Fortum sijoituskohteena

Päivitetty 16.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Fortum Oyj on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin sähköntuottaja suurin sähkönmyyjä. Lämmöntuottajana yhtiö on yksi maailman suurimmista. Yli 65 prosenttia Fortumin sähköntuotannosta on hiilidioksidivapaata vesi- ja ydinvoimaa. Yhtiöllä on noin 2,5 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja yhtiön palveluksessa työskentelee noin 8 190 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

FORTUM18.2.2020 | 22,20 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Fortumin Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys ja alhaiset pääomien tuottoluvut.

Taloudelliset tavoitteet

Fortumin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE): vähintään 10 %
  • Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate: noin 2,5x

Uniper

Fortum hankki vuonna 2018 noin 50 prosentin omistusosuuden Uniperista. Osuuden hinnaksi tuli 3,7 miljardia euroa, josta 1,95 miljardia euroa rahoitettiin kassavaroista ja loput 1,75 miljardia euroa hoidettiin velkarahalla.

Yhtiö tiedotti lokakuussa 2019, että se on tehnyt sopimuksen hankkia 20 prosentin lisäosuus Uniperista, jolloin sen osuus yhtiöstä nousisi noin 70 prosenttiin. Hankinta vaatii vielä viranomaishyväksynnät, jotka yhtiö odottaa saavansa Q1/2020 loppuun mennessä.

Osuus Uniperin tuloksesta kasvattaa Fortumin osakekohtaista tulosta, ja Uniperin osinko kasvattaa Fortumin kassavirtaa. Järjestely nosti Fortumin velkaisuuden yli yhtiön pitkän aikavälin tavoitetason, joka on nettovelan ja käyttökatteen suhteena noin 2,5x. Fortum kuitenkin odottaa, että velkaisuusaste pienenee ajan myötä yhtiön omien toimintojen kassavirran ja Uniperin tulevan osingon yhteisvaikutuksen ansiosta kohti tavoitetasoa.

Lokakuussa 2018 ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi raporttinsa ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. Raportissa korostettiin päästöjä vähentävien toimien kiireellisyyttä. Koko maailman tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, energiasektorin on vähennettävä päästöjä 100 prosentilla jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2050.

Uniperin 38 gigawatin tuotantokapasiteetista noin 50 prosenttia perustuu kaasuun, 30 prosenttia hiileen ja 20 prosenttia on vesi- ja ydinvoimaa. Monissa Euroopan maissa on tehty tai ollaan tekemässä päätöksiä hiilivoiman sulkemisesta (mm. Ranska 2021, Hollanti ja UK 2021 – 2025), joten tämä tuo taloudellisia paineita energiayhtiöiden hiilivoiman tuotannolle.

Vuosi 2018

Fortum kertoi vuodesta 2018 seuraavaa:

Liikevaihto kasvoi 16 % pääasiassa Hafslundin yhdistelemisen ja sähkönhintojen nousun myötä.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani 22 %. Kasvu oli seurausta pääasiassa saavutettujen sähkönhintojen noususta, hankittujen Hafslund-liiketoimintojen yhdistelemisen positiivisesta vaikutuksesta, Ruotsin vesi- ja ydinvoimaloiden kiinteistö- ja kapasiteettiverojen laskusta, saatujen CSA-maksujen kasvusta Venäjällä sekä myyntivoitosta, joka saatiin Fortumin 54 %:n osuudesta aurinkovoimayhtiössä Intiassa. Erittäin alhainen vesivoiman tuotanto kolmannella neljänneksellä sekä Venäjän ruplan heikkeneminen kumosivat osan tulosparannuksen vaikutuksesta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli 151 (347) miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Tilikausi 2019

Fortumin vuosi 2019:

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 1 553 1 599 -2,9% 5 447 5 242 3,9%
Liiketulos (ebit) 444 309 43,7% 1 110 1 138 -2,5%
Nettotulos (omistajille) 356 192 85,4% 1 482 843 75,8%
EPS (EUR) 0,40 0,22 1,67 0,95

Fortumin vuoden liikevaihto kasvoi +3,9 prosenttia pääasiassa sähkönhintojen nousun seurauksena. Lisäksi vesivoiman tuotantomäärät nousivat normaalille tasolleen vuoden takaiselta historiallisen alhaiselta tasolta. Sen sijaan Q4:n liikevaihto laski hieman, missä vertailukauden lukemat olivat erinomaisella tasolla, joten niiden lyöminen oli lähtökohtaisesti haastavaa.

Generation-segmentin vuoden 2019 sähköntuotanto Pohjoismaissa kasvoi vesivoiman ja ydinvoiman tuotantomäärien lisääntymisen seurauksena. Kasvua vauhdittivat suojaushintojen nousu ja vesivoimatuotannon onnistunut optimointi sekä sähkön spot-hintojen nousu ensimmäisellä neljänneksellä. Sen sijaan Q4:lla spot-hinnat kääntyivät laskuun.

City Solutions -segmentin alkuvuoden 2019 lämmönmyynti kasvoi hieman, mutta kääntyi laskuun Q4:lla suhteellisen lämpimän loppusyksyn johdosta. Liikevaihto kuitenkin nousi 7,6 prosenttia hintojen nousun johdosta.

Consumer Solutions -segmentin sähkönmyynti laski pääsiassa edellisvuotta pienemmän asiakaskunnan ja lämpimämmän sään seurauksena. Liikevaihto kuitenkin kasvoi (+5 %) markkinahintojen nousun myötä. Kilpailu oli edelleen kovaa ja asiakasvaihtuvuus suurta Pohjoismaissa.

Russia-segmentin Q1:llä selvästi laskenut liikevaihto kääntyi Q2:lla kasvuun niin, että koko vuoden 2019 liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Sähkönhintojen nousu ja Nyagan 2:n kapasiteettimaksujen kasvu tasoittivat ruplan heikentymisen vaikutuksia. Q4:lla sähköntuotanto laski huoltotoimenpiteiden johdosta, joka piti Q4:n liikevaihtoa vertailukauden tasolla.

H1:n liiketulos laski peräti -26 prosenttia, mutta kääntyi vuoden 2019 toisella puoliskolla selvään nousuun (+42 %). Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 21 prosenttia. Tulos parani pääasiassa Generation-segmentin saavutettujen sähkönhintojen, vesivoiman ja ydinvoiman tuotantomäärien nousun sekä Russia-segmentin tulosparannuksen myötä.

Yhtiö kertoi, että se kirjaa City Solutions -segmentin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulokseen noin 430 miljoonan euron verottoman myyntivoiton.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 1,10 euroa, joka irtoaa 18.3.2020 ja maksetaan 26.3.2020. Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinko perutaan.

Näkymät tilikaudelle 2020

Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle:

  • 2020: 34 euroa/MWh (75 %)
  • 2021: 33 euroa/MWh (40 %).

Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 725 miljoonaa euroa vuonna 2019. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Fortum: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon kehityksessä näkyy sähkönsiirron myynnit vuosien 2013 – 2015 aikana. Toisaalta vuosien 2017 ja 2018 lukuja parantaa Ekokemin, Hafslundin ja DUON:n yritysjärjestelyt.

Nettotulos-kaaviossa on vuosien 2014 ja 2015 kohdalla esitetty ns. jatkuvien toimintojen tulokset. Yhtiö kirjasi vuosille 2014 ja 2015 kertaluontoisia tuottoja 2,1 ja 4,4 miljardin euron edestä, joten nämä huomioiden graafi näyttäisi valoisammalta vuoteen 2015 saakka.

fortum-tuloslaskelma-q42019

Ennusteet-sivulla arvioin vuoden 2020 liikevaihdon olevan x,x miljardia ja nettotuloksen x,x miljardia euroa.

fortum-roeroi-q42019

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat laskeneet 10 vuoden takaiselta hyvältä noin 10 – 20 prosentin tasolta nykyiselle noin 5,0 – 7,5 prosenttiin. Pääosin tämä lasku on seurausta nettotuloksen laskusta. Oman pääoman määrä on kasvanut noin 25 – 30 prosenttia vuosien 2011 – 2013 noin 10,0 miljardista eurosta nykyiselle 12,0 – 13,0 miljardin euron tasolle. Yhtiö teki sähkönsiirron myynnit tavoitellakseen korkeampia pääomien tuottolukuja, joten tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii vielä kovasti töitä.

Tase

Fortumilla on liikearvoa noin 612 miljoonaa euroa. Suhteessa 23,4 miljardin euron taseeseen taikka 1,5 miljardin euron tulostasoon liikearvoa on vähän.

Fortum rahoitti Uniper-kauppaa osittain velalla (1,75 Mrd EUR), mikä näkyykin korollisten velkojen nousuna.

fortum-velkaisuus-q42019

Omavaraisuusaste on viime vuosien aikana kehittynyt tasaisesti ja on nyt 55 – 60 prosentissa (hyvä taso yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on nousussa ja on nyt 40 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Näiden tunnuslukujen perusteella yhtiön velkaisuus on hyvällä tasolla.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

fortum-rahavirta-q42019

Energiayhtiön toiminta sitoo pääomia, joka oikeastaan näkyy näissä kaavioissa. Sähkönsiirron myynnit näkyivät selvänä liiketoiminnan rahavirtojen laskuna. Uniperin tuoma rahavirta näkyy vuodesta 2019 alkaen yhtiön maksamien osinkojen muodossa.

Joka tapauksessa ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet noin 600 – 700 miljoonan euron tasolla viime vuosien aikana. Tämä on pitänyt vapaan rahavirran (FCF) varsin vaatimattomana. Nykyinen osingon taso on vajaat 1 miljardia euroa, joten vapaat rahavirrat ovat jääneet lähes joka vuosi tästä rajasta. Tämä myös selittää sen, miksi Fortumin osingot ovat polkeneet lähes paikoillaan useita vuosia.

Osinko

Kuten ao. kaaviosta nähdään, niin viime vuosien aikana osingon taso on ollut useamman kerran yli 100 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta.

fortum-osinko-q42019

Fortum kertoo osinkopolitiikakseen:

tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Fortum: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 1,10 4/2019 1,10 4/2018 1,10
YHTEENSÄ 1,10 1,10 1,10
+0,0% +0,0% +0,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 1,10 euroa, joka irtoaa 18.3.2020 ja maksetaan 26.3.2020. Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinkoa ei makseta.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (16.3.2020) 12,86 22,00 19,10 16,50 14,57 13,92 17,97 16,63
Lkm (000) 888 312 888 312 888 312 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367
Markkina-arvo (Mrd) 11,42 19,54 16,97 14,66 12,94 12,37 15,96 14,77
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 5 447 5 242 4 520 3 632 3 459 4 088 5 309
Liiketulos 1 110 1 138 1 158 633 -150 1 296 1 508
Nettotulos 1 482 843 866 496 -231 1 082 1 204
Marginaali 27,2% 16,1% 19,2% 13,7% -6,7% 26,5% 22,7%
EPS 1,67 0,95 0,97 0,56 -0,26 1,22 1,36
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 432 586 3 897 5 154 8 202 2 766 1 250
Liikearvo 612 588 613 353 152 170 275
Muut varat 21 320 21 235 17 243 16 457 14 413 18 439 21 823
Varat yhteensä 23 364 22 409 21 753 21 964 22 767 21 375 23 348
Oma pääoma 12 982 11 841 13 048 13 459 13 794 10 864 10 024
Vähemmistö 252 236 239 84 69 71 101
Korolliset velat 6 688 6 093 4 885 5 107 6 007 6 984 9 039
Muut vastuut 3 442 4 239 3 581 3 314 2 897 3 456 4 184
Pääomat yhteensä 23 364 22 409 21 753 21 964 22 767 21 375 23 348
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 015 804 993 621 1 381 1 762 1 548
Investoinnit: Capex -660 -541 -649 -589 -499 -596 -938
Vapaa rahavirta (FCF) 1 355 263 344 32 882 1 166 610
Investoinnit: Muut 291 -3 857 -158 -1 112 6 767 3 412 -6
Investointien jälkeen 1 646 -3 594 186 -1 080 7 649 4 578 604
Rahoitus: Voitonjako -1 000 -977 -977 -977 -1 155 -977 -888
Rahoitus: Muut 161 1 303 -451 -1 007 -1 005 -2 030 604
Rahavarojen muutos 807 -3 268 -1 242 -3 064 5 489 1 571 320
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Osinko (lisä) 0,20
Osinko yhteensä 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,10
Osinkotuotto 5,0% 5,8% 6,7% 7,5% 7,9% 7,2% 6,6%
Osinko/nettotulos 65,9% 115,9% 112,8% 197,0% -423,0% 106,7% 81,2%
Osinko/FCF 72,1% 371,5% 284,1% 3053,8% 110,8% 99,0% 160,2%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 23,8 21,0 15,6 12,9
PE (3v) 18,4 23,1 38,9 28,8 18,1 13,0 10,1
PE 13,2 20,1 16,9 26,1 14,8 12,3
EV (mEUR) 24 799 22 474 15 646 12 897 10 171 20 182 22 563
EV/EBIT 22,3 19,7 13,5 20,4 15,6 15,0
Oma pääoma/osake 14,90 13,60 14,96 15,24 15,61 12,31 11,40
P/B 1,48 1,40 1,10 0,96 0,89 1,46 1,46
ROE 11,7% 6,6% 6,5% 3,6% -1,9% 10,3% 11,5%
ROI 5,8% 6,3% 6,3% 3,3% -0,8% 7,0% 7,8%
Omavaraisuusaste 56,6% 53,9% 61,1% 61,7% 60,9% 51,2% 43,4%
Gearing 39,7% 45,6% 7,4% -0,3% -15,8% 38,6% 76,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 22,00 21,69 19,44 18,23 19,10 21,59 20,44 17,45 16,50 16,89
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Osinkotuotto 5,0% 5,1% 5,7% 6,0% 5,8% 5,1% 5,4% 6,3% 6,7% 6,5%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,67 1,48 1,34 0,90 0,95 1,01 1,35 1,03 0,97 0,86
PE 13,2 14,6 14,5 20,2 20,1 21,4 15,1 16,9 16,9 19,6
EV (mEUR) 24 748 25 243 23 288 21 898 23 666 25 431 24 469 16 899 16 060 16 506
EV/EBIT 22,3 25,9 24,7 21,6 20,8 22,2 17,0 13,5 13,9 15,8
Oma pääoma/osake 14,90 14,23 14,21 13,44 13,60 13,76 13,61 13,93 14,96 14,86
P/B 1,48 1,52 1,37 1,36 1,40 1,57 1,50 1,25 1,10 1,14
ROE 11,7% 10,6% 9,6% 6,6% 6,6% 7,0% 9,7% 6,9% 6,5% 5,8%
ROI 5,7% 5,0% 4,8% 5,5% 6,0% 6,1% 7,8% 6,8% 6,1% 5,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus