Home Depot: Ennusteet

Päivitetty 27.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hd-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät vuodelle 2019

Home Depot arvioi, että vuonna 2019

  • liikevaihto kasvaa noin +3,3 prosenttia (2018: 108,2 Mrd USD).
  • EPS on noin 10,03 USD (2018: 9,73 USD)
  • Omia osakkeita ostetaan noin 5,0 miljardilla dollarilla

Ennusteet 2019

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 111 750 27 000 27 500 31 250 26 000 108 203 26 491 26 302 30 463 24 947
Muutos (%) 3,3% 1,9% 4,6% 2,6% 4,2% 7,2% 10,9% 5,1% 8,4% 4,4%
Liiketulos 16 100 3 500 4 000 5 000 3 600 15 530 3 378 3 870 4 901 3 381
Muutos (%) 3,7% 3,6% 3,4% 2,0% 6,5% 5,8% 5,9% 5,2% 9,8% 1,0%
Marginaali 14,4% 13,0% 14,5% 16,0% 13,8% 14,4% 12,8% 14,7% 16,1% 13,6%

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Vuonna 2018 liikevaihto kasvoi +7,2 prosenttia, missä erityisesti Q4:n kasvu oli hyvää. Asiakasmäärät kasvoivat +2,7 prosenttia vuoden 2018 aikana ja keskimääräinen ostossumma +4,2 prosenttia. Verkkokauppa kasvoi +24 prosenttia ja vastaa nyt noin 8 prosenttia kokonaismyynnistä.

Yhtiön arviona oli noin +3,3 prosentin liikevaihdon kasvu ja tältä pohjalta olen oheisen taulukon ennusteet laatinut. Vuoden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 109 – 113 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Vuoden 2018 liiketuloksen kasvu oli +5,8 prosenttia, missä Q1/2018 heikkoa kehitystä tasasi Q2/2018 vahva nousu. Talven venyminen pitkälle huhtikuuta viivästytti puutarha- yms. kevättarvikkeiden myyntiä, joka sitten purkautui Q2:lla kevään vihdoin koittaessa. Tulosmarginaali oli 14,4 prosenttia (2017: 14,5 %)

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 tulosmarginaali pysyisi 14,4 prosentissa, joten tein vuosiennusteen tältä pohjalta. Q1/2019 liiketuloksen arvioin olevan selvästi viimevuotista parempi viime kevään sääolosuhteiden johdosta. Vastaavasti Q2:n kehitys olisi heikompaa.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on noin 15,9 – 16,3 miljardia dollaria eli kasvua tulisi noin +3,7 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Nettotulosennuste

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiön EPS-ennuste on 10,03 dollaria, mikä tarkoittaisi noin 10,9 – 11,4 miljardin dollarin tulosta. Tähän samaan tähtäsin omaa ennustetta tehdessäni ja oheisessa taulukossa on esitetty ennustelaskelmat.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 16 100 3 500 4 000 5 000 3 600 15 530 3 378 3 870 4 901 3 381
Rahoituskulut (netto) -1 000 -250 -250 -250 -250 -958 -249 -224 -246 -239
Muut kulut 0 0 -16 0 0 0
Tulos ennen veroja 15 100 3 250 3 750 4 750 3 350 14 572 3 113 3 646 4 655 3 142
Verot -3 840 -825 -950 -1 210 -855 -3 435 -769 -779 -1 149 -738
Nettotulos 11 260 2 425 2 800 3 540 2 495 11 137 2 344 2 867 3 506 2 404

Kvartaalikohtaiset rahoituskulut ovat olleen parin vuoden ajan hieman alle 250 miljoonaa dollaria. Olen pyöristänyt tämän ennustelukuihin 250 miljoonaan, jolloin päädyin koko vuoden rahoituskuluissa 1 000 miljoonaan dollariin.

Veroja arvioidessani käytin noin 25 – 26 prosentin veroastetta, jolla tasolla yhtiö arvioi vuoden 2019 verojen olevan. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 11,26 miljardia dollaria. Tämä on juurikin tavoitellun ennustehaarukan 10,9 – 11,4 miljardin dollarin sisällä.

EPS-tulokseksi tulisi 10,04 USD (ei ole huomioitu omien osakkeiden ostoja), mikä olisi myöskin linjassa yhtiön oman arvion kanssa.

Toisaalta yhtiö arvioi ostavansa vuoden 2019 aikana omia osakkeitaan 5,0 miljardin dollarin edestä. Tämä tarkoittaisi noin 26 miljoonaa omaa osaketta, mikä ostot tehtäisiin nykyisellä osakkeen hinnalla (noin 190 USD). Mikäli ostot jakautuvat tasaisesti vuoden ajalle, niin silloin keskimääräinen osakemäärä laskisi -13 miljoonalla osakkeella noin 1 108 miljoonaan osakkeeseen. Tällä osakemäärällä ja ennustetulla tuloksella EPS:ksi tulisi 10,16 dollaria, joka olisi jo yli yhtiön arvioiman ennusteen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten esimerkiksi USA:n talous ja työllisyys kehittyy tulevina vuosina.
  • miten korkotason mahdollinen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin, mutta myös yhtiön asiakkaiden kulutukseen
  • miten mahdollinen kauppasodan vaikutus näkyy yhtiön kulutason nousuna
  • miten USA:n inflaatio lähtee kehittymään tulevina vuosina
  • mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli pystyykö se siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa ilman, että se merkittävästi vaikuttaa myyntivolyymeihin

Yhtiö antoi karkeita ja tavoitteellisia lukemia vuoden 2020 luvuista. Liikevaihto olisi noin 115 – 120 miljardia dollaria ja liiketulosmarginaali olisi 14,4 – 15,0 prosenttia.

Tein vuoden 2020 ennusteen yhtiön antaman liikevaihtoarvioin puoliväliin noin 17,0 miljardiin dollariin. Vuoden 2021 liikevaihdon arvioin kasvavan noin 3,5 prosenttia vuodesta 2020.

Vastaavasti arvioin liiketulosmarginaalin olevan yhtiön ohjeistuksen puolivälissä noin 14,7 prosentissa molempina vuosina.

Korkotason nousun arvioin lisäävän rahoituskuluja, mutta näiden osuus nykyisestä tuloskunnosta pysyy edelleen alhaisella tasolla. Veroasteen arvioin olevan noin 25 – 26 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 121 000 117 000 28 250 28 750 33 000 27 000
Muutos (%) 3,4% 4,7% 4,6% 4,5% 5,6% 3,8%
Liiketulos 17 750 17 250 3 850 4 250 5 400 3 750
Muutos (%) 2,9% 7,1% 10,0% 6,3% 8,0% 4,2%
Marginaali 14,7% 14,7% 13,6% 14,8% 16,4% 13,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 17 750 17 250 3 850 4 250 5 400 3 750
Rahoituskulut (netto) -1 100 -1 050 -265 -265 -260 -260
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 16 650 16 200 3 585 3 985 5 140 3 490
Verot -4 250 -4 100 -910 -1 010 -1 290 -890
Nettotulos 12 400 12 100 2 675 2 975 3 850 2 600

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

hd-kvartaalituloslaskelma-q42018