Fastenal: Ennusteet

Päivitetty 20.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fast-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät 2020

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tilikaudelle 2020.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

TAULUKKO POISTETTU

Liikevaihtoennuste

Tilikauden 2019 edetessä taloudellisen aktiviteetin hidastuminen alkoi näkyä Fastenalin liikevaihdon kasvuvauhdin hidastumisena. Yhtiön liikevaihto kasvoi jokin aika sitten yli 10 prosentin tahdilla, mutta Q4:lla kasvu jäi 3,7 prosenttiin. Q4:n myyntiä painoi tämän vuoden juhlapyhien ajoittuminen sekä rakennuskohteiden odotettua pidemmät seisokit. Oheinen kaavio kuvaa hyvin hiljaisempaa markkinatilannetta.

fast-esityskalvo-q42019
Kuva: Fastenalin Q4/2019 esitys (s. 5) https://s23.q4cdn.com/591718779/files/doc_news/2019/12/Q4-2019-Investor-Presentation-01.16-R38_FINAL.pdf

Fastenalin vuoden 2019 aikana tehdyt hintojen korotukset ovat toisaalta tukeneet liikevaihdon kehitystä.

Liiketulosennuste

Myyntikate on ollut hienoisessa laskussa (noin -1 prosenttiyksikköä) jo jonkin aikaa. Katteita ovat laskeneet myynnin siirtyminen alempikatteisiin tuotteisiin sekä nousseet kustannukset. Heikompi markkinatilanne on laskenut myös tavaroiden kuljetustuottoja, joiden kohdalla kustannusrakenne painottuu kiinteisiin kustannuksiin. Se osaltaan painaa marginaaleja.

Q4:n liiketulosmarginaali jäi vertailukauden alapuolelle (46,9 vs 47,7 %). Yhtiö on pystynyt pitämään muita toiminnan kuluja kurissa. Q4:n liiketulos kasvoi liikevaihdon tukemana 2,4 prosenttia.

Koko vuoden 2019 liiketulosmarginaali jäi pitkästä aikaa alle 20 prosentin (19,8 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Rahoituskulut (netto) ovat olleet hienoisessa nousussa viimeiset parin vuoden ajan. Arvelen tilikauden 2020 kvartaalikohtaisten rahoituskulujen olevan hieman korkeampia kuin vuonna 2019 (13,5 M USD).

Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 veroaste olisi noin 24,5 – 25,0 prosenttia, joten käytin tätä veroja laskiessani.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus