Edison International: Ennusteet

Päivitetty 2.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

HUOM! Kaliforniaa on vaivanneet maastopalojen johdosta yhtiö kirjasi noin -4,67 miljardin dollarin kulut vuoden 2018 tulokseen. Tästä yhtiö vähensi +2,00 miljardia dollaria vakuutuskorvauksia, mikä pienensi yhtiölle tulevia korvauskuluja noin -2,53 miljardiin dollariin. Nämä summat ovat vasta alustavia summia, jotka tarkentuvat ajan mittaan, kun todennäköiset oikeudenkäynnit on käyty.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

eix-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Edison arvioi, että vuoden 2019 EPS olisi 4,41 – 4,61 dollarin välillä (aiemmin 4,46 – 4,66 USD).

Yhtiö arvioi tekevänsä yhteensä noin 23,8 – 25,6 miljardin dollarin investoinnit vuosien 2019 – 2023 aikana. Se tarkoittaa noin 5,0 – 5,5 miljardin dollarin vuotuisia investointeja.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Emoyhtiö Edison International on ns. holding-yhtiö eli sillä itsellään ei ole toimintaa. Edisonilla on kaksi tytäryhtiötä: Southern California Edison (SCE) ja Edison Energy. Yhtiö raportoi segmenttinä vain SCE:n tuloksen, sillä Edison Energy:n toiminta on niin pientä verrattuna SCE:n, joten yhtiö katsoo, ettei sen tarvitse raportoida tätä erikseen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 12 500 3 123 3 741 2 812 2 824 12 657 3 009 4 269 2 815 2 564
Muutos (%) -1,2% 3,8% -12,4% -0,1% 10,1% 2,7% -6,6% 16,3% -5,1% 4,1%
Liiketulos 2 125 637 636 500 352 -552 -2 041 739 420 330
Muutos (%) -13,9% 19,0% 6,7% 31,7% -10,4% -29,9%
Marginaali 17,0% 20,4% 17,0% 17,8% 12,5% -4,4% -67,8% 17,3% 14,9% 12,9%

Edison sai viranomaisilta päätöksen vuosien 2018 – 2020 tariffeista. Yhtiö korjasi edellisen kauden lukuja yhtenä könttänä Q1/2019 lukuihin, joka näkyy oikeastaan liiketuloksen puolella. Q3-liikevaihto jäi vertailukaudesta, sillä se sisälsi erilaisia kertaluontoisia eriä.

Muutamana edellisenä vuotena Q4:n liikevaihto on ollut noin 400 – 1 300 miljoonaa dollaria Q3:sta pienempi. Tein Q4:n ennusteen tästä lähtökohdasta noin 600 miljoonaa dollaria Q3:sta alhaisemmaksi.

Kokonaisuutena arvioin liikevaihdon jäävän vertailukauden tasolle tai laskevan hieman. Vuoden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 12,25 – 12,75 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta. Yllä olevassa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

Q1-Q3 toiminnan ja ylläpidon kulut ovat olleet noin 250 miljoonaa dollaria vertailukautta korkeammat. Kuluja on nostanut korkeammat maastopaljojen vakuutusmaksut sekä muut maastopaloihin varautumisen kulut. Toisaalta hankittuun energiaan on kulunut noin 500 miljoonaa dollaria viimevuotista vähemmän. Huomioiden liikevaihdon lasku, niin nämä erät suurin piirtein kumosivat toisensa, jonka johdosta Q1-Q3 liiketulos jäi vertailukauden tasolle.

Maastopalot riivaavat jälleen Kaliforniaa, joten Q4:n tulokseen tulee varmasti tämän torjuntaan liittyviä ylimääräisiä kuluja. Yhtiö on myös tutkinnan alla näiden uusien palojen johdosta, mutta yhtiö arvioi, että viime vuoden reilun parin miljardin dollarin kirjaus kattaa myös tämänvuotiset vahingot. Ainakin johdon mukaan tältä näyttää juuri nyt. Näistä syistä johtuen Q4:n tuloksen ennustaminen on haastavaa.

Arvioin vuoden 2019 liiketuloksen olevan noin 1,9 – 2,2 miljardia dollaria, missä isoa arvoaluetta selittää yhtiön monimutkainen tilanne sekä tästä johtuva haastava ennustettavuus.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 125 637 636 500 352 -552 -2 041 739 420 330
Rahoituskulut (netto) -850 -231 -214 -211 -194 -734 -196 -188 -180 -170
Muut kulut/tuotot 200 49 58 55 38 197 21 76 49 51
Tulos ennen veroja 1 475 455 480 344 196 -1 089 -2 216 627 289 211
Verot 145 -67 22 78 112 739 782 -83 9 31
Vähemmistö yms -120 -29 -31 -30 -30 -73 4 -31 -22 -24
Nettotulos 1 500 359 471 392 278 -423 -1 430 513 276 218

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 850 miljoonaa dollaria. Rahoituskulut nousisivat velkaisuuden kasvun myötä.

Muihin kuluihin kirjasin pientä 50 miljoonan dollarin kvartaalikohtaista tuottoa, jollaista yhtiö on tähän erään kirjannut viimeisten vuosien aikana. Tämä voi kuitenkin olla kirkkaasti metsässä, jos maastopaloihin liittyviä miljardiluokan korvaussummia tulee maksettavaksi.

Veroja laskiessa käytin noin 10 prosentin veroastetta. Vuoden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 1 400 – 1 600 miljoonaa dollaria, mutta tämä voi olla ”mitä vain”, mikäli yllättäviä korvaussummia realisoituu.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 EPS olisi 4,41 – 4,61 dollaria. Ennustamani tulos tarkoittaisi noin 4,19 – 4,79 dollarin EPS:iä. Ennusteeni on linjassa yhtiön oman arvion kanssa – vaikkakin arvoalue on selvästi leveämpi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millaisia korvauksia vuodenvaihteen 2018 maastopaloista ja mutavyöryistä tulee Edisonille? Ja milloin nämä realisoituvat maksettaviksi? Onko metsäpaloista tulossa toistuva riesa, joka painaa yhtiön tuloksentekokykyä?
  • Kustannusinflaatio on nousussa useilla yhtiöillä. Miten Edison pystyy pitämään näitä kuluja aisoissa ja miten hyvin näitä kuluja on huomioitu tariffineuvotteluissa?
  • Yhtiö käyttää investointeihin noin 5 miljardia dollaria per vuosi. Samalla Edisonin velkaisuus on noussut varsin korkeaksi. Miten yhtiö pystyy hoitamaan lainojaan ja niistä syntyviä korkokuluja? Tuleeko lainojen lainaehdot eli kovenantit vastaan niin, että yhtiön osingonmaksu keskeytyy?
  • Miten nouseva korkotaso näkyy yhtiön rahoituskulujen kehityksessä?

Tein liikevaihtoennusteet noin 4 prosentin kasvulukuun perustuen.

Vuoden 2020 liiketulosennuste kasvaisi selvästi (+8 %), mutta vertailuvuosi sisältää erilaisia kertaluontoisia eriä, joten tämä selittää korkeaa prosenttilukua. Marginaalin arvioin asettuvan noin 17,7 prosentin tuntumaan molempina vuosina. Viimeksi marginaali oli tällä tasolla vuonna 2016.

Yhtiön velkaantumisen kasvun johdosta arvioin myös rahoituskulujen jatkavan nousuaan.

Veroasteena käytin 10 prosentin veroa ja vähemmistön osuutena noin -130 miljoonaa dollaria.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 13 500 13 000 3 275 3 825 3 000 2 900
Muutos (%) 3,8% 4,0% 4,9% 2,2% 6,7% 2,7%
Liiketulos 2 400 2 300 675 675 525 425
Muutos (%) 4,3% 8,2% 6,0% 6,1% 5,0% 20,7%
Marginaali 17,8% 17,7% 20,6% 17,6% 17,5% 14,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 400 2 300 675 675 525 425
Rahoituskulut (netto) -950 -900 -225 -225 -225 -225
Muut kulut/tuotot 200 200 50 50 50 50
Tulos ennen veroja 1 650 1 600 500 500 350 250
Verot -170 -170 -55 -55 -35 -25
Vähemmistö -130 -130 -35 -35 -30 -30
Nettotulos 1 350 1 300 410 410 285 195

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus