Gjensidige Forsikring: Ennusteet

Päivitetty 1.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. HUOM! Luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja.

gjensidige-kvartaalituloslaskelma-q12019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Gjensidigellä on 6 liiketoimintasegmenttiä:

  • Private Insurance: Segmentti toimii Norjassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus- sekä tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksia yksityiselle sektorille.
  • Commercial Insurance: Segmentti toimii Norjassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus-, kuljetus-, maatalous- sekä tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksia yhteisöille ja yrityksille.
  • Denmark ja Sweden Insurance: Segmentit toimivat Tanskassa ja Ruotsissa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus-, vahinko- ja henki- sekä vapaa ajan vakuutuksia niin yksityisille kuin myös yrityksille ja yhteisöille.
  • Baltics Insurance: Segmentti toimii Virossa, Latviassa ja Liettuassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus- sekä vahinko- ja henkivakuutuksia. Vakuutustoiminta Baltiassa on vielä varsin kehittymätöntä, joten Gjensidige on hyvissä asemissa markkinoilla.
  • Pension: Segmentti tarjoaa erilaisia säästämisen ja eläketurvan tuotteita Norjassa.
  • Sijoitusportfoliot

Retail Banking -toiminnot on siirretty ns. lopetettuihin toimintoihin, sillä yhtiö myi pankkitoimintonsa Nordealle. Kauppa toteutui Q1/2019 ja yhtiö kirjasi siitä 1,6 miljardin kruunun tuotot, mikä näkyy myös isona tulospomppuna.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Gjensidige Forsikring: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa. Yhtiö jakoi Nordic Insurance -segmentin kahteen osaan (Denmark ja Sweden) vuoden 2018 alussa. Tällä hetkellä tarjolla on vertailutietoa vain vuodesta 2016 alkaen. Tätä aikaisempien vuosien yhteisluvut on merkitty Denmark-riville.

Liikevaihtoennuste

Liikevaihtona on tässä käytetty tuloslaskelman riviä ”Total operating income and net income from investments”.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Private Insurance 8 950,0 2 298,5 2 325,0 2 225,0 2 101,5 8 762,5 2 230,2 2 279,0 2 178,3 2 075,0
Muutos (%) 2,1% 3,1% 2,0% 2,1% 1,3% 2,9% 5,0% 2,2% 2,3% 2,0%
Commercial Insurance 7 925,0 2 005,7 2 000,0 1 975,0 1 944,3 7 603,3 1 953,2 1 932,5 1 881,9 1 835,7
Muutos (%) 4,2% 2,7% 3,5% 4,9% 5,9% 4,1% 6,9% 3,9% 3,7% 2,1%
Denmark Insurance 4 800,0 1 203,7 1 200,0 1 200,0 1 196,3 4 904,6 1 226,0 1 221,8 1 223,2 1 233,6
Muutos (%) -2,1% -1,8% -1,8% -1,9% -3,0% 1,6% -2,4% -3,7% 0,3% 14,1%
Sweden Insurance 1 425,0 362,1 355,0 355,0 352,9 1 569,2 362,5 374,8 403,0 428,9
Muutos (%) -9,2% -0,1% -5,3% -11,9% -17,7% -9,6% -19,2% -15,4% -8,2% 5,8%
Baltics Insurance 1 100,0 276,9 280,0 275,0 268,1 1 078,8 268,0 273,9 272,8 264,1
Muutos (%) 2,0% 3,3% 2,2% 0,8% 1,5% 0,4% -1,3% -1,0% 0,6% 3,5%
Pension 2 450,0 561,7 550,0 625,0 713,3 2 201,0 509,6 497,2 593,1 601,1
Muutos (%) 11,3% 10,2% 10,6% 5,4% 18,7% 12,1% -2,3% -10,1% 66,9% 12,7%
Sijoitustuotot 1 800,0 342,8 375,0 400,0 682,2 830,2 -224,6 429,7 370,4 254,7
Muut 1 750,0 38,2 25,0 25,0 1 661,8 142,1 43,4 38,2 29,8 30,7
YHTEENSÄ 30 200,0 7 089,6 7 110,0 7 080,0 8 920,4 27 091,7 6 368,3 7 047,1 6 952,5 6 723,8
Muutos (%) 11,5% 11,3% 0,9% 1,8% 32,7% -1,0% -8,8% -0,5% 4,6% 1,0%
Lopetetut toiminnot 0,0 851,6 424,0 427,6
YHTEENSÄ 30 200,0 7 089,6 7 110,0 7 080,0 8 920,4 27 943,3 6 368,3 7 047,1 7 376,5 7 151,4

Yhtiö myi pankkitoimintonsa Nordealle Q1/2019 aikana ja kirjasi siitä 1,6 miljardin kruunun voitot. Tämä on oheisessa taulukossa ”Muut”-erässä.

Private Insurance -segmentin liikevaihto oli hieman vertailukautta parempi (+1,3%). Yhtiö on saanut vietyä läpi hintojen korotuksia, mikä on samalla näkynyt hienoisena tuotemyynnin laskuna. Tästä syystä Q1:n myynnin kasvu jäi vain reiluun prosenttiin. Tein loppuvuoden ennusteet noin parin prosentin kasvuun, missä odotan hintojen nousun purevan jatkossakin.

Commercial Insurance -segmentin liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi vuoden 2018 edetessä ja vahva kehitys jatkui myös Q1:llä (+5,9 %). Vakuutusmaksujen nostot ovat tässäkin segmentissä tuottaneet hedelmää. Arvelen hyvän kehityksen jatkuvan vuonna 2019 niin, että kasvu olisi noin +4,2 prosentin luokkaa.

Denmark Insurance -segmentin kiivain liikevaihdon kasvuvauhti lienee tältä erää ohi, sillä liikevaihto kääntyi jo Q3/2018:lla laskuun ja lasku jatkui myös Q1/2019 (-3 %). Yhtiö kertoo laskun syyksi tarkemman asiakasvalinnan, jolla se pyrkii säätämään riskitasoaan parempaan suuntaan. Tästä syystä tein vuoden 2019 ennusteen parin prosentin laskuun.

Myös Sweden Insurance -segmentissä kiivain kasvuvaihe on ohi. Myös Ruotsissa Gjensidige on lopettanut heikosti kannattavia vakuutussopimuksia, mikä on näkynyt selvinä laskulukuina. Q1:llä laskua tuli edellisten kvartaalien tapaan noin -18 prosenttia. Tästä syystä arvioin, että Q2/2019 olisi vielä selvästi laskevaa, mutta lasku laantuisi vuoden toisella puoliskolla.

Baltics Insurance -segmentin kasvuluvut ovat olleet viimeisen vuoden ajan hyvällä noin +3,5 – 7,5 prosentin tasolla. Sen sijaan vuonna 2018 kasvu jäi heikoksi ja liikevaihto oli vuoden 2017 tasolla. Tätä selittää hintojen korotukset ja sitä seuranneet asiakasmäärien lasku. Tein ennusteen noin parin prosentin kasvuun.

Myös Pension-segmentin kasvuluvut olivat vuonna 2017 komeita. Segmentin asiakasmäärä ja siten myös hallinnoitavien varojen määrä kasvoivat vahvasti. Q3-Q4/2018 liikevaihto laski -10 prosenttia lähinnä heikkojen sijoitusportfolion tuottojen seurauksena. Vahva Q1/2019 pörssimarkkina näkyi lähes +20 prosentin kasvuna. Markkinoiden liikkeitä on vaikea ennustaa, joten tein vuoden 2019 ennusteet kiinteillä 550 – 625 miljoonan kruunun kvartaaliluvuilla.

Sijoitustuotot sekä muut erän luvut heilahtelevat pörssin tahdissa, mikä näkyi Q4/2018 noin -225 miljoonan kruunun tappioina ja Q1/2019 noin +680 miljoonan kruunun tuottoina. Haasteena onkin arvioida sijoitusten kehitystä, joskin tässä liikevaihdon kohdalla se ei ole niin oleellista, mutta seuraavan kappaleen tulosennusteissa se vaikuttaa pitkälti koko konsernin tulosennusteeseen. Tein sijoitustuottojen ennusteen kiinteillä 350 – 400 miljoonan kruunun luvuilla.

Tilikauden 2019 (jatkuvien toimintojen) liikevaihtoennusteeksi sain 27,5 – 32,5 miljardia kruunua, mihin em. sijoitustuottojen arvioinnin haastavuus vaikuttaa suurestikin. Tuotot kasvaisivat vuodesta selvästi pankkitoimintojen myynnistä saadun +1,6 miljardin kruunun tuoton johdosta.

Tulos ennen veroja -ennuste

Gjensidige julkistaa segmenttien tulos ennen veroja tiedot. Tästä syystä olen koonnut nämä tiedot oheiseen taulukkoon. Ruotsin ja Baltian tappiollisten kvartaalien osalta en ole laskenut muutosprosentteja.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Tulos ennen veroja
Private Insurance 1 700,0 430,0 450,0 425,0 395,0 1 934,9 811,1 408,7 371,4 343,7
Muutos (%) -12,1% -47,0% 10,1% 14,4% 14,9% -12,1% 106,4% -36,5% -42,4% -33,8%
Commercial Insurance 1 600,0 416,7 425,0 425,0 333,3 1 548,3 1 035,6 136,4 307,4 68,9
Muutos (%) 3,3% -59,8% 211,6% 38,3% 383,7% -5,3% 229,3% -72,8% -34,5% -80,3%
Denmark Insurance 525,0 137,2 160,0 125,0 102,8 434,5 124,5 160,9 63,6 85,5
Muutos (%) 20,8% 10,2% -0,6% 96,5% 20,2% 53,0% 76,1% 5,0% -10,7%
Sweden Insurance 125,0 48,2 30,0 25,0 21,8 78,3 45,5 9,3 13,4 10,1
Muutos (%) 59,6% 5,9% 222,6% 86,6% 115,8%
Baltics Insurance 75,0 24,3 25,0 20,0 5,7 68,6 17,4 31,0 11,4 8,8
Muutos (%) 9,3% 39,7% -19,4% 75,4% -35,2% -9,4% 573,9%
Pension 200,0 46,6 50,0 50,0 53,4 166,5 56,3 40,2 38,2 31,8
Muutos (%) 20,1% -17,2% 24,4% 30,9% 67,9% 60,6% 101,8% 86,1% 65,4% 2,3%
Muut 2 575,0 166,2 160,0 130,0 2 118,8 34,2 -429,2 177,6 229,6 56,2
YHTEENSÄ 6 800,0 1 269,2 1 300,0 1 200,0 3 030,8 4 265,3 1 661,2 964,1 1 035,0 605,0
Muutos (%) 59,4% -23,6% 34,8% 15,9% 401,0% -18,2% 66,9% -38,9% -25,1% -52,1%
Marginaali 22,5% 17,9% 18,3% 16,9% 34,0% 15,7% 26,1% 13,7% 14,9% 9,0%

Pankkitoimintojen myynti ja siitä saatu myyntivoitto näkyy myös tässä taulukossa Q1/2019 Muut-erän noin 2,1 miljardin lukemassa.

Private ja Commercial Insurance -segmenttien vuoden 2018 tulokset laskivat selvästi vertailukaudesta. Tässä Norjan vaikea talvikausi sekä autovakuutusten tuottomarginaalien lasku näkyi. Q3:n luvuissa tuntuu poikkeuksellisen kuiva kesä sekä useat myrskyt, jotka tekivät tuhoa monin paikoin. Q4/2018 oudon hyviä lukuja selittää yhtiön tekemät run-off -voitot (=voitto tai tappio, joka syntyy kun aikaisempina vuosina sattuneet vahingot on joko korvattu lopullisesti tai arvioitu uudelleen). Näitä voittoja oli yhteensä 1 275 miljoonaa kruunua, kun vuonna 2017 niitä oli vain 215 miljoonaa kruunua.

Q1/2019 näiden segmenttien tuotot kasvoivat +14 ja +380 prosenttia juurikin heikkojen vertailukauden lukujen johdosta. Samasta syystä tein Q2 ja Q3 ennusteet vahvoihin kasvulukuihin. Sen sijaan Q4 ennusteluvut jäävät -45…-60 prosenttia vertailukaudesta em. vertailukauden run-off -voittojen johdosta. Jätin näiden arvioinnin pois ennusteista.

Tanskassa arvelen hyvän tuloskehityksen jatkuvan, missä vuoden 2019 ennusteen isoa kasvulukua (+21 %) selittää alkuvuoden kehitys. Mikäli segmentti pystyy Q2:n aikana kutakuinkin Q4/2018 tulokseen (100 – 125 M NOK), niin tämä toisi tulosparannuksesta suurimman osan.

Ruotsin ja Baltian tulosennusteet tein kiinteillä 25-50 ja 25 miljoonan kruunun kvartaaliluvuilla. Ja myöskin Pension:n tulosennusteet 50 miljoonan kruunun luvuilla.

Muut-erä sisältää sijoitustoimintojen tuottoja ja muita oikaisuja, joten tämä tekee tulosennusteen laatimisen haasteelliseksi. Ennusteen ohjenuorana oli noin -200 miljoonaa kruunua pienempi tulos kuin, mitä kirjasin edellisessä kappaleessa liikevaihdon kohdalle.

Tilikauden 2019 (jatkuvien toimintojen) tulos ennen veroja -ennusteeksi sain 6,5 – 7,5 miljardia kruunua, missä lopulta em. sijoitustuottojen kehitys määrittää pitkälti sen, kuinka hyvin ennuste onnistuu.

Pankkitoimintojen myyntivoittojen johdosta kasvua tulisi peräti +60 prosenttia. Lisäksi vertailukauden lukemat olivat varsin heikot, joten myös sekin nostaa kasvuprosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma tulos ennen veroja tilanteesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Tulos ennen veroja 6 800,0 1 269,2 1 300,0 1 200,0 3 030,8 4 265,3 1 661,2 964,1 1 035,0 605,0
Verot -1 087,6 -280,0 -275,0 -250,0 -282,6 -883,5 -367,5 -160,5 -193,6 -161,9
Vähemmistön osuus 37,6 37,6 1,2 0,0 0,0 0,3 0,9
Nettotulos 5 750,0 989,2 1 025,0 950,0 2 785,8 3 383,0 1 293,7 803,6 841,7 444,0
Lopetetut toiminnot 0,0 335,0 10,6 69,7 163,3 91,4
Nettotulos 5 750,0 989,2 1 025,0 950,0 2 785,8 3 718,0 1 304,3 873,3 1 005,0 535,4

Veroja laskiessa käytin noin 21,5 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 (jatkuvien toimintojen) tulosennusteeksi sain noin 5,50 – 6,00 miljardia kruunua. Sijoitustoiminnan tuotot voivat heilauttaa tulosennustetta suurestikin.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa konsernin korkotuottoihin?
  • Gjensidigen yhdistetty kulusuhde on ollut laskussa mm. autovakuutusten tuottomarginaalien alenemisen sekä vaikean talven 2018 johdosta. Pystyykö yhtiö korjaamaan autovakuutusten marginaaleja tulevina vuosina?
  • Gjensidige on myymässä Norjan pankkitoimintojaan Nordealle ja kaupan toteutui Q1/2019. Yhtiö sai kaupasta noin 5,5 miljardia kruunua, joten maksaako Gjensidige ylimääräisen osingon vai onko sillä mietittynä sijoituskohdetta tälle summalle?

Liikevaihtoennusteet tein noin +2,5 prosentin kasvulukuihin nähden. Ajatuksena on, että (auto-)vakuutusten hintojen korotukset tukevat liikevaihdon kasvua. Jos ja kun yhtiö pystyy nostamaan autovakuutusten marginaaleja, niin odotuksena on myös, että tulos ennen veroja palautuisi vuoden 2016 noin 5,7 miljardin kruunun tasolle (tai lähelle sitä) vuoden 2020 aikana.

Veroasteena käytin 21 – 22 prosentin veroa ja vähemmistön osuuden jätin pois, sillä sen osuus tuloksesta on ollut marginaalinen.

Liikevaihdosta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 29 750 29 000 7 300 7 300 7 250 7 150
Muutos (%) 2,6% -4,0% 3,0% 2,7% 2,4% -19,8%
Tulos ennen veroja 5 600 5 400 1 350 1 350 1 350 1 350
Muutos (%) 3,7% -20,6% 6,4% 3,8% 12,5% -55,5%
Verot -1 200 -1 160 -290 -290 -290 -290
Vähemmistön osuus 0 0
Nettotulos 4 400 4 240 1 060 1 060 1 060 1 060

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset