Gjensidige Forsikring: Ennusteet

Päivitetty 25.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. HUOM! Luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja.

gjensidige-kvartaalituloslaskelma-q42018

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Gjensidigellä on 6 liiketoimintasegmenttiä:

  • Private Insurance: Segmentti toimii Norjassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus- sekä tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksia yksityiselle sektorille.
  • Commercial Insurance: Segmentti toimii Norjassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus-, kuljetus-, maatalous- sekä tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksia yhteisöille ja yrityksille.
  • Denmark ja Sweden Insurance: Segmentit toimivat Tanskassa ja Ruotsissa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus-, vahinko- ja henki- sekä vapaa ajan vakuutuksia niin yksityisille kuin myös yrityksille ja yhteisöille.
  • Baltics Insurance: Segmentti toimii Virossa, Latviassa ja Liettuassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus- sekä vahinko- ja henkivakuutuksia. Vakuutustoiminta Baltiassa on vielä varsin kehittymätöntä, joten Gjensidige on hyvissä asemissa markkinoilla.
  • Pension: Segmentti tarjoaa erilaisia säästämisen ja eläketurvan tuotteita Norjassa.
  • Sijoitusportfoliot

Retail Banking -toiminnot on siirretty ns. lopetettuihin toimintoihin, sillä yhtiö on myymässä pankkitoimintoja Nordealle. Kaupan on tarkoitus tapahtua Q1/2019 ja se vaatii normaalit viranomaishyväksynnät.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Gjensidige Forsikring: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa. Yhtiö jakoi Nordic Insurance -segmentin kahteen osaan (Denmark ja Sweden) vuoden 2018 alussa. Tällä hetkellä tarjolla on vertailutietoa vain vuodesta 2016 alkaen. Tätä aikaisempien vuosien yhteisluvut on merkitty Denmark-riville.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Liikevaihtona on tässä käytetty tuloslaskelman riviä ”Total operating income and net income from investments”.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Private Insurance 9 100,0 2 300,0 2 360,0 2 270,0 2 170,0 8 762,5 2 230,2 2 279,0 2 178,3 2 075,0
Muutos (%) 3,9% 3,1% 3,6% 4,2% 4,6% 2,9% 5,0% 2,2% 2,3% 2,0%
Commercial Insurance 7 850,0 1 990,0 1 980,0 1 950,0 1 930,0 7 603,3 1 953,2 1 932,5 1 881,9 1 835,7
Muutos (%) 3,2% 1,9% 2,5% 3,6% 5,1% 4,1% 6,9% 3,9% 3,7% 2,1%
Denmark Insurance 4 900,0 1 225,0 1 225,0 1 225,0 1 225,0 4 904,6 1 226,0 1 221,8 1 223,2 1 233,6
Muutos (%) -0,1% -0,1% 0,3% 0,1% -0,7% 1,6% -2,4% -3,7% 0,3% 14,1%
Sweden Insurance 1 510,0 380,0 380,0 380,0 370,0 1 569,2 362,5 374,8 403,0 428,9
Muutos (%) -3,8% 4,8% 1,4% -5,7% -13,7% -9,6% -19,2% -15,4% -8,2% 5,8%
Baltics Insurance 1 100,0 280,0 280,0 275,0 265,0 1 078,8 268,0 273,9 272,8 264,1
Muutos (%) 2,0% 4,5% 2,2% 0,8% 0,3% 0,4% -1,3% -1,0% 0,6% 3,5%
Pension 2 300,0 550,0 550,0 600,0 600,0 2 201,0 509,6 497,2 593,1 601,1
Muutos (%) 4,5% 7,9% 10,6% 1,2% -0,2% 12,1% -2,3% -10,1% 66,9% 12,7%
Sijoitustuotot 1 400,0 350,0 350,0 350,0 350,0 830,2 -224,6 429,7 370,4 254,7
Muut 140,0 50,0 25,0 25,0 40,0 142,1 43,4 38,2 29,8 30,7
YHTEENSÄ 28 300,0 7 125,0 7 150,0 7 075,0 6 950,0 27 091,7 6 368,3 7 047,1 6 952,5 6 723,8
Muutos (%) 4,5% 11,9% 1,5% 1,8% 3,4% -1,0% -8,8% -0,5% 4,6% 1,0%
Lopetetut toiminnot 0,0 851,6 424,0 427,6
YHTEENSÄ 28 300,0 7 125,0 7 150,0 7 075,0 6 950,0 27 943,3 6 368,3 7 047,1 7 376,5 7 151,4

Vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihto laski -1 prosenttia, mihin vaikutti etenkin sijoitustoiminnan tuottojen tappiot Q4/2018. Vakuutus- ja eläkepalveluiden liikevaihto kasvoi +2,8 prosenttia.

Private Insurance -segmentin liikevaihto on ollut noin 2 – 3 prosentin nousussa viimeisen parin vuoden ajan. Q4/2018 kasvu oli +5 prosenttia yhtiön saadessa hintojen korotuksia läpi. Tästä syystä tein vuoden 2019 ennusteen noin +3,9 prosentin kasvuun.

Commercial Insurance -segmentin liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi vuoden 2018 edetessä (2,1 -> 6,9 %). Vakuutusmaksujen nostot ovat tuottaneet hedelmää. Arvelen hyvän kehityksen jatkuvan vuonna 2019 niin, että kasvu olisi noin +3,2 prosentin luokkaa.

Denmark Insurance -segmentin kiivain liikevaihdon kasvuvauhti lienee tältä erää ohi, sillä liikevaihto kääntyi jo Q3:lla laskuun. Yhtiö kertoo laskun syyksi tarkemman asiakasvalinnan, jolla se pyrkii säätämään riskitasoaan parempaan suuntaan. Tästä syystä tein vuoden 2019 ennusteen vuoden 2018 tasolle.

Myös Sweden Insurance -segmentissä kiivain kasvuvaihe on ohi. Myös Ruotsissa Gjensidige on lopettanut heikosti kannattavia vakuutussopimuksia, mikä on näkynyt Q2-Q4/2018 selvinä laskulukuina. Tästä syystä arvioin, että vuoden 2019 alkupuolisko olisi vielä selvästi laskevaa, mutta kääntyisi vuoden toisella puoliskolla hienoiseen nousuun.

Baltics Insurance -segmentin kasvuluvut ovat olleet viimeisen vuoden ajan hyvällä noin +3,5 – 7,5 prosentin tasolla. Sen sijaan vuonna 2018 kasvu jäi heikoksi ja liikevaihto oli vuoden 2017 tasolla. Tätä selittää hintojen korotukset ja sitä seuranneet asiakasmäärien lasku. Arvioin heikon tilanteen jatkuvan vuoden 2019 alkupuoliskolla, mutta kääntyvän sitten paremmaksi vuoden edetessä.

Myös Pension-segmentin kasvuluvut olivat vuonna 2017 komeita. Segmentin asiakasmäärä ja siten myös hallinnoitavien varojen määrä kasvoivat vahvasti. Q3-Q4/2018 liikevaihto laski -10 prosenttia lähinnä heikkojen sijoitusportfolion tuottojen seurauksena. Markkinaliikkeet tuntuvat segmentin luvuissa isoina heilahteluina. Markkinoiden liikkeitä on vaikea ennustaa, joten tein vuoden 2019 ennusteet kiinteillä 600 miljoonan kruunun kvartaaliluvuilla.

Sijoitustuotot sekä muut erän luvut heilahtelevat pörssin tahdissa, mikä näkyi Q4/2018 noin -225 miljoonan kruunun tappioina. Osaketappiot Q4:lla olivat -6,4 prosenttia (Q4/2017: +15 %). Haasteena onkin arvioida sijoitusten kehitystä, joskin tässä liikevaihdon kohdalla se ei ole niin oleellista, mutta seuraavan kappaleen tulosennusteissa se vaikuttaa pitkälti koko konsernin tulosennusteeseen. Tein sijoitustuottojen ennusteen kiinteillä 350 miljoonan kruunun luvuilla.

Tilikauden 2019 (jatkuvien toimintojen) liikevaihtoennusteeksi sain 27,5 – 28,5 miljardia kruunua, mihin em. sijoitustuottojen arvioinnin haastavuus vaikuttaa suurestikin.

Tulos ennen veroja -ennuste

Gjensidige julkistaa segmenttien tulos ennen veroja tiedot. Tästä syystä olen koonnut nämä tiedot oheiseen taulukkoon. Ruotsin ja Baltian tappiollisten kvartaalien osalta en ole laskenut muutosprosentteja.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Tulos ennen veroja
Private Insurance 2 100,0 400,0 600,0 600,0 500,0 1 934,9 811,1 408,7 371,4 343,7
Muutos (%) 8,5% -50,7% 46,8% 61,6% 45,5% -12,1% 106,4% -36,5% -42,4% -33,8%
Commercial Insurance 1 600,0 350,0 450,0 450,0 350,0 1 548,3 1 035,6 136,4 307,4 68,9
Muutos (%) 3,3% -66,2% 229,9% 46,4% 408,0% -5,3% 229,3% -72,8% -34,5% -80,3%
Denmark Insurance 550,0 140,0 160,0 125,0 125,0 434,5 124,5 160,9 63,6 85,5
Muutos (%) 26,6% 12,4% -0,6% 96,5% 46,2% 53,0% 76,1% 5,0% -10,7%
Sweden Insurance 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 78,3 45,5 9,3 13,4 10,1
Muutos (%) 155,4% 9,9% 437,6% 273,1% 395,0%
Baltics Insurance 80,0 25,0 25,0 15,0 15,0 68,6 17,4 31,0 11,4 8,8
Muutos (%) 16,6% 43,7% -19,4% 31,6% 70,5% -9,4% 573,9%
Pension 180,0 45,0 45,0 45,0 45,0 166,5 56,3 40,2 38,2 31,8
Muutos (%) 8,1% -20,1% 11,9% 17,8% 41,5% 60,6% 101,8% 86,1% 65,4% 2,3%
Muut 580,0 150,0 150,0 140,0 140,0 34,2 -429,2 177,6 229,6 56,2
YHTEENSÄ 5 290,0 1 160,0 1 480,0 1 425,0 1 225,0 4 265,3 1 661,2 964,1 1 035,0 605,0
Muutos (%) 24,0% -30,2% 53,5% 37,7% 102,5% -18,2% 66,9% -38,9% -25,1% -52,1%
Marginaali 18,7% 16,3% 20,7% 20,1% 17,6% 15,7% 26,1% 13,7% 14,9% 9,0%

Tilikauden 2018 tulos laski -18 prosenttia, ja tässäkin sijoitustoiminnan tuottojen vaikutus tuntuu. Vakuutus- ja eläkepalveluiden tulos kasvoi +2,6 prosenttia.

Private ja Commercial Insurance -segmenttien vuoden 2018 tulokset laskivat selvästi vertailukaudesta. Tässä Norjan vaikea talvikausi sekä autovakuutusten tuottomarginaalien lasku näkyy. Q3:n luvuissa tuntuu poikkeuksellisen kuiva kesä sekä useat myrskyt, jotka tekivät tuhoa monin paikoin. Q4/2018 oudon hyviä lukuja selittää yhtiön tekemät run-off -voitot (=voitto tai tappio, joka syntyy kun aikaisempina vuosina sattuneet vahingot on joko korvattu lopullisesti tai arvioitu uudelleen). Näitä voittoja oli yhteensä 1 275 miljoonaa kruunua, kun vuonna 2017 niitä oli vain 215 miljoonaa kruunua.

Koska vuoden 2018 sääolot aiheuttivat poikkeuksellisia vahinkoja, niin tein vuoden 2019 ennusteet vuoden 2017 lukujen pohjalta.

Tanskassa arvelen hyvän tuloskehityksen jatkuvan, missä vuoden 2019 ennusteen isoa kasvulukua (+27 %) selittää alkuvuoden kehitys. Mikäli segmentti pystyy H1:n aikana kutakuinkin Q4/2018 tulokseen (125 M NOK), niin tämä toisi tulosparannuksesta suurimman osan.

Ruotsin ja Baltian tulosennusteet tein kiinteillä 50 ja 15/25 miljoonan kruunun kvartaaliluvuilla. Ja myöskin Pension:n tulosennusteet 45 miljoonan kruunun luvuilla.

Muut-erä sisältää sijoitustoimintojen tuottoja ja muita oikaisuja, joten tämä tekee tulosennusteen laatimisen haasteelliseksi. Ennusteen ohjenuorana oli noin -200 miljoonaa kruunua pienempi tulos kuin, mitä kirjasin edellisessä kappaleessa liikevaihdon kohdalle.

Tilikauden 2019 (jatkuvien toimintojen) tulos ennen veroja -ennusteeksi sain 5,0 – 5,5 miljardia kruunua, missä lopulta em. sijoitustuottojen kehitys määrittää pitkälti sen, kuinka hyvin ennuste onnistuu. Kasvua tulisi peräti +24 prosenttia, mutta tätä selittää yhtiön heikot sijoitustoiminnan tuotot sekä vaikeat sääolot Norjassa. Ennusteen tulos palautuisi vuoden 2017 tasolle, mikäli vuodesta 2019 tulee yhtään normaalimpi.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma tulos ennen veroja tilanteesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Tulos ennen veroja 5 290,0 1 160,0 1 480,0 1 425,0 1 225,0 4 265,3 1 661,2 964,1 1 035,0 605,0
Verot -1 140,0 -245,0 -330,0 -300,0 -265,0 -883,5 -367,5 -160,5 -193,6 -161,9
Vähemmistön osuus 0,0 1,2 0,0 0,0 0,3 0,9
Nettotulos 4 150,0 915,0 1 150,0 1 125,0 960,0 3 383,0 1 293,7 803,6 841,7 444,0
Lopetetut toiminnot 0,0 335,0 10,6 69,7 163,3 91,4
Nettotulos 4 150,0 915,0 1 150,0 1 125,0 960,0 3 718,0 1 304,3 873,3 1 005,0 535,4

Veroja laskiessa käytin noin 21,5 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 (jatkuvien toimintojen) tulosennusteeksi sain noin 3,85 – 4,35 miljardia kruunua. Sijoitustoiminnan tuotot voivat heilauttaa tulosennustetta suurestikin.

Yhtiö siirsi Retail Banking -segmentin lopetettuihin toimintoihin, josta oheisessa taulukossa on esitetty verojen jälkeiset luvut. Luvut on saatu laskemalla segmentin raportoidusta tulos ennen veroja lukemasta kaavamainen 25 prosentin vero. Tämä näytti tuottavan varsin yhtenevät luvut yhtiön raportoimiin muutamiin lukuihin.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten korkotaso kehittyy lähivuosien aikana? USA:ssa korkotaso on jo nousussa, mutta Euroopassa korot ovat pysytelleet selvästi USA:n tasoa alempana. Jos korot lähtevät nousuun, niin miten se vaikuttaa konsernin korkotuottoihin?
  • Gjensidigen yhdistetty kulusuhde on ollut laskussa mm. autovakuutusten tuottomarginaalien alenemisen sekä vaikean talven 2018 johdosta. Pystyykö yhtiö korjaamaan autovakuutusten marginaaleja tulevina vuosina?
  • Gjensidige on myymässä Norjan pankkitoimintojaan Nordealle ja kaupan odotetaan toteutuvan Q1/2019. Yhtiö saa kaupasta noin 5,5 miljardia kruunua, joten maksaako Gjensidige ylimääräisen osingon vai onko sillä mietittynä sijoituskohdetta tälle summalle?

Liikevaihtoennusteet tein noin +2,5 prosentin kasvulukuihin nähden. Ajatuksena on, että (auto-)vakuutusten hintojen korotukset tukevat liikevaihdon kasvua. Jos ja kun yhtiö pystyy nostamaan autovakuutusten marginaaleja, niin odotuksena on myös, että tulos ennen veroja palautuisi vuoden 2016 noin 5,7 miljardin kruunun tasolle (tai lähelle sitä) vuoden 2020 aikana.

Veroasteena käytin noin 22 prosentin veroa ja vähemmistön osuuden jätin pois, sillä sen osuus tuloksesta on ollut marginaalinen.

Liikevaihdosta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 29 750 29 000 7 300 7 300 7 250 7 150
Muutos (%) 2,6% 2,5% 2,5% 2,1% 2,5% 2,9%
Tulos ennen veroja 5 600 5 450 1 175 1 525 1 475 1 275
Muutos (%) 2,8% 3,0% 1,3% 3,0% 3,5% 4,1%
Verot -1 225 -1 200 -250 -350 -325 -275
Vähemmistön osuus 0 0
Nettotulos 4 375 4 250 925 1 175 1 150 1 000

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset