Hoivatilat: Ennusteet

Päivitetty 22.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (puolivuotis-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja operatiiviset tulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hoivatilat-kvartaalituloslaskelma-q22019

HUOM! Oheisessa kaaviossa on esitettynä nettotuloksen sijaan operatiivinen tulos

HUOM! Koska yhtiö raportoi tuloslaskelman, taseen ja rahavirran luvut vain puolivuosittain, niin tässä analyysissä on kvartaalilukujen sijaan käytetty 6 kk:n lukuja.

Näkymät tilikaudelle 2019

Hoivatilat arvioi, että tilikauden 2019

  • liikevaihto on noin 23 miljoonaa euroa
  • operatiivinen tulos on vähintään 40 prosenttia liikevaihdosta

Näillä arvioilla operatiiviseksi tulokseksi tulisi noin 9,5 miljoonaa euroa.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Hoivatiloilla ei ole segmenttejä.

Yhtiö ohjeistaa, että liiketoiminnan tuotot voidaan jakaa kahteen osaan.

Liikevaihto ja operatiivinen tulos (joka ei ole virallinen IFRS-luku) muodostuvat valmiiden kiinteistöjen vuokrausliiketoiminnoista. Näihin vaikuttaa yhtiön vuokrasopimuskannan kehitys, joka Q2/2019 lopussa oli noin 490 miljoonaa euroa. Keskimääräinen vuokrasopimusten ikä oli Q2/2019 lopussa 14,9 vuotta.

Viralliseen nettotulokseen vaikuttaa myös kiinteistöjen arvonmuutokset, johon vaikuttaa kiinteistöjen hoidon lisäksi ulkopuolisen tahon tekemät kiinteistöjen arvonmääritykset. Nämä arvonmääritykset perustuvat markkinoiden yleiseen tuottovaatimukseen, jotka ovat viime vuosina tulleet alaspäin. Kun tuottovaatimus laskee, niin sijoituksen arvo nousee, sillä tuottovaatimusta käytetään tulevaisuuden rahavirtojen diskonttauksessa.

Sijoittajan on hyvä tiedostaa, että arvioidut kiinteistöjen arvot ovat aina vain arvioita, ja yhtiö ei välttämättä saa tätä hintaa myydessään kiinteistöjä. Lisäksi sijoittajan tuottovaatimukset voivat myös nousta, mikä laskisi kiinteistöjen arvoja, mikä näkyisi nettotuloksen laskuna. Tuottovaatimus voi nousta esimerkiksi yleisen korkotason selvän nousun seurauksena, sillä yleinen korkotaso on tuottovaatimuksen osatekijä. Korkotason nousu nostaisi samalla yhtiön korkokuluja, joten tämä vaikuttaisi yhtiön tuloksentekokykyyn kahta kautta.

Sijoittajalle operatiivinen tulos on merkityksellisempi, sillä se perustuu suoraan yhtiön liiketoimintaan ja tästä syystä esimerkiksi yhtiön osingonjakopolitiikka nojautuu operatiiviseen tulokseen. Pitkällä aikavälillä kiinteistöjen arvonmuutoksilla on merkitystä, sillä se kertoo yhtiön kiinteistökannan arvosta ja siitä, miten hyvin yhtiö on onnistunut kiinteistösalkun hoidossaan.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi H1/2019 muutos H1/2018 nähden.

Koska yritys raportoi varsinaiset lukunsa 6 kuukauden välein, niin taulukoissa on esitettynä H1 ja H2 luvut. Ennusteissa on huomioitu yhtiön liiketoimintakatsauksessa annetut arviot (viimeksi Q2/2019).

ENNUSTE 2019e H2/19e H1/19 2018 H2/18 H1/18
Liikevaihto 23,0 12,1 10,9 17,2 9,1 8,1
Muutos (%) 33,7% 33,0% 34,6% 38,7% 28,2% 52,8%
Liiketulos (ebit) 37,5 20,4 17,1 48,2 27,2 21,0
Muutos (%) -22,2% -25,0% -18,6% 45,2% 91,5% 10,5%

Kuten edellä todettiin, niin yhtiön liikevaihtoon vaikuttaa pääsääntöisesti valmiiden kiinteistöjen vuorausliiketoiminta. Q1-Q2/2019 liikevaihto oli 10,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2018: 8,1 M EUR). Liikevaihdon kasvu johtui valmiiden kiinteistöjen määrän kasvusta (127 vs 98).

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 23 miljoonaa euroa. Tein tilikauden 2019 ennusteen tähän lukemaan.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 22 – 24 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli myös liiketulosennusteet.

Liiketulos sisältää sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksien vaikutuksen, joten nämä luvut voivat heilahdella paljonkin vuosien varrella. Näin kävi H1/2019 aikana, kun arvonmuutokset olivat vain +9,3 miljoonaa euroa. Vertailukauteen nähden (H1/2018: 16,0 M EUR) tuotot jäivät -6,7 miljoonaa euroa pienemmiksi, jonka johdosta myös liiketulos jäi selvästi viimevuotisesta.

Kuten edellä jo totesin, niin mielestäni liiketuloksella ei ole sijoittajalle lyhyellä aikavälillä suurtakaan merkitystä. Kiinteistökannan arvon pitkän aikavälin kehitys yleisellä tasolla on merkittävämpää.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 32,5 – 42,5 miljoonaa euroa.

Nettotulos- ja operatiivinen tulos -ennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma sekä operatiivisen tuloksen ennuste ja marginaali liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e H2/19e H1/19 2018 H2/18 H1/18
Liiketulos (ebit) 37,5 20,4 17,1 48,2 27,2 21,0
Rahoituskulut (netto) -3,5 -1,9 -1,6 -2,0 -1,0 -1,0
Tulos ennen veroja 34,0 18,5 15,5 46,2 26,2 20,0
Verot -7,5 -4,3 -3,2 -9,4 -5,3 -4,1
Nettotulos 26,5 14,2 12,3 36,8 20,9 15,9
Operatiivinen tulos 10,0 5,1 4,9 7,7 4,5 3,2
Marginaali 43,5% 42,1% 45,0% 44,8% 49,5% 39,5%

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -3,5 miljoonaa euroa, joka nousee velkaisuuden kasvun myötä. Veroasteen arvioin olevan noin 21 – 23 prosenttia. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 22,5 – 27,5 miljoonaa euroa.

Hoivatilojen vuoden 2018 operatiivinen tulos oli 7,7 miljoonaa euroa (2017: 5,4 M EUR). Yhtiö arvioi, että operatiivinen tulos olisi vuonna 2019 vähintään 40 prosenttia liikevaihdosta. Tämä tarkoittaisi noin 9,5 miljoonan euron tulosta.

Tilikauden 2019 operatiiviseksi tulokseksi sain arviolta 9 – 10 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Yhtiön liikevaihtoon ja operatiivisen tulokseen vaikuttaa vuokrasopimuskannan koko ja tähän taasen vaikuttaa valmiiden vuokrattavien kiinteistöjen määrä. Millaisella tahdilla yhtiö pystyy tuomaan uusia vuokratiloja käyttöön tulevina vuosina?
  • Yhtiö on laajentamassa toimintaansa Ruotsiin. Miten tämä lähtee käyntiin ja millaista tulosta sieltä on odotettavissa? Mikä on Ruotsin markkinoiden kilpailutilanne?
  • Nettotulokseen vaikuttaa kiinteistöjen arvonmuutokset, johon vaikuttaa sijoittajien tuottovaatimuksen kehitys. Mihin suuntaan kiinteistöjen arvon kehittyvät tulevina vuosina ja millaista jälkeä arvonmuutokset tekevät raportoitavaan nettotulokseen.
  • Mihin suuntaan yleinen korkotaso kehittyy tulevina vuosina? Tämä vaikuttaa yhtiön korkokuluihin, mutta myös nostaa sijoittajien tuottovaatimuksia (eli laskee tulosta).

Yhtiö arvioi, että liikevaihto kasvaisi +30 prosenttia tulevina vuosina ja operatiivinen tulos olisi 40 prosenttia liikevaihdosta. Liiketuloksen (ebit) ja nettotuloksen kehitys on enempi arpapeliä ja riippuu pitkälti sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksista.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e H2/20e H1/20e
Liikevaihto 39,0 30,0 16,0 14,0
Muutos (%) 30,0% 30,4% 32,2% 28,4%
Liiketulos (ebit) 75,0 68,0 36,0 32,0
Muutos (%) 10,3% 81,3% 76,5% 87,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e H2/20e H1/20e
Liiketulos (ebit) 75,0 68,0 36,0 32,0
Rahoituskulut (netto) -8,0 -6,0 -3,0 -3,0
Tulos ennen veroja 67,0 62,0 33,0 29,0
Verot -15,0 -13,0 -7,0 -6,0
Nettotulos 52,0 49,0 26,0 23,0
Operatiivinen tulos 15,6 12,0 6,4 5,6
Marginaali 40,0% 40,0% 40,0% 40,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset