Elekta: Ennusteet

Päivitetty 11.1.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.5.2019.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita tilikaudelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin tilikausien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

elekta-kvartaalituloslaskelma-q22020

Ohessa on myös saatujen tilausten ja tilauskannan kehitys:

elekta-tilaukset-q32020

Tilikausi 2020

Elektan Q1-Q2/2020:

M SEK Q2/20 Q2/19 Q1-Q2/20 Q1-Q2/19
Liikevaihto 3 709 3 330 11,4% 6 937 6 149 12,8%
Liiketulos (ebit) 321 393 -18,3% 556 631 -11,9%
Nettotulos (omistajille) 221 284 -22,2% 368 450 -18,2%
EPS (SEK) 0,58 0,75 0,96 1,18

Yhtiö kertoi, että Q2:n kehitys oli saatujen tilausten suhteen hyvää, mutta tuloksen suhteen heikkoa. Yhtiö kirjasi tilauksia 4,0 miljardin kruunun edestä, missä kasvua tuli vertailukauden 3,7 miljardin kruunun lukemaan noin 10 prosenttia. Tilauskehitys oli hyvää kaikkialla muualla paitsi Euroopassa.

Eräät viivästyneet asennukset sen sijaan tuntuivat liikevaihdossa ja etenkin tuloskunnossa. Tästäkin huolimatta liikevaihto kasvoi yli 11 prosenttia ja orgaanisesti 7 prosenttia.

Q2:n liiketulos jäi lähes 20 prosenttia vertailukaudesta. Tähän vaikutti yhtiön mukaan valuuttojen vastatuuli sekä em. viivästyneet asennukset.

Yhtiön ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Yhtiö alensi marraskuussa tilikauden 2020 ennusteitaan ja nyt yhtiö arvioi, että

 • liikevaihto: kasvaa 8 – 10 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
 • EBITA-marginaali: 18 prosenttia (aiempi arvio 19 %)

Yhtiö tavoittelee tilikausille 2021 – 2023

 • liikevaihto: kasvaa 8 – 10 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
 • EBITA-marginaali: on aluksi yli 20 prosenttia, mutta nousee jakson loppua kohden vielä 2 prosenttiyksiköllä.
elekta-q22020-profitability
Kuva: Elekta Q2/2020 tulosesitys (s. 28) https://www.elekta.com/investors/fileadmin/presentations/2019-20/elekta-q2-presentation.pdf

Lyhyen aikavälin odotukset

Yhtiö alensi siis marraskuussa 2019 ohjeistusta tilikauden 2020 EBITA-marginaalia aiemmasta 19 prosentista nykyiselle 18 prosentin tasolle. Liikevaihdon yhtiö arvioi kasvavan noin 8 – 10 prosenttia. Nämä luovat pohjaa tilikauden 2020 ennusteilleni, jotka on esitetty alempana taulukko-osuudessa.

Yhtiö kertoo Q2/2020 tulosesityksessä, että tilikauden toisella puoliskolla kannattavuutta parantaa kustannustehokkuuden parantuminen sekä hyvä tilauskehitys. Rahavirtoja kohentaa tämänhetkinen varsin kookas Brexit-varasto, jonka yhtiö arvioi tyhjentävän H2:n aikana. Yhtiö on myös tehostanut laskutus- yms. muita taloushallinnon prosessejaan, jonka pitäisi näkyä parempina rahavirtoina.

Unity-tilauksia on saatu nyt 5 kappaletta, mutta yhtiö kertoi, että Shanghain messuilla olisi tehty 30 ehdollista tilausta. Tulevien kvartaalien aikana on hyvä seurata sitä, miten Unityn tilaukset kehittyvät.

EMEA-alueelta saadut tilaukset laskivat Q2:lla 21 prosenttia, mitä painoi joidenkien tarjouskilpailujen häviöt. Q3-raportissa on hyvä katsoa, onko kyse suuremmasta trendimuutoksesta, vaiko normaalista tilausvaihtelusta. Sen sijaan Amerikan-mantereen (+29 %) ja Asia Pacific-alueen (+21 %) tilaukset kehittyivät Q2:lla vahvasti. Näiden osalta Q3-raportissa tarkistus sille, että saako hyvä kehitys jatkoa?

Odotuksenani on, että liikevaihto kasvaisi tilikaudella 2020 noin 10 prosenttia, missä kasvuvauhti hieman hidastuisi kevään mittaan. Tässä viime vuoden kovat lukemat pitävät prosenttimuutoksia kurissa. Lähivuosien liikevaihdon odotan kasvavan yhtiön ohjeistuksen mukaisesti noin 8 – 10 prosentin tahdilla, missä hyvää kehitystä tukee yhtiön lanseeraama Elekta Unity -tuote. Myös palvelumyynnin arvioin tukevan hyvää liikevaihdon kasvua.

Yhtiö arvioi, että EBITA-marginaali olisi noin 18 prosenttia. Ennustamaani noin 14,9 miljardin kruunun liikevaihtoon suhteutettuna se tarkoittaisi noin 2,7 miljardin kruunun EBITAa. Q1-Q2/2020 poistot olivat 620 miljoonaa kruunua ja arvioin näiden olevan samaa luokkaa myös vuoden toisella puoliskolla. Näin koko vuoden poistot olisivat noin 1,2 miljardia kruunua ja siten liiketulosennusteeni asettuu 1,5 miljardiin kruunuun.

Markkinoiden tulosennusteet ovat tätä korkeampia, joten jos EBITA-marginaali pitää, niin silloin eroa syntyisi joko selvästi suuremmasta liikevaihdosta taikka selvästi pienemmistä poistoista. Oma liikevaihtoennusteeni on linjassa yhtiön liikevaihto-ohjeistuksen kanssa, jolloin ainoaksi selittäväksi tekijäksi jäisi poistojen tilanne. Siksi Q3-raportissa huomio siihen, mille tasolle poistot asettuvat.

Tulevien vuosien liiketulosmarginaalin arvioin nousevan yhtiön EBITA-marginaaliohjeistuksen tahdissa noin 10 prosentin tasolta 15 prosenttiin. Arvonmäärityksen ennusteissa liiketulosmarginaali liikkuisi noin 15,5 – 16,5 prosentin haarukassa tilikaudesta 2024 alkaen.

Lyhyen aikavälin (2020 – 2023) odotukset

 • Tilikauden 2020 osinko: 1,90 SEK (0,95 + 0,95 SEK)
 • Liikevaihto: kasvaa noin +8 – 10 % vuositahdilla
 • Liiketulosmarginaali: nousee 10 prosentista 15 prosenttiin
 • rahoituskulut: -175…-225 M SEK
 • veroaste: 23 – 24 %

Seuraavan Q3-raportin tärkeintä antia on oikeastaan se,

 • pitääkö yhtiön lähivuosien tulosohjeistukset nykyisen tasonsa. Moni ennuste perustuu näihin, joten ikävät yllätykset painaisivat nopeasti yhtiön tulostasoa ja arvonmääritystä.
 • miten yhtiön saadut tilaukset ja tilauskanta kehittyvät. Odotukset Unityn suhteen ovat korkealla.
 • mille tasolle poistot asettuvat, sillä se vaikuttaa EBITA-marginaalin jälkeen suurella painolla nettotuloksen tasoon?

Segmentit

Elekta jakaa segmentit toimintamaiden mukaisesti 3 osaan:

 • Amerikan-manner:
  • USA on yhtiön suurin markkina, missä myyntiä vetää laitteistojen uusimiset. Kysyntä kohdistuu etenkin kokonaisvaltaisiin järjestelmiin, jotka parantavat klinikoiden kustannustehokkuutta
  • Etelä-Amerikassa kysyntätilanne on kasvava, jonka taustalla vaikuttaa nopeasti ikääntyvä väestö.
 • EMEA:
  • Euroopassa julkinen terveydenhuolto ja niiden budjetit vaikuttavat tehtäviin hankintoihin.
  • Kehittyvissä maissa ja Afrikassa kysyntätilanne on korkea, mutta taloudelliset resurssit vajavaiset toteuttamaan kaikkia hankintatoiveita. Elekta näkee Afrikan suurena tulevaisuuden markkinana.
 • Asia Pacific:
  • Kiina on yhtiön toiseksi tärkein markkina ja yhtiö on maassa markkinajohtaja.
  • 60 prosenttia maailman väestöstä asuu alueella. Talouden hyvän kehityksen sekä ikääntyvän väestön johdosta kysyntä kasvaa alueella.
  • Japanissa markkina keskittyy laitteistojen vaihtoon, missä myynti on kehittynyt hitaasti viime vuosien aikana. Potentiaalia olisi parempaankin, sillä vain 25 – 30 prosenttia syöpäpotilaista saa sädehoitoa.

Oheisissa taulukoissa on näiden segmenttien viime vuosien tulostietoja.

LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Americas 4 800 4 501 3 888 4 147 4 005 3 651 3 328
EMEA 5 400 4 956 4 345 3 444 3 651 3 829 4 220
Asia Pacific 4 700 4 098 3 340 3 114 3 565 3 359 3 146
Muut 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 14 900 13 555 11 573 10 705 11 221 10 839 10 694
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Americas 1 950 1 707 1 513 1 547 1 292
EMEA 1 750 1 749 1 562 1 079 888
Asia Pacific 1 400 1 291 1 046 940 975
Muut -3 625 -3 052 -2 276 -2 698 -2 732
YHTEENSÄ 1 475 1 695 1 845 868 423
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Americas 40,6% 37,9% 38,9% 37,3% 32,3%
EMEA 32,4% 35,3% 35,9% 31,3% 24,3%
Asia Pacific 29,8% 31,5% 31,3% 30,2% 27,3%
YHTEENSÄ 9,9% 12,5% 15,9% 8,1% 3,8%

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Americas 4 800 1 282 1 300 1 208 1 010 4 501 1 204 1 245 1 115 937
Muutos (%) 6,6% 6,5% 4,4% 8,3% 7,8% 15,8% 20,6% 26,9% 15,1% -0,3%
EMEA 5 400 1 627 1 225 1 390 1 158 4 956 1 561 1 102 1 290 1 003
Muutos (%) 9,0% 4,2% 11,2% 7,8% 15,5% 14,1% 6,6% 22,7% 15,2% 16,4%
Asia Pacific 4 700 1 404 1 125 1 111 1 060 4 098 1 321 973 925 879
Muutos (%) 14,7% 6,3% 15,6% 20,1% 20,6% 22,7% 39,6% 10,8% 13,6% 25,2%
Muut 0 0
YHTEENSÄ 14 900 4 313 3 650 3 709 3 228 13 555 4 086 3 320 3 330 2 819
Muutos (%) 9,9% 5,6% 9,9% 11,4% 14,5% 17,1% 19,9% 20,4% 14,7% 12,6%
ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Americas 1 950 565 525 493 367 1 707 536 491 374 306
Muutos (%) 14,2% 5,4% 6,9% 31,8% 19,9% 12,8% 39,2% 23,7% 9,0% -21,1%
EMEA 1 750 577 350 464 359 1 749 558 324 544 323
Muutos (%) 0,1% 3,4% 8,0% -14,7% 11,1% 12,0% 6,1% 7,6% 24,2% 8,8%
Asia Pacific 1 400 428 325 300 347 1 291 463 291 274 263
Muutos (%) 8,4% -7,6% 11,7% 9,5% 31,9% 23,4% 69,6% -1,0% 6,2% 19,0%
Muut -3 625 -927 -925 -936 -837 -3 051 -802 -795 -800 -654
YHTEENSÄ 1 475 643 275 321 236 1 696 755 311 392 238
Muutos (%) -13,0% -14,8% -11,6% -18,1% -0,8% -8,1% 5,7% -24,0% -11,1% -15,3%
MARGINAALI 9,9% 14,9% 7,5% 8,7% 7,3% 12,5% 18,5% 9,4% 11,8% 8,4%
ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 1 475 643 275 321 236 1 696 755 311 392 238
Rahoituskulut (netto) -185 -48 -45 -45 -47 -120 -21 -40 -32 -27
Muut kulut 10 0 0 9 1 4 -2 1 3 2
Tulos ennen veroja 1 300 595 230 285 190 1 580 732 272 363 213
Verot -300 -138 -55 -64 -43 -382 -195 -60 -80 -47
Nettotulos 1 000 457 175 221 147 1 198 537 212 283 166
EPS 2,62 1,20 0,46 0,58 0,38 3,14 1,40 0,55 0,75 0,43

Ennusteeet vuosille 2021 – 2022

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 17 500 16 250 4 700 4 000 4 050 3 500
Muutos (%) 7,7% 9,1% 9,0% 9,6% 9,2% 8,4%
Liiketulos (ebit) 2 525 2 050 875 450 400 325
Muutos (%) 23,2% 39,0% 36,1% 63,6% 24,6% 37,7%
MARGINAALI 14,4% 12,6% 18,6% 11,3% 9,9% 9,3%
ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 2 525 2 050 875 450 400 325
Rahoituskulut (netto) -200 -220 -55 -55 -55 -55
Tulos ennen veroja 2 325 1 830 820 395 345 270
Verot -535 -430 -190 -90 -80 -70
Nettotulos 1 790 1 400 630 305 265 200
EPS 4,68 3,66 1,65 0,80 0,69 0,52

Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.7, 31.10, 31.1 ja 30.4. päiviltä. EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Osake (päätösarvo) 134,50 137,50 112,50 120,90 116,05 123,45 99,46 75,24 80,50 77,75
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,85 1,85 1,80 1,80 1,60 1,60 1,40 1,40 1,20 1,20
Osinkotuotto 1,4 % 1,3% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,9% 1,5% 1,5%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,92 3,08 3,13 3,04 3,39 3,44 3,53 2,46 1,67 1,02
PE 46,1 44,6 35,9 39,7 34,3 35,9 28,2 30,6 48,1 76,4
EV (mSEK) 54 200 55 007 43 463 47 752 45 670 48 552 38 882 30 284 32 778 31 616
EV/EBIT 33,4 32,5 25,6 28,8 26,0 27,0 21,1 20,5 27,0 34,7
Oma pääoma/osake 20,67 20,55 20,36 11,14 18,24 17,91 18,29 16,11 15,22 14,54
P/B 6,51 6,69 5,52 10,86 6,36 6,89 5,44 4,67 5,29 5,35
ROE 15,0% 16,0% 16,2% 22,3% 20,2% 21,2% 19,6% 14,9% 10,3% 6,4%
ROI 12,6% 13,4% 13,8% 16,6% 15,3% 16,1% 15,1% 13,0% 10,7% 8,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus