Ericsson: Ennusteet

Päivitetty 17.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ericsson-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi kirjaavansa uudelleenjärjestelyistä noin 3 – 5 miljardin kruunun kulut vuodelle 2019.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 210 – 220 miljardia kruunua ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Ericssonilla on kolme segmenttiä: Networks, Digital Services ja Managed Services. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Ericsson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Networks 147 500 41 019 38 000 35 000 33 481 138 570 41 641 35 934 32 393 28 602
Muutos (%) 6,4% -1,5% 5,7% 8,0% 17,1% 4,8% 12,3% 12,7% 2,2% -9,6%
Digital Services 41 000 14 033 9 650 9 500 7 817 38 089 13 007 8 987 8 833 7 262
Muutos (%) 7,6% 7,9% 7,4% 7,6% 7,6% -1,7% 10,0% 0,6% -10,8% -10,4%
Managed Services 26 000 6 994 6 575 6 575 5 856 25 770 6 881 6 465 6 528 5 896
Muutos (%) 0,9% 1,6% 1,7% 0,7% -0,7% -2,7% -0,2% -2,3% -2,2% -6,2%
Muut 9 000 2 523 2 500 2 225 1 752 8 409 2 280 2 424 2 054 1 651
YHTEENSÄ 223 500 64 569 56 725 53 300 48 906 210 838 63 809 53 810 49 808 43 411
Muutos (%) 6,0% 1,2% 5,4% 7,0% 12,7% 2,7% 10,2% 8,9% -0,9% -9,2%

Networks-segmentin myynti kääntyi vuoden 2018 toisella puoliskolla vahvaan kasvuun ja hyvä kehitys jatkui myös Q1:llä (+17,1 %). Kasvua tuki USA:n operaattorien vahva kysyntä (5G-teknologiat). Yhtiö kertoi, että 5G-teknologian kohdalla kysyntä on vahvaa ja kysynnän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Tein segmentin tilikauden 2019 ennusteen noin +6,4 prosentin kasvuun ja noin 147,5 miljardiin kruunuun. Tämä olisi yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman liikevaihtohaarukassa (141 – 145 Mrd SEK).

Myös Digital Services -segmentin liikevaihto jatkoi vahvaa kehitystä ja kasvua tuli Q1:llä +7,6 prosenttia. Myyntiä tuki Aasian ja P-Amerikan kasvava kysyntä 5G-pilvipalveluille ja OSS-ratkaisuille. Arvioin tässäkin, että 5G-kysyntä pitää liikevaihtoa hyvässä kasvussa, joten tein vuoden 2019 liikevaihtoennusteen +7,6 prosentin kasvuun.

Managed Services -segmentin myyntiä on nakertanut heikkojen sopimusten päättämiset, mikä tuntui vielä Q1:llä. Tästäkin huolimatta liikevaihto kasvoi hieman. Tein ennusteen noin +1 prosentin kasvuluvuilla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 215 – 225 miljardia kruunua. Liikevaihto kasvaisi noin +6,0 prosenttia vuodesta 2018. Tilannetta voi toki muuttaa USA:n ja Kiinan välinen kauppasota. Ja varsinkin silloin, jos ajaudutaan globaaliin taantumaan.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 210 – 220 miljardia kruunua, joka siis tällä ennusteellani menisi jo nyt rikki. Tai alarajahan ylitettiin jo vuonna 2018.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä tulosmarginaali. Digital Services ja Managed Services -segmenttien muutosprosentit on jätetty laskematta lukujen tappiollisuuden takia.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Networks 25 700 7 228 6 500 6 500 5 472 19 421 6 850 5 656 3 544 3 371
Muutos (%) 32,3% 5,5% 14,9% 83,4% 62,3% 85,8% 252,2% 138,1% 3,5% 24,3%
Digital Services -6 000 -1 202 -1 500 -1 500 -1 798 -13 852 -7 087 -1 784 -2 374 -2 607
Muutos (%)
Managed Services 2 750 498 500 500 1 252 1 093 285 409 299 100
Muutos (%) 151,6% 74,7% 22,2% 67,2% 1152,0%
Muut -2 300 -720 -750 -800 -30 -5 420 -1 900 -1 040 -1 304 -1 176
YHTEENSÄ 20 150 5 804 4 750 4 700 4 896 1 242 -1 852 3 241 165 -312
Muutos (%)
Marginaali 9,0% 9,0% 8,4% 8,8% 10,0% 0,6% -2,9% 6,0% 0,3% -0,7%

Kuten edellä jo todettiin, niin uudelleenjärjestelyistä tulisi noin 3 – 5 miljardin kruunun kulut vuodelle 2019.

Networks-segmentin vuosi 2019 alkoi vahvasti, sillä tulos kasvoi +62 prosenttia. Tuloskasvua tuki kasvanut myynti ja parantuneet marginaalit. Bruttokate nousi 43 prosenttiin viime vuoden 39 prosentista.

Tein tilikauden 2019 ennusteet siitä ajatuksesta, että tuloskunto pysyisi vahvana koko vuoden ajan. Yhtiö tosin varoitteli, että se tekee vuoden aikana strategisia 5G-toimituksia, joiden katteet eivät ole nyt nähdyllä tasolla.

Digital Services -segmentin tulos oli edelleen tappiollinen (-1,8 Mrd SEK). Yhtiön tavoitteena on voimakkaasti parantaa segmentin kustannustasoa ja kääntää segmentti voitolliseksi vuonna 2020. Tein tilikauden 2019 ennusteen noin -6 miljardiin kruunuun.

Managed Services -segmentin Q1:n tulos oli +1,3 miljardia kruunua voitollinen. Tulosta tuki eräiden alaskirjausten palautukset (+0,7 Mrd SEK). Toisaalta tulosta painaa yhtiön päättämät heikosti kannattavat projektit ja näihin liittyvät alaskirjaukset. Tein loppuvuoden 2019 kvartaaliennusteet noin 500 miljoonan kruunun lukemilla. Koko vuoden tulos asettuisi siten noin 2,5 – 3,0 miljardiin kruunuun.

Muut-erän arvioin tekevän vielä noin -2,3 miljardin kruunun tappiot, mutta tässäkin suunta on parempaa kohden.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain +17,5…22,5 miljardia kruunua voitollisen tuloksen (isolla varauksella). Kertaluontoiset erät ja niiden suuruus voivat vaikuttaa merkittävästi toteutuvaan tulokseen. Tämä nostaisi liiketulosmarginaalin 9,0 prosenttiin.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 20 150 5 804 4 750 4 700 4 896 1 242 -1 852 3 241 165 -312
Rahoituskulut (netto) -2 700 -695 -700 -700 -605 -2 705 -715 -639 -810 -541
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 17 450 5 109 4 050 4 000 4 291 -1 463 -2 567 2 602 -645 -853
Verot -4 838 -1 150 -900 -900 -1 888 -4 813 -3 930 146 -1 157 128
Vähemmistön osuus -412 -126 -100 -100 -86 -254 -56 -3 -83 -112
Nettotulos 12 200 3 833 3 050 3 000 2 317 -6 530 -6 553 2 745 -1 885 -837

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -700 miljoonaa eli yhteensä -2,7 miljardia kruunua vuodelle 2019.

Verojen arviointia vaikeuttaa se, että Ericssonilla on varmasti joitain tappiollisesta tilikaudesta 2017 jääneitä veroetuja hyödyntämättä. Tein vuoden 2019 verot kaavamaisella noin -900 – 1 150 miljoonan kruunun kvartaalilukemilla.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 10,0 – 12,5 miljardia kruunua, missä varsin suuri vaihteluväli korostaa erilaisten alaskirjausten riskiä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten uusi 5G vaikuttaa Ericssonin tilauksiin? Ja miten yhtiön markkinaosuus kehittyy suhteessa muihin isoihin toimijoihin (Nokia, Huawei, ZTE)?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa Ericssonin asemaan? Asettaako esimerkiksi USA tulleja kiinalaisille valmistajille, joka hyödyntäisi sitten Ericssonin suhteellista asemaa? Entä, vaikuttaako mahdollinen kauppasota operaattorien investointihalukkuuteen tai -aikatauluihin?
  • Yhtiö on läpikäynyt ison kustannussäästöohjelman, jonka pitäisi tuoda jatkossa säästöjä 10 miljardia kruunua per vuosi. Tällä hetkellä yleinen kustannusinflaatio on kuitenkin nousussa, joten pystyykö yhtiö siirtämään näitä nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Vai joutuuko yhtiö turvautumaan uusiin isoihin kustannusleikkauksiin?
  • Yhtiöllä on USA:ssa menossa tutkinta (SEC ja DoJ), mikä voi Ericssonin mukaan tuoda merkittäviä taloudellisia sanktioita. Tutkinnan kestoa taikka lopputulemaa Ericsson ei pysty arvioimaan.
  • USA asetti Iranin kauppasaartoon, mikä aiheuttaa Ericssonille päänvaivaa. Yhtiöllä on verkkotoimintaa maassa ja nyt se pohtii yhdessä EU:n ja USA:n kanssa sitä, miten esimerkiksi verkkojen ylläpitoa voisi tehdä. Ericssonilla on noin 0,8 miljardin kruunun arvosta pääomia Iranissa. Vaarana on, että yhtiö joutuu alaskirjaamaan tämän.

Ericssonin tavoitteena on, että vuonna 2020 liikevaihto olisi 210 – 220 miljardia kruunua. Tein tulevien vuosien ennusteet näitä korkeammilla arvioilla. Näin siksi, että syksyllä 2018 alkanut 5G-kysyntä pitänee myyntiä koholla myös jatkossa.

Yhtiön kannattavuus on ollut paineessa jo muutaman vuoden ajan, ja käännettä parempaan odotellaan tapahtuvan vuonna 2019. Varsinaisen ajankohdan sekä käänteen voimakkuuden arviointi on kuitenkin haastavaa.

Ericssonin tavoitteena on, että vuonna 2020 oikaistu liiketulosmarginaali olisi 10 prosentissa. Tein vuoden 2020 – 2021 liiketulosennusteen perustuen noin 8,1 – 8,6 prosentin marginaaliin, sillä tämä on ”tavallinen” liiketulos.

Rahoituskulujen arvioin olevan -3,0 miljardia kruunua. Ericsson on tappiollisten vuosien johdosta saanut verohyötyjä viimeisen parin vuoden aikana. Tästä syystä olen käyttänyt suhteellisen alhaisia veroja.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 245 000 236 000 69 000 59 500 56 000 51 500
Muutos (%) 3,8% 5,6% 6,9% 4,9% 5,1% 5,3%
Liiketulos 21 000 19 000 5 300 4 750 4 700 4 250
Muutos (%) 10,5% -5,7% -8,7% 0,0% 0,0% -13,2%
Marginaali 8,6% 8,1% 7,7% 8,0% 8,4% 8,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 21 000 19 000 5 300 4 750 4 700 4 250
Rahoituskulut (netto) -3 000 -2 850 -725 -725 -700 -700
Tulos ennen veroja 18 000 16 150 4 575 4 025 4 000 3 550
Verot -3 250 -2 950 -800 -750 -750 -650
Vähemmistön osuus -500 -400 -100 -100 -100 -100
Nettotulos 14 250 12 800 3 675 3 175 3 150 2 800

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset