Elisa sijoituskohteena

Päivitetty 18.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (18.10.2017)35,00 EURMarkkina-arvo5,6 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk1,55 EUR Osinkotuotto4,4 %
Liikevaihto 2017e1 775 M EUR (+8,5 %)Nettotulos 2017e340 M EUR (+32,3 %)
PE16,4ROE33,8 %

Elisa tunnetaan teleoperaattorina, mutta se on myös ICT-palveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja. Elisalla on noin 2,3 miljoonaa kuluttaja- ja yritysasiakasta… (lisää yritysesittelyssä).

ELISA18.10.2017 | 35,00 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Elisan Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys sekä taseen korkea liikearvo ja yhtiön korkea velkaisuus.

Elisa toimii pääasiassa Suomessa ja Virossa, joten sen tulokseen vaikuttaa näiden maiden kuluttajien ja yritysten taloustilanne ja -luottamus. Elisa toteaa, että ”Suomen makrotalousympäristön tilanne on parantunut, mutta pitkän aikavälin rakenteellisia haasteita on edelleen.

Elisan osakkeen hinta on PE-luvuilla mitattuna korkeahkosti hinnoiteltu. Toisaalta varsin tasaista ja varmaa tulosta tekevän yrityksen arvostus voi olla koholla, joten 16x – 20x tasolla olevat PE:t ovat perusteltuja. Mikäli yhtiö saa Yritysasiakkaat-segmentin tuloksen kasvu-uralle, niin Elisan tuloksentekokyky kasvaisi mukavasti. Segmentin liikevaihto näyttäisi olevan jo mukavassa nousussa.

Elisa on vahva osingonmaksaja, joka osaltaan saattoi vetää puoleensa sellaista rahaa, joka muutoin olisi ollut sijoitettuna korkoinstrumentteihin. Olisiko tässä osasyytä vuoden 2015 yli 50 prosentin osakkeen hinnannousuun?

Osinkosijoittajaa Elisan kevään 2018 ennustettu 1,55 euron osinko eli noin 4,5 prosentin osinkotuotto kiinnostaa. Vuodesta toiseen kasvavaa osinkovirtaa Elisan kohdalla on sen sijaan vaikea odottaa – tai kasvu on vaatimatonta. Osinko/nettotulos on vuosien mittaan ollut yli 90 prosenttia ja osinko/fcf noin 85 prosenttia, joten se ei anna juurikaan tilaa osingon kasvattamiselle – ellei sitten nettotulos lähde hyvään nousuun.

Alkuvuosi 2017

Elisan Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 1 315 M EUR (1 202 M EUR / +9,4 %)
 • nettotulos: 265,2 M EUR (198,6 M EUR / +34 %)
 • oikaistu nettotulos: 221,2 M EUR (198,6 M EUR / +11,4 %)

Nettotulos sisältää Comptelin osakkeiden myynnistä saadut 44 miljoonaa euroa, joten tämä huomioiden oikaistu ja vertailukelpoinen nettotulos oli 221,2 miljoonaa euroa. Toki tämä 44 miljoonaa euroa on oikeaa rahaa, jota voi käyttää investointeihin taikka osinkojen tai velkojen maksuun. Mutta, kun pohtii Elisan liiketoiminnan ja tuloksentekokyvyn kehittymistä, niin silloin tämä kertaluontoinen erä on hyvä siivota pois.

Elisan alkuvuosi 2017 on lähtenyt mukavasti liikkeelle, sillä sekä liikevaihto että oikaistu nettotulos ovat kasvaneet noin 9 – 11 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Liikevaihtoa kasvatti hankittujen yritysten sisältyminen lukuihin. Anvian osalta Q2/2017 oli viimeinen kvartaali, joka toi lisän lukuihin vertailtaessa viime vuoden vastaavaa aikaa. AS Starman:n ja Santa Monica Networks:n yritysostot sisältyivät Elisan lukuihin 1.4.2017 alkaen.

Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti myös digitaalisten palveluiden myynnin kasvu. Elisan liittymäkanta kasvoi Q3:n aikana +9 600 (Q2/2017: +29 000) liittymällä ja keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 17,8 euroon verrattuna Q2/2017:n 17,7 eurosta. Q1/2017 lopussa ARPU oli 17,2 euroa. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti mm. kiinteän verkon liittymämäärien sekä roaming-tuottojen lasku.

Kuten edellä todettiin, niin nettotulokseen sisältyi 44 miljoonan euron tuotto Comptelin osakkeiden myynnistä. Nettotulosta paransi myös toiminnan tuottavuuden paraneminen sekä myöskin digitaalisten palveluiden myynnin kasvu.

Näkymät 2017

Elisa arvioi näkymissään, että ”liikevaihdon arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2016”.

Näin tilikauden 2017 ennusteina voidaan pitää:

 • liikevaihto: 1 750 – 1 800 M EUR (1 636 M EUR)
 • nettotulos: 330 – 350 M EUR (257 M EUR)
 • kevään 2018 osinko: 1,55 – 1,60 EUR (1,50 EUR)
 • osinkotuotto: 4,4 – 4,6 % (osakkeen hinta 35,00 EUR).

Segmentit

Elisalla on 2 segmenttiä, ja oheisessa taulukossa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset.

HUOM: Elisa tarkensi segmenttien kulujen kohdistussääntöjä, minkä johdosta vuoden 2016 liiketulosluvut ovat päivittyneet. Yhtiö ei ole kuitenkaan julkaissut aikaisempien vuosien päivitettyjä tietoja, joten ne eivät suoraan ole vertailukelpoisia vuosien 2016 ja 2017 kanssa.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Henkilöasiakkaat 1 125 1 029 983 954 949
Yritysasiakkaat 650 606 586 581 598
YHTEENSÄ 1 775 1 635 1 569 1 535 1 547
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Henkilöasiakkaat 240 211 222 204 178
Yritysasiakkaat 135 129 91 101 103
YHTEENSÄ 375 340 313 305 281

Henkilöasiakkaat

Segmentin palvelut kohdistuvat puhelinliittymiin, mobiiliin dataan sekä viihteeseen (Elisa Viihde, Elisa Kirja)

Henkilöasiakkaat-segmentin liikevaihto on viime vuosina kasvanut noin +2 prosentin vuosivauhdilla. Q1-Q3/2017 liikevaihto kasvoi noin +9,5 prosenttia ja siihen vaikutti positiivisesti mm. Anvian tuoma lisäys sekä palveluiden ja laitteiden myynnin kasvu.

Q1-Q3/2017 liiketulosta paransi em. syiden lisäksi tuottavuuden parantuminen.

Näin segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan noin 1 125 miljoonaa ja liiketuloksen 235 – 245 miljoonaa euroa.

Yritysasiakkaat

Segmentin palvelut ovat puhelin- ja dataliittymien lisäksi kokonaisvaltaisia IT-palveluja (mm. toimisto ja etätyö, yritysverkko, tietoturva, IoT palvelut).

Yritysasiakkaat-segmentin liikevaihto on polkenut paikallaan, ja liikevoitto on ollut laskutrendissä. Alkuvuosi 2017 on alkanut lupaavasti, sillä Q1-Q3/2017 liikevaihto kasvoi noin +9,1 prosenttia. Kasvua vauhditti samat tekijät kuin Henkilöasiakkaat-segmentillä eli Anvian tuoma lisäys sekä palveluiden ja laitteiden myynnin kasvu.

Sen sijaan Q1-Q3/2017 liiketulos kasvoi vain +1,9 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikuttivat mm. kasvaneet poistot sekä eräät alaskirjaukset.

Tilikauden 2017 liikevaihdon ennustetaan olevan 650 miljoonaa ja liiketuloksen 130 – 135 miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet

Elisa on asettanut seuraavanlaiset taloudelliset tavoitteet tilikauden 2017 loppuun mennessä:

 • Liikevaihdon kasvu yli toimialan keskiarvon (eurooppalaiset teleoperaattorit)
 • Käyttökatemarginaali yli 36 %
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit liikevaihdosta korkeintaan 12 %
 • Nettovelka / käyttökate 1,5 – 2x
 • Omavaraisuusaste yli 35 %

Elisan osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa 80 – 100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta.

Tuloksen kehitys

Elisan liikevaihto on kasvutrendissä, mutta kasvu on ollut kituliasta aina vuoteen 2015 saakka. Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoikin sitten jo reippaammin eli noin +4,2 prosenttia. Myös tilikauden 2017 liikevaihdon kasvun odotetaan olevan hyvää eli noin +8,5 prosenttia.

elisa-tuloslaskelma-q32017

Sen sijaan kannattavuus on kehittynyt paremmin eli keskimäärin +4,8 prosenttia vuodesta 2011 alkaen. Yhtenä selittävänä tekijänä parin viime vuoden kasvuun on Elisan toteuttamat yrityskaupat (mm. Anvia). Lisäksi tulosta ovat parantaneet mobiilipalveluiden kasvu sekä Elisan tuottavuustoimet. Perinteisen kiinteän verkon liittymämäärien taikka roaming-tuottojen lasku eivät näyttäisi haittaavaan hyvää kehitystä.

Tilikauden 2017 nettotuloksen ennakoidaan olevan noin 340 miljoonaa euroa, joka sisältää 44 miljoonaa euroa kertaluontoisena eränä Comptelin osakkeista saatua myyntivoittoa. Näin vertailukelpoinen ennuste nettotuloksesta on 296 miljoonaa euroa, missä kasvua on noin +15,2 prosenttia vuoteen 2016 nähden.

Nettotulosmarginaali on varsin tasaisesti ollut noin 13,0 – 15,5 prosentin tuntumassa. Lisäksi on hyvä muistaa, että Elisa on tehnyt varsin tasaista tulosta, eikä tappiota ole tehty yhtenäkään tilikautena vuodesta 2004 alkaen, josta olen lukuja katsonut. Tilikauden 2017 ennustettu (oikaistu nettotulos) marginaali asettuisi noin 16,5 prosentin tasolle, joka olisi korkein viimeiseen 14 vuoteen – ja aikaisempia lukuja minulla ei ole käytössä.

Tase

Yrityskauppojen johdosta Elisan liikearvo on noussut 1 014 miljoonaan euroon. Suhteessa taseen loppusummaan, omiin pääomiin taikka nettotulokseen nähden liikearvo on varsin korkealla tasolla.

elisa-liikearvo-q32017

Mikäli Elisa joutuisi tekemään esimerkiksi 10 prosentin eli noin 100 miljoonan euron alaskirjauksen liikearvoon, niin se pienentäisi nettotulosta yli 30 prosenttia ja omaa pääomaa noin 10 prosenttia. Siksi sijoittajan tulee tiedostaa Elisan liikearvon määrä ja siihen liittyvä alaskirjausriski.

elisa-velkaisuus-q32017

Myös korollisia velkoja on suhteellisen paljon eli noin 1 211 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä ehti laskea jo 991 miljoonaan euroon vuonna 2015, mutta nyt se on jälleen nousussa.

Korollisia velkoja on kuitenkin sen verran paljon, että Elisan velkaisuuden tunnusluvut ovat huonon tason rajamailla. Omavaraisuusaste on hieman alle 40 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on vastaavasti hieman yli 100 prosenttia. Gearingissä yli 100 prosentin tasoa voidaan pitää huonona – vaikka taso ei niin ehdoton olekaan.

Rahavirta

Elisan liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Ja merkillepantavaa on se, että suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan rahavirta on noin 28 – 30 prosenttia. Viitisen vuotta sitten rahavirta oli noin 22 – 25 prosenttia liikevaihdosta, joten tässäkin Elisan toiminnan tehostuminen näkyy.

elisa-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti noussen 180 miljoonasta (2010) nykyiseen noin 200 miljoonaan euroon. Eli kasvu on ollut varsin maltillista. Investoinnit-muut (katso taulukko analyysin lopusta) rivi sisältää laajentumisinvestointien rahavirrat. Vuosien 2013 – 2016 aikana Elisa käytti näihin noin 355 miljoonaa euroa.

elisa-vapaa-rahavirta-q32017

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa. Periaatteessa tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen.

Elisa on käyttänyt viimeisen 7 vuoden aikana noin 90 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkojen maksuun – tosin trendi on hieman laskeva, sillä vuosien 2011 – 2013 aikana suhde oli hieman yli 100 prosentissa, kun nyt se on noin 85 prosentissa. Tämä selittää myös sen, miksi osinko pysyi 1,30 – 1,32 eurossa vuosien 2011 – 2014 aikana.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Elisan arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Elisaa on pidetty hyvänä osingon maksajana. Elisa maksoikin ylimääräisiä osinkoja vuosien 2005 – 2010 välisenä aikana.

elisa-osinko-q32017

Elisan osinkojen kasvu on heikkoa, vaikkakin tilikauden 2016 osinko kasvoi 1,50 euroon edellisen vuoden 1,40 eurosta. Kuten edellä rahavirta-kappaleessa todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan oli 2011 – 2013 aikana yli 100 prosentissa, joka osaltaan jarrutti osingon kehittymistä.

Elisan osingonjakopolitiikka on maksaa osinkoa 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämä selittää korkeaa osingonmaksusuhdetta, joka on viimeisen 4 vuoden ajalta noin 93 prosenttia. Nettotuloksen tulisikin kasvaa reippaalla tahdilla, jotta osinko voisi kasvaa vastaavasti.

Kevään 2018 osinkoennuste on 1,55 euroa, joka tällä osakkeen hinnalla (18.10.2017 35,00 EUR) antaisi noin 4,4 prosentin osinkotuoton. Analyytikoiden yleinen ennuste kevään osingosta on vielä korkeampi eli noin 1,62 euroa.

Omien osakkeiden määrä on hienoisessa kasvussa, jota selittää yhtiön optio-ohjelmat, joiden ansiosta uusia osakkeita tulee markkinoille.

Arvostus

Elisan PE(1, 3, 7) -luvut ovat korkeahkolla tasolla eli noin 16,4x – 23,4x. Näin osaketta voi pitää hieman korkeasti hinnoiteltuna. Lisäksi on hyvä muistaa, että tilikauden 2017 tulokseen sisältyy 44 miljoonan euron Comptelin myyntivoittoa, joten ilman tätä EPS olisi 1,86 ja PE olisi 18,9x.

Osakkeen hinnassa näkyy se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta ja vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, jonka lisäksi pääoman tuotto on hyvällä tasolla. Nämä seikat tukevat korkeahkoa PE-lukua.

elisa-roe-roi-q32017

Kuten todettua, niin pääoman tuottoluvut eli ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla. ROE on ollut pitkään ja tasaisesti noin 25 prosentissa. Myös velkaisuuden huomioiva ROI on sekin ollut tasaisesti 15 – 17 prosentin tasolla.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+75) sekä osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä 75 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (18.10.2017) 35,00 30,93 34,79 22,61 19,26 16,73 16,13 16,27
Lkm (000) 159 538 159 620 159 483 159 349 159 349 156 880 156 227 155 773
Markkina-arvo (Mrd) 5,58 4,94 5,55 3,60 3,07 2,62 2,52 2,53
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 460 1 315 1 775 1 636 1 570 1 535 1 547 1 553 1 530 1 468
Liikevoitto 90 286 375 339 312 305 281 299 295 268
Nettotulos 75 265 340 257 244 223 196 209 202 150
Marginaali 16,3% 20,2% 19,2% 15,7% 15,5% 14,5% 12,7% 13,5% 13,2% 10,2%
EPS 0,47 1,66 2,13 1,61 1,53 1,40 1,23 1,33 1,29 0,96
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 166 45 29 41 138 40 59 32
Liikearvo 1 014 880 830 832 832 797 797 798
Muut varat 1 478 1 608 1 388 1 370 2 254 1 173 1 144 1 142
Tase yhteensä 2 658 2 533 2 247 2 243 3 224 2 010 2 000 1 972
Oma pääoma 1 041 971 925 878 861 851 840 833
Vähemmistö 0 1 1 1 2 0 0 0
Korolliset velat 1 211 1 169 991 1 043 1 109 932 865 808
Muut vastuut 406 392 330 321 1 252 227 295 331
Tase yhteensä 2 658 2 533 2 247 2 243 3 224 2 010 2 000 1 972
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 500 487 463 412 388 343 391 371
Investoinnit: Capex -225 -208 -199 -189 -211 -188 -182 -180
Vapaa rahavirta (FCF) 275 279 264 223 177 155 209 191
Investoinnit: Muut -50 -213 -11 -38 -93 0 -2 -19
Investointien jälkeen 225 66 253 185 84 155 207 172
Rahoitus: Voitonjako -240 -223 -210 -212 -201 -209 -199 -221
Rahoitus: Muut 40 173 -55 -70 215 35 19 50
Rahavarojen muutos 25 16 -12 -97 98 -19 27 1
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,55 1,50 1,40 1,32 1,30 1,30 1,30 0,90
Osinko (lisä) 0,40
Osinko yhteensä 1,55 1,50 1,40 1,32 1,30 1,30 1,30 1,30
Osinkotuotto 4,4% 4,8% 4,0% 5,8% 6,7% 7,8% 8,1% 8,0%
Osinko/nettotulos 72,7% 93,2% 91,5% 94,3% 105,7% 97,6% 100,5% 135,0%
Osinko/FCF 89,9% 85,8% 84,6% 94,3% 117,0% 131,6% 97,2% 106,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 23,4 23,3 27,7 18,9
PE (3v) 19,9 20,5 25,1 17,2 15,2 14,0 14,3 15,1
PE 16,4 19,2 22,7 16,2 15,7 12,6 12,5 16,9
Oma pääoma/osake 6,53 6,09 5,81 5,52 5,42 5,42 5,38 5,35
P/B 5,36 5,08 5,99 4,10 3,56 3,08 3,00 3,04
ROE 33,8% 27,1% 27,0% 25,6% 22,9% 24,7% 24,1% 17,3%
ROI 17,1% 16,7% 16,3% 15,7% 15,0% 17,1% 17,6% 16,3%
Omavaraisuusaste 39,2% 38,4% 41,2% 39,2% 26,8% 42,3% 42,0% 42,2%
Gearing 100,4% 115,6% 103,9% 114,0% 112,5% 104,8% 96,0% 93,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset