Fortum sijoituskohteena

Päivitetty 18.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Q1/2019 tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen arviolta 10.5. – 19.5.2019. Lue tarkempi kuvaus

Fortum Oyj on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin sähköntuottaja suurin sähkönmyyjä. Lämmöntuottajana yhtiö on yksi maailman suurimmista. Yli 65 prosenttia Fortumin sähköntuotannosta on hiilidioksidivapaata vesi- ja ydinvoimaa. Yhtiöllä on noin 2,5 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja yhtiön palveluksessa työskentelee 8 290 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e FORTUM Ennuste
Osake (18.2.2019) 19,75 Osinko 12 kk 1,10
Markkina-arvo (Mrd) 17,5 Osinkotuotto 5,6%
Liikevaihto (M) 5 475 (+4,4%) Osinko/EPS 117% 4v ka
Nettotulos (M) 1 125 (+33,5%) Osinko/FCF 378% 4v ka
EPS 1,27 Omav.aste 54%
PE 15,6 Gearing 54%
EV/EBIT 21,4 ROE 9,3%
PB 1,44 ROI 5,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

FORTUM18.2.2019 | 19,75 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Fortumin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingon heikosta kehityksestä ja alhaisista pääomien tuottoluvuista.

Taloudelliset tavoitteet

Fortumin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE): vähintään 10 %
  • Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate: noin 2,5x

Uniper

Fortum hankki vuonna 2018 noin 50 prosentin omistusosuuden Uniperista. Osuuden hinnaksi tuli 3,7 miljardia euroa, josta 1,95 miljardia euroa rahoitettiin kassavaroista ja loput 1,75 miljardia euroa hoidettiin velkarahalla.

Osuus Uniperin tuloksesta kasvattaa Fortumin osakekohtaista tulosta, ja Uniperin osinko kasvattaa Fortumin kassavirtaa. Järjestely nosti Fortumin velkaisuuden yli yhtiön pitkän aikavälin tavoitetason, joka on nettovelan ja käyttökatteen suhteena noin 2,5x. Fortum kuitenkin odottaa, että velkaisuusaste pienenee ajan myötä yhtiön omien toimintojen kassavirran ja Uniperin tulevan osingon yhteisvaikutuksen ansiosta kohti tavoitetasoa.

Lokakuussa 2018 ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi raporttinsa ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. Raportissa korostettiin päästöjä vähentävien toimien kiireellisyyttä. Koko maailman tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, energiasektorin on vähennettävä päästöjä 100 prosentilla jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2050.

Uniperin 38 gigawatin tuotantokapasiteetista noin 50 prosenttia perustuu kaasuun, 30 prosenttia hiileen ja 20 prosenttia on vesi- ja ydinvoimaa. Monissa Euroopan maissa on tehty tai ollaan tekemässä päätöksiä hiilivoiman sulkemisesta (mm. Ranska 2021, Hollanti ja UK 2021 – 2025), joten tämä tuo taloudellisia paineita energiayhtiöiden hiilivoiman tuotannolle.

Vuosi 2018

Fortum kertoi vuodesta 2018 seuraavaa:

Liikevaihto kasvoi 16 % pääasiassa Hafslundin yhdistelemisen ja sähkönhintojen nousun myötä.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani 22 %. Kasvu oli seurausta pääasiassa saavutettujen sähkönhintojen noususta, hankittujen Hafslund-liiketoimintojen yhdistelemisen positiivisesta vaikutuksesta, Ruotsin vesi- ja ydinvoimaloiden kiinteistö- ja kapasiteettiverojen laskusta, saatujen CSA-maksujen kasvusta Venäjällä sekä myyntivoitosta, joka saatiin Fortumin 54 %:n osuudesta aurinkovoimayhtiössä Intiassa. Erittäin alhainen vesivoiman tuotanto kolmannella neljänneksellä sekä Venäjän ruplan heikkeneminen kumosivat osan tulosparannuksen vaikutuksesta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli 151 (347) miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Tilikausi 2018

Fortumin Q1-Q4/2018:

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 1 599 1 432 11,7% 5 242 4 520 16,0%
Liiketulos (ebit) 309 315 -1,9% 1 138 1 158 -1,7%
Nettotulos (omistajille) 192 244 -21,3% 843 866 -2,7%
EPS (EUR) 0,22 0,28 0,95 0,98

Fortumin Q4:n liikevaihto kasvoi +11,7 prosenttia pääasiassa sähkönhintojen nousun myötä.

Generation-segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa pieneni Q4:lla, kun vesivoimatuotanto laski -0,8 TWh alhaisina pysyneiden tulovirtaamien ja vesivarastojen seurauksena. Saavutettu sähkön tukkumyyntihinta nousi +16 prosenttia spot-hintojen myötä.

Consumer Solutions -segmentin sähkön myyntimäärä laski Q4:lla -3 prosenttia, mutta liikevaihto kasvoi +22 prosenttia sähkön spot-hintojen nousun myötä. Kilpailu ja asiakasvaihtuvuus Pohjoismaiden markkinoilla olivat edelleen haasteita.

Russia-segmentissä Q4:n liikevaihto laski (-2,9 %), mikä johtui ruplan kurssin heikkenemisestä ja Tjumenin lämpöliiketoiminnan siirtämisestä Yustek-yhteisyritykseen.

Q4:n raportoitu liiketulos laski -1,9 prosenttia, mutta vertailukelpoinen liiketulos kasvoi +13 prosenttia. Tähän vaikutti mm. saavutettujen sähkönhintojen nousu sekä ydinvoimatuotannon kasvu.

Kevään 2019 osinko oli 1,10 euroa, joka irtoaa 27.3.2019 ja maksetaan 4.4.2019.

Näkymät tilikaudelle 2019

Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle:

  • 2019: 31 euroa/MWh (75 %)
  • 2020: 29 euroa/MWh (45 %).

Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600 – 650 miljoonaa euroa vuonna 2019. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Varsinaista liikevaihto- tai tulosarviota yhtiö ei anna.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 1 600 1 585 0,9% 5 475 5 242 4,4%
Liiketulos (ebit) 470 482 -2,5% 1 125 1 137 -1,1%
Nettotulos (omistajille) 425 383 11,0% 1 125 841 33,8%
Osinko 12 kk (EUR) 1,10 1,10

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Fortum: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon kehityksessä näkyy sähkönsiirron myynnit vuosien 2013 – 2015 aikana. Toisaalta vuosien 2017 ja 2018 lukuja parantaa Ekokemin, Hafslundin ja DUON:n yritysjärjestelyt.

Nettotulos-kaaviossa on vuosien 2014 ja 2015 kohdalla esitetty ns. jatkuvien toimintojen tulokset. Yhtiö kirjasi vuosille 2014 ja 2015 kertaluontoisia tuottoja 2,1 ja 4,4 miljardin euron edestä, joten nämä huomioiden graafi näyttäisi valoisammalta vuoteen 2015 saakka. Erilaiset yhtiöjärjestelyt hieman hämärtävät lukujen vertailua, mutta joka tapauksessa vielä on matkaa vuosikymmenen alun noin 1,5 miljardin euron tulostasoon.

fortum-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin vuoden 2019 liikevaihdon olevan 5,20 – 5,25 miljardia ja nettotuloksen 1,0 – 1,2 miljardia euroa. Tällä osakkeen hinnalla (19,75 EUR) PE-luku asettuu 15,6x. Osakkeen voi luonnehtia olevan kohdalleen hinnoiteltuna. Selvä tulosparannus vuoteen 2018 selittyy Uniperin sisältymisenä vuoden 2019 lukuihin.

PB-luku on 1,40x, jota voisi äkkiseltään luonnehtia alhaiseksi. Toisaalta Fortumin PB-luku on vuodesta 2011 alkaen ollut noin 0,90 – 1,45 tasolla, joten tämän hetkinen tunnusluku on tämän arvoalueen yläosassa. Eli arvostus historiallisiin lukemiin nähden olisi korkealla.

fortum-roe-roi-q42018

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat laskeneet vuosikymmenen alun hyvältä noin 10 – 20 prosentin tasolta nykyiselle noin 5 – 7,5 prosenttiin. Pääosin tämä lasku on seurausta nettotuloksen laskusta. Oman pääoman määrä on kasvanut noin +25 – 30 prosenttia vuosien 2011 – 2013 noin 10,0 miljardista eurosta nykyiselle 12,0 – 13,0 miljardin euron tasolle. Yhtiö teki sähkönsiirron myynnit tavoitellakseen korkeampia pääomien tuottolukuja, joten tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii vielä kovasti töitä.

Tase

Fortumilla on liikearvoa noin 600 miljoonaa euroa. Suhteessa 22,4 miljardin euron taseeseen taikka 1,1 miljardin euron tulostasoon liikearvoa on vähän.

Fortum rahoitti Uniper-kauppaa osittain velalla (1,75 Mrd EUR), mikä näkyykin korollisten velkojen nousuna 7,3 miljardiin euroon vuonna 2018.

fortum-velkaisuus-q42018

Omavaraisuusaste on viime vuosien aikana kehittynyt tasaisesti ja on nyt 55 – 60 prosentissa (hyvä taso yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on nousussa ja on nyt 55 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Näiden tunnuslukujen perusteella yhtiön velkaisuus on hyvällä tasolla.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

fortum-rahavirta-q42018

Energiayhtiön toiminta sitoo pääomia, joka oikeastaan näkyy näissä kaavioissa. Sähkönsiirron myynnit näkyivät selvänä liiketoiminnan rahavirtojen laskuna. Uniperin tuoma rahavirta näkyy vuodesta 2019 alkaen yhtiön maksamien osinkojen muodossa.

Joka tapauksessa ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet noin 600 – 700 miljoonan euron tasolla viime vuosien aikana. Tämä on pitänyt vapaan rahavirran (FCF) varsin vaatimattomana. Nykyinen osingon taso on vajaat 1 miljardia euroa, joten vapaat rahavirrat ovat jääneet lähes joka vuosi tästä rajasta. Tämä myös selittää sen, miksi Fortumin osingot ovat polkeneet lähes paikoillaan useita vuosia.

Osinko

Kuten ao. kaaviosta nähdään, niin viime vuosien aikana osingon taso on ollut useamman kerran yli 100 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta.

fortum-osinko-q42018

Fortum kertoo osinkopolitiikakseen:

tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Fortum: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 1,10 3/2018 1,10 4/2017 1,10
YHTEENSÄ 1,10 1,10 1,10
+0,0% +0,0% +0,0%

Kevään 2019 osinko oli 1,10 euroa, joka irtoaa 27.3.2019 ja maksetaan 4.4.2019. Tämä antaisi noin 5,6 prosentin osinkotuoton (osake 19,75 EUR).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 225) sekä osingonmaksulla (-977). Oikaisu on yhteensä +148 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (18.2.2019) 19,75 19,10 16,50 14,57 13,92 17,97 16,63 14,15
Lkm (000) 888 294 888 294 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367
Markkina-arvo (Mrd) 17,54 16,97 14,66 12,94 12,37 15,96 14,77 12,57
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Generation 2 000 1 835 1 662 1 643 1 639
City Solutions 1 040 1 058 996 780 1 200
Consumer Solutions 1 800 1 748 1 094 666
Russia 1 075 1 069 1 101 896 893
Muut -440 -468 -333 -353 -273
YHTEENSÄ 5 475 5 242 4 520 3 632 3 459
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Generation 650 738 501 338 -396
City Solutions 150 108 102 86 105
Consumer Solutions 80 75 39 59
Russia 300 272 295 226 203
Muut -55 -56 221 -76 -62
YHTEENSÄ 1 125 1 137 1 158 633 -150
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 1 600 5 475 5 242 4 520 3 632 3 459 4 088 6 056 6 159
Liikevoitto 470 1 125 1 138 1 158 633 -150 1 296 1 712 1 874
Nettotulos 425 1 125 843 866 496 -228 1 089 1 204 1 416
Marginaali 26,6% 20,5% 16,1% 19,2% 13,7% -6,6% 26,6% 19,9% 23,0%
EPS 0,48 0,00 1,27 0,95 0,97 0,56 -0,26 1,23 1,36 1,59
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 732 584 3 897 5 155 8 202 2 766 1 254 963
Liikearvo 588 588 613 353 153 170 275 309
Muut varat 21 237 21 237 17 243 16 456 14 412 18 439 22 891 23 289
Tase yhteensä 22 557 22 409 21 753 21 964 22 767 21 375 24 420 24 561
Oma pääoma 11 989 11 841 13 048 13 459 13 794 10 864 10 024 10 040
Vähemmistö 236 236 239 84 69 71 638 603
Korolliset velat 7 284 7 284 5 299 5 765 6 418 7 307 9 360 9 223
Muut vastuut 3 048 3 048 3 167 2 656 2 486 3 133 4 398 4 695
Tase yhteensä 22 557 22 409 21 753 21 964 22 767 21 375 24 420 24 561
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 050 804 993 621 1 381 1 762 1 836 1 382
Investoinnit: Capex -600 -579 -657 -599 -527 -622 -1 271 -1 422
Vapaa rahavirta (FCF) 450 225 336 22 854 1 140 565 -40
Investoinnit: Muut -50 -3 819 -150 -1 102 6 795 3 438 61 294
Investointien jälkeen 400 -3 594 186 -1 080 7 649 4 578 626 254
Rahoitus: Voitonjako -977 -977 -977 -977 -1 155 -977 -888 -888
Rahoitus: Muut 577 1 303 -451 -1 007 -1 005 -2 030 584 841
Rahavarojen muutos 0 -3 268 -1 242 -3 064 5 489 1 571 322 207
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00
Osinko (lisä) 0,20
Osinko yhteensä 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,10 1,00
Osinkotuotto 5,6% 5,8% 6,7% 7,5% 7,9% 7,2% 6,6% 7,1%
Osinko/nettotulos 86,9% 115,9% 112,8% 197,0% -428,6% 106,0% 81,2% 62,7%
Osinko/FCF 217,1% 434,3% 290,8% 4441,8% 114,4% 101,3% 173,0% -2220,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 22,8 20,9 15,5 12,9 11,0
PE (3v) 18,6 23,1 38,8 28,6 18,0 12,9 10,1 8,4
PE 15,6 20,1 16,9 26,1 14,7 12,3 8,9
EV/EBIT 21,4 20,8 13,9 21,4 15,8 13,4 11,1
Oma pääoma/osake 13,76 13,60 14,96 15,24 15,61 12,31 12,00 11,98
P/B 1,44 1,40 1,10 0,96 0,89 1,46 1,39 1,18
ROE 9,3% 6,6% 6,5% 3,6% -1,8% 10,1% 11,3% 13,6%
ROI 5,8% 6,0% 6,1% 3,2% -0,8% 6,8% 8,6% 9,8%
Omavaraisuusaste 54,2% 53,9% 61,1% 61,7% 60,9% 51,2% 43,7% 43,3%
Gearing 53,6% 55,5% 10,6% 4,5% -12,9% 41,5% 76,0% 77,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 19,10 21,59 20,44 17,45 16,50 16,89 13,73 14,83 14,57 14,38
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
Osinkotuotto (ennuste) 5,8% 5,1% 5,4% 6,3% 6,7% 6,5% 8,0% 7,4% 7,5% 7,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,95 1,01 1,35 1,03 0,97 0,86 0,43 0,57 0,56 0,41
PE 20,1 21,4 15,1 16,9 16,9 19,6 32,2 26,0 26,0 34,9
EV 23 666 25 431 24 469 16 899 16 060 16 506 13 166 13 315 13 554 13 215
EV/EBIT 20,8 22,2 17,0 13,5 13,9 15,8 20,2 20,4 21,4 28,2
Oma pääoma/osake 13,60 13,76 13,61 13,93 14,96 14,86 14,32 15,93 15,24 14,83
P/B 1,40 1,57 1,50 1,25 1,10 1,14 0,96 0,93 0,96 0,97
ROE 6,6% 7,0% 9,7% 6,9% 6,5% 5,8% 2,9% 3,6% 3,6% 2,7%
ROI 6,0% 6,1% 7,8% 6,8% 6,1% 5,6% 3,5% 3,2% 3,2% 2,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

fortum-osinko-q42018