Fortum sijoituskohteena

Päivitetty 4.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Fortum Oyj on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin sähköntuottaja suurin sähkönmyyjä. Lämmöntuottajana yhtiö on yksi maailman suurimmista. Yli 65 prosenttia Fortumin sähköntuotannosta on hiilidioksidivapaata vesi- ja ydinvoimaa. Yhtiöllä on noin 2,5 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja yhtiön palveluksessa työskentelee noin 8 190 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e FORTUM Ennuste
Osake (4.11.2019) 21,70 Osinko 12 kk 1,10
Markkina-arvo (Mrd) 19,3 Osinkotuotto 5,1%
Liikevaihto (M) 5 550 (+5,9%) Osinko/EPS 108% 4v ka
Nettotulos (M) 1 425 (+69,0%) Osinko/FCF 232% 4v ka
EPS 1,60 Omav.aste 56%
PE 13,5 Gearing 44%
EV/EBIT 24,0 ROE 11,4%
PB 1,49 ROI 5,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

FORTUM4.11.2019 | 21,70 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Fortumin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys ja alhaiset pääomien tuottoluvut.

Taloudelliset tavoitteet

Fortumin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE): vähintään 10 %
  • Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate: noin 2,5x

Uniper

Fortum hankki vuonna 2018 noin 50 prosentin omistusosuuden Uniperista. Osuuden hinnaksi tuli 3,7 miljardia euroa, josta 1,95 miljardia euroa rahoitettiin kassavaroista ja loput 1,75 miljardia euroa hoidettiin velkarahalla.

Yhtiö tiedotti lokakuussa 2019, että se on tehnyt sopimuksen hankkia 20 prosentin lisäosuus Uniperista, jolloin sen osuus yhtiöstä nousisi noin 70 prosenttiin. Hankinta vaatii vielä viranomaishyväksynnät, jotka yhtiö odottaa saavansa Q1/2020 loppuun mennessä.

Osuus Uniperin tuloksesta kasvattaa Fortumin osakekohtaista tulosta, ja Uniperin osinko kasvattaa Fortumin kassavirtaa. Järjestely nosti Fortumin velkaisuuden yli yhtiön pitkän aikavälin tavoitetason, joka on nettovelan ja käyttökatteen suhteena noin 2,5x. Fortum kuitenkin odottaa, että velkaisuusaste pienenee ajan myötä yhtiön omien toimintojen kassavirran ja Uniperin tulevan osingon yhteisvaikutuksen ansiosta kohti tavoitetasoa.

Lokakuussa 2018 ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi raporttinsa ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. Raportissa korostettiin päästöjä vähentävien toimien kiireellisyyttä. Koko maailman tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, energiasektorin on vähennettävä päästöjä 100 prosentilla jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2050.

Uniperin 38 gigawatin tuotantokapasiteetista noin 50 prosenttia perustuu kaasuun, 30 prosenttia hiileen ja 20 prosenttia on vesi- ja ydinvoimaa. Monissa Euroopan maissa on tehty tai ollaan tekemässä päätöksiä hiilivoiman sulkemisesta (mm. Ranska 2021, Hollanti ja UK 2021 – 2025), joten tämä tuo taloudellisia paineita energiayhtiöiden hiilivoiman tuotannolle.

Vuosi 2018

Fortum kertoi vuodesta 2018 seuraavaa:

Liikevaihto kasvoi 16 % pääasiassa Hafslundin yhdistelemisen ja sähkönhintojen nousun myötä.

Vertailukelpoinen liikevoitto parani 22 %. Kasvu oli seurausta pääasiassa saavutettujen sähkönhintojen noususta, hankittujen Hafslund-liiketoimintojen yhdistelemisen positiivisesta vaikutuksesta, Ruotsin vesi- ja ydinvoimaloiden kiinteistö- ja kapasiteettiverojen laskusta, saatujen CSA-maksujen kasvusta Venäjällä sekä myyntivoitosta, joka saatiin Fortumin 54 %:n osuudesta aurinkovoimayhtiössä Intiassa. Erittäin alhainen vesivoiman tuotanto kolmannella neljänneksellä sekä Venäjän ruplan heikkeneminen kumosivat osan tulosparannuksen vaikutuksesta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli 151 (347) miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Tilikausi 2019

Fortumin Q1-Q3/2019:

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 1 060 971 9,2% 3 894 3 643 6,9%
Liiketulos (ebit) 124 91 36,3% 666 829 -19,7%
Nettotulos (omistajille) 178 51 249,0% 1 126 651 73,0%
EPS (EUR) 0,20 0,05 1,27 0,73

Fortumin Q3:n liikevaihto kasvoi +9,2 prosenttia pääasiassa sähkönhintojen nousun seurauksena. Lisäksi vesivoiman tuotantomäärät nousivat normaalille tasolleen vuoden takaiselta historiallisen alhaiselta tasolta.

Generation-segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa kasvoi vesi- ja ydinvoiman tuotantomäärien kasvu myötä. Saavutettu sähkönhinta nousi 3 prosenttia, jota vauhdittivat suojaushintojen nousu. Keskimääräiset spot-markkinahinnat laskivat 9 prosenttia Suomessa ja 32 prosenttia Ruotsissa, joten näihin nähden saavutettu 3 prosentin nousu oli vahva suoritus.

City Solutions -segmentin sähkön- ja lämmönmyynti kasvoi Q3:lla, mikä vauhditti liikevaihdon noin 12 prosentin kasvuun.

Consumer Solutions -segmentin liikevaihto laski vertailukaudesta asiakasmäärien (2,40 vs 2,47 M) laskun johdosta. Kilpailu oli edelleen kovaa ja asiakasvaihtuvuus suurta Pohjoismaissa.

Russia-segmentin liikevaihto kasvoi 15 prosenttia ruplan vahvistumisen, korkeampien lämpötariffien sekä sähkönhintojen ja -tuotannon kasvun myötä.

Q3:n liiketulos kääntyi selvään nousuun (+36 %) H1:n voimakkaan laskun jälkeen (-26,4 %). Tulosparannus johtui pääasiassa vesivoiman ja ydinvoiman tuotantomäärien kasvusta sekä saavutetun sähkönhinnan noususta Generation-segmentissä

Fortum kirjasi Uniperin Q2/2019 tuloksesta noin 78 miljoonaa euroa. Uniperin tuotot kirjataan Fortumin tulokseen yhden kvartaalin viiveellä. Uniper raportoi Q3/2019 tuloksensa (joka huomioidaan Fortumin Q4-tuloksessa) arviolta 12.11.2019. Uniperin tulosraportit voi katsoa täältä: https://ir.uniper.energy/websites/uniper/English/3200/reports.html.

Nettotulos nousi selvästi liiketulosta enemmän Uniperin tuottojen johdattelemana.

Näkymät tilikaudelle 2019

Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle:

  • 2019: 33 euroa/MWh (80 %)
  • 2020: 33 euroa/MWh (70 %)

Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600 – 650 miljoonaa euroa vuonna 2019. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Varsinaista liikevaihto- tai tulosarviota yhtiö ei anna.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 1 656 1 599 3,6% 5 550 5 242 5,9%
Liiketulos (ebit) 373 309 20,7% 1 040 1 137 -8,5%
Nettotulos (omistajille) 305 192 58,9% 1 425 841 69,4%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (EUR) 1,10 1,10

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Fortum: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon kehityksessä näkyy sähkönsiirron myynnit vuosien 2013 – 2015 aikana. Toisaalta vuosien 2017 ja 2018 lukuja parantaa Ekokemin, Hafslundin ja DUON:n yritysjärjestelyt.

Nettotulos-kaaviossa on vuosien 2014 ja 2015 kohdalla esitetty ns. jatkuvien toimintojen tulokset. Yhtiö kirjasi vuosille 2014 ja 2015 kertaluontoisia tuottoja 2,1 ja 4,4 miljardin euron edestä, joten nämä huomioiden graafi näyttäisi valoisammalta vuoteen 2015 saakka. Erilaiset yhtiöjärjestelyt hieman hämärtävät lukujen vertailua, mutta joka tapauksessa vielä on matkaa vuosikymmenen alun noin 1,5 miljardin euron tulostasoon.

fortum-tuloslaskelma-q32019

Ennusteet-sivulla arvioin vuoden 2019 liikevaihdon olevan 5,45 – 5,60 miljardia ja nettotuloksen 1,3 – 1,5 miljardia euroa. Tällä osakkeen hinnalla (21,70 EUR) PE-luku asettuu 13,5x. Vuoden 2019 selvä tulosparannus selittyy Uniperin sisältymisenä vuoden 2019 lukuihin.

PB-luku on 1,49x, jota voisi äkkiseltään luonnehtia alhaiseksi. Toisaalta Fortumin PB-luku on vuodesta 2011 alkaen ollut noin 0,90 – 1,45 tasolla, joten tämän hetkinen tunnusluku on tämän arvoalueen yläosassa. Eli arvostus historiallisiin lukemiin nähden olisi korkealla.

fortum-roe-roi-q32019

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat laskeneet vuosikymmenen alun hyvältä noin 10 – 20 prosentin tasolta nykyiselle noin 5 – 7,5 prosenttiin. Pääosin tämä lasku on seurausta nettotuloksen laskusta. Oman pääoman määrä on kasvanut noin 25 – 30 prosenttia vuosien 2011 – 2013 noin 10,0 miljardista eurosta nykyiselle 12,0 – 13,0 miljardin euron tasolle. Yhtiö teki sähkönsiirron myynnit tavoitellakseen korkeampia pääomien tuottolukuja, joten tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii vielä kovasti töitä.

Tase

Fortumilla on liikearvoa noin 610 miljoonaa euroa. Suhteessa 22,4 miljardin euron taseeseen taikka 1,1 miljardin euron tulostasoon liikearvoa on vähän.

Fortum rahoitti Uniper-kauppaa osittain velalla (1,75 Mrd EUR), mikä näkyykin korollisten velkojen nousuna 7,3 miljardiin euroon vuonna 2018.

fortum-velkaisuus-q32019

Omavaraisuusaste on viime vuosien aikana kehittynyt tasaisesti ja on nyt 55 – 60 prosentissa (hyvä taso yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on nousussa ja on nyt 45 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Näiden tunnuslukujen perusteella yhtiön velkaisuus on hyvällä tasolla.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

fortum-rahavirta-q32019

Energiayhtiön toiminta sitoo pääomia, joka oikeastaan näkyy näissä kaavioissa. Sähkönsiirron myynnit näkyivät selvänä liiketoiminnan rahavirtojen laskuna. Uniperin tuoma rahavirta näkyy vuodesta 2019 alkaen yhtiön maksamien osinkojen muodossa.

Joka tapauksessa ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet noin 600 – 700 miljoonan euron tasolla viime vuosien aikana. Tämä on pitänyt vapaan rahavirran (FCF) varsin vaatimattomana. Nykyinen osingon taso on vajaat 1 miljardia euroa, joten vapaat rahavirrat ovat jääneet lähes joka vuosi tästä rajasta. Tämä myös selittää sen, miksi Fortumin osingot ovat polkeneet lähes paikoillaan useita vuosia.

Osinko

Kuten ao. kaaviosta nähdään, niin viime vuosien aikana osingon taso on ollut useamman kerran yli 100 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta.

fortum-osinko-q32019

Fortum kertoo osinkopolitiikakseen:

tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Fortum: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 1,10 4/2019 1,10 3/2018 1,10
YHTEENSÄ 1,10 1,10 1,10
+0,0% +0,0% +0,0%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon pysyvän edelleen 1,10 eurossa. Tämä antaisi noin 5,1 prosentin osinkotuoton (osake 21,70 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+299) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +299 miljoonaa euroa, joka on tehty käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (4.11.2019) 21,70 19,10 16,50 14,57 13,92 17,97 16,63 14,15
Lkm (000) 888 294 888 294 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367
Markkina-arvo (Mrd) 19,28 16,97 14,66 12,94 12,37 15,96 14,77 12,57
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Generation 1 910 1 835 1 662 1 643 1 639
City Solutions 1 150 1 058 996 780 1 200
Consumer Solutions 1 875 1 748 1 094 666
Russia 1 090 1 069 1 101 896 893
Muut -475 -468 -333 -353 -273
YHTEENSÄ 5 550 5 242 4 520 3 632 3 459
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Generation 675 738 501 338 -396
City Solutions 90 108 102 86 105
Consumer Solutions 45 75 39 59
Russia 330 272 295 226 203
Muut -100 -56 221 -76 -62
YHTEENSÄ 1 040 1 137 1 158 633 -150
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 1 655 3 894 5 550 5 242 4 520 3 632 3 459 4 088 6 056 6 159
Liikevoitto 375 666 1 040 1 138 1 158 633 -150 1 296 1 712 1 874
Nettotulos 300 1 126 1 425 843 866 496 -228 1 089 1 204 1 416
Marginaali 18,1% 28,9% 25,7% 16,1% 19,2% 13,7% -6,6% 26,6% 19,9% 23,0%
EPS 0,34 1,27 1,60 0,95 0,97 0,56 -0,26 1,23 1,36 1,59
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 729 584 3 897 5 155 8 202 2 766 1 254 963
Liikearvo 608 588 613 353 153 170 275 309
Muut varat 20 820 21 237 17 243 16 456 14 412 18 439 22 891 23 289
Tase yhteensä 23 157 22 409 21 753 21 964 22 767 21 375 24 420 24 561
Oma pääoma 12 700 11 841 13 048 13 459 13 794 10 864 10 024 10 040
Vähemmistö 238 236 239 84 69 71 638 603
Korolliset velat 7 406 7 284 5 299 5 765 6 418 7 307 9 360 9 223
Muut vastuut 2 813 3 048 3 167 2 656 2 486 3 133 4 398 4 695
Tase yhteensä 23 157 22 409 21 753 21 964 22 767 21 375 24 420 24 561
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 700 804 993 621 1 381 1 762 1 836 1 382
Investoinnit: Capex -600 -579 -657 -599 -527 -622 -1 271 -1 422
Vapaa rahavirta (FCF) 1 100 225 336 22 854 1 140 565 -40
Investoinnit: Muut 200 -3 819 -150 -1 102 6 795 3 438 61 294
Investointien jälkeen 1 300 -3 594 186 -1 080 7 649 4 578 626 254
Rahoitus: Voitonjako -1 000 -977 -977 -977 -1 155 -977 -888 -888
Rahoitus: Muut -200 1 303 -451 -1 007 -1 005 -2 030 584 841
Rahavarojen muutos 100 -3 268 -1 242 -3 064 5 489 1 571 322 207
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00
Osinko (lisä) 0,20
Osinko yhteensä 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,10 1,00
Osinkotuotto 5,1% 5,8% 6,7% 7,5% 7,9% 7,2% 6,6% 7,1%
Osinko/nettotulos 68,6% 115,9% 112,8% 197,0% -428,6% 106,0% 81,2% 62,7%
Osinko/FCF 88,8% 434,3% 290,8% 4441,8% 114,4% 101,3% 173,0% -2220,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 23,7 20,9 15,5 12,9 11,0
PE (3v) 18,5 23,1 38,8 28,6 18,0 12,9 10,1 8,4
PE 13,5 20,1 16,9 26,1 14,7 12,3 8,9
EV/EBIT 24,0 20,8 13,9 21,4 15,8 13,4 11,1
Oma pääoma/osake 14,56 13,60 14,96 15,24 15,61 12,31 12,00 11,98
P/B 1,49 1,40 1,10 0,96 0,89 1,46 1,39 1,18
ROE 11,4% 6,6% 6,5% 3,6% -1,8% 10,1% 11,3% 13,6%
ROI 5,2% 6,0% 6,1% 3,2% -0,8% 6,8% 8,6% 9,8%
Omavaraisuusaste 55,9% 53,9% 61,1% 61,7% 60,9% 51,2% 43,7% 43,3%
Gearing 43,9% 55,5% 10,6% 4,5% -12,9% 41,5% 76,0% 77,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 21,69 19,44 18,23 19,10 21,59 20,44 17,45 16,50 16,89 13,73
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
Osinkotuotto (ennuste) 5,1% 5,7% 6,0% 5,8% 5,1% 5,4% 6,3% 6,7% 6,5% 8,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,48 1,34 0,90 0,95 1,01 1,35 1,03 0,97 0,86 0,43
PE 14,6 14,5 20,2 20,1 21,4 15,1 16,9 16,9 19,6 32,2
EV 25 243 23 288 21 898 23 666 25 431 24 469 16 899 16 060 16 506 13 166
EV/EBIT 25,9 24,7 21,6 20,8 22,2 17,0 13,5 13,9 15,8 20,2
Oma pääoma/osake 14,23 14,21 13,44 13,60 13,76 13,61 13,93 14,96 14,86 14,32
P/B 1,52 1,37 1,36 1,40 1,57 1,50 1,25 1,10 1,14 0,96
ROE 10,6% 9,6% 6,6% 6,6% 7,0% 9,7% 6,9% 6,5% 5,8% 2,9%
ROI 5,0% 4,8% 5,5% 6,0% 6,1% 7,8% 6,8% 6,1% 5,6% 3,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus