Suomen Hoivatilat: Ennusteet

Päivitetty 28.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus sekä osittain myös Q3/2018 liiketoimintakatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (puolivuotis-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja operatiiviset tulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hoivatilat-kvartaalituloslaskelma-q32018

HUOM! Oheisessa kaaviossa on esitettynä nettotuloksen sijaan operatiivinen tulos

HUOM! Koska yhtiö raportoi tuloslaskelman, taseen ja rahavirran luvut vain puolivuosittain, niin tässä analyysissä on kvartaalilukujen sijaan käytetty 6 kk:n lukuja.

Näkymät tilikaudelle 2018

Hoivatilat arvioi, että tilikauden 2018

  • liikevaihto on noin 17 miljoonaa euroa
  • operatiivinen tulos on noin 40 prosenttia liikevaihdosta

Näillä arvioilla operatiiviseksi tulokseksi tulisi noin 6,8 miljoonaa euroa.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Hoivatiloilla ei ole segmenttejä.

Yhtiö ohjeistaa, että liiketoiminnan tuotot voidaan jakaa kahteen osaan

Liikevaihto ja operatiivinen tulos (joka ei ole virallinen IFRS-luku) muodostuvat valmiiden kiinteistöjen vuokrausliiketoiminnoista. Näihin vaikuttaa yhtiön vuokrasopimuskannan kehitys, joka Q3/2018 lopussa oli noin 400 miljoonaa euroa. Keskimääräinen vuokrasopimusten ikä oli Q3/2018 lopussa 15,0 vuotta.

Viralliseen nettotulokseen vaikuttaa myös kiinteistöjen arvonmuutokset, johon vaikuttaa kiinteistöjen hoidon lisäksi ulkopuolisen tahon tekemät kiinteistöjen arvonmääritykset. Nämä arvonmääritykset perustuvat markkinoiden yleiseen tuottovaatimukseen, jotka ovat viime vuosina tulleet alaspäin. Kun tuottovaatimus laskee, niin sijoituksen arvo nousee, sillä tuottovaatimusta käytetään tulevaisuuden rahavirtojen diskonttauksessa.

Sijoittajan on hyvä tiedostaa, että arvioidut kiinteistöjen arvot ovat aina vain arvioita, ja yhtiö ei välttämättä saa tätä hintaa myydessään kiinteistöjä. Lisäksi sijoittajan tuottovaatimukset voivat myös nousta, mikä laskisi kiinteistöjen arvoja, mikä näkyisi nettotuloksen laskuna. Tuottovaatimus voi nousta esimerkiksi yleisen korkotason selvän nousun seurauksena, sillä yleinen korkotaso on tuottovaatimuksen osatekijä. Korkotason nousu nostaisi samalla yhtiön korkokuluja, joten tämä vaikuttaisi yhtiön tuloksentekokykyyn kahta kautta.

Sijoittajalle operatiivinen tulos on merkityksellisempi, sillä se perustuu suoraan yhtiön liiketoimintaan ja tästä syystä esimerkiksi yhtiön osingonjakopolitiikka nojautuu operatiiviseen tulokseen. Pitkällä aikavälillä kiinteistöjen arvonmuutoksilla on merkitystä, sillä se kertoo yhtiön kiinteistökannan arvosta ja siitä, miten hyvin yhtiö on onnistunut kiinteistösalkun hoidossaan.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi H1/2018 muutos H1/2017 nähden.

Koska yritys raportoi varsinaiset lukunsa 6 kuukauden välein, niin taulukoissa on esitettynä H1 ja H2 luvut. Ennusteissa on huomioitu yhtiön liiketoimintakatsauksessa annetut arviot (viimeksi Q3/2018).

ENNUSTE 2018e H2/18e H1/18 2017 H2/17 H1/17
Liikevaihto 17,0 8,9 8,1 12,4 7,1 5,3
Muutos (%) 37,1% 25,4% 52,8% 67,6% 77,5% 55,9%
Liiketulos (ebit) 44,0 23,0 21,0 33,2 14,2 19,0
Muutos (%) 32,5% 62,0% 10,5% 72,0% 35,2% 115,9%

Kuten edellä todettiin, niin yhtiön liikevaihtoon vaikuttaa pääsääntöisesti valmiiden kiinteistöjen vuorausliiketoiminta. Yhtiö kertoi, että Q1-Q3/2018 liikevaihto oli 12,5 miljoonaa euroa ja vuokrasopimuskannan arvo oli 400 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 17 miljoonaa euroa. Tein H2/2018 ennusteen tähän lukemaan.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 16,9 – 17,1 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli myös liiketulosennusteet.

Liiketulos sisältää sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksien vaikutuksen, joten nämä luvut voivat heilahdella paljonkin vuosien varrella. Kuten edellä jo totesin, niin mielestäni liiketuloksella ei ole sijoittajalle lyhyellä aikavälillä suurtakaan merkitystä. Kiinteistökannan arvon pitkän aikavälin kehitys yleisellä tasolla on merkittävämpää.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 43 – 45 miljoonaa euroa.

Nettotulos- ja operatiivinen tulos -ennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma sekä operatiivisen tuloksen ennuste ja marginaali liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e H2/18e H1/18 2017 H2/17 H1/17
Liiketulos (ebit) 44,0 23,0 21,0 33,2 14,2 19,0
Rahoituskulut (netto) -2,0 -1,0 -1,0 -1,4 -0,8 -0,6
Tulos ennen veroja 42,0 22,0 20,0 31,8 13,4 18,4
Verot -8,5 -4,4 -4,1 -6,4 -2,7 -3,7
Nettotulos 33,5 17,6 15,9 25,4 10,7 14,7
Operatiivinen tulos 6,9 3,7 3,2 5,4 3,3 2,1
Marginaali 40,6% 41,6% 39,5% 43,5% 46,5% 39,6%

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 32 – 34 miljoonaa euroa.

Hoivatilojen Q1-Q3/2018 operatiivinen tulos oli 5,2 miljoonaa euroa eli Q3:lla se oli noin 2 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi, että operatiivinen tulos olisi vuonna 2018 noin 40 prosenttia liikevaihdosta. Tämä tarkoittaisi noin 6,8 miljoonan euron tulosta ja myös sitä, että Q4:n operatiivinen tulos jäisi vain noin 1,6 miljoonaan euroon.

Tilikauden 2018 operatiiviseksi tulokseksi sain arviolta 6,8 – 7,0 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Yhtiön liikevaihtoon ja operatiivisen tulokseen vaikuttaa vuokrasopimuskannan koko ja tähän taasen vaikuttaa valmiiden vuokrattavien kiinteistöjen määrä. Millaisella tahdilla yhtiö pystyy tuomaan uusia vuokratiloja käyttöön tulevina vuosina?
  • Yhtiö on laajentamassa toimintaansa Ruotsiin. Miten tämä lähtee käyntiin ja millaista tulosta sieltä on odotettavissa? Mikä on Ruotsin markkinoiden kilpailutilanne?
  • Nettotulokseen vaikuttaa kiinteistöjen arvonmuutokset, johon vaikuttaa sijoittajien tuottovaatimuksen kehitys. Mihin suuntaan kiinteistöjen arvon kehittyvät tulevina vuosina ja millaista jälkeä arvonmuutokset tekevät raportoitavaan nettotulokseen.
  • Mihin suuntaan yleinen korkotaso kehittyy tulevina vuosina? Tämä vaikuttaa yhtiön korkokuluihin, mutta myös nostaa sijoittajien tuottovaatimuksia (eli laskee tulosta).

Yhtiö arvioi, että liikevaihto kasvaisi +30 prosenttia tulevina vuosina ja operatiivinen tulos olisi 40 prosenttia liikevaihdosta. Liiketuloksen (ebit) ja nettotuloksen kehitys on enempi arpapeliä ja riippuu pitkälti sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksista.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e H2/19e Q1/19e
Liikevaihto 28,0 22,0 11,0 11,0
Muutos (%) 27,3% 29,4% 23,6% 35,8%
Liiketulos (ebit) 60,0 52,5 27,5 25,0
Muutos (%) 14,3% 19,3% 19,6% 19,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e H2/19e Q1/19e
Liiketulos (ebit) 60,0 52,5 27,5 25,0
Rahoituskulut (netto) -15,0 -12,5 -7,5 -5,0
Tulos ennen veroja 45,0 40,0 20,0 20,0
Verot -9,0 -8,0 -4,0 -4,0
Nettotulos 36,0 32,0 16,0 16,0
Operatiivinen tulos 11,5 9,0 4,8 4,2
Marginaali 41,1% 40,9% 43,6% 38,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset