Harley-Davidson sijoituskohteena

Päivitetty 23.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

William S. Harley ja Arthur Davidson perustivat ”Harley-Davidson Motor Company”-nimisen yrityksen kilpamoottoripyörien valmistukseen vuonna 1903. Nykyään yhtiö on ehkä maailman tunnetuin moottoripyörä­valmistaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e HARLEY-DAVIDSON Ennuste
Osake (23.4.2019) 39,72 Osinko 12 kk 1,505
Markkina-arvo (Mrd) 6,4 Osinkotuotto 3,8%
Liikevaihto (M) 5 350 (-6,4%) Osinko/EPS 44% 4v ka
Nettotulos (M) 490 (-7,7%) Osinko/FCF 27% 4v ka
EPS 3,06 Omav.aste 17%
PE 13,0 Gearing 370%
EV/EBIT 19,5 ROE 28%
PB 3,6 ROI 7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

HARLEY-DAVIDSON23.4.2019 | 39,72 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Harley-Davidsonin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee sekä liikevaihdon että nettotuloksen heikko kehitys. Lisäksi osinko on kehittynyt heikosti viime vuosien aikana. Myös Financial Services -segmentin aiheuttama vaikutus velkaisuuteen pienentää arvolukua. Financial Services -segmentin vaikutuksen oikaisu voisi nostaa arvolukua parilla pisteellä.

Yhtiö on kärsinyt kovasta hintakilpailusta jo useamman vuoden ajan, minkä johdosta yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykset ovat kääntyneet laskuun. Tilikauden 2017 pyörien liiketulosmarginaali oli noin 12,5 prosenttia, kun yhtiö odottaa vuonna 2019 marginaalin olevan 8 – 9 prosenttia.

Vahvan brändinsä ja uskollisen asiakaskuntansa avulla Harley-Davidson on kuitenkin vahvoilla hintakilpailussa. Tiukan hintakilpailun vallitessa yhtiön pääpainona on pitää varastotasot alhaisina eli vastataan alhaiseen kysyntään alhaisella tarjonnalla. Tämä näkyi pyörätoimitusten noin -5,3 prosentin laskuna vuonna 2018. Tilikaudella 2019 pyörätoimitusten odotetaan laskevan edelleen noin -3-5 prosenttia.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa hyvän brändin omaavan yhtiön hyvä osinkotaso (3,8 %) sekä omien osakkeiden osto-ohjelma. Mutta hintakilpailu ja tuloksentekokyvyn säilyttäminen pitää sijoittajaa varpaillaan. Toisaalta vapaa rahavirta on pitänyt tasonsa jo pitkään, joten yhtiön liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan hyvällä tahdilla.

Tilikausi 2019

Harley-Davidsonin Q1/2019

M USD Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 1 384 1 542 -10,2%
Liiketulos (ebit) 167,1 236,4 -29,3%
Nettotulos 127,9 174,8 -26,8%
EPS (USD) 0,80 1,03
Pyörätoimitukset 58 891 63 944 -7,9%

Q1:n pyörätoimitukset laskivat -8 prosenttia, mikä näkyi Motorcycles-segmentin liikevaihdon noin -12 prosentin laskuna. Kun huomioidaan Financial Services -segmentti, niin konsernin liikevaihto laski -10 prosenttia.

Tullitariffipaineiden johdosta yhtiö laajensi Thaimaan toimintojaan niin, että sen kautta toimitetaan nyt Kaakkois-Aasian pyörät. Näin yhtiö pystyy pitämään yllä kilpailukykyisiä hintoja ja vastaamaan alueen kilpailutilanteeseen.

Motorcycles-segmentin tulos on laskenut parina viime vuotena -21,5 ja -30,4 prosenttia. Tätä samaa laskutrendiä segmentin Q1:n tulos noudatteli (-37,3 %). Yhtiö on järjestelemässä tuotantoaan myös USA:ssa, mistä syystä tulokseen sisältyy kertaluontoisia kuluja (-17,6 M USD). Tämä huomioidenkin tulos olisi ollut reippaassa laskussa.

Koko konsernin liiketulos (ebit) laski -29 prosenttia.

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi vuoden 2019 pyörätoimituksia seuraavasti:

  • Q2/2019: 65 500 – 70 500 (Q2/2018: 72 593)
  • 2019: 217 000 – 222 000 (2018: 228 665)

Q2:n toimitusmäärät laskisivat edelleen ja nyt laskua tulisi -3 … -10 prosenttia.

Yhtiö arvioi, että Motorcycles-segmentin tilikauden 2019 liiketulosmarginaali on noin 8,0 – 9,0 prosenttia, mikä sisältää uudelleenjärjestelyihin liittyviä kustannuksia noin -65 miljoonaa dollaria.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 1 615 1 713 -5,7% 5 350 5 717 -6,4%
Liiketulos (ebit) 278 324 -14,3% 665 714 -6,9%
Nettotulos 205 242 -15,4% 490 531 -7,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 1,505 1,485

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Harley-Davidson: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (Harley-Davidson) kehitys

Yhtiön johdon antamia ennusteita toimitetuista pyöristä ja liikevoittomarginaaleista (liikevoittomarginaali tarkoittaa ”motorcycles & related products”-segmentin lukuja).

Tilikaudet 2015 – 2017

TOTEUTUMA 2015: 266 382 ja 16,5 %
TOTEUTUMA 2016: 262 221 ja 14,7 %
TOTEUTUMA 2017: 242 788 ja 12,5 %

Tilikausi 2018

01/2018: 231 000 – 236 000 ja marginaali 9,5 – 10,5 %
04/2018: (ei muutosta)
07/2018: 231 000 – 236 000 ja marginaali 9,0 – 10,0 %
10/2018: (ei muutosta)
TOTEUTUMA 2018: 228 665 ja 8,5 %

Tilikausi 2019

01/2019: 217 000 – 222 000 ja marginaali 8,0 – 9,0 %
04/2019: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -53 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 522 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 575 miljoonaa dollaria.

Kireä markkinatilanne näkyy liikevaihdon kasvun pysähtymisenä vuoden 2014 jälkeen. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotulosmarginaalinsa yli 10 prosentissa, vaikka se on laskenut selvästi vuoden 2014 huipusta (13,6 %). Vuosien 2018 ja 2019e marginaalia laskee yhtiön uudelleenjärjestelykulut.

hog-tuloslaskelma-q12019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 5,25 – 5,50 miljardia ja nettotulos noin 460 – 510 miljoonaa dollaria. Tämä laskisi marginaalin noin 9,2 prosentin tasolle.

Yhtiöllä on 3 ja 10 vuoden strategiset suunnitelmat, missä seuraavan 10 vuoden aikana yhtiö aikoo

  • saada 2 miljoonaa uutta asiakasta
  • laajentaa kansainvälistä toimintaa niin, että se vastaa puolta liiketoiminnasta
  • julkistaa 100 uutta pyörämallia
  • ROIC on yritysvertailun parhaimmistoa

Seuraavan 3 vuoden aikana fokuksessa on uusasiakashankinta, jälleenmyyjäverkoston vahvistaminen, paikallisten vahvuuksien hyödyntäminen sekä premium-brändin ylläpito.

Yhtiön arvostusta arvioitaessa on hyvä huomioida Harley-Davidison:n brändin arvo, joka ei näy taseessa. Tilikauden 2019 ennustetulla tuloksella PE-luku olisi 13,0x eli osaketta voisi pitää edullisesti hinnoiteltuna.

Mutta, kuten tässä kirjoituksessa on tullut ilmi, niin yhtiön pyörämyynti on selvässä laskussa ja samaa tahtia on laskenut tuloskin. Eli siinä mielessä kyseessä voi olla ns. arvoansa, missä halvalta näyttävä osake on sitä syystäkin.

Toisaalta yhtiön rahavirrat ja etenkin vapaa rahavirta (FCF) ovat pitäneet tasonsa. Tämä puoli huomioiden tilanne ei olekaan niin vakava.

Tuhannen taalan kysymys onkin, että kumpaan (nettotulos vaiko rahavirrat) uskoo enemmän. Tärkein mittari lienee kuitenkin se, miten pyörätoimitukset kehittyvät, sillä se tuo niin liikevaihtoa, vaikuttaa tulokseen sekä tietenkin tuo rahaa kassaan.

hog-roe-roi-q12019

Harley-Davidsonin hyvä tuloksentekokyky näkyy oman pääoman tuotto eli ROE-luvussa, mikä on ollut yli 25 prosenttia tilikaudesta 2011 alkaen. Hyvää ROE-lukua selittää osaltaan se, että yhtiön oma pääoma on vähentynyt, joka toimii jakajana tunnuslukua laskettaessa. ROI-luku, joka huomioi myös velan määrän, on sekin tasaisesti noin 14 prosentin tasolla. Kovan kilpailun takia laskenut tulos näkyy myös ROI-luvun laskuna 10 prosenttiin ja sen alle.

Tase

Taseessa nousee esiin velan suuri määrä eli noin 7,3 miljardia dollaria, mikä on noin 70 prosenttia koko taseesta. Suurin osa (Q4/2018: 6,9 miljardia) tästä velasta on Financial Services -segmentin velkaa, mikä osaltaan kuvaa rahoitusyhtiön tapaa toimia.

hog-velkaisuus-q12019

Oman pääoman määrä on myös laskenut vuoden 2013 noin 3,0 miljardista dollarista Q1/2019 noin 1,8 miljardiin dollariin. Yhtiö on ostanut paljon omia osakkeitaan, mikä näkyy oman pääoman laskuna. Tilikauden 2018 aikana yhtiö käytti noin 391 miljoonaa dollaria omien osakkeiden ostoon.

Velkaisuuden kasvu on pienentänyt omavaraisuusasteen varsin alhaiseksi eli noin 15 – 20 prosenttiin. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 300 prosenttiin. Gearingin yli 100 prosentin tasoa voitaneen pitää hälyttävänä, mutta tässä pitää huomioida se, että suuri osa yhtiön velasta on uudelleenlainattu eteenpäin, joten yhtiö toimii tässä välittäjänä ja kerää lainamarginaaleilla tuottoa.

Rahavirta

Harley-Davidson:n liiketoiminnan rahavirta on tasaantunut noin 1,1 miljardiin dollariin vuoden 2014 jälkeen. Joka tapauksessa liiketoiminta tuottaa varsin mukavasti rahaa kassaan. Mutta, jos tätä rahavirtaa vertaa laskevaan liikevaihtoon tai tuloskuntoon, niin näissä luvuissa liiketoiminnan haasteet eivät näy ollenkaan.

Capex-investoinnit ovat nekin varsin tasaisessa (ja ennakoitavissa olevassa) kasvussa. Parin viime vuoden investointien nousu noin 260 miljoonaan dollariin kuvastaa yhtiön panostuksia uusiin malleihin sekä laajentumisia USA:n ulkopuolelle.

Lisäksi tuotannon virtaviivaistaminen tuo ylimääräisiä capex-kuluja vuosille 2019 – 2020 noin 50 miljoonaa dollaria per vuosi.

hog-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) on tasaisista luvuista johtuen asettunut noin 800 – 900 miljoonaan dollariin. Vapaa rahavirta on siis rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

Ja tämä rahavirta on Harley-Davidsonilla pitänyt hyvin tasonsa, vaikka yhtiön pyörätoimitukset laskevat ja tuloskunto siinä samalla. Tämä vapaan rahavirran kehityskaari saa näyttämään yhtiön toimintaa hieman eri näkökulmasta. Eli rahaa se tuntuu tahkoavan hyvällä tahdilla.

Osinko

Osinko on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2011 ja tilikaudella 2018 osinkoa maksettiin 1,48 dollaria eli 0,370 dollaria/kvartaali. Tilikaudella 2018 osinko kuitenkin nousi vain +1,4 prosenttia, jota voi pitää hienoisena pettymyksenä. Ja sama heikko nousutahti tuntuu jatkuvan myös vuonna 2019.

hog-osinko-q12019

Harley-Davidsonin tämänhetkinen osinkotuotto on historiaan nähden varsin korkealla tasolla eli 3,8 prosentissa, kun se vuosikymmenen alun aikoina se oli vain noin 1,2 – 1,7 prosenttia. Osingonmaksusuhde on vielä varsin matala eli noin 35 – 45 prosenttia nettotuloksesta tai noin 25 – 30 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Näin yhtiöllä on varsin helppo työ pitää yllä kasvavaa osinkotrendiä lähivuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Harley-Davidson: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 0,375 5/2018 0,370 5/2017 0,365
9/2019 (e) 0,375 9/2018 0,370 9/2017 0,365
12/2019 (e) 0,375 12/2018 0,370 12/2017 0,365
2/2020 (e) 0,380 2/2019 0,375 2/2018 0,370
YHTEENSÄ 1,505 1,485 1,465
+1,3% +1,4% +3,5%

Q2:n osinko on 0,375 dollaria, joka irtoaa 29.5.2019 ja maksetaan 14.6.2019.

Yhtiö julkistaa Q3-osingon elo-syyskuun vaihteessa. Arvioin tämän osingon olevan 0,375 dollaria, joka olisi tämän suuruisen osingon kolmas maksukerta.

Arvioin seuraavan 12 kk:n osingoksi 1,505 dollaria, missä ensi helmikuun kvartaaliosinko nousisi 0,005 dollaria. Tällä ennusteella osinkotuotoksi tulisi 3,8 prosenttia (osake 39,72 USD).

Osingon lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan varsin paljon eli noin 51,7 miljoonaa vuoden 2014 määrään verrattuna, mikä on noin 23,5 prosenttia vuoden 2014 osakemäärästä. Nykyinen osakkeiden osto-ohjelma antaa myös puskuria osingon nostolle.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+362) sekä osingonmaksuilla (-180) sekä omien osakkeiden ostoilla (-202). Oikaisu on yhteensä -20 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin että omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -53 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 522 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 575 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (23.4.2019) 39,72 34,12 50,88 58,34 45,39 65,91 69,24 48,83
Lkm (000) 160 026 166 504 172 932 180 535 190 621 217 706 224 071 229 229
Markkina-arvo (Mrd) 6,36 5,68 8,80 10,53 8,65 14,35 15,51 11,19
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Motorcycles & related products 4 595 4 969 4 915 5 271 5 309
Financial Services 755 748 732 725 687
Muut
YHTEENSÄ 5 350 5 717 5 647 5 996 5 996
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Motorcycles & related products 390 422 607 773 875
Financial Services 275 291 275 275 280
Muut
YHTEENSÄ 665 713 882 1 048 1 155
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 1 615 1 384 5 350 5 717 5 647 5 996 5 995 6 229 5 900 5 581
Liikevoitto 278 167 665 714 882 1 049 1 156 1 281 1 154 1 000
Nettotulos 205 128 490 531 575 692 752 845 734 624
Marginaali 12,7% 9,2% 9,2% 9,3% 10,2% 11,5% 12,5% 13,6% 12,4% 11,2%
EPS 1,28 0,80 3,06 3,19 3,33 3,83 3,95 3,88 3,28 2,72
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 730 1 204 688 766 767 964 1 166 1 204
Liikearvo 55 55 56 53 54 28 30 30
Muut varat 9 776 9 407 9 229 9 071 9 170 8 536 8 209 7 937
Tase yhteensä 10 561 10 666 9 973 9 890 9 991 9 528 9 405 9 171
Oma pääoma 1 778 1 774 1 844 1 920 1 840 2 909 3 009 2 558
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 7 310 7 599 6 988 6 808 6 890 5 505 5 259 5 103
Muut vastuut 1 473 1 293 1 141 1 162 1 261 1 114 1 137 1 510
Tase yhteensä 10 561 10 666 9 973 9 890 9 991 9 528 9 405 9 171
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 200 1 206 1 005 1 174 1 100 1 147 977 801
Investoinnit: Capex -235 -214 -206 -256 -260 -232 -208 -189
Vapaa rahavirta (FCF) 965 992 799 918 840 915 769 612
Investoinnit: Muut -415 -449 -356 -137 -656 -513 -361 -72
Investointien jälkeen 550 543 443 781 184 402 408 540
Rahoitus: Voitonjako -500 -536 -706 -700 -1 763 -805 -596 -394
Rahoitus: Muut -50 522 164 -34 1 409 269 203 -596
Rahavarojen muutos 0 529 -99 47 -170 -134 15 -450
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,50 1,48 1,46 1,40 1,24 1,10 0,84 0,62
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,50 1,48 1,46 1,40 1,24 1,10 0,84 0,62
Osinkotuotto 3,8% 4,3% 2,9% 2,4% 2,7% 1,7% 1,2% 1,3%
Osinko/nettotulos 49,0% 46,4% 43,9% 36,5% 31,4% 28,3% 25,6% 22,8%
Osinko/FCF 24,9% 24,8% 31,6% 27,5% 28,1% 26,2% 24,5% 23,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 9,6 8,4 12,8 16,8 16,6
PE (3v) 11,9 9,5 13,1 13,8 11,1 19,5 23,8 24,5
PE 13,0 10,7 15,3 15,2 11,5 17,0 21,1 17,9
EV/EBIT 19,5 16,9 17,1 15,8 12,8 14,7 17,0 15,1
Oma pääoma/osake 11,11 10,65 10,66 10,64 9,65 13,36 13,43 11,16
P/B 3,57 3,20 4,77 5,49 4,70 4,93 5,16 4,38
ROE 27,6% 29,4% 30,6% 36,8% 31,7% 28,6% 26,4% 25,1%
ROI 7,2% 7,8% 10,0% 12,0% 13,5% 15,4% 14,5% 12,7%
Omavaraisuusaste 16,8% 16,6% 18,5% 19,4% 18,4% 30,5% 32,0% 27,9%
Gearing 370,1% 360,5% 341,6% 314,7% 332,8% 156,1% 136,0% 152,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 35,66 34,12 45,30 42,08 42,88 50,88 48,21 54,02 60,50 58,34
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,505 1,500 1,495 1,490 1,485 1,480 1,475 1,470 1,465 1,460
Osinkotuotto (ennuste) 4,2% 4,4% 3,3% 3,5% 3,5% 2,9% 3,1% 2,7% 2,4% 2,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,03 3,19 3,55 3,27 3,33 3,32 3,28 3,46 3,55 3,83
PE 11,8 10,7 12,7 12,9 12,9 15,3 14,7 15,6 17,1 15,2
EV/EBIT 19,0 16,9 16,9 17,5 16,3 17,1 17,0 16,7 17,7 15,8
ROE 25,5% 29,4% 29,5% 26,0% 28,2% 30,5% 29,1% 29,8% 32,3% 36,8%
ROI 7,1% 7,8% 8,9% 8,1% 9,2% 10,0% 9,6% 10,2% 10,6% 12,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset