Elisa: Ennusteet

Päivitetty 17.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

elisa-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Elisan ohjeistus vuodelle 2019

  • kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena
  • Suomen makrotaloudellisen ympäristön positiivinen kehitys on hidastunut
  • liikevaihto on ”vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi”
  • vertailukelpoinen käyttökate on myöskin ”vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi” (2018: vertailukelpoinen 639 M EUR)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Elisalla on 2 segmenttiä:

  • Henkilöasiakkaat: Segmentin palvelut kohdistuvat puhelinliittymiin, mobiiliin dataan sekä viihteeseen (Elisa Viihde, Elisa Kirja)
  • Yritysasiakkaat: Segmentin palvelut ovat puhelin- ja dataliittymien lisäksi kokonaisvaltaisia IT-palveluja (mm. toimisto ja etätyö, yritysverkko, tietoturva, IoT palvelut).

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Elisa sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Henkilöasiakkaat 1 155,0 301,6 292,5 287,5 273,4 1 150,3 296,3 288,9 285,9 279,2
Muutos (%) 0,4% 1,8% 1,2% 0,6% -2,1% 2,2% 0,6% -0,9% 3,0% 6,9%
Yritysasiakkaat 675,0 176,1 165,0 167,5 166,4 681,3 174,3 165,0 171,6 170,4
Muutos (%) -0,9% 1,0% 0,0% -2,4% -2,3% 2,8% -2,1% 1,7% 2,4% 10,1%
YHTEENSÄ 1 830,0 477,7 457,5 455,0 439,8 1 831,6 470,6 453,9 457,5 449,6
Muutos (%) -0,1% 1,5% 0,8% -0,5% -2,2% 2,5% -0,4% 0,0% 2,8% 8,1%

Henkilöasiakkaiden liikevaihdon kehitys hyytyi H2/2018 aikana ja sama kehitys jatkui Q1/2019 (-2,1 %). Tähän vaikutti päätelaitemyynnin lasku, alhaisemmat roaming-tulot ja kiinteän verkon käytön sekä liittymämäärien lasku. Kireä kilpailutilanne pitää liikevaihtoa puristuksissa.

Arvioin, että liikevaihdon kehitys on hiukan positiivisempaa vuoden loppupuoliskolla, mutta kokonaisuudessaan vuoden 2019 liikevaihto jäisi viime vuoden tasolle.

Myös Yritysasiakkaiden liikevaihdon kehityksessä on havaittavissa tasaantumista ja käännettä hienoiseen laskuun. Q1:llä segmentin liikevaihto laski -2,3 prosenttia. Myös tämän segmentin liikevaihtoon vaikutti roaming-tuottojen lasku. Lisäksi vertailukaudella myydyt liiketoiminnot näkyvät nyt alhaisempina lukuina.

Arvioin yritysasiakkaiden liikevaihdon laskevan vielä Q2:lla noin parin prosentin verran, jonka jälkeen kehitys on plus/miinus nollan tasolla. Vuoden 2019 liikevaihdon arvioin jäävän hieman vuodesta 2018.

Kokonaisuudessaan siis haastavia aikoja. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 1 810 – 1 850 miljoonaa euroa. Tämä vastaisi yhtiön ohjeistusta eli, että liikevaihto olisi vuoden 2018 tasolla tai hieman parempi (1 832 M USD).

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Henkilöasiakkaat 270,0 66,8 73,0 67,0 63,2 268,4 66,5 72,2 66,0 63,7
Muutos (%) 0,6% 0,5% 1,1% 1,5% -0,8% 8,7% 10,8% 6,6% 7,8% 9,6%
Yritysasiakkaat 125,0 31,3 36,0 31,0 26,7 135,4 32,0 37,6 34,5 31,3
Muutos (%) -7,7% -2,2% -4,3% -10,1% -14,7% 3,3% -1,8% -7,8% 26,8% 2,6%
YHTEENSÄ 395,0 98,1 109,0 98,0 89,9 403,8 98,5 109,8 100,5 95,0
Muutos (%) -2,2% -0,4% -0,7% -2,5% -5,4% 6,8% 6,4% 1,2% 13,7% 7,2%
Marginaali 21,6% 20,5% 23,8% 21,5% 20,4% 22,0% 20,9% 24,2% 22,0% 21,1%

Yhtiö arvioi vuodelle 2019, että vertailukelpoinen käyttökate on vuoden 2018 tasolla tai hieman tätä parempi. Koska edellä liikevaihdon kohdalla arvioin, että liikevaihto olisi vuoden 2018 tasolla, niin tästä samasta asetelmasta lähdin tekemään liiketulosennustetta.

Henkilöasiakkaiden liiketulos laski -0,8 prosenttia Q1:llä. Tulokseen negatiivisesti vaikutti laskenut liikevaihto sekä kireä hintakilpailutilanne. Arvioin tuloksen kehittyvän liikevaihdon kanssa samassa suhteessa eli vuoden 2019 tulos olisi edellisvuoden tasolla tai hieman parempi.

Yritysasiakkaiden Q1 tulos laski -15 prosenttia ja nyt segmentin tulos on laskenut 3 kvartaalia peräkkäin. Arvioin, että segmentin tuloslasku jatkuu koko vuoden, mutta odotan laskun tasaantuvan vuoden loppua kohden. Ennusteen tausta-ajatuksena on segmentin liikevaihdon hienoinen lasku sekä huolet Suomen makrotalouden kehityksestä.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 375 – 410 miljoonaa euroa, missä tulos laskisi -2 prosenttia. Tulosmarginaali laskisi 21,6 prosenttiin viime vuoden 22 prosentista. Ennuste on pessimistisempi, kuin yhtiön käyttökate-ennuste ”vertailukelpoinen käyttökate on vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi”.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 395,0 98,1 109,0 98,0 89,9 403,8 98,5 109,8 100,5 95,0
Rahoituskulut (netto) -28,0 -6,8 -7,0 -7,0 -7,2 -22,6 -5,7 -5,7 -5,5 -5,7
Muut kulut -0,5 -0,4 -0,1 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 366,5 90,9 102,0 91,0 82,6 380,9 92,6 104,0 95,0 89,3
Verot -61,5 -15,0 -17,0 -15,5 -14,0 -65,0 -13,4 -19,1 -17,5 -15,0
Nettotulos 305,0 75,9 85,0 75,5 68,6 315,9 79,2 84,9 77,5 74,3

Q1:n rahoituskulut (netto) olivat -7,2 miljoonaa euroa, mikä on aiempien kvartaalien noin 5,5 – 5,7 miljoonan euron tasoa korkeampi. Tein ennusteen vuodelle 2019 noin -7 miljoonan euron kvartaalilukemilla niin, että vuoden 2019 kulut olisivat noin -28 miljoonaa euroa..

Käytin tilikauden 2019 veroja laskiessa noin 17,0 – 17,5 prosentin veroa. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 300 – 315 miljoonaa euroa. Eli tulos jäisi viime vuoden 316 miljoonasta eurosta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten Suomen talouskehitys jatkuu tulevina vuosina ja miten se vaikuttaa Henkilö- ja Yritysasiakkaiden lukuihin. Mikäli hyvä talouskehitys jatkuu, niin silloin ihmisillä on halukkuutta vaihtaa mobiililaitteita uudempiin malleihin. Toisaalta, jos talous sakkaa, niin voisi kuvitella, että tämä näkyisi mobiililaitteiden ja miksei myös liittymien kysynnässä.
  • Onko Elisalla hinnoitteluvoimaa siirtää nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Perinteisesti operaattorit ovat kilpailleet ”verisesti” erilaisilla kampanjoilla, joten hintojen korotuksia voi olla vaikea saada läpi ilman, että markkinaosuus kärsisi.
  • Miten tuleva 5G vauhdittaa liittymämyyntiä?

Tein vuosien 2020 ja 2021 liikevaihtoennusteet noin +2 prosentin kasvuvauhtiin eli kehitys olisi selvästi hitaampaa kuin aikaisempina vuosina. Liiketulosmarginaalin arvioin laskevan hieman noin 21,6 prosenttiin (2018: 22,0 %).

Velkaisuuden kasvun johdosta sekä mahdollisen korkotason nousun johdosta arvioin, että rahoituskulut nousisivat hieman nykytasoon nähden. Veroja laskiessa käytin noin 17,0 – 17,5 prosentin veroastetta.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 900,0 1 865,0 487,0 467,0 464,0 447,0
Muutos (%) 1,9% 1,9% 1,9% 2,1% 2,0% 1,6%
Liiketulos 410,0 402,0 100,0 110,0 100,0 92,0
Muutos (%) 2,0% 1,8% 1,9% 0,9% 2,0% 2,3%
Marginaali 21,6% 21,6% 20,5% 23,6% 21,6% 20,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 410,0 402,0 100,0 110,0 100,0 92,0
Rahoituskulut (netto) -28,0 -28,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
Muut kulut 0,0 -1,0 -1,0
Tulos ennen veroja 382,0 373,0 92,0 103,0 93,0 85,0
Verot -65,0 -65,0 -16,0 -18,0 -16,0 -15,0
Nettotulos 317,0 308,0 76,0 85,0 77,0 70,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset