Home Depot: Ennusteet

Päivitetty 22.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hd-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät vuodelle 2019

Home Depot arvioi, että vuonna 2019

  • liikevaihto kasvaa noin +3,3 prosenttia (2018: 108,2 Mrd USD).
  • EPS on noin 10,03 USD (2018: 9,73 USD)
  • Omia osakkeita ostetaan noin 5,0 miljardilla dollarilla

Ennusteet 2019

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 111 750 26 869 27 000 31 500 26 381 108 203 26 491 26 302 30 463 24 947
Muutos (%) 3,3% 1,4% 2,7% 3,4% 5,7% 7,2% 10,9% 5,1% 8,4% 4,4%
Liiketulos 16 100 3 503 4 000 5 000 3 597 15 530 3 378 3 870 4 901 3 381
Muutos (%) 3,7% 3,7% 3,4% 2,0% 6,4% 5,8% 5,9% 5,2% 9,8% 1,0%
Marginaali 14,4% 13,0% 14,8% 15,9% 13,6% 14,4% 12,8% 14,7% 16,1% 13,6%

Liikevaihtoennuste

Q1/2019 myynti jatkoi hyvää kasvuaan (+5,7 %), vaikka talviolosuhteet olivat epäedulliset ja puutavaran myyntihinnat laskivat merkittävästi. Toisaalta on hyvä muistaa, että vuosi sitten talviolosuhteet siirsivät kevätkauden aloitusta Q2:n puolelle, joten tämä sinänsä helpotti Q1/2019 lukujen kohentumista. Näin voidaan myös odottaa, että Q2:n myynnin kehitys voi olla nihkeämpää juurikin viime vuoden myynnin keskittymisellä Q2:lle.

Asiakasmäärät kasvoivat +3,8 prosenttia Q1:llä ja keskimääräinen ostossumma +2,0 prosenttia.

Yhtiön arviona oli noin +3,3 prosentin liikevaihdon kasvu ja tältä pohjalta olen oheisen taulukon ennusteet laatinut. Vuoden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 109 – 113 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Q1:n liiketulos kasvoi liikevaihtoa nopeammin (+6,4 %), mihin vaikutti edellisessä kappaleessa mainittu viime vuoden kevätkauden myynnin siirtyminen Q2:n puolelle.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 tulosmarginaali pysyisi 14,4 prosentissa, joten tein vuosiennusteen tältä pohjalta. Q2/2019 liiketuloksen arvioin olevan vain hienoisesti viimevuotista parempi viime kevään sääolosuhteiden johdosta.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on noin 15,9 – 16,3 miljardia dollaria eli kasvua tulisi noin +3,7 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Nettotulosennuste

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiön EPS-ennuste on 10,03 dollaria, mikä tarkoittaisi noin 10,8 – 11,3 miljardin dollarin tulosta. Tähän samaan tähtäsin omaa ennustetta tehdessäni ja oheisessa taulukossa on esitetty ennustelaskelmat.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 16 100 3 503 4 000 5 000 3 597 15 530 3 378 3 870 4 901 3 381
Rahoituskulut (netto) -1 100 -277 -275 -275 -273 -958 -249 -224 -246 -239
Muut kulut 0 0 -16 0 0 0
Tulos ennen veroja 15 000 3 226 3 725 4 725 3 324 14 572 3 113 3 646 4 655 3 142
Verot -3 800 -829 -950 -1 210 -811 -3 435 -769 -779 -1 149 -738
Nettotulos 11 200 2 397 2 775 3 515 2 513 11 137 2 344 2 867 3 506 2 404

Kvartaalikohtaiset rahoituskulut ovat olleen parin vuoden ajan hieman alle 250 miljoonaa dollaria. Q1:llä kulut nousivat 273 miljoonaan dollariin, joka pohjalta tein loppuvuoden ennusteet. Koko vuoden rahoituskuluennuste olisi noin -1,1 miljardia dollaria.

Veroja arvioidessani käytin noin 25 – 26 prosentin veroastetta, jolla tasolla yhtiö arvioi vuoden 2019 verojen olevan. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 11,2 miljardia dollaria. Tämä on juurikin tavoitellun ennustehaarukan 10,8 – 11,3 miljardin dollarin sisällä.

EPS-tulokseksi tulisi 10,13 USD, mikä olisi hieman enemmän, kuin yhtiön oma arvio.

Yhtiö arvioi ostavansa vuoden 2019 aikana omia osakkeitaan 5,0 miljardin dollarin edestä, joista käytettiin Q1:llä jo noin 1,4 miljardia dollaria. Tämä tarkoittaisi noin 20 miljoonaa omaa osaketta loppuvuoden aikana, mikäli ostot tehtäisiin nykyisellä osakkeen hinnalla (noin 190 USD). Jos ostot jakautuvat tasaisesti vuoden ajalle, niin silloin keskimääräinen osakemäärä laskisi -10 miljoonalla osakkeella noin 1 095 miljoonaan osakkeeseen. Tällä osakemäärällä ja ennustetulla tuloksella EPS:ksi tulisi 10,23 dollaria, joka olisi jo selvemmin yli yhtiön arvioiman ennusteen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten esimerkiksi USA:n talous ja työllisyys kehittyy tulevina vuosina.
  • miten korkotason mahdollinen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin, mutta myös yhtiön asiakkaiden kulutukseen
  • miten mahdollinen kauppasodan vaikutus näkyy yhtiön kulutason nousuna
  • miten USA:n inflaatio lähtee kehittymään tulevina vuosina
  • mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli pystyykö se siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa ilman, että se merkittävästi vaikuttaa myyntivolyymeihin

Yhtiö antoi karkeita ja tavoitteellisia lukemia vuoden 2020 luvuista. Liikevaihto olisi noin 115 – 120 miljardia dollaria ja liiketulosmarginaali olisi 14,4 – 15,0 prosenttia.

Tein vuoden 2020 ennusteen yhtiön antaman liikevaihtoarvioin puoliväliin noin 17,0 miljardiin dollariin. Vuoden 2021 liikevaihdon arvioin kasvavan noin 3,4 prosenttia vuodesta 2020.

Vastaavasti arvioin liiketulosmarginaalin olevan yhtiön ohjeistuksen puolivälissä noin 14,7 prosentissa molempina vuosina.

Korkotason nousun arvioin lisäävän rahoituskuluja, mutta näiden osuus nykyisestä tuloskunnosta pysyy edelleen alhaisella tasolla. Veroasteen arvioin olevan noin 25 – 26 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 121 000 117 000 28 250 28 750 33 000 27 000
Muutos (%) 3,4% 4,7% 5,1% 6,5% 4,8% 2,3%
Liiketulos 17 750 17 250 3 850 4 250 5 400 3 750
Muutos (%) 2,9% 7,1% 9,9% 6,3% 8,0% 4,3%
Marginaali 14,7% 14,7% 13,6% 14,8% 16,4% 13,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 17 750 17 250 3 850 4 250 5 400 3 750
Rahoituskulut (netto) -1 150 -1 100 -275 -275 -275 -275
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 16 600 16 150 3 575 3 975 5 125 3 475
Verot -4 250 -4 100 -910 -1 010 -1 300 -880
Nettotulos 12 350 12 050 2 665 2 965 3 825 2 595

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset