Fortum: Ennusteet

Päivitetty 29.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fortum-kvartaalituloslaskelma-q22019

HUOM! Kuvaan ei ole merkitty Q1-Q3/2015 nettotuloksia, sillä yhtiö kirjasi yli 4 miljardin euron sähkönsiirtoon liittyvät myyntivoitot ja toisaalta lähes -1 miljardin euron alaskirjaukset Ruotsin ydinvoimaloiden sulkemiseen liittyen.

Näkymät tilikaudelle 2019

Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle:

 • 2019: 33 euroa/MWh (80 %)
 • 2020: 31 euroa/MWh (60 %).

Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600 – 650 miljoonaa euroa vuonna 2019. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Varsinaista liikevaihto- tai tulosarviota yhtiö ei anna.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Fortum jakaa toimintansa neljään eri segmenttiin:

 • Generation: vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat mm. ydinvoima-, vesivoima- ja lämpövoimatuotanto.
 • City Solutions: kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö, biopolttoaineet sekä muut kiertotalouden ratkaisut. Segmentillä on liiketoimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Segmenttiin kuuluvat myös Fortumin 50 %:n omistusosuus ruotsalaisesta Fortum Värmestä.
 • Consumer Solutions: kattaa sähkö- ja kaasutuotteiden vähittäismyynnin Pohjoismaissa ja Puolassa mukaan lukien asiakaspalvelun, laskutuksen sekä perinnän.
 • Russia: koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Segmentti sisältää myös Fortumin yli 29 prosentin omistusosuuden TGC-1:ssä. Yhtiöllä on toimintaa Länsi-Siperiassa (Tjumen ja Hanti-Masia), jossa asiakkaina ovat öljy- ja kaasuteollisuuden toimijat sekä Uralilla (Tšeljabinsk) palvellen metalliteollisuutta.

Fortum: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Generation 1 875 537 400 450 488 1 842 546 371 435 490
Muutos (%) 1,8% -1,6% 7,8% 3,4% -0,4% 10,8% 26,7% 1,1% 9,0% 5,4%
City Solutions 1 150 353 185 219 393 1 073 347 171 185 370
Muutos (%) 7,2% 1,7% 8,2% 18,4% 6,2% 7,7% 5,2% -3,9% -8,0% 28,9%
Consumer Solutions 1 900 549 325 329 697 1 748 547 331 325 545
Muutos (%) 8,7% 0,4% -1,8% 1,2% 27,9% 59,6% 21,3% 39,1% 98,2% 125,2%
Russia 1 050 303 210 239 298 1 069 305 200 228 336
Muutos (%) -1,8% -0,7% 5,0% 4,8% -11,3% -2,9% -2,9% 0,0% -4,2% -3,7%
Muut -475 -101 -95 -93 -186 -490 -146 -101 -87 -156
YHTEENSÄ 5 500 1 641 1 025 1 144 1 690 5 242 1 599 972 1 086 1 585
Muutos (%) 4,9% 2,6% 5,5% 5,3% 6,6% 15,9% 11,6% 5,9% 15,9% 28,5%

Alkuvuoden 2019 liikevaihto kasvoi +6,6 prosenttia sähkönhintojen nousun seurauksena.

Generation-segmentin H1/2019 sähköntuotanto Pohjoismaissa pieneni alhaisten vesivarastojen seurauksena. Tuotantomäärät kääntyivät kuitenkin Q2:lla jo hienoiseen nousuun. Saavutettu sähkön tukkumyyntihinta nousi +10 prosenttia H1/2019 aikana. Kasvua vauhdittivat suojaushintojen ja spot-hintojen nousu sekä vesivoimatuotannon onnistunut optimointi.

City Solutions -segmentin alkuvuoden 2019 lämmönmyynti laski -3 prosenttia lämpimämmän sään seurauksena. Liikevaihto kuitenkin nousi +10 prosenttia hintojen nousun johdosta.

Consumer Solutions -segmentin sähkönmyynti laski -3 prosenttia pääsiassa edellisvuotta pienemmän asiakaskunnan ja lämpimämmän sään seurauksena. Liikevaihto kuitenkin kasvoi (+18 %) markkinahintojen nousun myötä. Kilpailu oli edelleen kovaa ja asiakasvaihtuvuus suurta Pohjoismaissa.

Russia-segmentin liikevaihto laski (-5 %), koska ruplan kurssi heikkeni ja Tšeljabinskin lämmönjakelutoiminta siirrettiin Yustek-yhteisyritykselle.

Parina viime vuotena liikevaihto on kasvanut isoin loikkauksin (16 ja 25 %). Arvioin, että vuodelle 2019 liikevaihdon kasvu jää vajaaseen +5 prosenttiin. Vuosi 2018 oli sähkön ja lämmöntuotannon kannalta hyvä vuosi, sillä kylmä ja pitkälle kesään jatkunut talvikausi tuki kysyntätilannetta. Lisäksi kuuma ja kuiva kesä laski vesivarastojen tasoja, joka nosti sähkön hintaa. Tein ennusteen siitä ajatuksesta, että vuosi 2019 olisi sääilmiöiden osalta normaalimpi.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 5,3 – 5,6 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Generation 675 223 100 148 204 736 184 45 228 279
Muutos (%) -8,3% 21,2% 122,2% -35,1% -26,9% 46,9% 12,9% -39,2% 570,6% 21,3%
City Solutions 175 76 15 -10 94 130 52 3 -13 88
Muutos (%) 34,6% 46,2% 6,8% 26,2% -18,8% 49,2%
Consumer Solutions 25 12 10 9 -6 75 11 26 22 16
Muutos (%) -66,7% 9,1% -61,5% -59,1% 92,3% -56,0% 73,3% 175,0%
Russia 325 107 50 69 99 273 90 41 38 104
Muutos (%) 19,0% 18,9% 22,0% 81,6% -4,8% -7,8% 5,9% 57,7% -28,3% -21,2%
Muut -100 -11 -25 -32 -32 -76 -28 -24 -19 -5
YHTEENSÄ 1 100 407 150 184 359 1 138 309 91 256 482
Muutos (%) -3,3% 31,7% 64,8% -28,1% -25,5% -1,7% -1,9% -76,5% 287,9% 23,9%
Marginaali 20,0% 24,8% 14,6% 16,1% 21,2% 21,7% 19,3% 9,4% 23,6% 30,4%

Alkuvuoden liiketulos laski peräti -26 prosenttia. Liikevoittoa heikensi mm. suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon -20 (59) miljoonan euron muutos. Lisäksi tuottoja painoi ruplan kurssin heikentyminen sekä Tšeljabinskin lämmönjakelutoiminnan siirtäminen Yustek-yhteisyritykselle.

Liiketulokseen vaikuttavia erillä oli -98 miljoonan euron (H1/2018: +180 M EUR) vaikutus liikevoittoon johtuen pääasiassa ydinjätehuoltorahastoon liittyvästä oikaisusta sekä suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutoksista. Jos nämä oikaisee alkuvuoden tuloksesta, niin tulos olisi kasvanut +15 prosenttia.

Loppuvuoden tulosennusteessa ajatuksena on, että kohonneet sähkönhinnat nostavat tuottoja.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,0 – 1,2 miljardia euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 1 100 407 150 184 359 1 138 309 91 256 482
Rahoituskulut (netto) -125 -46 -40 7 -46 -137 -4 -58 -39 -36
Muut kulut/tuotot 550 -32 10 461 111 39 -44 12 24 47
Tulos ennen veroja 1 525 329 120 652 424 1 040 261 45 241 493
Verot -200 -70 -20 -45 -65 -182 -64 1 -25 -94
Vähemmistön osuus -25 -6 0 0 -19 -16 -5 5 0 -16
Nettotulos 1 300 253 100 607 340 842 192 51 216 383

Rahoituskulujen arvioin nousevan yhtiön velkaisuuden johdosta noin -125 miljoonaan euroon vuonna 2019.

Fortum omistaa noin 50 prosentin osuuden Uniperista, jonka tulos liitetään Fortumin tulokseen yhden kvartaalin viiveellä. Uniper raportoi Q2/2019 tuloksensa arviolta 8.8.2019, joka huomioidaan siten Fortumin Q3/2019 raportissa. Uniperin tulosraportit voi katsoa täältä: https://ir.uniper.energy/websites/uniper/English/3200/reports.html

Fortumin alkuvuoden 2019 tulos sisälsi Uniperin tuottoja noin +433 miljoonaa euroa, jotka on kirjattu muut kulut/tuotot -erään. Uniperin vuoden 2019 tulosennuste on noin 400 – 600 miljoonaa euroa, ja koska yhtiö on alkuvuoden aikana tehnyt voittoa 791 miljoonaa euroa, niin silloin loppuvuoden tulosodotus on -200…-400 miljoonaa euroa tappiollinen. Tästä siis noin puolet tulisi Fortumin tulokseen. Tämän johdosta loppuvuoden muut kulut/tuotot -erän luvut ovat varsin pieniä verrattuna alkuvuoden lukemiin.

Veroina käytin 19 – 20 prosenttia tuloksesta, josta on oikaistu muut kulut/tuotot erä pois.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 1 200 – 1 400 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Millaisia vaikutuksia Fortumin liikevaihtoon taikka tulokseen on yhtiön viime vuosien yritysjärjestelyillä.
 • Miten Venäjän talous kehittyy ja kiristyykö (tai lieveneekö) Venäjään vastaan asetetut pakotteet? Miten ruplan kurssi kehittyy tulevina vuosina.
 • Uniperilla on suhteellisen paljon hiilivoimaa (30 %) ja monissa Euroopanmaissa on tehty tai tullaan tekemään hiilivoimaloiden sulkemispäätöksiä. Näin on esimerkiksi Ranskassa, jossa hiilivoimalat ajetaan alas 2021 mennessä. Miten tämä vaikuttaa Uniperin tuloksenteko- ja osingonmaksukykyyn?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto nousee noin +1,5..+2,0 prosenttia per vuosi
 • liiketulos pysyy noin 1,1 – 1,2 miljardissa eurossa
 • Uniperin vaikutus kasvaa muissa kuluissa/tuotoissa
 • veroaste on 20 prosenttia tuloksesta, josta on oikaistu pois muut kulut/tuotot

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 5 675 5 575 1 660 1 075 1 200 1 640
Muutos (%) 1,8% 1,4% 1,2% 4,9% 4,9% -3,0%
Liiketulos (ebit) 1 200 1 150,0 420 150 150 430
Muutos (%) 4,3% 4,5% 3,2% 0,0% -18,5% 19,8%
Marginaali 21,1% 20,6% 25,3% 14,0% 12,5% 26,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 1 200 1 150 420 150 150 430
Rahoituskulut (netto) -200 -175 -45 -45 -45 -40
Muut kulut/tuotot 600 500 50 75 300 75
Tulos ennen veroja 1 600 1 475 425 180 405 465
Verot -200 -195 -75 -20 -20 -80
Vähemmistön osuus -30 -30 -5 -5 -5 -15
Nettotulos 1 370 1 250 345 155 380 370

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset