Fastenal: Ennusteet

Päivitetty 10.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fast-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tilikaudelle 2018. Sen sijaan yhtiö on aiemmin arvioinut, että USA:n verouudistuksen johdosta veroaste olisi noin 24 – 26 prosenttia.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 4 900,0 1 166,5 1 279,8 1 267,9 1 185,8 4 390,5 1 088,5 1 132,8 1 121,5 1 047,7
Muutos (%) 11,6% 7,2% 13,0% 13,1% 13,2% 10,8% 14,8% 11,8% 10,6% 6,2%
Liiketulos 985,0 219,2 262,3 269,0 234,5 881,8 203,3 228,5 237,5 212,5
Muutos (%) 11,7% 7,8% 14,8% 13,3% 10,4% 10,8% 11,4% 12,6% 13,5% 5,6%
Marginaali 20,1% 18,8% 20,5% 21,2% 19,8% 20,1% 18,7% 20,2% 21,2% 20,3%

Liikevaihtoennuste

Alkuvuoden 2018 liikevaihto jatkoi vuonna 2017 alkanutta hyvää (+13 %) kasvutrendiä. Liikevaihdon kasvua tuki myyntimäärien hyvä kehitys sekä nousseet myyntihinnat. Markkinakysyntää tuki edelleen raskaiden koneiden, teollisuuden sekä rakentamisen hyvä veto.

Q4:lle arvioin kasvuvauhdin hieman hiljenevän, sillä vertailukauden luvut olivat jo varsin hyviä. Tästäkin huolimatta tilikauden 2018 liikevaihdon kasvu olisi lähes +12 prosenttia.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain noin 4,85 – 4,95 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Myyntikate on ollut hienoisessa laskussa jo viimeisen 12 kuukauden ajan ja laski nyt Q1-Q3/2018 noin 48,5 prosenttiin (Q1-Q3/2017: 49,4 %). Katteita ovat laskeneet myynnin siirtyminen alempikatteisiin tuotteisiin sekä nousseet kustannukset. Liiketulosmarginaali on kuitenkin pysynyt entisellään, sillä myynnin ja hallinnon suhteelliset kulut ovat hienoisessa laskussa.

Arvelen Q4:lla marginaalin olevan edellisvuoden tasolla, mikä pitäisi koko tilikauden 2018 liiketulosmarginaalin edellisvuosien tapaan 20,1 prosentissa. Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain noin 975 – 1 000 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 985,0 219,2 262,3 269,0 234,5 881,8 203,3 228,5 237,5 212,5
Rahoituskulut (netto) -11,5 -2,9 -2,9 -3,1 -2,6 -8,7 -2,5 -2,5 -2,1 -1,6
Muut kulut 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 973,5 216,3 259,4 265,9 231,9 873,1 200,8 226,0 235,4 210,9
Verot -228,5 -54,4 -61,8 -54,7 -57,6 -294,5 -48,4 -82,9 -86,5 -76,7
Nettotulos 745,0 161,9 197,6 211,2 174,3 578,6 152,4 143,1 148,9 134,2

Rahoituskulut (netto) ovat olleet hienoisessa nousussa viimeiset parin vuoden ajan. Arvelen Q4:n rahoituskulujen olevan Q3:n tasolla eli noin -3,1 miljoonassa dollarissa eli koko vuoden kuluiksi tulisi -11,5 miljoonaa dollaria. Tämän vaikutus kokonaisuuteen on kuitenkin varsin pieni.

Q4:n veroasteen arvioin olevan noin 25 prosenttia.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 730 – 750 miljoonaa dollaria. Vuoden 2017 vero-oikaistu tulos oli 547,6 miljoonaa dollaria, joten tähän nähden tulos kasvaisi roimasti. Reilun 185 miljoonan dollarin tulosparannuksesta alhaisempi verotus selittää noin puolet. Loppuosa tulee parantuneen myynnin seurauksena.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Fastenalin kysyntään? Entä tuleeko joillekin yhtiön myymille tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on Fastenalin hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Fastenalin myynti on parina viime vuotena kasvanut noin +10 – 12 prosentin tahdilla, mutta arvioin, että myynnin paras kasvuvauhti hieman laantuisi tuleville vuosille. Hyvää se olisi kuitenkin edelleen eli noin +5,5 – 6,5 prosentin tasoa. Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän viime vuosien tavoin noin 20 prosentissa, mikä pitäisi liiketulosta myös hyvässä kasvussa.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 10 – 15 miljoonassa dollarissa, mutta näiden vaikutus kokonaisuuteen on varsin vähäinen. Veroasteena käytin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 5 500 5 225 1 225 1 375 1 350 1 275
Muutos (%) 5,3% 6,6% 5,0% 7,4% 6,5% 7,5%
Liiketulos 1 100 1 050 230 285 285 250
Muutos (%) 4,8% 6,6% 4,9% 8,7% 5,9% 6,6%
Marginaali 20,0% 20,1% 18,8% 20,7% 21,1% 19,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 1 100 1 050 230 285 285 250
Rahoituskulut (netto) -14 -12 -3 -3 -3 -3
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 1 086 1 038 227 282 282 247
Verot -271 -258 -57 -70 -70 -61
Nettotulos 815 780 170 212 212 186

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset