Fortum: Ennusteet

Päivitetty 27.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Fortum raportoi Q4/2018 tuloksensa perjantaina 1.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fortum-kvartaalituloslaskelma-q32018

HUOM! Kuvaan ei ole merkitty Q1-Q3/2015 nettotuloksia, sillä yhtiö kirjasi yli 4 miljardin euron sähkönsiirtoon liittyvät myyntivoitot ja toisaalta lähes -1 miljardin euron alaskirjaukset Ruotsin ydinvoimaloiden sulkemiseen liittyen.

Näkymät tilikaudelle 2018

Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle:

 • loppuvuosi 2018: 30 euroa/MW (80 %)
 • 2019: 30 euroa/MWh (65 %)
 • 2020: 28 euroa/MWh (35 %).

Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600–700 miljoonaa euroa vuonna 2018. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Lisäksi Fortum kertoi, että

Pohjoismaiset vesivarastot pienenivät neljänneksen aikana edelleen normaalitasoon verrattuna. Vaje oli merkittävin Ruotsissa. Tällä oli voimakas vaikutus Fortumin vesivoiman tuotantomääriin, jotka olivat historiallisen alhaiset ja rasittivat tulosta. Neljänneksen viimeisten viikkojen aikana vesivarastot kasvoivat, mutta vain Norjassa.

Varsinaista liikevaihto- tai tulosarviota yhtiö ei anna.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Fortum jakaa toimintansa neljään eri segmenttiin:

 • Generation: vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat mm. ydinvoima-, vesivoima- ja lämpövoimatuotanto.
 • City Solutions: kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö, biopolttoaineet sekä muut kiertotalouden ratkaisut. Segmentillä on liiketoimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Segmenttiin kuuluvat myös Fortumin 50 %:n omistusosuus ruotsalaisesta Fortum Värmestä.
 • Consumer Solutions: kattaa sähkö- ja kaasutuotteiden vähittäismyynnin Pohjoismaissa ja Puolassa mukaan lukien asiakaspalvelun, laskutuksen sekä perinnän.
 • Russia: koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Segmentti sisältää myös Fortumin yli 29 prosentin omistusosuuden TGC-1:ssä. Yhtiöllä on toimintaa Länsi-Siperiassa (Tjumen ja Hanti-Masia), jossa asiakkaina ovat öljy- ja kaasuteollisuuden toimijat sekä Uralilla (Tšeljabinsk) palvellen metalliteollisuutta.

Fortum: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Generation 1 700 410 369 433 488 1 662 431 367 399 465
Muutos (%) 2,3% -4,9% 0,5% 8,5% 4,9% 1,2% -2,0% -1,3% 5,0% 3,1%
City Solutions 1 025 314 167 180 364 996 330 178 201 287
Muutos (%) 2,9% -4,8% -6,2% -10,4% 26,8% 27,7% 4,8% 53,4% 66,1% 25,9%
Consumer Solutions 1 725 524 331 325 545 1 095 451 238 164 242
Muutos (%) 57,5% 16,2% 39,1% 98,2% 125,2% 64,4% 105,0% 88,9% 12,3% 39,1%
Russia 1 075 311 200 228 336 1 101 314 200 238 349
Muutos (%) -2,4% -1,0% 0,0% -4,2% -3,7% 23,0% 8,7% 14,3% 30,8% 40,2%
Muut -425 -102 -96 -79 -148 -333 -93 -65 -65 -110
YHTEENSÄ 5 100 1 457 971 1 087 1 585 4 521 1 433 918 937 1 233
Muutos (%) 12,8% 1,7% 5,8% 16,0% 28,5% 24,5% 25,4% 25,4% 22,0% 24,7%

Liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana +18 prosenttia.

Generation-segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa pieneni kesällä selvästi, kun vesivoimatuotanto laski 2,1 TWh erittäin alhaisten tulovirtaamien ja vesivarastojen seurauksena. Generation-segmentin saavutettu sähkönhinta nousi, mutta se ei riittänyt kompensoimaan alhaisempaa vesivoimatuotannon vaikutusta.

City Solutions -segmentin lämmönmyynti kasvoi +13 prosenttia Q1-Q3 pääasiassa Fortum Oslo Varmen yhdistelemisen seurauksena. Toisen neljänneksen lämpimän sään negatiivinen vaikutus kumosi ensimmäisen neljänneksen kylmän sään positiiviset vaikutukset.

Consumer Solutions -segmentin Q1-Q3 liikevaihdon kasvua tuki Hafslundin yhdisteleminen sekä helmi- ja maaliskuun kylmä sää, joka kasvattivat sähkönmyyntiä ja sen myötä segmentin liikevaihtoa. Kilpailu ja asiakasvaihtuvuus Pohjoismaiden markkinoilla olivat edelleen haasteita.

Russia-segmentin Q1-Q3 liikevaihto laski Venäjän ruplan heikkenemisen seurauksena. Saatujen CSA-maksujen sekä lämmön- ja sähkönmyynnin kasvu kumosi osan negatiivisesta vaikutuksista.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 5,0 – 5,2 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Generation 675 121 45 230 279 501 163 74 34 230
Muutos (%) 34,7% -25,8% -39,2% 576,5% 21,3% 48,2% 111,7% 311,1% 6,3% 9,0%
City Solutions 115 63 -23 -13 88 103 64 -20 0 59
Muutos (%) 11,7% -1,6% 49,2% 21,2% 3,2% 1,7%
Consumer Solutions 95 31 26 22 16 39 25 15 8 -9
Muutos (%) 143,6% 24,0% 73,3% 175,0% -33,9% 13,6% 25,0% -60,0%
Russia 275 93 41 37 104 296 85 26 53 132
Muutos (%) -7,1% 9,4% 57,7% -30,2% -21,2% 31,0% 26,9% 116,7% 47,2% 18,9%
Muut -45 -21 1 -20 -5 219 -22 293 -29 -23
YHTEENSÄ 1 115 287 90 256 482 1 158 315 388 66 389
Muutos (%) -3,7% -8,9% -76,8% 287,9% 23,9% 83,2% 55,9% -6566,7% -1,5% 5,4%
Marginaali 21,9% 19,7% 9,3% 23,6% 30,4% 25,6% 22,0% 42,3% 7,0% 31,5%

Liiketulos laski alkuvuoden aikana -1,7 prosenttia, mutta vertailukelpoinen liiketulos kasvoi +27 prosenttia (654 vs 516 M EUR). Tätä kasvua tuki mm.

 • saavutettujen sähkönhintojen nousu,
 • Hafslundjärjestelyjen yhdistelemisen positiivinen vaikutus,
 • Ruotsin vesi- ja ydinvoimaloiden kiinteistö- ja kapasiteettiverojen lasku,
 • saatujen CSA-maksujen kasvu Venäjällä sekä
 • +26 miljoonan euron voitto, joka saatiin Fortumin aurinkovoimayhtiön myynnistä Intiassa.
 • Erittäin matala vesivoimatuotanto kolmannella neljänneksellä sekä Venäjän ruplan heikkeneminen pienensivät tulosparannuksen vaikutusta.

Kesäkuussa 2018 Fortum myi 10 prosentin omistusosuutensa Hafslund Produksjonista ja kirjasi myynnistä +77 miljoonan euron kertaluonteisen verovapaan myyntivoiton Generation-segmentin tulokseen.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 1 075 – 1 150 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos (ebit) 1 115 287 90 256 482 1 158 315 388 66 389
Rahoituskulut (netto) -185 -52 -58 -39 -36 -195 -49 -58 -52 -36
Muut kulut 140 57 12 24 47 149 34 21 35 59
Tulos ennen veroja 1 070 292 44 241 493 1 112 300 351 49 412
Verot -175 -57 1 -25 -94 -229 -43 4 -118 -72
Vähemmistön osuus -20 -9 5 0 -16 -16 -12 2 -1 -5
Nettotulos 875 226 50 216 383 867 245 357 -70 335

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 850 – 900 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Millaisia vaikutuksia Fortumin liikevaihtoon taikka tulokseen on yhtiön viime vuosien yritysjärjestelyillä.
 • Miten Venäjän talous kehittyy ja kiristyykö (tai lieveneekö) Venäjään vastaan asetetut pakotteet? Miten ruplan kurssi kehittyy tulevina vuosina.
 • Uniperilla on suhteellisen paljon hiilivoimaa (30 %) ja monissa Euroopanmaissa on tehty tai tullaan tekemään hiilivoimaloiden sulkemispäätöksiä. Näin on esimerkiksi Ranskassa, jossa hiilivoimalat ajetaan alas 2021 mennessä. Miten tämä vaikuttaa Uniperin tuloksenteko- ja osingonmaksukykyyn?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto nousee noin +2 prosenttia per vuosi
 • liiketulos pysyy noin 1,1 – 1,2 miljardissa eurossa

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 5 300 5 200 1 480 990 1 110 1 620
Muutos (%) 1,9% 2,0% 1,6% 2,0% 2,1% 2,2%
Liiketulos (ebit) 1 150,0 1 100,0 265,0 125,0 235,0 475,0
Muutos (%) 4,5% -1,3% -7,7% 38,9% -8,2% -1,5%
Marginaali 21,7% 21,2% 17,9% 12,6% 21,2% 29,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos (ebit) 1 150 1 100 265 125 235 475
Rahoituskulut (netto) -200 -190 -50 -50 -45 -45
Muut kulut 340 280 70 70 70 70
Tulos ennen veroja 1 290 1 190 285 145 260 500
Verot -270 -245 -60 -25 -60 -100
Vähemmistön osuus -20 -20 -5 -5 -5 -5
Nettotulos 1 000 925 220 115 195 395

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset