850 5 000 17,0% 11 282 9 304 21,3%
EPS (NOK, omistajille) 3,66 3,08 7,03 5,73

DNB:n liikevaihto koostuu kahdesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”) ja muut toiminnan tuotot netto (”net other operating income”).

Korkotuotot (netto) kasvoivat alkuvuoden aikana 18,1 miljardiin kruunuun eli noin +2,9 prosenttia vertailukauden 17,6 miljardista kruunusta. Nousu selittyy alhaisemmilla rahoituskustannuksilla sekä kasvaneilla luottomäärillä ja -marginaaleilla. Kuluttaja- ja pienyritysasiakkaiden volyymit kasvoivat, kun taas suurten asiakkaiden laskivat. Q2:lla kuluttajaluottojen marginaalipaineet kuitenkin hieman laskivat kertyneitä tuottoja (-1,7 %).

Muut toiminnan tuotot (netto) laskivat sen sijaan -14,5 prosenttia 6,3 miljardiin kruunuun (Q1-Q2/2017: 7,4 Mrd NOK). Laskua selittää valuuttakurssimuutokset sekä sijoitustuotteiden laskennalliset arvonmuutokset. Tuotot komissiosta ja palkkiosta kuitenkin kasvoivat +8 prosenttia.

Alkuvuoden 2018 kokonaisliikevaihto jäi hieman (-2,3 %) vertailukaudesta.

Luottotappioita yhtiö palautti Q2:lla +55 miljoonaa, kun vuosi sitten tappioita syntyi -592 miljoonaa kruunua. Alkuvuoden aikana yhtiö on palauttanut luottotappioita yhteensä +385 miljoonaa kruunua (Q1-Q2/2017: -1 158 M NOK). Luottosalkun laatu jatkaa siis hyvää paranemista.

Lisäksi DNB kirjasi kertaluontoisia myyntivoittoja (+464 M NOK) Vipps, BankID ja BankAxept fuusiosta.

Myyntivoiton ja luottotappioiden positiivisen vaikutuksen johdosta Q2 nettotulos kasvoi selvästi (+17%).

Näkymät vuodelle 2018 ja Norjan talous

Yhtiö ei antanut näkymiään vuodelle 2018.

Öljy- ja kaasuteollisuudessa DNB näkee positiivisia merkkejä sekä investointien kasvua öljyn hinnan nousun seurauksena.

Kuluttaja-asiakkaiden lainoista 95 prosenttia on asuntolainoja, joiden luottotappioriskit ovat yhtiön mukaan alhaisella tasolla. Norjan työllisyystilanne on paranemaan päin vuoden 2016 pohjilta ja työllisyyslukujen odotetaan palautuvan takaisin normaalille tasolle vuoden 2018 loppua kohti.

Norjan-asuntomarkkinat-q2-2018
Kuva: Q2/2018 sijoittajaesitys sivu 16, https://vp267.alertir.com/afw/files/press/dnb_asa/201807119814-1.pdf

Asuntojen hintakehitys kääntyi laskuun vuoden 2017 aikana, mutta nyt kehitys on kääntynyt nousuun. Edelleen ollaan hieman alle vuoden 2017 huipun alapuolella.

Yhtiön mukaan Norjan BKT on kasvanut vuoden 2016 heikon jakson jälkeen ja vuodelle 2018 BKT:n odotetaan kasvavan +2,3 prosenttia (2017: +1,8 %). Vuonna 2019 BKT:n kasvu olisi yhtiön mukaan +2,4 prosenttia.

Yhtiö nosti esiin myös kauppasodan, jolla voisi olla huomattavaa negatiivista vaikutusta em. ennusteisiin, mikäli tilanne eskaloituu.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

DNB:llä on 4 segmenttiä:

  • Personal customers – kuluttaja-asiakkaat
  • Small & medium sized enterprises (SME) – pienet ja keskisuuret yritykset
  • Large Corporates and international customers (LCI) – isot yritykset ja kansainväliset asiakkaat
  • Other operatios – muut toiminnot

Other operations sisältää aiemmin omina segmentteinään olleet trading ja vakuutustoiminnot. DNB muutti myös segmenttien kirjaustapoja niin, että vertailutiedot on saatavilla vuodesta 2016 alkaen. Nämä luvut on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste (Korkotuotot netto)

Liikevaihtoennusteet olen jakanut kahteen eri osioon: tämän kappaleen korkotuotot (netto) ja seuraavan kappaleen muut tuotot (netto). Näin pystyn paremmin pureutumaan erimuotoisten tuottojen segmenttikohtaisiin lukuihin.

Oheisessa taulukossa on esitettynä korkotuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Korkotuotot netto
Personal customers 13 500 3 499 3 350 3 249 3 402 13 367 3 518 3 429 3 306 3 114
SME 9 500 2 480 2 350 2 364 2 306 8 578 2 281 2 141 2 121 2 035
LCI 12 000 3 100 2 950 3 099 2 851 12 682 3 041 3 211 3 330 3 100
Other Operations 1 500 361 350 340 449 793 22 226 274 271
YHTEENSÄ 36 500 9 440 9 000 9 052 9 008 35 420 8 862 9 007 9 031 8 520
Muutos (%) 3,0% 6,5% -0,1% 0,2% 5,7% 3,8% 5,9% 6,2% 5,7% -2,2%

Personal customers -segmentin Q1-Q2/2018 korkotuotot kasvoivat +3,6 prosenttia 6,65 miljardiin kruunuun. Kasvua selitti kasvaneet asuntolainamäärät sekä korkospread:n (otto- ja antolainauksen korkoero) laajentuminen. Toisaalta Q2:lla paine korkospreadiä kohtaan kasvoi, mikä näkyi Q2:n tuottojen laskuna (-1,7 %). Loppuvuoden 2018 ennusteen tein noin 3,4 miljardin kruunun kvartaalikohtaisella ennusteella.

Small & medium-sized enterprises (SME) -segmentin korkotuotot kehittyivät myös hyvin Q1-Q2/2018 ja kasvua tuli +12,4 prosenttia. Tässäkin lainamäärien kasvu sekä korkospread:n hienoinen laajentuminen näkyi hyvänä korkotuottojen kehityksenä. Arvelen vahvan kehityksen jatkuvan vuoden loppua kohden niin, että segmentin korkotuotot kasvavat noin +10 – 11 prosenttia vuodesta 2017.

Large corporates & international customers (LCI) -segmentin korkotuotot laskivat Q1-Q2/2018. Tätä selittää Baltian toimintojen siirto (lokakuu 2017) Nordean kanssa luotuun yhteisyritykseen Luminor. Eli vertailutiedot sisältävät vielä Baltian toimintojen lukuja, kun nyt niitä ei ole. Vertailukelpoiset korkotuotot olivat kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Tein loppuvuoden korkotuottojen arvion kaavamaisesti noin 3 miljardin kruunun kvartaaliennusteella.

Tilikauden 2018 korkotuottojen (netto) ennusteeni on noin 36,0 – 37,0 miljardia kruunua eli kasvua tulisi vuoteen 2017 nähden noin +3,0 prosenttia.

Liikevaihtoennuste (muut tuotot netto)

Oheisessa taulukossa on esitettynä muiden tuottojen (netto) ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on kokonaisliikevaihto (toinen YHTEENSÄ-rivi), mihin on lisätty edellisen kappaleen korkotuotot (netto) luvut.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Muut tuotot netto
Personal customers 5 250 1 340 1 375 1 337 1 198 5 114 1 154 1 376 1 392 1 192
SME 2 250 572 575 558 545 2 100 501 527 515 557
LCI 5 650 1 430 1 450 1 481 1 289 5 730 1 226 1 531 1 524 1 449
Other Operations 3 300 1 121 850 637 692 6 288 2 489 1 465 1 470 864
Konsernierät -2 950 -774 -750 -568 -858 -3 512 -954 -977 -918 -663
YHTEENSÄ 13 500 3 689 3 500 3 445 2 866 15 720 4 416 3 922 3 983 3 399
Muutos (%) -14,1% -16,5% -10,8% -13,5% -15,7% -12,9% 4,4% -0,2% -19,6% -31,2%
YHTEENSÄ 50 000 13 129 12 500 12 497 11 874 51 140 13 278 12 929 13 014 11 919
Muutos (%) -2,2% -1,1% -3,3% -4,0% -0,4% -2,0% 5,4% 4,2% -3,6% -12,7%

Personal customers -segmentin Q1-Q2/2018 tuotot laskivat hieman (-1,9 %) edellisvuodesta. Maksutapahtumien välittämisestä saadut tuotot kasvoivat, mutta toisaalta vakuutustuotteiden myyntituotot laskivat hieman. Tein ennusteet 1,35 miljardin kruunun kvartaaliluvuilla, mikä vastaisi karkeasti ottaen viime vuosien kvartaalilukuja. Koko vuoden 2018 tuotot olisivat noin +2,7 prosenttia vuotta 2017 parempia. Norjan talouden hyvä kehitys, työllisyystilanteen kohentuminen ja asuntomarkkinoiden hienoinen positiivinen vire tukee tätä ennustetta.

Small & medium-sized enterprises (SME) -segmentin Q1-Q2/2018 tuotot olivat hieman vertailukautta paremmat (+2,9 %). Nousua selittää korkosuojaustuotteiden noussut kysyntä etenkin Q2:lla. Tein loppuvuoden ennusteen kaavamaisella noin 575 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisella ennusteella.

Large corporates & international customers (LCI) -segmentin Q1-Q2/2018 tuotot laskivat selvästi vertailukaudesta (-6,8 %). Kuten korkotuotoissa, niin selittävänä tekijänä oli Baltian toimintojen eriyttäminen Nordean kanssa luotuun yhteisyritykseen. Jos tuottoja vertaa Q4/2017 tilanteeseen, missä Baltian toimintoja ei enää ole luvuissa, niin tuotot kasvoivat hieman. Vuoden 2018 tuottojen arvioin nousevan noin 5,65 miljardin kruunun tasolle.

Other operations -segmentin Q1/2018 tuotot laskivat selvästi ja olivat 1,33 miljardia kruunua (Q1-Q2/2017: 2,33 Mrd NOK). Tähän vaikutti valuuttakurssien muutokset sekä sijoitusten laskennalliset arvonmuutokset. Näiden vaikutus heilahtelee kvartaalista toiseen, joten yksittäisen kvartaalin tuloksesta ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tästä syystä johtuen tein loppuvuoden ennusteen noin 1,0 miljardin kruunun kvartaalikohtaisilla luvuilla.

Huomioiden konsernierät, niin koko tilikauden 2018 muut tuotot netto -ennusteeni on noin 13,0 – 14,0 miljardia kruunua. Tämä olisi noin -14 prosenttia viime vuotta alhaisempi, mutta tässä pitää muistaa Baltian toimintojen siirto yhteisyritykseen, jonka paino näkyy vielä vertailuvuoden luvuissa sekä myöskin sijoitusten laskennalliset arvonmuutokset.

Koko konsernin tilikauden 2018 kokonaistuottojen ennustan olevan noin 49 – 51 miljardia kruunua eli hiukan laskua edellisvuosien tasolta. Tämä ennuste laski aiemmasta (50-52 Mrd NOK) alkuvuoden heikommasta ”Other operations” -segmentin liikevaihdosta, jota siis em. sijoitusten arvonmuutokset painoivat alaspäin.

Nettotulosennuste

DNB:n konsernitason tuloslaskelmassa liiketulos ja tulos ennen veroja ovat sama erä, joten tässä olen tehnyt suoraan laskelman liikevaihdosta nettotulosennusteeseen. Taulukkoon olen laskenut myös nettotulosmarginaalin.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2 017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 50 000 13 129 12 500 12 497 11 874 51 140 13 278 12 929 13 014 11 919
Toiminnan kulut -21 350 -5 411 -5 400 -5 385 -5 154 -22 592 -6 018 -5 519 -5 614 -5 441
Luottotappiot -250 -335 -300 55 330 -2 427 -402 -867 -596 -562
Muut kulut 450 -31 0 465 16 737 -35 750 15 7
Tulos ennen veroja 28 850 7 352 6 800 7 632 7 066 26 858 6 823 7 293 6 819 5 923
Verot -5 780 -1 491 -1 350 -1 526 -1 413 -5 053 -446 -1 677 -1 568 -1 362
Myytävissä olevien toimintojen tuotot -70 -24 -25 -21 0 -31 -14 -17
Nettotulos 23 000 5 837 5 425 6 085 5 653 21 774 6 377 5 616 5 237 4 544
Marginaali 46,0% 44,5% 43,4% 48,7% 47,6% 42,6% 48,0% 43,4% 40,2% 38,1%
Omistajille 22 100 5 618 5 200 5 850 5 432 20 866 6 132 5 430 5 000 4 304

Toiminnan kuluja nostaa isot IT-investoinnit, joita taasen toiminnan tehostuminen tasaa. Q1-Q2/2018 toiminnan kulut olivat noin -4,7 prosenttia viimevuotista alhaisemmalla tasolla. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että viime vuoden kuluihin sisältyy Baltian toimintojen kuluja aina Q3/2017 asti. Tein toiminnan kulujen ennusteen hieman varovaisesti arvioiden eli noin 5,4 miljardin kruunun kvartaalikohtaisella ennusteella.

Luottotappioiden määrä on selvässä laskussa. Vuonna 2016 luottotappioita kertyi -7,4 miljardia kruunua, kun vuonna 2017 niitä oli vain -2,4 miljardia kruunua. Tässä Norjan talouden hyvä kehitys vuodesta 2016 näkyy.

Q1-Q2/2018 DNB teki luottotappioiden palautuksia yhteensä +385 miljoonaa kruunua (Q1-Q2/2017: -1 158 M NOK). Palautuksia syntyi DNB:n järjestellessä isojen yritysten (etenkin öljy- ja kaasuteollisuusasiakkaiden) lainoja, mikä näkyi myös sitten isojen yritysten volyymien laskuna. Sen sijaan pienyritysten ja kuluttaja-asiakkaiden luottotappiot olivat hienoisessa nousussa. Kokonaisuudessa makrotalouden näkymät ja luottoportfolion laatu on nyt paremmassa kunnossa kuin esimerkiksi Q4/2017 aikoihin.

Luottotappioita arvioidessa käytin keskimääräistä -325 miljoonan kruunun kulua. Näin koko vuoden 2018 luottotappioiden arvioin jäävän hyvän alkuvuoden jäljiltä noin 250 miljoonaa kruunua positiivisiksi. Mikäli loppuvuosi sujuu ennakoitua heikommin, niin tämä arvio voi olla noin -1,0 miljardia kruunua alhaisempi.

Veroja arvioidessa käytin noin 20 prosentin veroastetta. Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 22,0 – 24,0 miljardia kruunua. Tämä tarkoittaisi noin 46 prosentin tulosmarginaalia, mikä olisi hyvä parannus viime vuoden 42,6 prosenttiin.

Omistajille kuuluva osuus tuloksesta on ollut parina vuotena noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua raportoitua nettotulosta alhaisempi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Taloudelliset tavoitteet

DNB:n taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Ydinpääoman eli CET1: 16,3 %
  • ROE: > 12 %
  • Osinko: yli 50 prosenttia nettotuloksesta, kun pääomavaateet on täytetty
  • Vuosittain kasvava osinko

Tuloksen kehitys

Norjan talouden kehitys (BKT), työttömyysaste sekä asuntojen hintakehitys vaikuttaa DNB:n toimintoihin. Norjan talous kehittyi heikosti vuonna 2016, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous. Tämä näkyi myös DNB:n tuloksessa, joka laski vuonna 2016 noin 18,7 miljardiin kruunuun edellisvuoden 24 miljardista kruunusta. Luottotappioita yhtiö kirjasi vuodelle 2016 peräti 7,4 miljardia kruunua, kun vuonna 2017 luottotappioita oli vain 2,4 miljardia kruunua.

Alhainen korkotaso pitää liikevaihtoa paineessa, mikä näkyy liikevaihdon pysymisenä noin 50 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen.

dnb-liikevaihto-q22018

Kuten Ennusteet-kappaleessa arvioin, niin tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 49 – 51 miljardia ja nettotulos noin 22 – 24 miljardia kruunua. Omistajille kuuluva osuus tuloksesta olisi noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua alhaisempi.

DNB:n 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (11,2x – 12,6x). Ja sitä ne ovat olleet koko vuosikymmenen ajan, joten siinä mielessä tasokorotusta (esimerkiksi 15x tasolle) lienee turha odottaa – ainakaan nykyisillä alhaisilla koroilla.

DNB:n osakekohtainen oma pääoma on 138,20 kruunua, joten PB-luvuksi saadaan 1,12x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa DNB:n tuloksentekokyvylle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 12 – 14 kruunun osakekohtaista tulosta. Osakkeen hinta on nyt 155 kruunua, joten parissa vuodessa yhtiön oma pääoma (ennen osinkoja) olisi noussut nykyiselle osakkeen hinnan tasolle.

PB-luku on ollut koko kuluvan vuosikymmenen ajan 0,80 – 1,20 tasolla, joten tässäkään korjausta korkeampaan PB-lukuun ei ole odotettavissa.

Osinko

DNB:n osinkostrategiana on maksaa vuosittain nousevaa osinkoa, joka olisi yli 50 prosenttia nettotuloksesta (huomioiden pääomavaateet). Neljän vuoden ajalta (sisältäen kuluvan tilikauden tulos- ja osinkoennusteet) osingon suhde tulokseen on ollut noin 48 prosenttia eli juurikin osinkostrategian mukainen.

dnb-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 8,300 4/2018 7,100 4/2017 5,700
YHTEENSÄ 8,300 7,100 5,700
+16,9% +24,6% +26,7%

Parina viime vuotena osinko on noussut 1,20 – 1,40 kruunua, joten tulevan osingon arvelen nousevan 1,20 kruunua. Näin kevään 2019 osinko olisi 8,30 kruunua, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (155,00 NOK) noin 5,4 prosentin tuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+10 818) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +10 818 miljoonaa eli +10,8 miljardia kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (12.7.2018) 155,00 152,10 128,40 109,90 110,70 108,50 70,40 58,55
Lkm (000) 1 602 996 1 625 258 1 627 735 1 627 744 1 627 566 1 628 323 1 628 323 1 628 323
Markkina-arvo (Mrd) 248,46 247,20 209,00 178,89 180,17 176,67 114,63 95,34
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal Customers 18 750 18 480 17 788
SME 11 750 10 678 9 972
LCI 17 650 18 413 19 200
Other operations 4 800 7 081 9 596
Konsernierät -2 950 -3 512 -4 394
YHTEENSÄ 50 000 51 140 52 162 0 0
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 12 500 24 371 50 000 51 140 52 163 54 006 49 363 46 619 41 717 42 006
Tulos en. veroja 6 800 14 698 28 850 26 858 23 387 31 871 27 102 22 709 17 589 18 407
Nettotulos 5 200 11 282 22 100 20 865 18 656 24 398 20 617 17 511 13 657 12 979
Marginaali 41,6% 46,3% 44,2% 40,8% 35,8% 45,2% 41,8% 37,6% 32,7% 30,9%
EPS 3,24 7,04 13,79 12,84 11,46 14,99 12,67 10,75 8,39 7,97
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 392,1 151,6 208,3 19,3 58,5 167,2 298,9 224,6
Liikearvo 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3 6,5 6,7 7,0
Muut varat 2 469,2 2 540,6 2 438,8 2 573,1 2 584,5 2 231,8 1 959,2 1 894,5
Tase yhteensä 2 867,4 2 698,3 2 653,2 2 598,5 2 649,3 2 405,5 2 264,8 2 126,1
Oma pääoma 221,6 216,9 206,4 190,1 158,7 141,9 128,0 117,8
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 1 242,6 1 144,2 1 138,3 959,6 997,0 822,9 771,3 699,5
Muut vastuut 1 403,2 1 337,2 1 308,5 1 448,8 1 493,6 1 440,7 1 365,5 1 308,8
Tase yhteensä 2 867,4 2 698,3 2 653,2 2 598,5 2 649,3 2 405,5 2 264,8 2 126,1
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 8,30 7,10 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10 2,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 8,30 7,10 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10 2,00
Osinkotuotto 5,4% 4,7% 4,4% 4,1% 3,4% 2,5% 3,0% 3,4%
Osinko/nettotulos 60,2% 55,3% 49,7% 30,0% 30,0% 25,1% 25,0% 25,1%
Osinko/FCF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 12,6 13,4 12,0 11,4
PE (3v) 12,1 11,6 9,8 8,6 10,4 12,0 8,5 8,4
PE 11,2 11,8 11,2 7,3 8,7 10,1 8,4 7,3
Oma pääoma/osake 138,24 133,46 126,80 116,79 97,51 87,14 78,61 72,34
P/B 1,12 1,14 1,01 0,94 1,14 1,25 0,90 0,81
ROE 10,1% 9,9% 9,4% 14,0% 13,7% 13,0% 11,1% 11,3%
ROI 2,0% 2,0% 1,9% 2,8% 2,6% 2,4% 2,0% 2,5%
Omavaraisuusaste 7,7% 8,0% 7,8% 7,3% 6,0% 5,9% 5,7% 5,5%
Gearing 383,8% 457,6% 450,6% 494,6% 591,4% 462,1% 369,1% 403,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset