Ericsson sijoituskohteena

Päivitetty 18.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1876 Lars Magnus Ericsson perusti lennättimien huoltopalveluja tarjoavan yrityksen ”L M Ericsson & Co”. Nykyään Ericsson toimii 180 maassa, sillä on noin 99 500 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.ericsson.com/en/investors/financial-reports/interim-reports

Yhteenveto

ERICSSON24.1.2020 | 79,00 SEK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen, pääomien heikot tuotot sekä osingon vaimea kehitys.

Ericssonin tilanne oli vaikea vuosina 2016 ja 2017, jonka johdosta yhtiö aloitti suuret uudistukset tilanteen korjaamiseksi. Tuloskunto on sen jälkeen kohentunut niin, että tilikaudelta 2019 yhtiö teki 2,2 miljardin kruunun positiivisen tuloksen. Tätä painoi vielä korruptioskandaaliin liittyvät noin 11 miljardin kruunun kertaluontoiset erät.

Ericssonin tase on edelleen hyvässä kunnossa, sillä kassassa on käteistä noin 45 miljardia kruunua. Korollisia velkoja on vielä vähän eli noin 47 miljardia kruunua ja senkin kasvu on saatu stabiloitua. Tosin IFRS 16-standardin myötä velkaisuus kasvoi. Joka tapauksessa yhtiö pystyisi hoitamaan korolliset velat lähes kokonaan yhdellä käteissuorituksella.

Osinko- ja arvosijoittajaa Ericssonin osake alkaa pikku hiljaa kiinnostamaan, vaikka osinkotuotto vielä tällä hetkellä on noin 2,2 prosenttia. Vuonna 2020 maksettava osinko on 1,50 kruunua, mutta sijoittajan on syytä varautua siihen, että osinko perutaan.

Tilikausi 2019

Ericssonin vuosi 2019

M SEK Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 66 373 63 809 4,0% 227 216 210 838 7,8%
Liiketulos (ebit) 6 125 -1 852 10 564 1 242 750,6%
Nettotulos (omistajille) 4 430 -6 553 2 223 -6 530
EPS (SEK) 1,33 -1,99 0,67 -1,98

Ericssonin liikevaihto kasvoi vuonna 2019 noin 8 prosenttia, mitä tuki etenkin Networks-segmentin hyvä veto (+12 %). Kasvua on tukenut 5G:n hyvä kysyntätilanne. Q4:lla USA:ssa kysyntä kuitenkin väheni siksi, että siellä odotetaan isoa operaattorifuusiosta, jonka johdosta näiden investoinnit ovat tällä hetkellä odotuskannalla. Voidaan kuitenkin ajatella, että tämä odottelu jossain vaiheessa päättyy ja tilauksia alkaa sitten tulemaan isompia määriä kerralla.

Ericssonin tilikauden 2019 liiketulos oli 10,5 miljardia kruunua eli selvästi edellisvuoden tasoa parempi. Tuolloin tulosta painoi erilaiset alaskirjaukset ja muut kertaerät. Tosin tämän vuoden tulosta painoi USA.sta saatu korruptiosakko, jonka suuruus oli vajaat 11 miljardia kruunua. Tämä oikaisten tulos olisi ollut vieläkin komeampi.

Tuloskuntoa on tukenut kasvanut liikevaihto sekä toiminnan tehostumisen myötä parantuneet marginaalit. Networksin Q4:n tulos laski 6,6 prosenttia osittain siksi, että vertailukauden lukemat olivat korkeat, mutta myös siksi, että yhtiö teki ”strategisia” toimituksia, joiden marginaalit olivat normaalia heikompia.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 1,50 kruunua, joka maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,75 SEK – irtoaa 1.4.2020
  • 0,75 SEK – irtoaa 1.10.2020

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osingot perutaan.

Näkymät 2020

Yhtiön päivitetyn vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 230 – 240 miljardia kruunua ja alaskirjauksista oikaistu liikevoittomarginaali olisi 12 – 14 prosenttia.

Yhtiö arvioi kirjaavansa uudelleenjärjestelyistä kuluja vuodelle 2020, joiden määrä on noin 1 prosentin verran liikevaihdosta eli noin 2,0 – 2,5 miljardia kruunua.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat: Ericsson: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Ericssonin tilanne oli vaikea vuosina 2016 ja 2017, jonka johdosta yhtiö aloitti suuret uudistukset tilanteen korjaamiseksi. Tämän jälkeen tuloskunto on kohentunut asteittain ja vuoden 2019 tulos oli jo 2,2 miljardia kruunua voitollinen. Tätä tulosta painoi vieläpä noin 11 miljardin kruunun USA:sta saatu korruptiosakko, joten tämä oikaisten tulos olisi ollut selvästi voitollinen.

ericsson-tuloslaskelma-q42019b

Oheiset liikevaihdon ja tuloksen kuvaajat osoittavat sekä lasku- että nousumuutoksen nopeutta.

Ericssonin tekemät kustannussäästötoimenpiteet alkavat jo näkymään parempana kannattavuutena, mikä antaa olettaa paremmasta tulevaisuudesta. Näistä uudelleenjärjestelyistä syntyy noin parin miljardin kulut vuodelle 2020.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin xxx miljardia ja nettotulos noin xx miljardia kruunua.  

ericsson-roe-roi-q42019b

Vaikea taloudellinen tilanne näkyy myös ROE ja ROI -lukujen roimana laskuna, mutta tilanne on nyt nopeasti korjaantumassa parantuneen tuloskehityksen myötä.

Tase

Liikearvon määrä laski vuonna 2017 roimasti, kun yhtiö teki noin 15 miljardin kruunun alaskirjaukset. Liikearvoa on nyt noin 31 miljardia kruunua ja jos yhtiö tekisi 10 prosentin alaskirjauksen, niin sen tulosvaikutus nykyiselle noin 10 – 20 miljardin kruunun (oikaistulle) tulostasolle olisi varsin rajattu.

ericsson-liikearvo-q42019b

Velan määrä on noussut 47,5 miljardiin kruunuun, mitä nosti vuoden 2019 alussa käyttöön otettu IFRS 16-standardi. Tästäkin huolimatta velkaisuus on edelleen ihan hyvällä tasolla (omavaraisuusaste 32 % ja gearing alle 0 %). Kassa pursuaa käteistä noin 45 miljardia kruunua, mikä on lähes sama kuin korollisten velkojen tämän hetkinen määrä.

ericsson-velkaisuus-q42019b

Ericssonin tase on siten hyvässä kunnossa ja yhtiö pääsee nyt nauttimaan viime vuosien aikana tehdyistä rajuista muutoksista.

Rahavirta

Ericssonin liiketoiminnan rahavirta tuotti kassaan rahaa ihan mukavat 18 – 22 miljardia kruunua, mutta vuonna 2016 käänne oli selvä. Ja vuoden 2017 rahavirran muutosta voi kuvailla ”romahdus”, sillä se jäi 9,6 miljardiin kruunuun. Tilanne koheni tilikaudella 2019 niin, että rahavirrat nousivat 16,9 miljardiin kruunuun. Tässä näkyy myös 5G:n hyvä myynti, joka kohentaa rahavirtoja takaisin kohti huippuvuosien tasoa.

Capex-investoinnit ovat olleet nekin varsin tasaisesti noin 5 miljardissa kruunussa. Vuonna 2017 capex-investoinnin laskivat siksi, että yhtiö on siirtänyt aiemmin capex-investointeina pitämiään kuluja tuloslaskelman puolelle. Tämä osaltaan selittää edellä mainitun liiketoiminnan rahavirran laskua.

ericsson-rahavirta-q42019b

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut laskutrendissä, mutta kohentui vuonna 2019 jo selvästi paremmalle tasolle hyvän liiketoiminnan rahavirran ansiosta. Olisiko tämä uusi vapaan rahavirran taso, johon yhtiö voisi nojautua tulevina vuosina?

Vuonna 2020 maksettava osinko tarkoittaa noin 5 miljardin kruunun kassasta maksua. Mikäli vapaat rahavirrat asettuisivat jatkossa 10 – 12 miljardin kruunun tasolle, niin silloin velkojen lyhennykseen jäisi vuosittain noin 5 – 7 miljardia kruunua. Yhtiö voisi maksaa velkansa pelkästään näillä rahavirroilla noin 8 – 10 vuodessa.

Koska käteistä on kassassa runsaasti ja mikäli em. skenaario pitää kutinsa, niin se tarjoaisi hyvän mahdollisuuden nostaa osinkoa reippaasti tulevien vuosien aikana.

Osinko

Heikko tilikausi 2016 pakotti Ericssonin laskemaan osinkonsa 1,00 kruunuun edellisen vuoden 3,70 kruunusta. Ja koska vapaa rahavirta kääntyi tuolloin selkeään laskuun ja rahaa tarvittiin muutosprosessiin, niin oikeastaan muuta ei ollut tehtävissä.

ericsson-osinko-q42019b

Vuonna 2020 maksettava osinko nousi 1,50 kruunuun, mitä yhtiön selkiytynyt tilanne tukee. Ja kuten edellä Rahavirta-kappaleessa totesin, niin jatkossa mahdollisuudet hyvään osinkokehitykseen ovat olemassa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ericsson: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 0,75 3/2019 1,00 3/2018 1,00
10/2020e 0,75
YHTEENSÄ 1,50 1,00 1,00
+50,0% +0,0% +0,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 1,50 kruunua, mikä maksetaan kahdessa erässä

  • 0,75 SEK – irtoaa 1.4.2020
  • 0,75 SEK – irtoaa 1.10.2020

Tällä osakkeen hinnalla (69 SEK) osinkotuotoksi tulisi noin 2,2 prosenttia. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osingot perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (18.3.2020) 69,20 81,56 77,92 53,85 53,50 82,30 94,35 78,50
Lkm (000) 3 320 000 3 320 000 3 318 000 3 317 000 3 263 000 3 289 000 3 270 000 3 257 000
Markkina-arvo (Mrd) 229,74 270,78 258,54 178,62 174,57 270,68 308,52 255,67
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 227 216 210 838 205 378 220 316 246 920 227 963 227 376
Liikevoitto 10 564 1 242 -34 743 5 187 21 805 16 863 17 845
Nettotulos 2 223 -6 530 -32 576 1 012 13 549 11 143 12 174
Marginaali 1,0% -3,1% -15,9% 0,5% 5,5% 4,9% 5,4%
EPS 0,67 -1,97 -9,82 0,31 4,12 3,41 3,74
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 45 079 38 389 35 884 36 966 40 224 40 988 42 095
Liikearvo 31 200 30 035 27 815 43 387 41 087 38 330 31 544
Muut varat 200 104 200 337 196 183 202 994 203 052 214 240 195 551
Tase yhteensä 276 383 268 761 259 882 283 347 284 363 293 558 269 190
Oma pääoma 82 559 86 978 96 935 139 817 146 525 144 306 140 204
Vähemmistö -681 792 636 675 841 1 003 1 419
Korolliset velat 47 578 33 125 33 045 26 686 25 120 24 145 29 455
Muut vastuut 146 927 147 866 129 266 116 169 111 877 124 104 98 112
Tase yhteensä 276 383 268 761 259 882 283 347 284 363 293 558 269 190
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 16 873 9 342 9 601 14 010 20 597 18 702 17 389
Investoinnit: Capex -5 118 -3 975 -3 877 -6 129 -7 037 -4 800 -4 125
Vapaa rahavirta (FCF) 11 755 5 367 5 724 7 881 13 560 13 902 13 264
Investoinnit: Muut 1 577 -157 -12 193 -2 154 -950 -2 713 -6 984
Investointien jälkeen 13 332 5 210 -6 469 5 727 12 610 11 189 6 280
Rahoitus: Voitonjako -4 450 -3 425 -3 424 -12 263 -11 168 -9 846 -9 063
Rahoitus: Muut -2 450 -652 8 902 521 458 -8 379 -445
Rahavarojen muutos 6 432 1 133 -991 -6 015 1 900 -7 036 -3 228
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,50 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,50 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75
Osinkotuotto 2,2% 1,2% 1,3% 1,9% 6,9% 4,1% 3,2% 3,5%
Osinko/nettotulos 149,3% -50,8% -10,2% 1193,0% 82,5% 88,0% 73,6%
Osinko/FCF 28,2% 61,8% 57,9% 153,2% 82,5% 70,6% 67,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 1905,0 384,2 52,5 18,1
PE (3v) 20,4 22,0 31,6 25,0
PE 121,8 172,5 20,0 27,7 21,0
EV/EBIT 25,9 203,9 31,7 11,7 17,3 13,6
Oma pääoma/osake 24,66 26,45 29,42 43,06 44,81 44,44 43,48
P/B 3,31 2,95 1,83 1,24 1,84 2,12 1,81
ROE 2,6% -7,0% -27,4% 0,7% 9,3% 7,8% 8,7%
ROI 8,4% 1,0% -23,3% 3,1% 12,8% 9,9% 10,6%
Omavaraisuusaste 29,6% 32,7% 37,5% 49,6% 51,8% 49,5% 52,6%
Gearing 3,1% -6,0% -2,9% -7,3% -10,2% -11,6% -8,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

Yhtiön tekemien uudelleenjärjestelyjen johdosta vuoden 2016 tulostiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä rakennetta. Yhtiö ei kuitenkaan ole julkistanut vuoden 2016 oikaistuja kvartaalilukuja, joten taulukossa on käytetty aikoinaan raportoituja lukuja. Tästä syystä tämän taulukon tunnusluvut (Q4/2016) eroavat varsin paljon yo. ”vuositaulukosta”.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 84,56 78,66 88,10 85,42 77,92 78,88 69,26 52,92 53,85 46,77
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Osinkotuotto (ennuste) 1,8% 1,9% 1,7% 1,8% 1,3% 1,3% 1,4% 1,9% 1,9% 2,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,67 -2,65 0,06 -1,02 -1,97 -5,55 -7,53 -7,10 -9,94 -4,79
PE 126,5 1 360,2
EV/EBIT 26,9 99,7 29,0 43,8 203,9
ROE 2,6% -10,1% 0,2% -3,8% -7,0% -17,4% -22,8% -21,2% -27,4% -12,6%
ROI 8,4% 2,0% 7,8% 5,2% 1,0% -11,7% -16,4% -16,9% -23,3% -10,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus