F-Secure: Ennusteet

Päivitetty 7.9.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

f-secure-kvartaalituloslaskelma-q22018

Näkymät 2018

MWR InfoSecurity hankinnan myötä F-Secure päivitti vuoden 2018 näkymiään

  • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa yli +35 prosenttia (2017: 72,6 M EUR)
  • Kuluttajatietoturvan liikevaihto pysyy samalla tasolla (2017: 97,1 M EUR)
  • oikaistu käyttökate (UUSI) on noin 14 – 18 miljoonaa euroa (2017: 18,1 M EUR)

Oikaistuun käyttökatteeseen F-Secure on tehnyt tähän mennessä noin -0,6 miljoonan euron kulun liittyen yrityshankintoihin. Jos tämän arvioi olevan noin -1,0 miljoonaa euroa vuonna 2018, niin saadaan käyttökate (EBITDA), joka olisi 13-18 miljoonaa euroa.

Poistoja ja arvonalentumisia oli vuosi sitten noin -6,3 miljoonaa ja tälle vuodelle niitä on kertynyt -3,2 miljoonaa euroa, joten koko vuoden arviona voisi olla -8 miljoonaa euroa. Jos ajatellaan, että hankittu MWR InfoSecurity tuo itsessään poistoja mukanaan omassa taseessaan.

Tästä saadaan liiketulokseksi (ebit) 5 – 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 liiketulos oli 11,6 miljoonaa ja tähän mennessä liiketulosta on kertynyt 2,8 miljoonaa euroa. Eli pientä kohentumista olisi odotettavissa alkuvuoteen nähden, mutta näillä arvioilla liiketulos jäisi vuodesta 2017.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

F-Securella ei ole segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen. Yhtiö julkistaa liikevaihdot kuluttaja- ja yritysliiketoimintojen sekä maantieteellisten alueiden välillä. Nämä luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty F-Secure: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 195,0 55,0 53,5 43,4 43,1 169,8 44,4 41,2 43,3 40,9
Muutos (%) 14,8% 23,9% 29,9% 0,2% 5,4% 7,3% 4,7% 6,2% 10,2% 8,2%
Liiketulos 8,0 2,7 2,5 0,5 2,3 11,6 3,7 4,1 2,2 1,6
Muutos (%) -31,0% -27,0% -39,0% -77,3% 43,8% -39,6% -46,4% -8,9% -52,2% -50,0%
Marginaali 4,1% 4,9% 4,7% 1,2% 5,3% 6,8% 8,3% 10,0% 5,1% 3,9%

Kuten edellä jo todettiin, niin F-Secure arvioi, että yritystietoturvan liikevaihto kasvaa yli +35 prosenttia vuonna 2018. Sen sijaan kuluttajatietoturvan liikevaihto jää edellisvuoden tasolle. Kuluttajatietoturvan kehitystä jarruttaa erään operaattoriasiakkaan menetys E-Amerikassa.

Vuonna 2017 kuluttajatietoturvan liikevaihto oli 97,5 miljoonaa euroa, joten käytetään tätä samaa arvoa vuoden 2018 liikevaihdon arvioinnissa. Yritystietoturvan liikevaihto oli 72,2 miljoonaa euroa vuonna 2017. Eli jos tähän tulee +35 prosentin parannus, niin se tarkoittaisi noin 97,5 miljoonan euron liikevaihtoa.

Näitä lukuja käyttäen saadaan liikevaihtoennusteeksi 195 miljoonaa, josta haarukaksi 190 – 200 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

F-Secure arvioi, että tilikauden 2018 oikaistu käyttökate on 14 – 18 miljoonaa euroa. Oikaistuun käyttökatteeseen F-Secure on tehnyt tähän mennessä noin -0,6 miljoonan euron kulun liittyen yrityshankintoihin. Jos tämän arvioi olevan noin -1,0 miljoonaa euroa vuonna 2018, niin saadaan käyttökate (EBITDA), joka olisi 13-18 miljoonaa euroa.

Poistoja ja arvonalentumisia oli vuosi sitten noin -6,3 miljoonaa ja tälle vuodelle niitä on kertynyt -3,2 miljoonaa euroa, joten koko vuoden arviona voisi olla -8 miljoonaa euroa. Jos ajatellaan, että hankittu MWR InfoSecurity tuo itsessään poistoja mukanaan omassa taseessaan.

Tästä saadaan liiketulosennusteeksi (ebit) 5 – 10 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Yhtiön rahoitus- ja muiden kulujen osuus kokonaisuudesta on varsin pieni, joten liiketulos määrittää pitkälti tuloksen ennen veroja tilanteen. Koska yhtiöllä ei ole korollisia velkoja, niin korkokulut ovat monesti kääntyneet korkotuotoiksi. MWR InfoSecurity -yhtiön hankintaa varten F-Secure otti lainaa, joten tästä aiheutuu jatkossa rahoituskuluja. Tein rahoituskuluarvion noin -0,9 miljoonan euron kvartaaliluvulla.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 8,0 2,7 2,5 0,5 2,3 11,6 3,7 4,1 2,2 1,6
Rahoituskulut (netto) -3,5 -0,9 -0,9 -0,7 -1,0 0,8 -0,4 0,2 1,1 -0,1
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 4,5 1,8 1,6 -0,2 1,3 12,4 3,3 4,3 3,3 1,5
Verot -2,0 -0,7 -0,6 0,0 -0,7 -1,4 -0,9 -1,1 1,1 -0,5
Nettotulos 2,5 1,1 1,0 -0,2 0,6 11,0 2,4 3,2 4,4 1,0

Veroja arvioidessani käytin kaavamaista -0,6 miljoonan euron kvartaalilukemaa, jonka johdosta prosenttimääräinen veroprosentti asettuu isoksi. Tämä tuo hieman puskuria tulosennusteeseen.

Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 2 – 4 miljoonaa euroa.

F-Securen tulosluvut ovat varsin pieniä, joten muutaman sadan tuhannen euron muutos voi näkyä isona prosenttimuutoksena.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Kuluttajatietoturva on kehittynyt nihkeästi viime vuosien aikana – osittain menetetyn asiakkaan johdosta. Saako yhtiö tämän osa-alueen takaisin kasvu-uralle? Vai jääkö se matelemaan noin 95 – 100 miljoonan euron liikevaihtolukemaan vielä useaksi vuodeksi?
  • Yritystietoturva on sen sijaan kehittynyt hyvin, jota myös vastikään hankittu MWR InfoSecurity tuo oman lisänsä. Miten hyvin tämä osa-alue kehittyy jatkossa? Miten yritystietoturvaan vaikuttaa mahdollinen globaali taantuma – mikäli sellainen tässä muutaman vuoden sisään tulee?
  • Tulosmarginaalit ovat varsin ohuet eli pystyykö yhtiö kasvattamaan marginaaleja tulevina vuosina? Onko yhtiöllä sellaista hinnoitteluvoimaa, jolla hintoja voidaan merkittävästi nostaa?

Tein tilikauden 2019 liikevaihtoennusteen siitä ajatuksesta, että hankittu MWR InfoSecurity tuo vuoden alkupuoliskolle noin +10 miljoonan euron kvartaalikohtaisen lisän. Ja muutoin orgaaninen kasvu olisi noin +2 miljoonaa euroa per kvartaali. Samankaltainen noin +5 prosentin orgaaninen liikevaihdon kasvu jatkuisi myös vuonna 2020.

Liiketuloksen arvioin kohenevan noin 3 miljoonaan euroon per kvartaali vuonna 2019 ja odotan yhtiön marginaalien hieman kohentuvan vuonna 2020, mikä näkyisi tuloskunnon selvänä prosentuaalisena kasvuna. Toisaalta nykyinen lähtötilanne on varsin heikko, joten prosenttimuutosten tuleekin olla varsin isoja pienistäkin euromääräisistä kasvuluvuista.

MWR InfoSecurityn hankinnasta yhtiölle tulee korollisia velkoja, josta syystä arvioin rahoituskulujen olevan noin -3 miljoonaa euroa molempina vuosina. Veroasteen arvioin olevan noin 20 – 22 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 235,0 224,0 57,0 57,0 55,0 55,0
Muutos (%) 4,9% 14,9% 3,6% 6,5% 26,7% 27,6%
Liiketulos 13,0 11,6 3,0 3,0 2,8 2,8
Muutos (%) 12,1% 45,0% 11,1% 20,0% 460,0% 21,7%
Marginaali 5,5% 5,2% 5,3% 5,3% 5,1% 5,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 13,0 11,6 3,0 3,0 2,8 2,8
Rahoituskulut (netto) -3,0 -3,0 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7
Tulos ennen veroja 10,0 8,6 2,2 2,2 2,1 2,1
Verot -2,0 -1,7 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4
Nettotulos 8,0 6,9 1,7 1,8 1,7 1,7

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset