Edison International: Ennusteet

Päivitetty 4.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

HUOM! Edison on käynyt viranomaisten kanssa neuvottelua vuosien 2018 ja 2019 tariffeista. Q1/2019 aikana yhtiö sai alustavat tarffisummat tietoonsa, jonka perusteella yhtiö teki Q1:n tuloslaskelman käyttäen näitä tietoja. Yhtiö kuitenkin odottaa vielä virallisia tariffitietoja ennen, kuin se antaa varsinaiset liikevaihto- ja tulosennusteet kuluvalle vuodelle.

HUOM! Kaliforniaa on vaivanneet maastopalojen johdosta yhtiö kirjasi noin -4,67 miljardin dollarin kulut vuoden 2018 tulokseen. Tästä yhtiö vähensi +2,00 miljardia dollaria vakuutuskorvauksia, mikä pienensi yhtiölle tulevia korvauskuluja noin -2,53 miljardiin dollariin. Nämä summat ovat vasta alustavia summia, jotka tarkentuvat ajan mittaan, kun todennäköiset oikeudenkäynnit on käyty.

Edellä mainitut seikat tekevät ennustamisesta entistäkin vaikeampaa, joten tästä syystä mm. tilikausien 2020 ja 2021 ennusteita ei ole tehty.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

eix-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Yhtiö ei anna tulosarviotaan vuodelle 2019, sillä se käy neuvotteluja sääntelyviranomaisten kanssa vuosien 2018 – 2020 hintatasosta. Yhtiö julkistaa tulosarvionsa, kun viranomaispäätös on saatu.

Yhtiö arvioi tekevänsä yhteensä noin 9,2 miljardin dollarin investoinnit vuosien 2019 – 2020 aikana.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Emoyhtiö Edison International on ns. holding-yhtiö eli sillä itsellään ei ole toimintaa. Edisonilla on kaksi tytäryhtiötä: Southern California Edison (SCE) ja Edison Energy. Yhtiö raportoi segmenttinä vain SCE:n tuloksen, sillä Edison Energy:n toiminta on niin pientä verrattuna SCE:n, joten yhtiö katsoo, ettei sen tarvitse raportoida tätä erikseen.

Koska yhtiö käy tariffineuvotteluja viranomaisten kanssa ja Kalifornian maastopaloista tulee todennäköisesti lisää kulukirjauksia, niin en ole sen tarkemmin tehnyt ennusteita.

Edison sai viranomaisilta alustavat tariffitiedot Q1/2019 aikana, jonka johdosta yhtiö teki Q1:n tuloslaskelman näihin tariffeihin perustuen. Lisäksi yhtiö korjasi edellisen kauden lukuja yhtenä könttänä Q1/2019 lukuihin, joka näkyy oikeastaan liiketuloksen puolella. Tein vuoden 2019 liikevaihtoennusteen noin +2,7 prosenttia vuotta 2018 korkeammalle noin 13,0 miljardiin dollariin.

Liiketulosennusteen tein ilman kertaluontoisia eriä sillä ajatuksella, että kaikki menee hyvin. Näin liiketulos olisi jossain 2,0 – 2,4 miljardin dollarin tasolla.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -200 miljoonaa dollaria per kvartaali eli noin -800 miljoonaa dollaria koko vuonna. Rahoituskulut nousisivat hieman vuodesta 2018, jolloin ne olivat -734 miljoonaa dollaria.

Muihin kuluihin kirjasin pientä +40 miljoonan dollarin kvartaalikohtaista tuottoa, jollaista yhtiö on tähän erään kirjannut viimeisten vuosien aikana. Tämä voi kuitenkin olla kirkkaasti metsässä, jos maastopaloihin liittyviä miljardiluokan korvaussummia tulee lisää.

Veroja laskiessa käytin noin 17 – 18 prosentin veroastetta. Nettotulokseksi sain noin 1 325 miljoonaa dollaria, mutta tämä voi olla ”mitä vain”.

Tässä vielä taulukkomuodossa luvut, mutta korostetaan vielä, että yhtiön nykytilanteen vuoksi arvioihin tulee suhtautua esimerkinomaisena.

Liikevaihto- ja liiketulosennuste

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 13 000 3 026 4 325 2 825 2 824 12 657 3 009 4 269 2 815 2 564
Muutos (%) 2,7% 0,6% 1,3% 0,4% 10,1% 2,7% -6,6% 16,3% -5,1% 4,1%
Liiketulos 2 100 598 700 450 352 -552 -2 041 739 420 330
Muutos (%) -5,3% 7,1% 6,7% 31,7% -10,4% -29,9%
Marginaali 16,2% 19,8% 16,2% 15,9% 12,5% -4,4% -67,8% 17,3% 14,9% 12,9%

Nettotulosennuste

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 100 598 700 450 352 -552 -2 041 739 420 330
Rahoituskulut (netto) -800 -206 -200 -200 -194 -734 -196 -188 -180 -170
Muut kulut/tuotot 150 32 40 40 38 197 21 76 49 51
Tulos ennen veroja 1 450 424 540 290 196 -1 089 -2 216 627 289 211
Verot -25 -52 -65 -20 112 739 782 -83 9 31
Vähemmistö yms -100 -25 -25 -20 -30 -73 4 -31 -22 -24
Nettotulos 1 325 347 450 250 278 -423 -1 430 513 276 218

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millaisia korvauksia vuodenvaihteen 2018 maastopaloista ja mutavyöryistä tulee Edisonille? Ja milloin nämä realisoituvat maksettaviksi? Onko metsäpaloista tulossa toistuva riesa, joka painaa yhtiön tuloksentekokykyä?
  • Yhtiö käy neuvottelua vuosien 2018 – 2020 hintatasosta, joten se pitkälti määrittelee näiden ennusteiden liikevaihto ja tulostasoa?
  • Kustannusinflaatio on nousussa useilla yhtiöillä. Miten Edison pystyy pitämään näitä kuluja aisoissa ja miten hyvin näitä kuluja on huomioitu tariffineuvotteluissa?
  • Yhtiö käyttää investointeihin noin 4 – 5 miljardia dollaria per vuosi. Samalla Edisonin velkaisuus on noussut varsin korkeaksi. Miten yhtiö pystyy hoitamaan lainojaan ja niistä syntyviä korkokuluja? Tuleeko lainojen lainaehdot eli kovenantit vastaan niin, että yhtiön osingonmaksu keskeytyy?
  • Miten nouseva korkotaso näkyy yhtiön rahoituskulujen kehityksessä?

Yhtiön nykytilanteen vuoksi vuosien 2020 – 2021 ennusteita ei kannata tässä vaiheessa lähteä arvaamaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset