Elisa sijoituskohteena

Päivitetty 17.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Elisa tunnetaan teleoperaattorina, mutta se on myös ICT-palveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja. Elisalla on noin 2,3 miljoonaa kuluttaja- ja yritysasiakasta, ja yhtiön pääasiallinen markkina-alue on Suomi ja Viro… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e ELISA Ennuste
Osake (17.10.2019) 48,50 Osinko 12 kk 1,80
Markkina-arvo (Mrd) 7,76 Osinkotuotto 3,7%
Liikevaihto (M) 1 840 +0,5% Osinko/EPS 88% 4v ka
Nettotulos (M) 302,7 -4,2% Osinko/FCF 92% 4v ka
EPS 1,89 Omav.aste 40%
P/E 25,6 Gearing 100%
EV/EBIT 22,7 ROE 26,6%
P/B 6,74 ROI 16,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://corporate.elisa.fi/sijoittajille/julkaisut/

Yhteenveto

ELISA17.10.2019 | 48,50 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Elisan Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee mm. liikevaihdon pitkän aikavälin heikko kehitys, korkea liikearvon määrä, korkea nettovelkaisuus sekä korkea PE-luku.

Elisa toimii pääasiassa Suomessa ja Virossa, joten sen tulokseen vaikuttaa näiden maiden kuluttajien ja yritysten taloustilanne ja -luottamus. Elisa toteaa, että ”Suomen makrotaloudellisen ympäristön positiivinen kehitys on hidastunut. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.”

Elisan osakkeen hinta on PE-luvuilla (24,4x – 28,9x) mitattuna korkeasti hinnoiteltu. Mikäli yhtiö saa Yritysasiakkaat-segmentin tuloksen kasvu-uralle, niin Elisan tuloksentekokyky kasvaisi mukavasti. Yhtiöllä on kuitenkin haasteita saada segmentin tuloskehitystä kasvuun ja nyt segmentin tulos on laskenut 5 kvartaalia peräkkäin.

Osakkeen arvoksi sain 36,35 euroa eli myös tämän perusteella 48,50 euron hintainen osake olisi nyt ylihinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä Elisa: Arvonmääritys -sivulla.

Osinkosijoittajaa Elisan vuoden 2020 ennustamani noin 3,7 prosentin osinkotuotto kiinnostaa (osinkoennuste 1,80 EUR). Osingon suhde nettotulokseen on strategian mukaisesti ollut noin 90 – 100 prosenttia. Jotta Elisa voi jatkossakin nostaa osinkoaan samaan tahtiin, kuten se on tehnyt tilikausien 2015 – 2018 aikana, niin tuloksen ja etenkin vapaan rahavirran tulisi kasvaa yhtä vauhdikkaasti. Tämä on pitkäaikaisen osinkosijoittajan hyvä pitää mielessä.

Tilikausi 2019

Elisan Q1-Q3/2019

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 464,9 453,9 2,4% 1 356,3 1 361 -0,3%
Liiketulos (ebit) 112,5 109,8 2,5% 295,0 305,4 -3,4%
Nettotulos (omistajille) 84,3 84,8 -0,6% 224,1 236,7 -5,3%
EPS (EUR) 0,53 0,53 1,40 1,48

Q3:n liikevaihto kasvoi 11 miljoonaa euroa (+2,4 %), mitä tuki Polystar-hankinta sekä mobiilipalveluiden myynnin kasvu. Toisaalta liikevaihtoa painaa edelleen samat tekijät kuin aiemminkin eli laitemyynnin hidastuminen, roaming-tuottojen sekä kiinteän verkon liittymämäärien laskut.

Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) nousi Q3:lla hieman ja oli 20,3 euroa (Q2/2019: 20,2 ja Q1/2019: 20,4 euroa). Yhtiö toteaa, että kilpailutilanne on tiukka ja aktiivinen.

Q3:n liiketulos (ebit) nousi liikevaihdon vanavedessä 2,5 prosenttia. Lisäksi tuloskehitystä tuki tehostamistoimenpiteet, joista syntyi kertaluontoisia kuluja H1:lle painaen Q1-Q3/2019 tuloskehitystä (-3,4 %).

Yritysasiakkaiden tulos jatkoi Polystar-hankinnasta huolimatta laskuaan (nyt -2,1 %). Segmentin tulos on laskenut nyt 5 kvartaalia peräkkäin, joten jatkossa tämän segmentin tuottokehitykseen tulee kiinnittää huomiota.

Henkilöasiakkaiden tulos nousi selvästi (+5 %) eli alkuvuoden laskukehitys saatiin katkaistua.

Q3:n nettotulos jäi hieman vertailukaudesta noin 3,5 miljoonaa euroa korkeampien korkokulujen ja verojen johdosta.

Näkymät 2019

Elisan ohjeistus vuodelle 2019

  • kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena
  • liikevaihto on ”vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi”
  • vertailukelpoinen käyttökate on hieman korkeampi kuin vuonna 2018 (2018: 639 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 483,5 470,6 2,7% 1 840 1 832 0,5%
Liiketulos (ebit) 97,0 98,5 -1,5% 392,1 403,6 -2,9%
Nettotulos (omistajille) 78,5 79,2 -0,9% 302,7 315,8 -4,2%
EPS (EUR) 0,49 0,50 1,89 1,98
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,80 1,75

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Elisa: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Elisa on asettanut seuraavanlaiset taloudelliset tavoitteet tilikauden 2019 loppuun mennessä:

  • Liikevaihdon kasvu yli toimialan keskiarvon (eurooppalaiset teleoperaattorit)
  • Käyttökatemarginaali yli 37 %
  • Käyttöomaisuusinvestoinnit liikevaihdosta korkeintaan 12 %
  • Nettovelka / käyttökate 1,5 – 2x
  • Omavaraisuusaste yli 35 %

Elisan osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa 80 – 100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta.

Tuloksen kehitys

Elisan liikevaihto on kehittynyt lupaavasti vuodesta 2016 alkaen, missä osiltaan hankittujen liiketoimintojen vaikutus näkyy. Tilikauden 2017 raportoituun nettotulokseen sisältyy 44 miljoonan euron myyntivoitto (Comptel:n osakkeet). Ilman tätä nettotulos olisi ollut noin 292 miljoonaa euroa.

elisa-tuloslaskelma-q32019

Kannattavuus on kehittynyt liikevaihtoa paremmin eli keskimäärin +7,1 prosenttia per vuosi (2012 – 2018). Yhtenä selittävänä tekijänä parin viime vuoden kasvuun on Elisan toteuttamat yrityskaupat (mm. Anvia). Lisäksi tulosta ovat parantaneet mobiilipalveluiden kasvu sekä Elisan tuottavuustoimet. Perinteisen kiinteän verkon liittymämäärien taikka roaming-tuottojen lasku eivät näyttäisi haittaavaan hyvää kehitystä.

Elisan vuosi 2019 lähti nihkeästi liikkeelle, sillä sekä liikevaihto (-1,7 %) että liiketulos (-6,7 %) laskivat. Sen sijaan Q3:n oli jo lupaavampi, sillä sekä liikevaihto että liiketulos olivat noin 2,5 prosentin nousussa. Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1 825 – 1 850 miljoonaa ja nettotulos noin 290 – 310 miljoonaa euroa.

Yritysasiakas-segmentin nihkeä tuloksen kehitys kuitenkin jarruttaa koko Elisan tuloskehitystä. Mikäli segmentin tulos pääsee myös kasvu-uralle, niin silloin koko konsernin tulos voi kasvaa reippaamminkin.

Nettotulosmarginaali on varsin tasaisesti ollut noin 15,0 – 19,0 prosentin tuntumassa. Vuoden 2018 marginaali oli 17,2 prosenttia ja vuoden 2019 ennusteilla marginaali olisi 16,4 prosenttia.

Elisan PE(1, 3, 7) -luvut (eli 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t) ovat koholla eli noin 24,4x – 28,9x. Osakkeen hinnassa näkyy se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta ja vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, jonka lisäksi pääoman tuotto on hyvällä tasolla. Nämä seikat tukevat korkeahkoa PE-lukua.

Sen sijaan korkeahko velkaisuus suhteessa osinkojen jälkeisiin rahavirtoihin mietityttää.

elisa-roeroi-q32019

Kuten todettua, niin pääoman tuottoluvut eli ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla. ROE on ollut pitkään ja tasaisesti noin 25 – 30 prosentissa. Myös velkaisuuden huomioiva ROI on sekin ollut tasaisesti 15 – 17 prosentin tasolla.

Tase

Yrityskauppojen johdosta Elisan liikearvo on noussut 1 085 miljoonaan euroon. Suhteessa taseen loppusummaan, omiin pääomiin taikka nettotulokseen nähden liikearvo on varsin paljon.

elisa-liikearvo-q32019

Mikäli Elisa joutuisi tekemään esimerkiksi 10 prosentin eli noin 110 miljoonan euron alaskirjauksen liikearvoon, niin se pienentäisi nettotulosta yli 35 prosenttia. Siksi sijoittajan tulee tiedostaa Elisan liikearvon määrä ja siihen liittyvä alaskirjausriski.

elisa-velkaisuus-q32019

Myös korollisia velkoja on suhteellisen paljon eli noin 1 390 miljoonaa euroa (ennen taseen oikaisuja). Korollisten velkojen määrä ehti laskea jo 991 miljoonaan euroon vuonna 2015, mutta nyt se on jälleen nousussa IFRS 16 standarin käyttöönoton myötä.

Elisan velkaisuuden tunnusluvut ovat hieman heikentyneet velkaisuuden nousun mukana. Omavaraisuusaste on noin 40 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on vastaavasti noin 100 prosenttia. Gearingissä yli 100 prosentin tasoa voidaan pitää huonona – vaikka taso ei niin ehdoton olekaan.

Lisäksi on hyvä huomata, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut noin 250 – 300 miljoonaa euroa. Tämän hetkinen osinkotaso on noin 280 miljoonaa euroa, jolloin jäljelle jää noin 10 – 25 miljoonaa euroa investointeihin ja velkojen lyhennykseen. Näillä summilla velkojen lyhennys kestää pitkään, joten sijoittajan on hyvä seurata myös vapaan rahavirran kehitystä.

Rahavirta

Elisan liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Ja merkillepantavaa on se, että suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan rahavirta on noin 28 – 30 prosenttia. Viitisen vuotta sitten rahavirta oli noin 22 – 25 prosenttia liikevaihdosta, joten tässäkin Elisan toiminnan tehostuminen näkyy.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti noussen 180 miljoonasta (2011) nykyiseen noin 230 – 250 miljoonaan euroon. Eli kasvu on ollut varsin maltillista. Investoinnit-muut (katso taulukko analyysin lopusta) rivi sisältää laajentumisinvestointien rahavirrat. Vuosien 2013 – 2018 aikana Elisa käytti näihin noin 307 miljoonaa euroa.

elisa-rahavirta-q32019

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa – vaikka nyt se näyttäisi asettuvan noin 250 – 300 miljoonan euron tasolle. Periaatteessa tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen.

Elisa on käyttänyt viimeisen 7 vuoden aikana noin 95 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkojen maksuun. Tämä selittää myös sen, miksi osinko pysyi 1,30 – 1,32 eurossa vuosien 2011 – 2014 aikana.

Mutta, kuten edellä jo todettiin, niin osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat varsin vaatimattomat velkojen lyhennykseen. Siksi vapaan rahavirran olisi hyvä lähteä lähivuosien aikana selvään nousuun, jotta velkoja voidaan lyhentää ja nykyinen osinkotaso voidaan säilyttää.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Elisan arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Elisan osinkojen kasvu oli heikkoa vuosien 2011 – 2014 aikana, jolloin osinko pysyi 1,30 – 1,32 eurossa. Kuten edellä rahavirta-kappaleessa todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut 100 prosentissa, joka osaltaan jarrutti osingon kehittymistä. Vuosien 2015 – 2018 aikana osinko on noussut niin, että kevään 2019 osinkona oli 1,75 euroa.

elisa-osinko-q32019

Elisan osingonjakopolitiikka on maksaa osinkoa 80 – 100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämä selittää korkeaa osingonmaksusuhdetta, joka on viimeisen 4 vuoden ajalta noin 90 – 100 prosenttia. Nettotuloksen ja etenkin vapaan rahavirran tulisikin kasvaa reippaalla tahdilla, jotta osinko voisi kasvaa vastaavasti.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Elisa: osinkohistoria sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020e 1,80 4/2019 1,75 4/2018 1,65
YHTEENSÄ 1,80 1,75 1,65
+2,9% +6,1% +10,0%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 1,80 euroon eli 0,05 eurolla. Tällä osakkeen hinnalla (48,50 EUR) osinkotuotto olisi noin 3,7 prosenttia.

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Elisa: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (17.10.2019) 48,50 36,08 32,72 30,93 34,79 22,61 19,26 16,73
Lkm (000) 159 898 159 737 159 607 159 608 159 470 159 349 157 269 156 685
Markkina-arvo (Mrd) 7,76 5,76 5,22 4,94 5,55 3,60 3,03 2,62
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Henkilöasiakkaat 1 153 1 150 1 125 1 029 983 954 949
Yritysasiakkaat 688 681 663 606 586 581 598
YHTEENSÄ 1 840 1 831 1 788 1 635 1 569 1 535 1 547
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Henkilöasiakkaat 268 268 247 211 222 204 178
Yritysasiakkaat 125 135 131 129 91 101 103
YHTEENSÄ 392 403 378 340 313 305 281
EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Henkilöasiakkaat 23,2% 23,3% 22,0% 20,5% 22,6% 21,4% 18,8%
Yritysasiakkaat 18,1% 19,8% 19,8% 21,3% 15,5% 17,4% 17,2%
YHTEENSÄ 21,3% 22,0% 21,1% 20,8% 19,9% 19,9% 18,2%
TULOSLASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 483,5 1 356 1 840 1 832 1 787 1 636 1 570 1 535 1 547 1 553
Liiketulos 97,0 295,0 392,1 403,6 378,0 337,8 314,4 304,9 280,5 299,0
Nettotulos 78,5 224,1 302,7 315,8 336,6 257,7 243,1 224,9 196,6 208,7
Marginaali 16,2% 16,5% 16,4% 17,2% 18,8% 15,8% 15,5% 14,6% 12,7% 13,4%
EPS 0,49 1,40 1,89 1,98 2,11 1,61 1,52 1,41 1,25 1,33
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 168 81 44 45 29 41 138 40
Liikearvo 1 084 1 021 1 014 880 830 832 832 797
Muut varat 1 630 1 567 1 523 1 609 1 387 1 371 1 354 1 173
Varat yhteensä 2 882 2 669 2 580 2 533 2 247 2 243 2 324 2 010
Oma pääoma 1 149 1 126 1 040 971 925 878 860 849
Vähemmistö 1 1 0 1 1 1 2 3
Korolliset velat 1 320 1 149 1 117 1 169 991 1 043 1 109 878
Muut vastuut 412 393 423 393 330 322 353 280
Pääomat yhteensä 2 882 2 669 2 580 2 533 2 247 2 243 2 324 2 010
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 589 515 501 487 463 412 388 343
Investoinnit: Capex -235 -236 -255 -209 -200 -198 -213 -189
Vapaa rahavirta (FCF) 354 280 246 278 263 214 176 154
Investoinnit: Muut -63 -8 54 -212 -10 -29 -92 1
Investointien jälkeen 292 272 300 65 253 185 84 155
Rahoitus: Voitonjako -280 -263 -241 -223 -210 -212 -208 -199
Rahoitus: Muut 77 28 -59 173 -55 -69 222 25
Rahavarojen muutos 89 37 -0 15 -12 -96 98 -19
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,80 1,75 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30 1,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,80 1,75 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30 1,30
Osinkotuotto 3,7% 4,9% 5,0% 4,8% 4,0% 5,8% 6,7% 7,8%
Osinko/nettotulos 95,1% 88,5% 78,2% 92,9% 91,8% 93,5% 104,0% 97,6%
Osinko/FCF 81,3% 99,9% 107,1% 86,2% 84,9% 98,2% 116,4% 132,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 28,9 22,6 21,9 23,3 27,7
PE (3v) 24,4 19,0 18,7 20,4 25,0 17,2 15,0 14,0
PE 25,6 18,2 15,5 19,2 22,8 16,0 15,4 12,6
EV (mEUR) 8 907 6 831 6 295 6 061 6 510 4 604 4 000 3 460
EV/EBIT 22,7 16,9 16,7 17,9 20,7 15,1 14,3 11,6
Oma pääoma/osake 7,19 7,05 6,51 6,09 5,81 5,51 5,48 5,43
P/B 6,74 5,11 5,02 5,08 5,99 4,10 3,51 3,08
ROE 26,6% 29,2% 33,5% 27,2% 26,9% 25,8% 22,9% 24,7%
ROI 16,5% 18,2% 17,6% 16,7% 16,4% 15,7% 15,2% 17,5%
Omavaraisuusaste 39,9% 42,2% 40,3% 38,3% 41,2% 39,2% 37,1% 42,4%
Gearing 100,2% 94,8% 103,2% 115,7% 103,9% 114,0% 112,6% 98,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 47,30 42,91 40,22 36,08 36,53 39,67 36,77 32,72 36,42 33,93
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,80 1,80 1,85 1,75 1,75 1,75 1,75 1,65 1,65 1,65
Osinkotuotto 3,8% 4,2% 4,6% 4,9% 4,8% 4,4% 4,8% 5,0% 4,5% 4,9%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,90 1,90 1,94 1,98 1,93 1,93 2,15 2,11 2,03 1,97
PE 24,9 22,6 20,7 18,2 18,9 20,6 17,1 15,5 17,9 17,2
EV (mEUR) 8 798 8 181 7 506 6 831 6 954 7 539 6 889 6 295 6 930 6 648
EV/EBIT 22,4 20,9 18,8 16,9 17,5 19,0 17,9 16,7 19,2 18,9
Oma pääoma/osake 6,70 6,16 7,45 7,05 6,53 5,97 7,11 6,51 6,05 5,51
P/B 7,06 6,96 5,40 5,11 5,59 6,64 5,17 5,02 6,02 6,16
ROE 28,7% 31,3% 26,7% 29,2% 30,7% 33,6% 31,3% 33,5% 34,5% 36,9%
ROI 16,8% 17,0% 16,8% 18,2% 18,1% 18,1% 16,7% 17,6% 17,5% 17,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus