Corning: Ennusteet

Päivitetty 12.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

glw-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Corning ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Corning:lla on 5 segmenttiä:

  • Display Technologies: Segmentti valmistaa LCD-näyttöjen paneeleja tietokoneisiin ja televisioihin.
  • Optical Communications: Segmentti valmistaa optisia kuituja kotien ja toimistojen valokaapeleista aina mantereen ylittäviin kaapeleihin asti.
  • Environmental Technologies -segmentti toimii ympäristöteknologiatuotteiden parissa valmistaen mm. autojen katalysaattorien kennoja.
  • Speciality Materials -segmentin tuotteisiin kuuluu erilaisia keraamisia ratkaisuja sekä puhelimien näytöissä käytettävä Gorilla-lasi.
  • Life Sciences -segmentti valmistaa erilaisia laboratoriotuotteita lääketeollisuuden tarpeisiin.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Corning: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Tein liikevaihtoennusteen segmenttikohtaisesti niin, että yhdistin Life Sciences-segmentin konsernin muiden tuottojen kanssa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Display Technologies 3 075 799 775 750 751 3 254 795 793 848 818
Muutos (%) -5,5% 0,5% -2,3% -11,6% -8,2% -0,7% -11,6% -6,9% 8,7% 9,8%
Optical Communications 3 400 934 900 775 791 4 064 903 1 007 1 090 1 064
Muutos (%) -16,3% 3,4% -10,6% -28,9% -25,7% -3,1% -22,6% -9,8% 6,5% 20,1%
Speciality Materials 1 575 448 450 325 352 1 594 453 463 369 309
Muutos (%) -1,2% -1,1% -2,8% -11,9% 13,9% 7,8% 13,5% 0,9% 7,6% 11,2%
Environmental Technologies 1 400 380 375 325 320 1 499 374 397 366 362
Muutos (%) -6,6% 1,6% -5,5% -11,2% -11,6% 16,3% 17,2% 19,9% 15,5% 12,4%
Muut 900 273 250 200 177 1 092 292 274 267 259
YHTEENSÄ 10 350 2 834 2 750 2 375 2 391 11 503 2 817 2 934 2 940 2 812
Muutos (%) -10,0% 0,6% -6,3% -19,2% -15,0% 1,9% -7,2% -2,5% 7,0% 12,5%

Q1:n liikevaihto laski 15 prosenttia, missä pandemian vaikutukset näkyvät selvästi.

Display Technologies -segmentin liikevaihtoa (-8 %) painoi myyntivolyymien sekä erityisesti hintojen lasku. Yhtiö kertoo, että TV-paneelien kysyntä on jatkanut heikkoa kehitystä myös Q2:lla.

Optical Communications -segmentin myynti laski peräti 26 prosenttia Q1:llä. Valokuituasiakkaiden asennukset ovat viivästyneet eristystoimenpiteiden (asennushenkilöstö ei pääse tekemään asennuksia), toimitusketjun häiriöiden sekä rahoitusvaikeuksien johdosta. Tämän saman vaikean tilanteen voi odottaa jatkuvan vielä ainakin Q2:lla.

Speciality Materials -segmentin liikevaihto nousi 14 prosenttia, missä heikko vertailukausi selittää hyvää kehitystä. Yhtiö kuitenkin arvioi, että Gorilla yms. lasien kysyntä laskee pandemian johdosta Q2:lla ja mahdollisesti vielä tämän jälkeenkin.

Environmental Technologies -segmentin liikevaihto laski 12 prosenttia, mitä painoi etenkin autoteollisuuden vaikea tilanne. Yhtiö arvioi, että autoteollisuuden vaikeat ajat jatkuvat ja sillä on merkittävä vaikutus lähiaikojen kysyntään.

Arvioin Q2:n liikevaihdon olevan paineessa ja laskevan noin 20 prosenttia. Tein koko vuoden ennusteen siitä ajatuksesta, että tilanne kohenee vuoden loppua kohden, kun patoutunutta kysyntää alkaa virtaamaan Corningin tilauskirjaan. Silti koko vuoden liikevaihto laskisi ennusteissani noin 7,5 – 12,5 prosenttia.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 9,75 – 10,50 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Corning:n liiketulos- tai nettotulosennusteiden tekeminen onkin haastavampi pulma. Yhtiön segmenttitiedoissa on saatavilla segmenttikohtaiset nettotulokset, mutta koko konsernin tulosta niistä ei saa irti. Tästä syystä olen tehnyt suoraan konsernitason liiketulosennusteen ja laskenut sille marginaalin.

Lisäksi yhtiö kirjaa valuuttakurssi- yms. johdannaisista syntyvät laskennalliset muutokset nettotulokseen. Nämä ovat suurimmillaan olleet +/- 1,8 miljardia dollaria kvartaalissa, joten tästä syystä kvartaalikohtaiset nettotulokset voivat heilahdella rajustikin. Tämä myös heikentää vuotuisten nettotulosten vertailtavuutta.

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet ja niistä lasketut marginaalit sekä laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 600 296 250 175 -121 1 306 147 365 374 420
Marginaali 5,8% 10,4% 9,1% 7,4% -5,1% 11,4% 5,2% 12,4% 12,7% 14,9%
Rahoituskulut (netto) -200 -47 -45 -50 -58 -200 -55 -51 -49 -45
Johdannaiskulut 225 57 50 50 68 248 85 86 -107 184
Muut kulut -25 -8 -10 -10 3 -138 -160 8 -2 16
Tulos ennen veroja 600 298 245 165 -108 1 216 17 408 216 575
Verot -130 -62 -45 -35 12 -256 15 -71 -124 -76
Nettotulos 470 236 200 130 -96 960 32 337 92 499

Q1:n liiketulos painui tappiolle, mitä painoi mm. tuotantolaitosten sulkuihin liittyvät kulut, työntekijöiden irtisanomisiin liittyvät korvaukset, eräät alaskirjaukset sekä nopeutetulla aikataululla tehdyt poistot. Arvioin tuloskehityksen kääntyvän paremmaksi vuoden edetessä, kun em. erien vaikutukset poistuvat tai pienenevät selvästi.

Rahoituskulujen arvioin olevan viime vuoden tapaan noin 200 miljoonaa ja johdannaistuottojen noin 225 miljoonaa dollaria. Muihin kuluihin kirjasin 25 miljoonan dollarin kulut.

Veroja laskiessa käytin noin 20 – 21 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 350 – 500 miljoonaa dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin Corningin vuoden 2021 liikevaihtoa tukevan pandemian aiheuttama patoutunut kysyntä. Yhtiö on tehnyt voimakkaasti töitä kannattavuuden parantamiseksi, josta syystä arvioin liiketulosmarginaalin nousevan 11,5 – 12,5 prosentin tasolle. Vuosien 2017 ja 2018 noin 14 – 16 prosentin marginaaleihin olisi silti vielä paljon matkaa.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 11 250 10 900 2 850 2 850 2 750 2 450
Muutos (%) 3,2% 5,3% 0,6% 3,6% 15,8% 2,5%
Liiketulos 1 400 1 250 375 350 325 200
Muutos (%) 12,0% 108,3% 26,7% 40,0% 85,7%
Marginaali 12,4% 11,5% 13,2% 12,3% 11,8% 8,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 1 400 1 250 375 350 325 200
Rahoituskulut (netto) -220 -210 -55 -55 -50 -50
Johdannais+muut kulut 100 100 25 25 25 25
Tulos ennen veroja 1 280 1 140 345 320 300 175
Verot -255 -230 -70 -65 -60 -35
Nettotulos 1 025 910 275 255 240 140

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus