Harley-Davidson sijoituskohteena

Päivitetty 20.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

William S. Harley ja Arthur Davidson perustivat ”Harley-Davidson Motor Company”-nimisen yrityksen kilpamoottoripyörien valmistukseen vuonna 1903. Nykyään yhtiö on ehkä maailman tunnetuin moottoripyörä­valmistaja… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

HARLEY-DAVIDSON28.1.2020 | 34,00 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Harley-Davidsonin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee sekä liikevaihdon että nettotuloksen heikko kehitys. Lisäksi osinko on kehittynyt heikosti viime vuosien aikana. Myös Financial Services -segmentin aiheuttama vaikutus velkaisuuteen pienentää arvolukua. Financial Services -segmentin vaikutuksen oikaisu voisi nostaa arvolukua parilla pisteellä.

Yhtiö on kärsinyt kovasta hintakilpailusta jo useamman vuoden ajan, minkä johdosta yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykset ovat kääntyneet laskuun. Tilikauden 2017 pyörien liiketulosmarginaali oli noin 12,5 prosenttia, kun vuoden 2019 marginaali jäi 6,3 prosenttiin.

Myös pyörien myynti jatkoi selvää laskuaan vuonna 2019 (-6,4 %). Vuodelle 2020 yhtiö ei antanut arviota pyörämyynnin kehityksestä.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa hyvän brändin omaavan yhtiön hyvä osinkotaso (8,1 %) sekä omien osakkeiden osto-ohjelma. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Tilikausi 2019

Harley-Davidsonin vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 1 072 1 146 -6,4% 5 362 5 717 -6,2%
Liiketulos (ebit) 12,4 3,7 231,2% 555,6 713,5 -22,1%
Nettotulos 13,5 0,5 423,6 531,5 -20,3%
EPS (USD) 0,09 0,00 2,68 3,19
Pyörätoimitukset 40 454 43 489 -7,0% 213 939 228 665 -6,4%

Vuoden 2019 liikevaihto (-6,2 %) sekä pyörätoimitusten määrät (-6,4 %) jatkoivat tuttua laskutrendiään.

Yhtiö on järjestellyt toimintojaan ja optimoinut tuotantoaan ja nämä ovat tuoneet kertaluontoisia kuluja vuodelle 2019. Tästä syystä liiketulos laski reippaat 22 prosenttia. Yhtiö kuitenkin arvioi, että vuoden 2020 Motorcycles-segmentin suhteellinen kannattavuus paranisi tuotannon järjestelyiden alkaessa kantaa hedelmää.

Yhtiö ei enää antanut arvioita pyörätoimituksista vaan sen sijaan antoi arviot Motorcycles-segmentin liikevaihdosta ja liiketulosmarginaalista:

  • Liikevaihto Q1: 1,09 – 1,17 Mrd USD (Q1/2019: 1,20 Mrd USD)
  • Liikevaihto 2020: 4,53 – 4,66 Mrd USD (2019: 4,57 Mrd USD)
  • Ebit-marginaali 2020: 7 – 8 %

Financial Services -segmentin tuloksen yhtiön arvioi vuonna 2020 olevan vuoden 2019 tasolla (noin 266 M USD).

HUOM! Nämä arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Harley-Davidson: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (Harley-Davidson) kehitys

Yhtiön johdon antamia ennusteita toimitetuista pyöristä ja liikevoittomarginaaleista (liikevoittomarginaali tarkoittaa ”motorcycles & related products”-segmentin lukuja).

Tilikaudet 2015 – 2018

TOTEUTUMA 2015: 266 382 ja 16,5 %
TOTEUTUMA 2016: 262 221 ja 14,7 %
TOTEUTUMA 2017: 242 788 ja 12,5 %
TOTEUTUMA 2018: 228 665 ja 8,5 %

Tilikausi 2019

01/2019: 217 000 – 222 000 ja marginaali 8,0 – 9,0 %
04/2019: (ei muutosta)
07/2019: 212 000 – 217 000 ja marginaali 6,0 – 7,0 %
10/2019: (ei muutosta)
TOTEUTUMA 2019: 213 939 ja marginaali 6,3 %

Tilikausi 2020

01/2020: Liikevaihto: 4,53 – 4,66 Mrd USD (2019: 4,57 Mrd USD) ja marginaali 7,0 – 8,0 %

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -53 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 522 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 575 miljoonaa dollaria.

Kireä markkinatilanne näkyy liikevaihdon kasvun pysähtymisenä vuoden 2014 jälkeen. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotulosmarginaalinsa yli 10 prosentissa, vaikka se on laskenut selvästi vuoden 2014 huipusta (13,6 %). Vuosien 2018 ja 2019 marginaalia laski yhtiön uudelleenjärjestelykulut.

hog-tuloslaskelma-q42019b

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin x,xx miljardia ja nettotulos noin xxx miljoonaa dollaria.

Yhtiöllä on erilaisia strategisia hankkeita, joilla yhtiö pyrkii saamaan liikevaihtonsa ja tuloskuntonsa kasvuun. Tulevien vuosien aikana fokuksessa on uusasiakashankinta, jälleenmyyjäverkoston vahvistaminen, paikallisten vahvuuksien hyödyntäminen sekä premium-brändin ylläpito.

Yhtiön arvostusta arvioitaessa on hyvä huomioida Harley-Davidison:n brändin arvo, joka ei näy taseessa.

Mutta, kuten tässä kirjoituksessa on tullut ilmi, niin yhtiön pyörämyynti on selvässä laskussa ja samaa tahtia on laskenut tuloskin. Ja lasku on jatkunut jo 5 vuotta peräjälkeen. Eli siinä mielessä kyseessä voi olla ns. arvoansa, missä halvalta näyttävä osake on sitä syystäkin.

Toisaalta yhtiön rahavirrat ja etenkin vapaa rahavirta (FCF) ovat pitäneet tasonsa. Tämä puoli huomioiden tilanne ei olekaan niin vakava.

Tuhannen taalan kysymys onkin, että kumpaan (nettotulos vaiko rahavirrat) uskoo enemmän. Tärkein mittari lienee kuitenkin se, miten pyörätoimitukset kehittyvät, sillä se tuo niin liikevaihtoa, vaikuttaa tulokseen sekä tietenkin tuo rahaa kassaan.

hog-roe-roi-q42019b

Harley-Davidsonin hyvä tuloksentekokyky näkyy oman pääoman tuotto eli ROE-luvussa, mikä on ollut yli 25 prosenttia tilikaudesta 2011 alkaen. Hyvää ROE-lukua selittää osaltaan se, että yhtiön oma pääoma on vähentynyt, joka toimii jakajana tunnuslukua laskettaessa. ROI-luku, joka huomioi myös velan määrän, on sekin tasaisesti noin 14 prosentin tasolla. Kovan kilpailun takia laskenut tulos näkyy myös ROI-luvun laskuna 10 prosenttiin ja sen alle.

Tase

Taseessa nousee esiin velan suuri määrä eli noin 7,4 miljardia dollaria, mikä on noin 70 prosenttia koko taseesta. Suurin osa (Q4/2018: 6,9 miljardia) tästä velasta on Financial Services -segmentin velkaa, mikä osaltaan kuvaa rahoitusyhtiön tapaa toimia.

hog-velkaisuus-q42019b

Oman pääoman määrä on myös laskenut vuoden 2013 noin 3,0 miljardista dollarista vuoden 2019 lopun noin 1,8 miljardiin dollariin. Yhtiö on ostanut paljon omia osakkeitaan, mikä näkyy oman pääoman laskuna. Tilikauden 2019 aikana yhtiö käytti noin 297 miljoonaa dollaria omien osakkeiden ostoon.

Velkaisuuden kasvu on pienentänyt omavaraisuusasteen varsin alhaiseksi eli noin 15 – 20 prosenttiin. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 300 prosenttiin. Gearingin yli 100 prosentin tasoa voitaneen pitää hälyttävänä, mutta tässä pitää huomioida se, että suuri osa yhtiön velasta on uudelleenlainattu eteenpäin, joten yhtiö toimii tässä välittäjänä ja kerää lainamarginaaleilla tuottoa.

Rahavirta

Harley-Davidson:n liiketoiminnan rahavirta on tasaantunut noin 1,1 miljardiin dollariin vuoden 2014 jälkeen. Vuoden 2019 rahavirta jäi vain 868 miljoonaan dollariin, joten esiin nousee kysymys siitä, että oliko rahavirran laskussa kyse ajoituksellisista tekijöistä vaiko uudesta normaalista? Tätä kehitystä on hyvä seurata vuoden 2020 edetessä – joskin koronaviruspandemia sotkee tätä seurantaa.

Capex-investoinnit ovat nekin varsin tasaisessa (ja ennakoitavissa olevassa) kasvussa. Parin viime vuoden investointien nousu noin 260 miljoonaan dollariin kuvastaa yhtiön panostuksia uusiin malleihin sekä laajentumisia USA:n ulkopuolelle.

Lisäksi tuotannon virtaviivaistaminen tuo ylimääräisiä capex-kuluja vuosille 2019 – 2020 noin 50 miljoonaa dollaria per vuosi.

hog-rahavirta-q42019b

Vapaa rahavirta (FCF) on tasaisista luvuista johtuen asettunut noin 800 – 900 miljoonaan dollariin. Vapaa rahavirta on siis rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

Ja tämä rahavirta on Harley-Davidsonilla pitänyt hyvin tasonsa, vaikka yhtiön pyörätoimitukset laskevat ja tuloskunto siinä samalla. Tämä vapaan rahavirran kehityskaari saa näyttämään yhtiön toimintaa hieman eri näkökulmasta. Eli rahaa se tuntuu tahkoavan hyvällä tahdilla.

Osinko

Yhtiön osinko on noussut nyt 9 vuotta peräjälkeen, joten jos helmikuussa ilmoitettava kvartaaliosinko nousee, niin se tarkoittaisi kymmenettä osingon nousuvuotta. Viime vuosina osingon nousuvauhti on jäänyt hennoksi (+1,4 %), missä yhtiön pitkään jatkunut tuloksen laskutrendi osaltaan tuntuu.

hog-osinko-q42019b

Harley-Davidsonin tämänhetkinen osinkotuotto on historiaan nähden varsin korkealla tasolla eli 8,1 prosentissa, kun se 10 vuotta sitten oli vain noin 1,2 – 1,7 prosenttia. Osingonmaksusuhde on vielä varsin matala eli noin 45 – 55 prosenttia nettotuloksesta tai noin 30 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Näin yhtiöllä on varsin helppo työ pitää yllä kasvavaa osinkotrendiä lähivuosina. Toisaalta koronaviruspandemia voi muuttaa taloudellisia tosiasioita niin, että osinkoa joudutaan leikkaamaan.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Harley-Davidson: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 0,380 2/2019 0,375 2/2018 0,370
5/2020 (e) 0,380 5/2019 0,375 5/2018 0,370
9/2020 (e) 0,380 9/2019 0,375 9/2018 0,370
12/2020 (e) 0,380 12/2019 0,375 12/2018 0,370
YHTEENSÄ 1,520 1,500 1,480
+1,3% +1,4% +1,4%

Arvioin seuraavan 12 kk:n osingoksi 1,52 dollaria, jolloin osinkotuotoksi tulisi 8,1 prosenttia (osake 18,70 USD). Kuten todettua, niin sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinkoa leikataan.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -53 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 522 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 575 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (20.3.2020) 18,70 37,19 34,12 50,88 58,34 45,39 65,91 69,24
Lkm (000) 154 913 157 804 166 504 172 932 180 535 190 621 217 706 224 071
Markkina-arvo (Mrd) 2,90 5,87 5,68 8,80 10,53 8,65 14,35 15,51
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 5 362 5 717 5 647 5 996 5 995 6 229 5 900
Liikevoitto 556 714 882 1 049 1 156 1 281 1 154
Nettotulos 424 531 575 692 752 845 734
Marginaali 7,9% 9,3% 10,2% 11,5% 12,5% 13,6% 12,4%
EPS 2,69 3,19 3,33 3,83 3,95 3,88 3,28
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 834 1 204 688 766 767 964 1 166
Liikearvo 64 55 56 53 54 28 30
Muut varat 9 630 9 407 9 229 9 071 9 170 8 536 8 209
Tase yhteensä 10 528 10 666 9 973 9 890 9 991 9 528 9 405
Oma pääoma 1 804 1 774 1 844 1 920 1 840 2 909 3 009
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 7 445 7 599 6 988 6 808 6 890 5 505 5 259
Muut vastuut 1 279 1 293 1 141 1 162 1 261 1 114 1 137
Tase yhteensä 10 528 10 666 9 973 9 890 9 991 9 528 9 405
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 868 1 206 1 005 1 174 1 100 1 147 977
Investoinnit: Capex -181 -214 -206 -256 -260 -232 -208
Vapaa rahavirta (FCF) 687 992 799 918 840 915 769
Investoinnit: Muut -327 -449 -356 -137 -656 -513 -361
Investointien jälkeen 360 543 443 781 184 402 408
Rahoitus: Voitonjako -530 -536 -706 -700 -1 763 -805 -596
Rahoitus: Muut -182 522 164 -34 1 409 269 203
Rahavarojen muutos -352 529 -99 47 -170 -134 15
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,52 1,50 1,48 1,46 1,40 1,24 1,10 0,84
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,52 1,50 1,48 1,46 1,40 1,24 1,10 0,84
Osinkotuotto 8,1% 4,0% 4,3% 2,9% 2,4% 2,7% 1,7% 1,2%
Osinko/nettotulos 55,8% 46,4% 43,9% 36,5% 31,4% 28,3% 25,6%
Osinko/FCF 34,5% 24,8% 31,6% 27,5% 28,1% 26,2% 24,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 9,0 8,4 12,8 16,8
PE (3v) 11,5 9,5 13,1 13,8 11,1 19,5 23,8
PE 13,8 10,7 15,3 15,2 11,5 17,0 21,1
EV/EBIT 22,4 16,9 17,1 15,8 12,8 14,7 17,0
Oma pääoma/osake 11,43 10,65 10,66 10,64 9,65 13,36 13,43
P/B 3,25 3,20 4,77 5,49 4,70 4,93 5,16
ROE 23,7% 29,4% 30,6% 36,8% 31,7% 28,6% 26,4%
ROI 6,0% 7,8% 10,0% 12,0% 13,5% 15,4% 14,5%
Omavaraisuusaste 17,1% 16,6% 18,5% 19,4% 18,4% 30,5% 32,0%
Gearing 366,5% 360,5% 341,6% 314,7% 332,8% 156,1% 136,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 37,19 35,97 35,83 35,66 34,12 45,30 42,08 42,88 50,88 48,21
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,520 1,515 1,510 1,505 1,500 1,495 1,490 1,485 1,480 1,475
Osinkotuotto (ennuste) 4,1% 4,2% 4,2% 4,2% 4,4% 3,3% 3,5% 3,5% 2,9% 3,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,73 2,62 2,75 3,03 3,19 3,55 3,27 3,33 3,32 3,28
PE 13,6 13,7 13,0 11,8 10,7 12,7 12,9 12,9 15,3 14,7
EV/EBIT 22,3 22,3 21,2 19,0 16,9 16,9 17,5 16,3 17,1 17,0
ROE 23,7% 20,6% 21,5% 25,5% 29,4% 29,5% 26,0% 28,2% 30,5% 29,1%
ROI 6,0% 5,9% 6,2% 7,1% 7,8% 8,9% 8,1% 9,2% 10,0% 9,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus