Edison International: Ennusteet

Päivitetty 27.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

HUOM! Kaliforniaa on vaivanneet maastopalojen johdosta yhtiö kirjasi noin -4,67 miljardin dollarin kulut vuoden 2018 tulokseen. Tästä yhtiö vähensi +2,00 miljardia dollaria vakuutuskorvauksia, mikä pienensi yhtiölle tulevia korvauskuluja noin -2,53 miljardiin dollariin. Nämä summat ovat vasta alustavia summia, jotka tarkentuvat ajan mittaan, kun todennäköiset oikeudenkäynnit on käyty.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

eix-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Edison arvioi, että vuoden 2019 EPS olisi 4,46 – 4,66 dollarin välillä.

Yhtiö arvioi tekevänsä yhteensä noin 9,3 – 9,5 miljardin dollarin investoinnit vuosien 2019 – 2020 aikana.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Emoyhtiö Edison International on ns. holding-yhtiö eli sillä itsellään ei ole toimintaa. Edisonilla on kaksi tytäryhtiötä: Southern California Edison (SCE) ja Edison Energy. Yhtiö raportoi segmenttinä vain SCE:n tuloksen, sillä Edison Energy:n toiminta on niin pientä verrattuna SCE:n, joten yhtiö katsoo, ettei sen tarvitse raportoida tätä erikseen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 12 500 3 064 3 800 2 812 2 824 12 657 3 009 4 269 2 815 2 564
Muutos (%) -1,2% 1,8% -11,0% -0,1% 10,1% 2,7% -6,6% 16,3% -5,1% 4,1%
Liiketulos 2 250 673 725 500 352 -552 -2 041 739 420 330
Muutos (%) -1,9% 19,0% 6,7% 31,7% -10,4% -29,9%
Marginaali 18,0% 22,0% 19,1% 17,8% 12,5% -4,4% -67,8% 17,3% 14,9% 12,9%

Edison sai viranomaisilta päätöksen vuosien 2018 – 2020 tariffeista. Yhtiö korjasi edellisen kauden lukuja yhtenä könttänä Q1/2019 lukuihin, joka näkyy oikeastaan liiketuloksen puolella. Q3-liikevaihtoennusteen tein vertailukautta selvästi alhaisemmalle tasolle, sillä vertailukauden lukema sisälsi erilaisia kertaluontoisia eriä.

Kokonaisuutena arvioin liikevaihdon jäävän vertailukauden tasolle tai laskevan hieman. Vuoden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 12,25 – 12,75 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta. Yllä olevassa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

Q2:n liiketulos sisälsi -170 miljoonaa dollaria em. tariffipäätökseen liittyviä kertaeriä. Ilman tätä tulos olisi ollut noin 670 miljoonaa dollaria.

Arvioin vuoden 2019 liiketuloksen olevan noin 2,0 – 2,5 miljardia dollaria, missä isoa arvoaluetta selittää yhtiön monimutkainen tilanne sekä tästä johtuva haastava ennustettavuus.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 250 673 725 500 352 -552 -2 041 739 420 330
Rahoituskulut (netto) -850 -225 -220 -211 -194 -734 -196 -188 -180 -170
Muut kulut/tuotot 190 52 45 55 38 197 21 76 49 51
Tulos ennen veroja 1 590 500 550 344 196 -1 089 -2 216 627 289 211
Verot 55 -65 -70 78 112 739 782 -83 9 31
Vähemmistö yms -120 -30 -30 -30 -30 -73 4 -31 -22 -24
Nettotulos 1 525 405 450 392 278 -423 -1 430 513 276 218

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -225 miljoonaa dollaria per kvartaali eli noin -850 miljoonaa dollaria koko vuonna. Rahoituskulut nousisivat velkaisuuden kasvun myötä.

Muihin kuluihin kirjasin pientä +50 miljoonan dollarin kvartaalikohtaista tuottoa, jollaista yhtiö on tähän erään kirjannut viimeisten vuosien aikana. Tämä voi kuitenkin olla kirkkaasti metsässä, jos maastopaloihin liittyviä miljardiluokan korvaussummia tulee maksettavaksi.

Veroja laskiessa käytin noin 10 prosentin veroastetta. Vuoden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 1 475 – 1 550 miljoonaa dollaria, mutta tämä voi olla ”mitä vain”, mikäli yllättäviä korvaussummia realisoituu.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 EPS olisi 4,46 – 4,66 dollaria. Ennustamani tulos tarkoittaisi noin 4,51 – 4,74 dollarin EPS:iä. Yhtiö aikoo tehdä noin 1,5 miljardin dollarin osakeannin rahoittaakseen maastopalorahastoa. Tämä laimentaa EPS:iä ja jos vuoden 2019 keskimääräinen osakemäärä putoaa 340 miljoonaan osakkeeseen (Q2/2019: 327 M osaketta), niin silloin ennustamani EPS liikkuisi noin 4,34 – 4,56 dollarissa. Ennusteeni on linjassa yhtiön oman arvion kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millaisia korvauksia vuodenvaihteen 2018 maastopaloista ja mutavyöryistä tulee Edisonille? Ja milloin nämä realisoituvat maksettaviksi? Onko metsäpaloista tulossa toistuva riesa, joka painaa yhtiön tuloksentekokykyä?
  • Kustannusinflaatio on nousussa useilla yhtiöillä. Miten Edison pystyy pitämään näitä kuluja aisoissa ja miten hyvin näitä kuluja on huomioitu tariffineuvotteluissa?
  • Yhtiö käyttää investointeihin noin 4 – 5 miljardia dollaria per vuosi. Samalla Edisonin velkaisuus on noussut varsin korkeaksi. Miten yhtiö pystyy hoitamaan lainojaan ja niistä syntyviä korkokuluja? Tuleeko lainojen lainaehdot eli kovenantit vastaan niin, että yhtiön osingonmaksu keskeytyy?
  • Miten nouseva korkotaso näkyy yhtiön rahoituskulujen kehityksessä?

Tein liikevaihtoennusteet noin +2 prosentin kasvulukuun perustuen.

Vuoden 2020 liiketulosennuste kasvaisi roimasti (+18 %), mutta vertailuvuosi sisältää erilaisia kertaluontoisia eriä, joten tämä selittää korkeaa prosenttilukua. Marginaalin arvioin asettuvan noin 21 prosentin tuntumaan molempina vuosina.

Yhtiön velkaantumisen kasvun johdosta arvioin myös rahoituskulujen jatkavan nousuaan.

Veroasteena käytin 10 prosentin veroa ja vähemmistön osuutena noin -130 miljoonaa dollaria.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 13 000 12 750 3 125 3 875 2 875 2 875
Muutos (%) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,2% 1,8%
Liiketulos 2 750 2 650 725 750 700 475
Muutos (%) 3,8% 17,8% 7,7% 3,4% 40,0% 34,9%
Marginaali 21,2% 20,8% 23,2% 19,4% 24,3% 16,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 750 2 650 725 750 700 475
Rahoituskulut (netto) -1 000 -930 -240 -230 -230 -230
Muut kulut/tuotot 200 180 50 50 40 40
Tulos ennen veroja 1 950 1 900 535 570 510 285
Verot -200 -190 -55 -55 -50 -30
Vähemmistö -135 -130 -35 -35 -30 -30
Nettotulos 1 615 1 580 445 480 430 225

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset