Elisa: Arvonmääritys

Päivitetty 17.10.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Elisan viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

elisa-kaaviot-q32019

Elisan osakkeen arvoksi sain 36,35 euroa (WACC: 5,40 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,40 prosenttia, mikä on johdettu 6,0 prosentin oman pääoman ja 2,25 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2019e loppuvuosi 0,25 86,6 85,4
2020e 1,25 317,2 297,0
2021e 2,25 312,5 277,7
2022e 3,25 314,1 264,8
2023e 4,25 315,2 252,1
2024e 5,25 322,0 244,4
2025e 6,25 325,0 234,0
2026e 7,25 327,8 223,9
Päätearvo (e) 8,25 334,4 6 378,5
YHTEENSÄ (EV) 8 258
– korolliset velat -1 389
+ käteinen 154
– vähemmistön osuus -1
– vuokravastuut ja turvamarginaali -1 207
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 5 815
osakkeita (000) 159 898
OSAKKEEN ARVO 36,37

Saadusta noin 8,3 miljardin euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi arvosta on vähennetty turvamarginaali, sillä kuten kaaviosta nähdään, niin ennusteiden vapaat rahavirrat ovat tasaisia. Näin tuskin tulee käymään.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 36,35 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 17.10.2019: 48,50 euroa

Laskennan parametrit

Elisa on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Elisa: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 302,7 224,1 78,6
EPS 1,893 1,402 0,491
Osinko 1,750 1,750 0,000
Oma pääoma 1070,5
Oma pääoma/osake 6,695

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,25%, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (17.10.2019) 48,50   EUR
Tuottovaatimus 6,00 %   0,25%+1,00*5,75%+0,0%
Osakkeita 159 898   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 2,99 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,07 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 95,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,33 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,00 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,00 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,00 %).

elisa-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 30,93 32,72 36,08 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50
Nettotulos 257,7 336,6 315,8 302,7 311,7 321,0 330,6 340,5
Muutos% 6,0% 30,6% -6,2% -4,2% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
EPS 1,61 2,11 1,98 1,89 1,95 2,01 2,07 2,13
P/E 19,2 15,5 18,2 25,6 24,9 24,2 23,5 22,8
Osinko 1,50 1,65 1,75 1,80 1,85 1,91 1,96 2,02
Osinkotuotto 4,8% 5,0% 4,9% 3,7% 3,8% 3,9% 4,1% 4,2%
Oma pääoma 6,09 6,51 7,05 6,69 7,19 7,34 7,49 7,65
P/B 5,08 5,02 5,11 7,24 6,75 6,61 6,47 6,34
ROE 27,1% 33,5% 29,2% 13,8% 14,0% 13,8% 13,9% 14,1%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (48,50 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,00 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 303 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 312 ja 321 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus