Elisa sijoituskohteena

Päivitetty 31.1.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (31.1.2018)34,25 EURMarkkina-arvo5,5 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk1,65 EUR Osinkotuotto4,8 %
Liikevaihto 2018e1 850 M EUR (+3,5 %)Nettotulos 2018e310 M EUR (-8,0 %)
PE17,6ROE29,1 %

Elisa tunnetaan teleoperaattorina, mutta se on myös ICT-palveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja. Elisalla on noin 2,3 miljoonaa kuluttaja- ja yritysasiakasta… (lisää yritysesittelyssä).

ELISA31.1.2018 | 34,25 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Elisan Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osingon heikohko kehitys sekä taseen korkea liikearvo ja yhtiön korkea velkaisuus. Viime vuosien osinko on kehittynyt mallikkaasti, mutta vuosien 2011-2014 vaisu kehitys tuntuu vielä pisteissä.

Elisa toimii pääasiassa Suomessa ja Virossa, joten sen tulokseen vaikuttaa näiden maiden kuluttajien ja yritysten taloustilanne ja -luottamus. Elisa toteaa, että ”Suomen makrotalousympäristön tilanne on parantunut, mutta pitkän aikavälin rakenteellisia haasteita on edelleen.

Elisan osakkeen hinta on PE-luvuilla mitattuna korkeahkosti hinnoiteltu. Toisaalta varsin tasaista ja varmaa tulosta tekevän yrityksen arvostus voi olla koholla, joten 17,6x – 21,5x tasolla olevat PE:t ovat perusteltuja. Mikäli yhtiö saa Yritysasiakkaat-segmentin tuloksen kasvu-uralle, niin Elisan tuloksentekokyky kasvaisi mukavasti. Segmentin liikevaihto näyttäisi olevan jo mukavassa nousussa.

Osinkosijoittajaa Elisan kevään 2018 osinko (1,65 EUR) eli noin 4,8 prosentin osinkotuotto kiinnostaa. Osingon suhde nettotulokseen on strategian mukaisesti ollut noin 90 prosenttia. Jotta Elisa voi jatkossakin nostaa osinkoaan samaan tahtiin, kuten se on tehnyt vuosien 2015 – 2017 aikana, niin tuloksen tulisi kasvaa yhtä vauhdikkaasti. Tämä on pitkäaikaisen osinkosijoittajan hyvä pitää mielessä. Juuri tällä hetkellä, kun Suomen talous on piristymässä, niin tilanne näyttää hyvältä.

Tilikausi 2017

Elisan vuosi 2017

 • liikevaihto: 1 787 M EUR (1 636 M EUR / +9,2 %)
 • nettotulos: 336,7 M EUR (257,4 M EUR / +31 %)
 • oikaistu nettotulos: 292,7 M EUR (257,4 M EUR / +13,7 %)
 • osinkoehdotus: 1,65 EUR (1,50 EUR)

Nettotulos sisältää Comptelin osakkeiden myynnistä saadut 44 miljoonaa euroa, joten tämä huomioiden oikaistu ja vertailukelpoinen nettotulos oli 292,7 miljoonaa euroa. Toki tämä 44 miljoonaa euroa on oikeaa rahaa, jota voi käyttää investointeihin taikka osinkojen tai velkojen maksuun. Mutta, kun pohtii Elisan liiketoiminnan ja tuloksentekokyvyn kehittymistä, niin silloin tämä kertaluontoinen erä on hyvä siivota pois.

Elisan vuosi 2017 sujui vahvasti, sillä sekä liikevaihto että oikaistu nettotulos kasvoivat noin 9 – 14 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Liikevaihtoa kasvatti hankittujen yritysten sisältyminen lukuihin (mm. Anvia, AS Starman ja Santa Monica Networks). Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti myös digitaalisten palveluiden myynnin kasvu. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti mm. kiinteän verkon liittymämäärien sekä roaming-tuottojen lasku.

Elisan postpaid-liittymäkanta kasvoi vuoden 2017 aikana noin 19 100 liittymällä ja keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 20,5 euroon verrattuna Q3/2017:n 20,1 eurosta. Q1/2017 lopussa ARPU oli 17,2 euroa. Sen sijaan Prepaid-liittymien määrä laski -34 500 liittymällä vuoden 2017 aikana.

Kuten edellä todettiin, niin nettotulokseen sisältyi 44 miljoonan euron tuotto Comptelin osakkeiden myynnistä. Nettotulosta paransi myös toiminnan tuottavuuden paraneminen sekä myöskin digitaalisten palveluiden myynnin kasvu.

Yhtiön osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 1,65 euroa (1,50 EUR).

Näkymät 2018

Elisa arvioi näkymissään, että

 • kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena
 • liikevaihto on ”samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2017”
 • vertailukelpoinen käyttökate on myöskin ”samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2017” (2017: vertailukelpoinen 613 M EUR)

Näin tilikauden 2018 ennusteina voidaan pitää:

 • liikevaihto: 1 825 – 1 875 M EUR (2017: 1 787 M EUR)
 • nettotulos: 300 – 310 M EUR (oikaistu 293 M EUR)

Segmentit

Elisalla on 2 segmenttiä, ja oheisessa taulukossa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset.

HUOM: Elisa tarkensi segmenttien kulujen kohdistussääntöjä, minkä johdosta vuoden 2016 liiketulosluvut ovat päivittyneet. Yhtiö ei ole kuitenkaan julkaissut aikaisempien vuosien päivitettyjä tietoja, joten ne eivät suoraan ole vertailukelpoisia vuosien 2016 ja 2017 kanssa.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Henkilöasiakkaat 1 150 1 125 1 029 983 954
Yritysasiakkaat 700 663 606 586 581
YHTEENSÄ 1 850 1 788 1 635 1 569 1 535
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Henkilöasiakkaat 260 247 211 222 204
Yritysasiakkaat 140 131 129 91 101
YHTEENSÄ 400 378 340 313 305

Henkilöasiakkaat

Segmentin palvelut kohdistuvat puhelinliittymiin, mobiiliin dataan sekä viihteeseen (Elisa Viihde, Elisa Kirja)

Henkilöasiakkaat-segmentin liikevaihto on viime vuosina kasvanut noin +2 prosentin vuosivauhdilla. Sen sijaan tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi noin +9,3 prosenttia ja siihen vaikutti positiivisesti mm. Anvian tuoma lisäys sekä palveluiden ja laitteiden myynnin kasvu.

Tilikauden 2017 liiketulosta paransi em. syiden lisäksi tuottavuuden parantuminen.

Tilikauden 2018 kehityksen odotetaan olevan hieman hillitympää ja näin segmentin liikevaihdon odotetaan olevan noin 1 150 miljoonaa ja liiketuloksen 250 – 260 miljoonaa euroa.

Yritysasiakkaat

Segmentin palvelut ovat puhelin- ja dataliittymien lisäksi kokonaisvaltaisia IT-palveluja (mm. toimisto ja etätyö, yritysverkko, tietoturva, IoT palvelut).

Yritysasiakkaat-segmentin liikevaihto on polkenut paikallaan, ja liikevoitto on ollut laskutrendissä. Vuosi 2017 sujui kuitenkin jo paljon pirteämmin ja liikevaihto kasvoi noin +9,4 prosenttia. Kasvua vauhditti samat tekijät kuin Henkilöasiakkaat-segmentillä eli Anvian tuoma lisäys sekä palveluiden ja laitteiden myynnin kasvu.

Sen sijaan tilikauden 2017 liiketulos kasvoi vain +1,6 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikuttivat mm. kasvaneet poistot sekä eräät alaskirjaukset.

Tilikauden 2018 liikevaihdon ennustetaan olevan noin 700 miljoonaa ja liiketuloksen 135 – 145 miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet

Elisa on asettanut seuraavanlaiset taloudelliset tavoitteet tilikauden 2019 loppuun mennessä:

 • Liikevaihdon kasvu yli toimialan keskiarvon (eurooppalaiset teleoperaattorit)
 • Käyttökatemarginaali yli 37 %
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit liikevaihdosta korkeintaan 12 %
 • Nettovelka / käyttökate 1,5 – 2x
 • Omavaraisuusaste yli 35 %

Elisan osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa 80 – 100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta.

Tuloksen kehitys

Elisan liikevaihto on kasvutrendissä, mutta kasvu on ollut kituliasta aina vuoteen 2015 saakka. Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoikin sitten jo reippaammin eli noin +4,2 prosenttia. Tilikaudella 2017 liikevaihdon kasvu kiihtyi ollen noin +9,2 prosenttia.

elisa-tuloslaskelma-q42017

Sen sijaan kannattavuus on kehittynyt paremmin eli keskimäärin +6,4 prosenttia per vuosi (2011 – 2017). Yhtenä selittävänä tekijänä parin viime vuoden kasvuun on Elisan toteuttamat yrityskaupat (mm. Anvia). Lisäksi tulosta ovat parantaneet mobiilipalveluiden kasvu sekä Elisan tuottavuustoimet. Perinteisen kiinteän verkon liittymämäärien taikka roaming-tuottojen lasku eivät näyttäisi haittaavaan hyvää kehitystä.

Tilikauden 2017 raportoituun nettotulokseen sisältyy 44 miljoonan euron myyntivoitto (Comptel:n osakkeet). Ilman tätä nettotulos olisi ollut noin 292 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2018 nettotuloksen ennakoidaan olevan noin 300 – 310 miljoonaa euroa, missä kasvua on noin +3 – 6 prosenttia vuoteen 2017 nähden (oikaistu tulos).

Nettotulosmarginaali on varsin tasaisesti ollut noin 13,0 – 15,5 prosentin tuntumassa. Lisäksi on hyvä muistaa, että Elisa on tehnyt varsin tasaista tulosta, eikä tappiota ole tehty yhtenäkään tilikautena vuodesta 2004 alkaen, josta olen lukuja katsonut. Tilikauden 2018 ennustettu marginaali asettuisi hieman yli 16,5 prosentin tasolle, joka olisi korkein viimeiseen 15 vuoteen – ja aikaisempia lukuja minulla ei ole käytössä.

Tase

Yrityskauppojen johdosta Elisan liikearvo on noussut 1 014 miljoonaan euroon. Suhteessa taseen loppusummaan, omiin pääomiin taikka nettotulokseen nähden liikearvo on varsin korkealla tasolla.

elisa-liikearvo-q42017

Mikäli Elisa joutuisi tekemään esimerkiksi 10 prosentin eli noin 100 miljoonan euron alaskirjauksen liikearvoon, niin se pienentäisi nettotulosta yli 30 prosenttia ja omaa pääomaa noin 10 prosenttia. Siksi sijoittajan tulee tiedostaa Elisan liikearvon määrä ja siihen liittyvä alaskirjausriski.

elisa-velkaisuus-q42017

Myös korollisia velkoja on suhteellisen paljon eli noin 1 117 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä ehti laskea jo 991 miljoonaan euroon vuonna 2015, mutta nyt se on jälleen nousussa.

Korollisia velkoja on kuitenkin sen verran paljon, että Elisan velkaisuuden tunnusluvut ovat huonon tason rajamailla. Omavaraisuusaste on hieman alle 40 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on vastaavasti hieman yli 100 prosenttia. Gearingissä yli 100 prosentin tasoa voidaan pitää huonona – vaikka taso ei niin ehdoton olekaan.

Rahavirta

Elisan liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Ja merkillepantavaa on se, että suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan rahavirta on noin 28 – 30 prosenttia. Viitisen vuotta sitten rahavirta oli noin 22 – 25 prosenttia liikevaihdosta, joten tässäkin Elisan toiminnan tehostuminen näkyy.

elisa-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti noussen 180 miljoonasta (2011) nykyiseen noin 250 miljoonaan euroon. Eli kasvu on ollut varsin maltillista. Investoinnit-muut (katso taulukko analyysin lopusta) rivi sisältää laajentumisinvestointien rahavirrat. Vuosien 2013 – 2017 aikana Elisa käytti näihin noin 300 miljoonaa euroa.

elisa-vapaa-rahavirta-q42017

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa – vaikka nyt se näyttäisi asettuvan noin 250 – 275 miljoonan euron tasolle. Periaatteessa tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen.

Elisa on käyttänyt viimeisen 7 vuoden aikana noin 95 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkojen maksuun. Tämä selittää myös sen, miksi osinko pysyi 1,30 – 1,32 eurossa vuosien 2011 – 2014 aikana.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Elisan arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Elisaa on pidetty hyvänä osingon maksajana. Elisa maksoikin ylimääräisiä osinkoja vuosien 2005 – 2010 välisenä aikana.

elisa-osinko-q42017

Elisan osinkojen kasvu oli heikkoa vuosien 2011 – 2014 aikana, jolloin osinko pysyi 1,30 – 1,32 eurossa. Kuten edellä rahavirta-kappaleessa todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut 100 prosentissa, joka osaltaan jarrutti osingon kehittymistä.

Vuosien 2015 – 2017 aikana osinko on noussut niin, että kevään 2018 osinkona on 1,65 euroa. Tämä antaisi noin 4,8 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 34,25 euroa). Osinko irtoaa yhtiökokouksen (to 12.4.2018) jälkeisenä päivänä eli perjantaina 13.4.2018 ja se maksetaan 24.4.2018.

Elisan osingonjakopolitiikka on maksaa osinkoa 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämä selittää korkeaa osingonmaksusuhdetta, joka on viimeisen 4 vuoden ajalta noin 93 prosenttia. Nettotuloksen tulisikin kasvaa reippaalla tahdilla, jotta osinko voisi kasvaa vastaavasti.

Omien osakkeiden määrä on hienoisessa kasvussa, jota selittää yhtiön optio-ohjelmat, joiden ansiosta uusia osakkeita tulee markkinoille.

Arvostus

Elisan PE(1, 3, 7) -luvut ovat korkeahkolla tasolla eli noin 17,6x – 21,5x. Näin osaketta voi pitää hieman korkeasti hinnoiteltuna. Osakkeen hinnassa näkyy se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta ja vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, jonka lisäksi pääoman tuotto on hyvällä tasolla. Nämä seikat tukevat korkeahkoa PE-lukua.

elisa-roe-roi-q42017

Kuten todettua, niin pääoman tuottoluvut eli ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla. ROE on ollut pitkään ja tasaisesti noin 25 prosentissa. Myös velkaisuuden huomioiva ROI on sekin ollut tasaisesti 15 – 17 prosentin tasolla.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+310) sekä osingonmaksuilla (-263). Oikaisu on yhteensä 47 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (31.1.2018) 34,25 32,72 30,93 34,79 22,61 19,26 16,73 16,13
Lkm (000) 159 538 159 538 159 620 159 483 159 349 159 349 156 880 156 227
Markkina-arvo (Mrd) 5,46 5,22 4,94 5,55 3,60 3,07 2,62 2,52
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 430 1 875 1 787 1 636 1 570 1 535 1 547 1 553 1 530
Liikevoitto 93 400 378 339 312 305 281 299 295
Nettotulos 72 310 337 257 244 223 196 209 202
Marginaali 16,7% 16,5% 18,9% 15,7% 15,5% 14,5% 12,7% 13,5% 13,2%
EPS 0,45 0,00 1,94 2,11 1,61 1,53 1,40 1,23 1,33 1,29
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 91 44 45 29 41 138 40 59
Liikearvo 1 014 1 014 880 830 832 832 797 797
Muut varat 1 522 1 522 1 608 1 388 1 370 2 254 1 173 1 144
Tase yhteensä 2 627 2 580 2 533 2 247 2 243 3 224 2 010 2 000
Oma pääoma 1 087 1 040 971 925 878 861 851 840
Vähemmistö 0 0 1 1 1 2 0 0
Korolliset velat 1 117 1 117 1 169 991 1 043 1 109 932 865
Muut vastuut 423 423 392 330 321 1 252 227 295
Tase yhteensä 2 627 2 580 2 533 2 247 2 243 3 224 2 010 2 000
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 525 501 487 463 412 388 343 391
Investoinnit: Capex -275 -255 -208 -199 -189 -211 -188 -182
Vapaa rahavirta (FCF) 250 246 279 264 223 177 155 209
Investoinnit: Muut -50 54 -213 -11 -38 -93 0 -2
Investointien jälkeen 200 300 66 253 185 84 155 207
Rahoitus: Voitonjako -265 -241 -223 -210 -212 -201 -209 -199
Rahoitus: Muut 65 -59 173 -55 -70 215 35 19
Rahavarojen muutos 0 0 16 -12 -97 98 -19 27
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,75 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30 1,30 1,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,75 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30 1,30 1,30
Osinkotuotto 5,1% 5,0% 4,8% 4,0% 5,8% 6,7% 7,8% 8,1%
Osinko/nettotulos 90,1% 78,1% 93,2% 91,5% 94,3% 105,7% 97,6% 100,5%
Osinko/FCF 111,7% 107,0% 85,8% 84,6% 94,3% 117,0% 131,6% 97,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 21,5 21,9 23,3 27,7 18,9
PE (3v) 18,1 18,7 20,5 25,1 17,2 15,2 14,0 14,3
PE 17,6 15,5 19,2 22,7 16,2 15,7 12,6 12,5
Oma pääoma/osake 6,81 6,52 6,09 5,81 5,52 5,42 5,42 5,38
P/B 5,03 5,02 5,08 5,99 4,10 3,56 3,08 3,00
ROE 29,1% 33,5% 27,1% 27,0% 25,6% 22,9% 24,7% 24,1%
ROI 18,3% 17,6% 16,7% 16,3% 15,7% 15,0% 17,1% 17,6%
Omavaraisuusaste 41,4% 40,3% 38,4% 41,2% 39,2% 26,8% 42,3% 42,0%
Gearing 94,4% 103,2% 115,6% 103,9% 114,0% 112,5% 104,8% 96,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset