Elekta: Arvonmääritys

Päivitetty 27.6.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2020 osavuosikatsaus. Tilikausi 2021 on alkanut 1.5.2020.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Päivitetty 29.5.2020

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Elektan viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

elekta-kaaviokokoelma-q42020

Elektan osakkeen arvoksi sain 99,50 kruunua (WACC: 5,6 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,63 prosenttia, mikä on johdettu 6,57 prosentin oman pääoman ja 1,65 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2021e loppuvuosi 1 1 118 1 058
2022e 2 1 031 924
2023e 3 1 210 1 027
2024e 4 1 542 1 238
2025e 5 1 707 1 298
2026e 6 1 912 1 377
2027e 7 2 130 1 452
2028e 8 2 284 1 473
Päätearvo (e) 9 2 375 39 936
YHTEENSÄ (EV) 49 783
– korolliset velat -9 358
+ käteinen 6 407
– vähemmistön osuus -1
– vuokravastuut ja turvamarginaali -8 837
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 37 994
osakkeita (000) 382 083
OSAKKEEN ARVO 99,44

Saadusta noin 49,8 miljardin kruunun yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut. Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä vuosien saatossa tulee varmastikin niitä heikkoja vuosia.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 99,50 kruunua.

Käänteinen arvonmääritys

Päivitetty 27.6.2020

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 27.6.2020: 86,68 SEK

Laskennan parametrit

Elekta on raportoinut Q4/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2021 (Elekta: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2021e Loppu­vuosi
Nettotulos 1 228 0 1 228
EPS 3,213 0,000 3,213
Osinko 1,900 0,000 1,900
Oma pääoma 8 113
Oma pääoma/osake 21,234

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,9 prosenttia (EU, Aasia ja USA keskimäärin), betana 1,05x sekä oman pääoman riskilisänä 5,4 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (27.6.2020) 86,68   SEK
Tuottovaatimus 6,57 %   0,9%+1,05*5,40%+0,0%
Osakkeita 382 083   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 7,09 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,34 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 62,3%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,85 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,57 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,57 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,57 %).

elekta-kaanteinenarvonmaaritys-q42020b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
Osake 99,46 112,50 90,38 86,68 86,68 86,68 86,68 86,68
Nettotulos 1 348 1 198 1 084 1 228 1 315 1 408 1 508 1 614
Muutos% 978,4% -11,1% -9,5% 13,2% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%
EPS 3,53 3,14 2,84 3,21 3,44 3,68 3,95 4,23
P/E 28,2 35,9 31,9 27,0 25,2 23,5 22,0 20,5
Osinko 1,40 1,80 1,90 2,00 2,14 2,29 2,46 2,71
Osinkotuotto 1,4% 1,6% 2,1% 2,3% 2,5% 2,6% 2,8% 3,1%
Oma pääoma 18,29 20,36 21,24 21,23 22,55 23,99 25,53 27,18
P/B 5,44 5,52 4,26 4,08 3,84 3,61 3,40 3,19
ROE 21,5% 16,2% 13,6% 7,6% 7,9% 7,9% 8,0% 8,0%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (86,68 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,57 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 228 miljoonaa kruunua ja tämän jälkeen noin 1 315 ja 1 408 miljoonaa kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus