Harley-Davidson sijoituskohteena

Päivitetty 18.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (18.10.2017)47,52 USDMarkkina-arvo8,3 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,505 USD Osinkotuotto3,2 %
Liikevaihto 2017e5 400 M USD (-9,9 %)Nettotulos 2017e540 M USD (-22,0 %)
PE15,3ROE28,9 %

William S. Harley ja Arthur Davidson perustivat ”Harley-Davidson Motor Company”-nimisen yrityksen kilpamoottoripyörien valmistukseen vuonna 1903. Nykyään yhtiö on ehkä maailman tunnetuin moottoripyörä­valmistaja… (lisää yritysesittelyssä).

HARLEY-DAVIDSON18.10.2017 | 47,52 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Harley-Davidsonin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee sekä liikevaihdon että nettotuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Myös Financial Services -segmentin aiheuttama vaikutus velkaisuuteen pienentää arvolukua. Financial Services -segmentin vaikutuksen eliminointi voisi nostaa arvolukua parilla pisteellä.

Yhtiö on kärsinyt kovasta hintakilpailusta jo muutaman vuoden ajan, jonka johdosta yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykset ovat pysähtyneet ja kääntyneet jo laskuunkin. Tilikauden 2017 ennustettu pyörien liikevoittomarginaali on noin 12 – 13 prosenttia, kun vuonna 2015 marginaali asettui 16,5 prosenttiin (2014: 18,0 %). Eli marginaalipaineet ovat selvät.

Vahvan brändinsä ja uskollisen asiakaskuntansa avulla Harley-Davidson on kuitenkin vahvoilla hintakilpailussa. Tiukan hintakilpailun vallitessa yhtiön pääpaino on pitää varastotasot alhaisina eli vastataan alhaiseen kysyntään alhaisella tarjonnalla. Tämä näkyy pyörätoimitusten määrässä niin, että toimitusten odotetaan laskevan noin 6 – 8 prosenttia vuonna 2017.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa hyvän brändin omaavan yhtiön hyvä osinkotaso (3,2 %) sekä omien osakkeiden osto-ohjelma. Mutta hintakilpailu ja tuloksentekokyvyn säilyttäminen pitää sijoittajaa varpaillaan. Toisaalta vapaa rahavirta on kasvanut tasaisesti ja trendinomaisesti jo useamman vuoden ajan, joten yhtiön liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan hyvällä tahdilla.

Alkuvuosi 2017

Harley Davidsonin Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 4 418 M USD (4 886 M USD / -9,6 %)
  • nettotulos: 513,4 M USD (645,0 M USD / -20,4 %)
  • pyörätoimitukset: 194 300 (219 807 / -11,6 %)

Alkuvuosi 2017 on siis sujunut varsin surkeasti verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Liikevaihto (joka sisältää myös Financial Services -segmentin liikevaihdon) on lähes 10 prosentin laskussa. USA:n heikko markkinatilanne näkyy tässä, vaikka yhtiö pystyikin nostamaan markkinaosuutensa 53,1 prosenttiin Q3:n aikana. Pyöräkohtainen liikevaihto laski Q3:n aikana noin 550 dollaria asiakkaiden ostaessa halvempia malleja. Myös käytettyjen pyörien hinnoissa oli laskupaineita.

Nettotulos on myös kovassa laskussa. Tähän vaikutti liikevaihdon laskun lisäksi myös epäedulliset valuuttakurssiliikkeet sekä bruttokatteen lasku 34,4 prosenttiin viime vuoden 36,1 prosentista. Q3:n aikana bruttokatteen heikkeneminen jatkui ollen vain 28,9 prosenttia (Q3/2016: 33,6 %).

Pyörätoimitukset jälleenmyyjille laskivat yli -10 prosenttia, sillä yhtiön tavoitteena on pitää varastot kysyntää vastaavilla tasoilla.

Yhtiö jatkaa kansainvälistä kasvuaan tavoitteenaan lisätä jälleenmyyjien määrää 150 – 200 vuoteen 2020 mennessä. Alkuvuoden 2017 aikana jälleenmyyjien määrä on lisääntynyt 35.

Ohjeistus

Yhtiö arvio, että koko vuoden 2017 pyörätoimitusten määrä jää 241 000 – 246 000 pyörään, mikä on noin 6 – 8 prosenttia viimevuotista vähemmän. Q4/2017 pyörätoimitusten odotetaan olevan noin 46 700 – 51 700 pyörää, mikä olisi 10 – 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten (42 414). Tämä vastaisi kuitenkin vuoden 2015 Q4:n toimitusmääriä, jotka olivat 48 149 pyörää.

Näin voidaan arvioida, että tilikauden 2017

  • liikevaihto on noin 5 400 – 5 500 M USD (5 996 M USD)
  • nettotulos on noin 540 – 560 M USD (692 M USD)
  • 12 kk:n osinko on 1,505 USD
  • 3,2 prosentin osinkotuotto (osakkeen hinta 47,52 USD)

Segmentit

Harley-Davidsonilla on kaksi segmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Motorcycles & related products 4 675 5 271 5 309 5 568 5 258
Financial Services 725 725 687 661 642
Muut
YHTEENSÄ 5 400 5 996 5 996 6 229 5 900
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Motorcycles & related products 575 773 875 1 003 871
Financial Services 275 275 280 278 283
Muut
YHTEENSÄ 850 1 048 1 155 1 281 1 154

Motorcycles & Related Products

Segmentti suunnittelee, valmistaa ja myy moottoripyöriä ja niiden osia, lisä- ja ajovarusteita yms. Yhtiöllä on 6 moottoripyöräluokkaa: Touring, Dyna, Softail, Sportster, V-Rod ja Street. Vuoden aikana 2016 toimitettiin 262 221 pyörää (2015: 266 382 ja 2014: 270 726). Vuonna 2006 pyöriä toimitettiin ennätykselliset noin 350 000 kappaletta.

Segmentin liikevaihto on ollut trendinomaisessa laskussa jo vuodesta 2014 ja nyt vuodelle 2017 liikevaihdon laskun odotetaan jopa kiihtyvän. Sama trendi näkyy myös liikevoitossakin.

Kuten edellisessä ”Alkuvuosi 2017” -kappaleessa todettiin, niin pyörätoimitusten määrät olivat noin -10 prosentin laskussa. Eikä loppuvuosi näytä tuovan helpotusta tilanteeseen. Näin segmentin tilikauden 2017 liikevaihtoennuste on 4 675 miljoonaa dollaria (-11,3 %) ja liikevoittoennuste 575 miljoonaa dollaria (-25,6 %).

Näillä ennusteilla segmentin liikevoittomarginaali olisi 12,3 prosenttia, mikä sekin on ollut laskussa. Vuonna 2014 marginaali oli 18 prosenttia.

Financial Services

Segmenttiin kuuluu rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tarjoaminen niin pyörien ostajille kuin niiden jälleenmyyjille. Segmentti tekee varsin tasaista liikevoittoa eli noin 250 – 300 miljoonaa dollaria. Sen osuus koko yhtiön liikevoitosta on noin 20 prosenttia.

Segmentin liikevaihto on hienoisessa, mutta tasaisessa nousussa. Sen sijaan liikevoitto on ollut varsin tasaisesti 275 miljoonassa dollarissa jo usean vuoden ajan. Korkotason laskutrendi näkyy myös näissä luvuissa. Segmentin luottotappiot ovat myös hienoisessa nousussa. Tilikauden 2017 odotetaan vastaavan vuoden 2016 lukuja eli liikevaihto noin 725 miljoonaa ja liikevoitto noin 275 miljoonaa dollaria.

Ennusteiden kehitys

Yhtiön johdon antamia ennusteita toimitetuista pyöristä ja liikevoittomarginaaleista.

Tilikausi 2015 (liikevoittomarginaali tarkoittaa ”motorcycles & related products”-segmentin lukuja )

TOTEUTUMA: 266 382 ja 16,5 %

Tilikausi 2016

01/2016: 269 000 – 274 000 toimitettua pyörää ja liikevoittomarginaali on 16 – 17 %
04/2016: (ei muutosta)
07/2016: 264 000 – 269 000 ja 15 – 16 %
10/2016: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: 262 221 ja 14,7 %

Tilikausi 2017

01/2017: Pyörätoimitusten määrä samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin vuonna 2016
04/2017: (ei muutosta)
07/2017: 241 000 – 246 000
10/2017: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

Kireä markkinatilanne näkyy liikevaihdon kasvun pysähtymisenä vuoden 2014 jälkeen. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotulosmarginaalinsa yli 10 prosentissa, vaikka se on laskenut selvästi vuoden 2014 huipusta (13,6 %). Harley-Davidsonin brändin arvostus näkyy osaltaan myös tässä.

hog-tuloslaskelma-q32017

Tilikaudella 2017 haasteellinen kilpailutilanne jatkuu edelleen ja liikevaihdon ennustetaan laskevan selvästi noin 5,4 – 5,5 miljardiin dollariin. Puolustustaistelu näkyy marginaalien alenemisena eli ennustettu nettotulos jäänee noin 540 – 560 miljoonan dollarin tasolle.

Tase

Taseessa nousee esiin velan suuri määrä eli noin 7,0 miljardia dollaria, mikä on noin 70 prosenttia koko taseesta. Suurin osa (Q4/2016: 6,1 miljardia) tästä velasta on Financial Services -segmentin velkaa, mikä osaltaan kuvaa rahoitusyhtiön tapaa toimia.

hog-velkaisuus-q32017

Oman pääoman määrä on myös laskenut vuoden 2013 noin 3,0 miljardista dollarista Q3/2017 noin 1,8 miljardiin dollariin. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on selvässä laskussa, joka näkyy siten oman pääoman määrän laskuna. Tilikauden 2017 aikana yhtiö on käyttänyt noin 465 miljoonaa dollaria omien osakkeiden ostoon.

Velkaisuuden kasvu on pienentänyt omavaraisuusasteen varsin alhaiseksi eli 20 prosenttiin. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 300 prosenttiin. Gearingin yli 100 % tasoa voitaneen pitää hälyttävänä, mutta tässä pitää huomioida se, että suuri osa yhtiön velasta on uudelleenlainattu eteenpäin, joten yhtiö toimii tässä välittäjänä ja kerää lainamarginaaleilla tuottoa.

Rahavirta

Harley-Davidson:n liiketoiminnan rahavirta on kasvanut selvässä trendiputkessa. Liiketoiminta tuottaa varsin mukavasti rahaa kassaan. Ja rahavirran suhde liikevaihtoon näyttäisi vieläpä nousevan, kun se vuosina 2011 – 2013 suhde oli noin 15,9 prosenttia, niin vuosina 2014 – 2016 se on ollut noin 18,8 prosenttia. Näissä luvuissa liiketoiminnan haasteet eivät näy ollenkaan.

hog-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat nekin varsin tasaisessa (ja ennakoitavissa olevassa) kasvussa. Parin viime vuoden investointien nousu noin 260 miljoonaan dollariin kuvastaa yhtiön panostuksia uusiin malleihin sekä laajentumisia USA:n ulkopuolelle.

hog-vapaa-rahavirta-q32017

Edellisten lukujen perusteella onkin varsin helppo arvata, että vapaa rahavirta (FCF) on sekin selvässä ja ennakoitavissa olevassa nousuputkessa. Vapaa rahavirta on siis rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

Ja tämä rahavirta on Harley-Davidsonilla ollut hyvässä nousussa. Tämä vapaan rahavirran kehityskaari saa näyttämään yhtiön toimintaa hieman eri näkökulmasta. Vaikka pyörätoimitukset laahaavat ja liiketoiminnassa on haasteita, niin rahaa se tuntuu tahkoavan hyvällä tahdilla.

Osinko

Yhtiö leikkasi osinkoaan varsin rajusti vuonna 2009, jolloin sen vuotuinen osinko tippui 1,29 dollarista 0,40 dollariin. Vielä vuonna 2010 osinko pysyi samana eli 0,40 dollarissa, mutta sen jälkeen osinko on kasvanut voimakkaasti ja tilikaudella 2016 osinkoa maksettiin 1,40 dollaria eli 0,35 dollaria/kvartaali.

hog-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n osingoksi ennustetaan noin 1,505 dollaria, mikä antaisi noin 3,2 prosentin osinkotuoton.

12/2017: 0,365 usd (e)
02/2018: 0,380 usd (e)
05/2018: 0,380 usd (e)
08/2018: 0,380 usd (e)

Harley-Davidsonin osinkotuotto on historiaan nähden varsin korkealla tasolla eli 3,2 prosentissa, kun se viime vuosina on ollut vain noin 1,2 – 1,7 prosenttia. Osingonmaksusuhde on vielä varsin matala eli noin 35 – 45 prosenttia nettotuloksesta tai noin 25 – 30 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Näin yhtiöllä on varsin helppo työ pitää yllä kasvavaa osinkotrendiä lähivuosina.

Osingon lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan varsin paljon eli noin 43,4 miljoonaa vuoden 2014 määrään verrattuna, mikä on noin 19,9 prosenttia vuoden 2014 osakemäärästä. Nykyinen osakkeiden osto-ohjelma antaa myös puskuria osingon nostolle.

Arvostus

Yhtiön arvostusta arvioitaessa on hyvä huomioida Harley-Davidison:n brändin arvo, joka ei näy taseessa. Tilikauden ennustetulla tuloksella PE-luku on 15,3x eli osaketta voi pitää suhteellisen kohdalleen hinnoiteltuna.

Mutta, kuten tässä kirjoituksessa on tullut ilmi, niin yhtiön pyörämyynti on selvässä laskussa ja samaa tahtia on laskenut tuloskin. Eli siinä mielessä kyseessä voi olla ns. arvoansa, missä halvalta näyttävä osake on sitä syystäkin.

Mutta… mutta, kuten tässä kirjoituksessa on tullut ilmi, niin yhtiön rahavirrat ja etenkin vapaa rahavirta (FCF) ovat kehittyneet aivan eri suuntaan tuloksen kanssa. Trendit näyttävät selviltä ja ovat nousemaan päin. Tämä puoli huomioiden tilanne ei olekaan niin vakava.

Tuhannen taalan kysymys onkin, että kumpaan (nettotulos vaiko rahavirrat) trendiin uskoo enemmän.

hog-roe-roi-q32017

Harley-Davidsonin hyvä tuloksentekokyky näkyy oman pääoman tuotto eli ROE-luvussa, mikä on ollut yli 25 prosenttia tilikaudesta 2011 alkaen. Hyvää ROE-lukua selittää osaltaan se, että yhtiön oma pääoma on vähentynyt, joka toimii jakajana tunnuslukua laskettaessa. ROI-luku, joka huomioi myös velan määrän, on sekin tasaisesti noin 14 prosentin tasolla. Kovan kilpailun takia laskenut tulos näkyy myös ROI-luvun laskuna 10 prosenttiin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+27) sekä osingonmaksuilla (-64). Oikaisu on yhteensä -37 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin että omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (18.10.2017) 47,52 58,34 45,39 65,91 69,24 48,83 38,87 34,67
Lkm (000) 174 303 180 535 190 621 217 706 224 071 229 229 234 918 234 787
Markkina-arvo (Mrd) 8,28 10,53 8,65 14,35 15,51 11,19 9,13 8,14
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 980 4 418 5 400 5 996 5 995 6 229 5 900 5 581 5 312 4 859
Liikevoitto 60 790 850 1 049 1 156 1 281 1 154 1 000 830 561
Nettotulos 25 513 540 692 752 845 734 624 599 147
Marginaali 2,6% 11,6% 10,0% 11,5% 12,5% 13,6% 12,4% 11,2% 11,3% 3,0%
EPS 0,14 2,94 3,10 3,83 3,95 3,88 3,28 2,72 2,55 0,63
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 646 766 767 964 1 166 1 204 1 680 1 162
Liikearvo 55 53 54 28 30 30 29 30
Muut varat 9 350 9 071 9 170 8 536 8 209 7 937 7 965 8 239
Tase yhteensä 10 051 9 890 9 991 9 528 9 405 9 171 9 674 9 431
Oma pääoma 1 820 1 920 1 840 2 909 3 009 2 558 2 420 2 207
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 6 973 6 808 6 890 5 505 5 259 5 103 5 723 5 752
Muut vastuut 1 258 1 162 1 261 1 114 1 137 1 510 1 531 1 472
Tase yhteensä 10 051 9 890 9 991 9 528 9 405 9 171 9 674 9 431
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 1 200 1 174 1 100 1 147 977 801 885 1 163
Investoinnit: Capex -210 -256 -260 -232 -208 -189 -189 -171
Vapaa rahavirta (FCF) 990 918 840 915 769 612 696 992
Investoinnit: Muut -500 -137 -656 -513 -361 -72 125 316
Investointien jälkeen 490 781 184 402 408 540 821 1 308
Rahoitus: Voitonjako -850 -700 -1 763 -805 -596 -394 -321 -84
Rahoitus: Muut 300 -34 1 409 269 203 -596 12 -1 772
Rahavarojen muutos -60 47 -170 -134 15 -450 512 -548
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,46 1,40 1,24 1,10 0,84 0,62 0,48 0,40
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,46 1,40 1,24 1,10 0,84 0,62 0,48 0,40
Osinkotuotto 3,1% 2,4% 2,7% 1,7% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2%
Osinko/nettotulos 47,1% 36,5% 31,4% 28,3% 25,6% 22,8% 18,8% 63,9%
Osinko/FCF 25,7% 27,5% 28,1% 26,2% 24,5% 23,2% 16,2% 9,5%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 12,1 16,8 16,6 28,3 29,9
PE (3v) 12,5 13,8 11,1 19,5 23,8 24,5 39,6 32,7
PE 15,3 15,2 11,5 17,0 21,1 17,9 15,2 55,4
Oma pääoma/osake 10,44 10,64 9,65 13,36 13,43 11,16 10,30 9,40
P/B 4,55 5,49 4,70 4,93 5,16 4,38 3,77 3,69
ROE 28,9% 36,8% 31,7% 28,6% 26,4% 25,1% 25,9% 6,8%
ROI 9,7% 12,0% 13,5% 15,4% 14,5% 12,7% 10,3% 7,1%
Omavaraisuusaste 18,1% 19,4% 18,4% 30,5% 32,0% 27,9% 25,0% 23,4%
Gearing 347,6% 314,7% 332,8% 156,1% 136,0% 152,4% 167,1% 208,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset