Hennes & Mauritz: Arvonmääritys

Päivitetty 31.1.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty H&M:n viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

hm-kaaviokokoelma-q42019

H&M:n osakkeen arvoksi sain 222,60 kruunua (WACC: 6,4 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 6,40 prosenttia, mikä on johdettu 6,68 prosentin oman pääoman ja 1,50 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 1 15 628 14 687
2021e 2 16 037 14 165
2022e 3 16 925 14 050
2023e 4 17 532 13 678
2024e 5 18 327 13 438
2025e 6 19 419 13 381
2026e 7 20 553 13 311
2027e 8 22 081 13 440
Päätearvo (e) 9 23 185 301 208
YHTEENSÄ (EV) 411 356
– korolliset velat -18 208
+ käteinen 12 312
– vähemmistön osuus 0
– vuokravastuut ja turvamarginaali -37 022
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 368 438
osakkeita (000) 1 655 072
OSAKKEEN ARVO 222,61

Saadusta noin 415 miljardin kruunun yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat. Koska H&M:n tilikausi 2020 alkoi vuoden 2019 puolella, niin se voi kirjata IFRS 16:n mukaiset vuokravastuutiedot vasta tilikaudella 2020. Vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 222,60 kruunua.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 31.1.2020: 211,00 SEK

Laskennan parametrit

H&M on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Hennes & Mauritz: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Loppu­vuosi
Nettotulos 14 866 0 14 866
EPS 8,982 0,000 8,982
Osinko 9,750 0,000 9,750
Oma pääoma 57 069
Oma pääoma/osake 34,481

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.

Tuottovaatimuksen laskennassa käytetty beta-kerroin on 1,05x. Osakkeen riskilisänä on käytetty 5,53 prosenttia ja riskittömänä korkona on käytetty 0,87 prosenttia (keskimäärin EU, USA ja Aasia). Tuottovaatimuksesta tarkemmin kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Olen vuonna 2021 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 9,75 kruunuun. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (31.1.2020) 211,00   SEK
Tuottovaatimus 6,68 %   0,87%+1,05*5,53%+0,00%
Osakkeita 1 655 072   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 2,82 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,05 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 104,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,93 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,68 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,68 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,68 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

hm-kaanteinenarvonmaaritys-q42019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 197,10 126,02 190,48 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00
Nettotulos 16 184 12 652 13 443 14 866 15 285 15 715 16 157 16 612
Muutos% -13,2% -21,8% 6,3% 10,6% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8%
EPS 9,78 7,64 8,12 8,98 9,23 9,49 9,76 10,04
P/E 20,2 16,5 23,5 23,5 22,8 22,2 21,6 21,0
Osinko 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,60 9,87 10,15
Osinkotuotto 4,9% 7,7% 5,1% 4,6% 4,6% 4,6% 4,7% 4,8%
Oma pääoma 36,08 35,37 34,48 34,48 33,71 33,20 33,09 32,98
P/B 5,46 3,56 5,52 6,12 6,26 6,36 6,38 6,40
ROE 26,8% 21,4% 23,3% 13,0% 13,5% 14,2% 14,7% 15,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (211,00 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,68 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 14,87 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 15,29 ja 15,72 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus